УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

търси да назначи

СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА „ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“
В ЕКВИВАЛЕНТ НА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 4 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Функции (отговорности и задължения): Участие в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни ИКТ научноприложни услуги.

Изисквания:Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

Начин на кандидатстване: Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки); Срок на обявата – 10 календарни дни от датата на публикуване Срок за приемане на документите до 20.03.2020 г. Изборът ще бъде направен на база подадени документи. Ще се ползват с предимство кандидати, които имат преподавателска и научна дейност в УниБИТ.

Документите се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на УниБИТ-адрес: София -1784, бул.“Цариградско шосе“№119, кабинет 115 А.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Във връзка с предприетите превантивни мерки относно COVID-19, документите за кандидатстване по обявата ще се приемат по електронен път на мейл адрес m.baneva@unibit.bg.

НОВИНИ


нагоре