ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2016

Уважаеми студенти, може да направите своята регистрация в информационната система на проект “Студентски практики” - http://praktiki.mon.bg/sp

След като попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще имате възможност да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате. Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи. Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

Екип за контакти от УНИБИТ по Проект „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

проф. д-р Ирена Петева, i.peteva@unibit.bg, - Водещ функционален експерт
проф. Иванка Павлова, i.pavlova@unibit.bg, - Функционален експерт
Снежана Цекова, s.cekova@unibit.bg, - Функционален експерт
гл. ас. д-р Диана Стоянова, d.stoyanova@unibit.bg, GSM: +359879148385 - технически експерт за специалности: ИФКИН и АД, кабинет 213.
Цветелина Варадинова - c.varadinova@unibit.bg, GSM: +359878220451, технически експерт за специалности: ИРТ, ПК, кабинет 215.

Ралица Йотова- r.yotova@unibit.bg, GSM: +359878220451, технически експерт за специалности: ББ, БИМ, кабинет 215.

Кристияна Шопова, k.shopova@unibit.bg, GSM: +359879148383, технически експерт за специалности: КИ, ОПП, кабинет 109.

гл. ас. д-р Гергина Жаблянова, g.zhablyanova@unibit.bg,  GSM: 087 822 0649 - експерт за специалности във Факултет информационни науки, кабинет 116. 
Кристина Босакова, k.bosakova@unibit.bg, GSM 0882 945 592, технически експерт за специалности във Факултет информационни науки, кабинет 115.
Красимира Иванова, k. ivanova@unibit.bg, tel. 02/ 9718076, експерт финансово-счетоводно обслужване.

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НОВИНИ


нагоре