СЪОБЩЕНИЕ

Заявления-декларации за получаване на стипендии по ПМС № 90/2000г за зимен семестър на учебната 2019/2020 година ще се подават от 28.10.2019 г. до 20.11.2019 г. вкл. всеки делничен ден в приемното за студенти време : от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13.00 до 14.00ч. в УниБИТ, сградата на бул. „Цариградско шосе“ №119, стая № 116 – сектор „Стипендии и общежития“

При условията и по реда на Постановлението стипендии се отпускат на учащите се в редовна форма на обучение, както следва:

 • Стипендии се отпускат на студенти български граждани, приети в редовна форма на обучение, единен прием, с изключение на записаните в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” за обучение срещу заплащане, по реда на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за висше образование и записаните в дистанционна форма на обучение;
 • Студентите имат право на стипендия само за една ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”. В първи семестър на първи курс на ОКС “Бакалавър” и “Магистър” стипендии не се отпускат. Същото ограничение се отнася и за студентите, завършили ОКС “Бакалавър” в УниБИТ и продължаващи обучението си в ОКС “Магистър” в УниБИТ;
 • Студентите могат да кандидатстват за стипендия само след записан семестър;
 • Стипендиите се изплащат само по банков път срещу представен валиден документ от банката, в която студента има лична банкова сметка;
 • Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план;
 • Студентките майки / бащи с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план;
 • Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия за всеки семестър се определя със заповед на ректора на УниБИТ;
 • Стипендиите се изплащат от УниБИТ до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.
 • Месечният размер на стипендията се определя от Ректора на УниБИТ по предложение на студентския съвет и не може да бъде по-нисък от 70.00 лв. и по-висок от 150.00 лв. месечно;
 • Заявление- декларация по образец за всички видове стипендии, изплащани от държавна субсидия, се подава задължително за всеки отделен семестър;

Студентите нямат право на стипендия, когато:

 • Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
  • повтарящите поради болест;
  • студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
  • повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;
 • Студентите чужденци, приети по актове на Министерския съвет, когато средният им успех от предходните два семестъра е по-нисък от добър 4,00;
 • Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия. Изключение правят студентите, които въпреки преместването са положили успешно всички приравнителни изпити по учебен план към момента на кандидатстването за стипендия
 • Студенти с неположени и невзети изпити за указания период и от предишни години не формират успех и не могат да кандидатстват за стипендия.

УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

I. Стипендия за студенти в неравностойно положение се отпуска на студенти в редовна форма на обучение от началото на учебната година и се изплаща 12 месеца;

 • Право на стипендия за студенти в неравностойно положение, включително и студенти в І курс, имат:
 1. Несемейни студенти с двама починали родители;
 2. Несемейни студенти с един починал родител, а другия родител е с трайни увреждания;
 3. Студенти с трайни увреждания;
 4. Несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;
 5. Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителска грижа;
 6. Студентки- майки с дете до 6-годишна възраст – когато майката е студентка в редовна форма на обучение и субсидирано от държавата;
 7. Студенти - бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление – декларация за Стипендия за студенти в неравностойно положение или Заявление – декларация Стипендия за студенти майки/бащи с деца до 6г.;
 2. Заверено от Учебен отдел на УНИБИТ копие на студентска книжка с нанесени всички оценки по учебен план;
 3. Удостоверение от банката, в която студента има лична банкова сметка.
 4. Лична карта за сверяване на декларираните лични данни от студента.
 5. Допълнителните изискуеми документи са различни за подвидовете стипендии за неравностойно положение и са както следва:
  • А) Несемейни студенти с двама починали родителикопие от смъртните актове на двамата родители;
  • Б) Студенти с един починал родител, а другия родител е с трайни увреждания 50 и над 50% – копие от смъртен акт на единия родител и копие от решение на ТЕЛК на другия родител;
  • В) Студенти с трайни увреждания 50 и над 50% - копие от решение на ТЕЛК на студента;
  • Г) Студенти с двама родители с трайни увреждания 50 и над 50% - копие от решение на ТЕЛК на двамата родители;
  • Д) Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в ДОВЛЛРГкопие на документ от ДОВЛЛРГ;
  • Е) Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст - копие от акт за раждане на детето на студента и декларация по образец;
  • Ж) Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст - копие от акт за раждане на детето на студента и декларация по образец.

ІІ. Социална стипендия / Стипендия за студенти с ниски доходи се отпуска на:

