ГЕН.-МАЙОР (О.З) ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. ГРУДИ АНГЕЛОВ НАГРАДЕН СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ

На Димитровден (26.10.2022 г.) по случай 75-годишнината от създаването на Техническия университет – София бяха наградени със златен медал преподаватели и партньори на университета, сред които и генерал-майор (о.з) доц. д-р, инж. Груди Ангелов, преподавател в катедра „Национална сигурност“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Доц. д-р Груди Ангелов е сред високо ерудираните и изключително добре подготвени кадри в системата за национална сигурност на Република България, което е от съществено значение в теоретичната и практическа подготовка на студентите и докторантите във висшето училище.

Настоящото отличие на доц. д-р Груди Ангелов, е поредното доказателство за качеството на състава на катедра „Национална сигурност“ в УниБИТ, в която генералите и адмиралите достигнаха завидната бройка – пет.

НОВИНИ


нагоре