Учебни планове - ОКС Магистър

Основна информация на страницата

Задочно обучение уч. 2016/2017 г.

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
  • Софтуерни архитектури и управление на качеството *ново
   3 семестъра
  • Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии *ново
   3 семестъра
  • Информационни системи и технологии
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни технологии в медийния бизнес
   3 семестъра
  • Информационни технологии и финансов инженеринг
   3 семестъра
  • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
   3 семестъра
  • Електронен бизнес и електронно управление
   3 семестъра
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
   3 семестъра
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Задочно обучение уч. 2015/2016 г.

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

Задочно обучение уч. 2014/2015 г.

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 


нагоре