 1. Студенти с нисък месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца от 01.04.2019г. до 30.09.2019г. (брутният месечен доход на член от семейството през 6-те месеца преди месеца, в който започва семестъра не трябва да надвишава минималната работна заплата за страната към момента на провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендия).
 • Стипендията се отпуска от началото на учебният семестър и се изплаща 5 месеца;
 • Минималния „среден семестриален успех“ от предходните два семестъра на кандидатите за тези стипендии не може да бъде по- нисък от 4.75.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление – декларация за Социална стипендия/Стипендия за студенти с ниски доходи;
 2. Заверено от Учебен отдел на УНИБИТ копие на студентска книжка с нанесени всички оценки по учебен план;
 3. Удостоверение от банката, в която студента има лична банкова сметка.
 4. Лична карта за сверяване на декларираните лични данни от студента.
 5. Допълнителните изискуеми документи за социална стипендия / стипендия за студенти с ниски доходи са както следва:
  • А) Документи, удостоверяващи брутния доход на семейството през 6-те месеца преди месеца, в който започва семестъра (от 01.04.2019г. до 30.09.2019г.);
  • Б) Членовете на семейството на студента са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен. Ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи в редовна форма на обучение или нетрудоспособни.
  • В) За брутен доход се считат всички суми, преди намаляване с данъци и осигуровки, получени от студента и другите членове на семейството му. Брутният доход се удостоверява със служебно издадени документи, върху които е посочен точният адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа, и идентификационният номер. Не се признава нулев доход при представяне на документи за социална стипендия като общ показател за дохода на цялото семейство.
  • Г) За членове на семейството, които са пенсионери (а. пенсия за осигурителен стаж и възраст, б. пенсия за инвалидност – трайна или с ТЕЛК за определен срок) и за тези, които получават наследствена пенсия се представя документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за получените през периода пенсии по месеци. Не се включва добавката за чужда помощ или ако е включена, размерът и се указва отделно.
  • Д) При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и удостоверителен документ (копие на съдебно решение за прекратяване на брака и присъдените родителски права). В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят копие от Удостоверение за сключен граждански брак и доходите на новия съпруг (съпруга);
  • Е) За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”. Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя документ от “Социално подпомагане”;
  • Ж) За доходи от фирми (собствени или съсобственост на семейството) се приемат: служебна бележка от името на фирмата за доходите с подпис и печат на собственика (оригинал) или служебна бележка за доходите от НАП;
  • З) За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период, включително и през периода, за който е изплатено обезщетение от работодателя и от НОИ /РУСО/. Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ /РУСО/. Безработните, които не са регистрирани поради някаква уважителна причина в Бюрото по труда, представят собственоръчно попълнена Декларация по образец /качен на сайта на ВУ/, подписана и заверена от нотариус или документ от НАП;
  • И) За учащите в редовна форма на обучение братя и сестри (членове на семейството и са несемейни) се представя документ от съответното висше училище, че са записани за съответния семестър /учебна година в редовна форма на обучение. За непълнолетните братя и сестри се представя служебна бележка от училището в което са записани.

ІІІ. Стипендия по успех - имат право да кандидатстват всички студенти, редовна форма на обучение, субсидирано от държавата и имат среден семестриален успех за предходните два семестъра не по-нисък от 5.50

 • Класирането се извършва въз основа на успеха в низходящ ред до изчерпване на отпуснатите бройки за стипендия;
 • Стипендията се отпуска от началото на втория и следващи семестри и се изплаща 5 месеца за всеки поотделно.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление – декларация за Стипендия по успех;
 2. Заверено от Учебен отдел на УНИБИТ копие на студентска книжка с нанесени всички оценки по учебен план;
 3. Удостоверение от банката, в която студента има лична банкова сметка;
 4. Лична карта за сверяване на декларираните лични данни от студента.

ІV. Стипендия за значими постижения в научноизследователска, спортна и художествено-творческа дейност - имат право всички студенти, в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата и имат среден семестриален успех за предходните два семестъра не по-нисък от 5.00

Студентите в първи курс на обучение могат да кандидатстват след успешно завършен първи семестър;

 • В рамките на един семестър студент може да получава само една стипендия за постижение в научноизследователска, спортна или художествено-творческа дейност;
 • Постижението трябва да е постигнато през изминалия семестър, на база на който се кандидатства, или в момента да е в процес на разработка;
 • Постижението не може да бъде въз основа на разработка или художествено-творческа дейност, която студента е задължен да направи по учебен план или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина (предмет) или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно- квалификационна степен ( дипломна работа).
 • Стипендията се отпуска от началото на втория и следващи семестри и се изплаща 5 месеца.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление – декларация за Стипендия за значими постижения в научноизследователска, спортна и художествено-творческа дейност по образец за съответния вид стипендия;
 2. Кратка презентация на постижението;
 3. Заверено от Учебен отдел на УНИБИТ копие на студентска книжка с нанесени всички оценки по учебен план;
 4. Удостоверение от банката, в която студента има лична банкова сметка;
 5. Лична карта за сверяване на декларираните лични данни от студента.
 6. Документи, удостоверяващи участие в научноизследователска дейност, които могат да бъдат:
  • А) грамота;
  • Б) сертификат;
  • В) удостоверение;
  • Г) служебна бележка по образец (сл. бележка се разпечатва от сайта на УниБИТ и се попълва само в случаите, когато липсва друг удостоверителен документ).

V. Стипендии на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет

Студентите, приети по междуправителствени спогодби или по актове на Министерския съвет, получават стипендия без оглед на успеха от началото на учебната година в продължение на 12 месеца за всеки месец поотделно;

Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет (от втори и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че среден семестриален успех за предходните два семестъра не по-нисък от добър 4.00

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление – декларация за Стипендии на чуждестранни студенти;
 2. Заверено от Учебен отдел на УНИБИТ копие на студентска книжка с нанесени всички оценки по учебен план;
 3. Удостоверение от банката, в която студента има лична банкова сметка.
 4. Заверено копие на документа (актове на МС или междуправителствени спогодби) с който са приети за обучение в УниБИТ;
 5. Лична карта (служебна бележка от МВР) за сверяване на декларираните лични данни от студента.


* Забележка:

 1. Всички студенти, желаещи да получават стипендия, задължително всеки семестър подават ново Заявление-декларация по образец с допълнителните изискуеми документи!
 2. Документите за кандидатстване за стипендия се подават лично от студента или представител с нотариално заверено пълномощно!
 3. НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК (20.11.2019 Г.) НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

НОВИНИ


нагоре