Проект „Студентски стипендии – фаза 1“

Уважаеми колеги,

На 28 ноември 2016 година стартира кампанията за подаване на документи за стипендии за зимния семестър на учебната 2016/2017 година по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран от Европейския структурен фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Инструкцията за реализирането на проекта можете да намерите на адрес: http://eurostipendii.mon.bg/?m=4 .

Документи се подават лично от студента и ще се приемат в кабинет 13 всеки делничен ден от 10 до 14 часа в срокове от 28 ноември до 15 януари (18 януари за генериралите онлайн формуляр, но неподали документи в УниБИТ).

При невъзможност да се подадат лично документите, студентът има право да упълномощи свой представител като това става чрез нотариално заверено пълномощно, което се представя в момента на подаване на документи и се прилага към тях.

Спрямо условията по проект „Студентки стипендии - фаза 1“, студентите ще имат право да кандидатстват както за стипендии за успех, така и за стипендия за специални постижения.

За кандидатстване за стипендия за успех имат право единствено студенти, които се обучават в някое от 32-те приоритетни професионални направления, в които се обучават студенти, в които има дефицит на кадри и които са нужни за страната като специалисти. (Списък на приоритетни професионални направления спрямо Приложение 2 към чл. 7 от ПМС 64/25.03.2016 г. - http://eurostipendii.mon.bg/?m=43 ). За УниБИТ приоритетно направление е 4.6 Информатика и компютърни науки и единствено студентите, които в момента се обучават в ОКС „Бакалавър“/“Магистър“ в това направление имат право да подадат документи и да участват в класиране за стипендии за успех.

За кандидатстване за стипендия за специални постижения имат студенти от всички направления, в които висшите училища в страната обучават. Всеки студент има право да участва с до 3 формуляра за стипендия за специални постижения. На основание чл. 4, ал. 2 от Инструкцията, утвърдена от МОН по Проект „Студентски стипендии – фаза 1“, УниБИТ има разработени вътрешни правила за набор от документи, които всеки студент е длъжен да има и да предостави при кандидатстване за такава стипендия. Вътрешните правила можете да намерите на адрес: http://eurostipendii.mon.bg/?m=44

Студентите са длъжни при подаване да имат пълен набор от документи, както и да предоставят студентската си книжка за проверка. Освен попълнен онлайн формуляр, студентът трябва да декларира и успеха си чрез ксерокопия на 1-ва страница на студентската книжка и на страниците с нужните оценки. Ксерокопията на студентските книжки задължително се заверяват в Учебен отдел. При положени и изкарани изпити от предходни семестри, но ненанесени оценки в студентска книжка, студентът се задължава да ксерокопира страницата за дадения семестър и да отиде в Учебен отдел, за да му нанесат оценката на копието, за да може при подаване на документи да удостовери, че е положил всички изпити към момента. При кандидатстване за стипендия за специални постижения, освен ксерокопия на книжката, студентът е длъжен да предостави и документи, удостоверяващи постижението му, както и разработката, с която кандидатства.

Документи:

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта

28 ноември 2016 г.

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища

28 ноември 2016 г.

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

28 ноември 2016 г.

Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти

до 15 декември 2016 г.

Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена

до 21 декември 2016 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

15 януари 2017 г. (неделя)
23:59 часа

Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 15 януари 2017 г.) и съпътстващите ги документи

18 януари 2017 г. (сряда), според работното време на висшето училище

Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

27 януари 2017 г.

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

30 януари - 1 февруари 2017 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

5 февруари 2017 г.

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища

8 февруари 2017 г. (сряда)

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта)

13 февруари 2017 г. (понеделник) 23:59 часа

Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите

до 17 февруари 2017 г.

Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за зимния семестър на учебната 2016/2017 година

до 24 февруари 2017 г.

Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите

до 8 март 2017 г.

Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН

до 17 март 2017 г.

 

 

НОВИНИ


нагоре