Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда

Институтът за изследване и развитие на лидерството в информационна среда е основно звено в УНИБИТ, съгласно чл. 25, ал.2 и чл. 26, б, ал.1 и ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО). Създаден е с Постановление на Министерски съвет на Р България, № 103, от 08.05.2014г., публикувано в Държавен вестник, бр. 41, от 16.05.2014 г. и Решение на Академичния съвет на УНИБИТ от 21.06.2014г. Основен предмет на дейност на Института по лидерство е извършване на дългосрочна научноизследователска дейност в областта на историята, теорията и практиката на лидерството. Основните задачи на Института са: изследователски, образователно-методически и консултантски.

Научноизследователската дейност обхваща:
1. Фундаментални и приложни научни изследвания в областта на лидерството.
2. Специализирани научни изследвания в теорията, историята и практиката на лидерството.
3. Самостоятелни и съвместни научно-изследователски проекти, за разработване на стратегии, концепции, прогнози и програми в областта на лидерството. В методическо отношение Институтът планира да създава и разпространява нови знания и нови научно-приложни продукти; да осигурява постоянно развитие на научноизследователската и научно приложната дейност, да дава становища и експертни оценки за проекти и програми, свързани с лидерството.

Консултантската и експертната дейност има за цел да извършват анализ на теорията и практиката на лидерството в съвременна информационна среда и да определя методики за решаване на специфични проблеми на управлението. Основните цели на Института са:
1. максимално обвързване на теорията на лидерството с практиката на българския обществен живот;
2. пряко сътрудничество между държавните и обществени органи и УниБИТ; поддържане националния характер на лидерството и адаптиране на чуждия опит в български условия;
3. усъвършенстване на управленските процеси чрез ускорено увеличаване на знанията и уменията относно лидерските практики;
4. демократизиране и модернизиране на управленските практики чрез укрепването на мрежовите хоризонтални връзки, както и на йерархичните вертикални структури и вектори на управление;
5. развитие на междуинституционални отношения и прилагане на публично-частно партньорство в сферата на лидерството;
6. утвърждаване на взаимно доверие и взаимопомощ между основните звена и преподаватели за уплътняване на обществената мисия на УниБИТ;
7. участие и сътрудничество на УниБИТ в управлението на държавни, обществени и корпоративни структури чрез свои кадри, научна продукция и учебни програми.

Повече информация за Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда и неговата дейност можете да намерите в специализираната му страница на адресhttp://eleadership.unibit.bg/


нагоре