Проект „Студентски стипендии – фаза 1“

 

Уважаеми колеги,

На 17 април 2017 година стартира кампанията за подаване на документи за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 година по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран от Европейския структурен фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Инструкцията за реализирането на проекта можете да намерите на адрес: http://eurostipendii.mon.bg/?m=4 .

Документи се подават лично от студента и ще се приемат в кабинет 13 всеки делничен ден от 10 до 14 часа в срокове от 18 април до 14 май (17 май за генериралите онлайн формуляр, но неподали документи в УниБИТ).

При невъзможност да се подадат лично документите, студентът има право да упълномощи свой представител като това става чрез нотариално заверено пълномощно, което се представя в момента на подаване на документи и се прилага към тях.

От този семестър размерът на стипендията е променен. Стипендиите за успех са в размер на 150 лв. месечно, а стипендиите за значими постижения са в еднократен размер от 300 лв. Чуждестранните студенти, които кандидатстват за стипендия, са длъжни да попълнят допълнителна декларация, на базата на която да не им бъде удържан данък от стипендията и да я приложат към документите за кандидатстване.

За кандидатстване за стипендия за успех имат право единствено студенти, които се обучават в някое от 32-те приоритетни професионални направления. За УниБИТ приоритетно направление е 4.6 Информатика и компютърни науки и единствено студентите, които в момента се обучават в ОКС „Бакалавър“/“Магистър“ в това направление имат право да подадат документи и да участват в класиране за стипендии за успех.

За кандидатстване за стипендия за специални постижения имат студенти от всички направления.Всеки студент има право да участва с до 3 формуляра за стипендия за специални постижения. На основание чл. 4, ал. 2 от Инструкцията, утвърдена от МОН по Проект „Студентски стипендии – фаза 1“, УниБИТ има разработени вътрешни правила за набор от документи, които всеки студент е длъжен да има и да предостави при кандидатстване за такава стипендия. Вътрешните правила можете да намерите на адрес: http://eurostipendii.mon.bg/?m=44

Студентите са длъжни при подаване да имат пълен набор от документи, както и да предоставят студентската си книжка за проверка. Освен попълнен онлайн формуляр, студентът трябва да декларира и успеха си чрез ксерокопия на 1-ва страница на студентската книжка и на страниците с нужните оценки. Ксерокопията на студентските книжки задължително се заверяват в Учебен отдел. При положени и изкарани изпити от предходни семестри, но ненанесени оценки в студентска книжка, студентът се задължава да ксерокопира страницата за дадения семестър и да отиде в Учебен отдел, за да му нанесат оценката на копието, за да може при подаване на документи да удостовери, че е положил всички изпити към момента. При кандидатстване за стипендия за специални постижения, освен ксерокопия на книжката, студентът е длъжен да предостави и документи, удостоверяващи постижението му, както и разработката, с която кандидатства.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА - Линк

Декларация за чуждестранни студенти - Линк

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
 

ДЕЙНОСТ

СРОК

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта

17 април 2017 г.

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища

18 април 2017 г.

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

18 април 2017 г.

Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти

до 25 април 2017 г.

Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена

до 28 април 2017 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

14 май 2017 г., неделя,
23:59 часа

Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г.) и съпътстващите ги документи 

17 май 2017 г.  (сряда) според работното време на висшето училище

Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

23 май 2017 г.

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

26-30 май 2017 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

1 юни 2017 г.

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища

5 юни 2017 г.

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта)

до 8 юни 2017 г., 23:59 часа

Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите

до 14 юни 2017 г.

Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 година

до 19 юни 2017 г.

Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите

до 30 юни 2017 г.

Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН

до 12 юли 2017 г.

 

 

НОВИНИ


нагоре