es

ПРОЕКТ ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТ ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и се съфинансира от Европейския социален фонд.
Партньори по проекта са: Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - СВУБИТ, София, Регионален исторически музей Стара Загора, Исторически музей „Искра”, Казанлък, Сдружение „Приятели на Старозагорския музей”.
Лятната студентска практика е съобразена с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на образованието и обучението, за модернизация на образователната система, изграждане на стабилни партньорства между научно-изследователски, културни и образователни институции и местната власт.
Основната цел на проекта е свързана с опознаването, опазването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Старозагорска област.
В проекта участват студенти, от специалност Културно-историческо наследство в СВУБИТ и студенти, специалност Културология от Софийския университет. Надяваме се съчетаването на теоретичното и практическо обучение, реалният достъп до културното наследство да повиши техните знания и умения, да предизвика траен интерес, инициативност и позитивна мотивация по проблемите на организацията, управлението и опазването на културно-историческото наследство.
Реализирани етапи:
І етап на проекта: Студентско лято в Стара Загора и Казанлък ‘2008 – реалният достъп до културното наследство. Методическо и практическо обучение по разработена програма. Музейна, екскурзоводска и археологическа практика. Включва обхождане на културно-исторически забележителности, запознаване с материалната база и информационните фондове на културното наследство и с начините на неговото опазване и обезопасяване. Един от водещите принципи в подготовката на учебната практическа програма е да се обхванат повече видове и категории културно-историческо наследство, да се акцентира на проблемните области и обединяването на усилията на разнородни институции за тяхното преодоляване.
Методика на практическото обучение: Студентите бяха разделени на 6 групи, така бяха въведени в работната среда и всички имаха възможност да преминат през трите вида основна дейност, заложена в проекта:

Групите си разменяха местата на ротационен принцип. В хода на практиката се организираха културно-познавателни маршрути с учебна цел. Обход на праисторическите могили в района на Стара Затора – Азмашка, Берекетска, медни рудници, могила на Старозагорските минерални бани, могилата при с. Оряховица, мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора”. Обход на тракийските гробници в „Долината на Тракийските царе” – могилите Оструша, Светицата, Голямата Арсеналка, Шушманец, Хелвеция, Грифоните, които се нареждат сред най-сензационните и стойностни открития на съвременната българска археологическа наука и донасят световна известност на областта и на своите проучватели. Студентите посетиха археологическия резерват „Кабиле”, разгледаха музея в Сливен, запознаха се със сензациите на археологическо лято 2007 г. - златните находки от Далакова могила. Осъществиха се културно-познавателни маршрути с учебна цел в с. Шипка, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, Етнографски комплекс „Етъра” и Калофер и Карлово.
В хода на практическите занимания се подготви презентация, показваща добрите и лошите страни в експонирането, опазването и съхранението на културно-историческото наследство на територията на областта.
Преподавателите-наставници от СВУБИТ придобиха по-ясна представа за реалната работна среда в българските музеи, което ще им помогне впоследствие при подготовката на лекционния материал и неговата практическа подплътеност.

ІІ етап на проекта:

Постигнати междинни резултати от реализацията на проекта:
Създаде се трайно общо впечатление на студентите за цялостната визия за развитието, управлението и социализацията на културно-историческото наследство в областта. Провеждането на практиката в двата центъра на областта позволи на студентите да имат база за сравнение между организацията на дейностите в музеите в Стара Загора и Казанлък. Тематични направления за сравнението са: туристическата инфраструктура, състоянието на музейните обекти, възможностите за достъп до тях, музейните колективи от гледна точка на владеене на чужди езици, възраст, мотивация и инициатива.
Целите и реализираните до момента дейности по проект „Тракия – кръстопът на цивилизации” създадоха устойчиви връзки между теоретичното и практическо образование и обучение, формираха траен интерес, инициативност и позитивна мотивация у студентите и институциите-партньори по проблемите на организацията, управлението и опазването на културно-историческото наследство.
Очаква се реализацията на проекта да допринесе за значително подобряване на качеството на образованието и обучението на студентите; да даде възможности за продължаване на обучението и повишаване на квалификацията в следващи следдипломни специализации или за кариерно развитие в институции от областта на културно-историческото наследство. Надяваме се също, че дейностите по проекта ще допринесат за повишаване ролята на институциите в областта, пряко отговорни за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.
Следващи етапи:

            Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и се съфинансира от Европейския социален фонд.
Ръководител на проект „Тракия – кръстопът на цивилизации:
доц. д-р София Василева, катедра „Културно-историческо наследство” СВУБИТ – www.sofivass@yahoo.com;
Източник: Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гр. София
Допълнителна информация:

Допълнителна информация:

Кръгла маса "Реалният достъп до културното наследство"

Университети работят по Европейски проекти

На 14 май, Ректорът на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии проф. д.ик.н. Стоян Денчев откри кръгла маса „Реалният достъп до културно-историческото наследство”. Научният и студентски форум се организира по проект «Тракия – кръстопът на цивилизации», в рамките на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Участваха представители на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, директори и зам. директори на национални и регионални исторически музеи, преподаватели от СУ «Св. Климент Охридски» и СВУБИТ. Главните обсъждани теми бяха споделянето на опит от провеждане на студентски практики в областта на културно-историческото наследство, както и взаимодействието в тази посока с областни и общински власти, с регионални и местни културни институции. Форумът се посрещна с голям интерес от студентската аудитория и определено допринесе за повишаване на информираността и мотивацията на студентите по проблемите на организацията, управлението и опазването на културно-историческото наследство.

Доц. д-р София Василева