Уважаеми колеги,

На 27 ноември 2017 година стартира кампанията за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 година по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран от Европейския структурен фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Инструкцията за реализирането на проекта можете да намерите на адрес: http://eurostipendii.mon.bg/?m=4.

Документи се подават лично от студента и ще се приемат в кабинет 108 всеки делничен ден от 27.11.2017 г. до 17. 01. 2018 г., според приложеното по-долу приемно време: /моля, периодично проверявайте приемното време за настъпили промени/

При невъзможност да се подадат лично документите, студентът има право да упълномощи свой представител като това става чрез нотариално заверено пълномощно, което се представя в момента на подаване на документи и се прилага към тях.

Чуждестранните студенти, които кандидатстват за стипендия, са длъжни да попълнят допълнителна декларация, на базата на която да не им бъде удържан данък от стипендията и да я приложат към документите за кандидатстване.

За кандидатстване за стипендия за успех имат право единствено студенти, които се обучават в някое от 32-те приоритетни професионални направления. За УниБИТ приоритетни направления са 4.6 Информатика и компютърни науки и 2.2 История и археология и единствено студентите, които в момента се обучават в ОКС „Бакалавър“/“Магистър“ в тези направления имат право да подадат документи и да участват в класиране за стипендии за успех, с изключение на студентите от първи курс, първи семестър.

За кандидатстване за стипендия за специални постижения имат студенти от всички направления. Всеки студент има право да участва с до 3 формуляра за стипендия за специални постижения. На основание чл. 4, ал. 2 от Инструкцията, утвърдена от МОН по Проект „Студентски стипендии – фаза 1“, УниБИТ има разработени вътрешни правила за набор от документи, които всеки студент е длъжен да има и да предостави при кандидатстване за такава стипендия. Вътрешните правила можете да намерите на по-долу.

Студентите са длъжни при подаване да имат пълен набор от документи, както и да предоставят студентската си книжка за проверка. Освен попълнен онлайн формуляр, студентът трябва да декларира и успеха си чрез ксерокопия на 1-ва страница на студентската книжка и на страниците с нужните оценки. Ксерокопията на студентските книжки задължително се заверяват в Учебен отдел. При положени и изкарани изпити от предходни семестри, но ненанесени оценки в студентска книжка, студентът се задължава да ксерокопира страницата за дадения семестър и да отиде в Учебен отдел, за да му нанесат оценката на копието, за да може при подаване на документи да удостовери, че е положил всички изпити към момента. При кандидатстване за стипендия за специални постижения, освен ксерокопия на книжката, студентът е длъжен да предостави и документи, удостоверяващи постижението му, както и разработката, с която кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за успех:

1.               Попълнен формуляр за стипендия за успех чрез интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg, разпечатан и подписан от студента.

2.               Копие на цялата първа страница на студентската книжка на студента, както и копие на страницата с предметите и оценките за предходните два семестъра, заверени (Вярно с оригинала) от Учебен отдел при УниБИТ.

 

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за значими постижения:

1.               Попълнен формуляр за стипендия за специални постижения чрез интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg, разпечатан и подписан от студента.

2.               Доказателство за научна разработка.

3.               Копие от удостоверение, сертификат, грамота или оригинал на служебна бележка.

4.               Копие на цялата първа страница на студентската книжка на студента, както и копие на страницата с предметите и оценките за предходния семестър, заверени (Вярно с оригинала) от Учебен отдел при УниБИТ.

Доказателство, за кандидатстване за стипендия за значими постижения по Проекта, е копие от самата разработка. Студентите трябва да са вложили личен принос при разработване на темите/проектите. Самите разработки да имат научна стойност. Разработките задължително включват: цел и задачи (хипотези) на изследването, теоретична част (литературен преглед), аналитична част (резултати от изследването), изводи и заключения. Ако не може да бъде предоставена самата писмена разработка (по обективни причини), от където да е видна темата и името на студента, е необходимо служебната бележка да бъде подкрепена с анотация от студента, от която да става ясно какъв е научният му принос, подписана от научния ръководител, като анотацията е с размер най-малко 3 страници, формат А4, шрифт Times New Roman 14, разредка 1,5. Анотациите задължително включват: цели и задачи на изследването или извършената дейност, теоретична част както и резултати.

Документът, удостоверяващ наличието на научна или изследователска дейност трябва ясно и конкретно да представя в какво се изразява участието и приноса на студента. Не се препоръчва да се използват неясни формулировки като ”Активно участие в…” без посочване на изпълнена конкретна задача. Задължително се посочва датата или периода в който научната разработка/проект е изготвен или представен. Не се смятат за достатъчни дейности като участия на научни форуми, конференции, кръгли маси и други, освен ако не е представен доклад, публикация, статия, презентация или други.

При съавторство се представя декларация, подписана от всички съавтори, в който са обособени индивидуалните приноси на всеки от съавторите в разработката.

 

Приемно време за подаване на документи за стипендии

Вътрешни правила

Служебна бележка специални стипендии ОП НОИР

Декларация за чуждестранни студенти

Декларация за съавторство

Декларация специални стипендии

График за провеждане на кампания - http://eurostipendii.mon.bg/?m=3


нагоре