Прием в ОКС Магистър - редовно и задочно обучение в УниБИТ за учебна 2020/2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ОКС МАГИСТЪР

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 06 октомври 2020 г. до 12 октомври 2020 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ,
кабинет 1, етаж 1, бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

Кандидастването е само по стартиралите вече специалности от списъкът по долу!

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: срок до 12 октомври 2020 г.

https://forms.gle/ye9wXR1gwrFyno2V6

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 38 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър(5 год.)“(оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка;
(За завършилите УниБИТ през 2020 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър(5 год.)“

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“  държавна поръчка имат само кандидатстващите за обявените места през приема в периода 10.08 до 11.09.2020 г.

 

Класирането се извършва само по документи!!!

Записване – от 14 октомври 2020 г. до 16 октомври 2020 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

Списъци на приетите кандидат-студенти за ОКС Магистър за уч. 2020/2021 (прием септември)

Кратка характеристика на специалностите ще намерите на линка: https://www.unibit.bg/learning-activity/master/master-specialties ; Учебните планове с изучаваните дисциплини ще намерите на: https://www.unibit.bg/learning-activity/master/master-plans

Професионално направление: 2.2 История и археология

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Записване – от 14 октомври 2020 г. до 16 октомври 2020 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

  • Диплома за завършено образование – ОКС „Бакалавър“(оригинал и копие) / или при липса на диплома - Академична справка (без завършилите УниБИТ);
  • Диплома за средно образование (може и копие) за попълване на данни
  • 5 бр. снимки (паспортен формат)
  • Квитанция за платена семестриална такса по банков път/изипей
  • Комплект документи (на място)

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

808

883

489

547

489

547

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

898

992

504

597

504

597

Направление 9.1 Национална сигурност

998

1101

575

903

575

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

296

 

204

 

296

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

444

237

444

Направление 9.1 Национална сигурност

528

344

 

Повече информация може да намерите на УЧЕБНА ДЕЙНОСТ › МАГИСТЪР › СПЕЦИАЛНОСТИ

Информация може да намерите на УЧЕБНА ДЕЙНОСТ › МАГИСТЪР › ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


нагоре