Условия за обучение

УниБИТ предоставя съвременна учебно-материална база за провеждане на учебния процес и за самостоятелна подготовка на студентите по всички изучавани дисциплини в отделните специалности. Наред с достъпа и ползването на традиционни информационни ресурси в Библиотечно-информационния център на УниБИТ и учебно-демонстрационните сбирки „Духовност и лидерство” и на съвременната българска духовност на разположение на студентите са компютърни зали с интернет достъп и копирен център.

Библиотечно-информационният център (БИЦ) при УниБИТ е основна база за учебно-преподавателска работа, учебен модел и ориентирано към своите потребители звено в системата на УниБИТ, което осигурява информационна среда, формираща висококвалифицирани специалисти. За осъществяване на ефективно библиотечно-информационно обслужване БИЦ комплектува, обработва и организира фондове съобразно академичния профил на УниБИТ. Изграден е и текущо се актуализира богат справочен апарат.

Към момента БИЦ предоставя на своите потребители следните възможности: ползване на библиотечни единици в читалнята; заемане на библиотечни единици; изготвяне на библиографски справки; консултации при работа с библиотечни и извънбиблиотечни информационни ресурси; междубиблиотечно заемане и международно заемане; 20 компютърни работни места с осигурен достъп до Интернет, до външни БД и други информационни ресурси; достъп на потребителите до WI-FI безжичен Интернет, ползване на видеозала; копирно-размножителен център.

Автоматизираната библиотечна система, основана на RFID технологията, позволява качествено обслужване на потребителите и е модел и база за обучение на бъдещи библиотечно-информационни кадри, които дават възможност на студентите да се запознаят, да използват и работят с последните постижения в областта на библиотечните технологии.

Библиотечният фонд се състои от 52 000 тома специализирана литература, свързана с изучаваните в УниБИТ дисциплини. Ежегодно се прави абонамент за различни български и чуждестранни периодични издания. С множеството електронни версии на научни списания от абонамента за базите данни EBSCO Publishing, Springer Link и други се обогатява фондът от научна периодика, удовлетворяват се нуждите на учебния процес и се увеличават възможностите на студенти, докторанти и преподаватели за научноизследователска работа.

Учебно-демонстрационната сбирка „Духовност и лидерство” е съвместен проект на УниБИТ, Националния исторически музей – София, и Националната художествена галерия – София. Представени са уникални експонати в областта на археологията, етнографията и новата българска история. Предназначен е за повишаване на ефективността на обучението по специалността „Информационни фондове на културно-историческото наследство” и „Информационни ресурси на туризма”. В него студентите имат възможност да се запознаят с новите технологии и практики в областта на музейното дело, с начина на експониране на предмети от различни епохи, с дейността на екскурзовода, с физическото и юридическото опазване на паметниците на културата и др.

Учебният православен параклис „Св. Николай Чудотворец” в УниБИТ е създаден със средства от дарители и финансиране от дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет. Той е осветен от Светия синод на Българската православна църква. В него студентите имат възможност да се обучават в следните дисциплини: История на религиозните деноминации в България, Информационни фондове на религиозните центрове, Народен и религиозен празничен календар и др., включени в учебните програми на някои от специалностите в УниБИТ. Параклисът е изграден според църковните канони, разполага с необходимата църковна утвар и може да се отслужва Св. литургия, както и да се извършват седемте тайнства: кръщение, миропомазване, изповед, причастие, брак, свещенство и елеосвещение. Всичко това създава реални предпоставки за приобщаване на студентите от УниБИТ към изконните ценности на християнската вяра и морал.

Компютри и Интернет

Компютърната лаборатория „Джон Атанасов” предоставя услуга безжичен Интернет (Wi-Fi) на територията на УниБИТ по проекта „i-Зона”. Проектът „i-Зона” е пореден етап в развитието на програмата „i-България” в частта проекти, които подпомагат научноизследователската дейност, иновациите и висшето образование. Безжичната мрежа  може да се използва от всички студенти и служители и от официалните гости на УниБИТ.

Лабораторията участва в националния проект за създаване на виртуално образователно пространство в България и стимулира приложението на компютърните технологии в обучението по изучаваните дисциплини, както и осигуряването на необходимите ресурси за научните изследвания, за административната и финансовата дейност.

За осигуряване на учебния процес на разположение на студентите от УниБИТ са 10 компютърни зали и лаборатории.
В УниБИТ съществува лицензиран Център за обучение и тестване за получаване на ECDL сертификати за компютърни умения.

В рамките на Библиотечно-информационния център на УниБИТ е изградена компютърна мрежа с 1 сървър и 23 работни станции, 20 от които са на свободен достъп на читателите за ползване на Интернет и Библиотечната информационна система ЛИБИС™.

В БИЦ е обособен аудио-визуален кът за представяне на информация (видеофилми, графики, професионална фотография, презентации на новопостъпила литература, авторски портрети и др.).

УниБИТ разполага с ресурси за създаване на видеофилми, необходими за учебния процес по отделните дисциплини. Изградена е мултимедийна информационна система.

Спортната база на УниБИТ включва многофункционална спортна зала, зала за фитнес, тенис маси и спортна зала с четири тенис корта, целогодишно използваеми.

Студентският стол, разположен в сградата на УниБИТ, предлага обяд на ниски цени. Автоматът за кафе и бюфетът, разположени на партера в централната сграда, осигуряват топли и студени напитки и закуски през целия ден. Близо до УниБИТ се намират много заведения за обществено хранене.

Общежитията за студентите от УниБИТ се намират на територията на Студентския град в столицата и предлагат всички необходими условия за пълноценен труд и почивка.

На студентите от УниБИТ се отпускат държавни стипендии (съгласно ПМС), както и специални.


нагоре