Проекти с външно финансиране

Съдържание на страницата

Проект „Navigate“

Целта на проекта NAVIGATE e да въведе иновации в сферата на информационната грамотност (ИГ) с прилагането на игрови подход в обучението на студенти в бакалавърски програми в хуманитарни дисциплини в Европа.

Ръководител: гл. ас. д-р Марина Енчева.

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Научете повече

 

Проект „Модели за социализация на културно-историческото наследство в „интелигентен град“

Научно-изследователски проект, определен за финансиране от конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г. Договор ДН05/3 от 14.12.2016 г.

Ръководител: Проф. д-р София Василева.

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Научете повече

 

Проект „Комуникационен модел на интерактивна образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии”

№ ДН 05/1 от 14.12.2016 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в България.

Ръководител: Доц. д-р Румелина Василева

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Уеб сайт:

Проект: „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“

Научноизследователски проект с вх. № ФНИ К 02/79 с тема „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“ по договор № ДФНИ К 02/2 от 12.12.2014 г.,  определен за финансиране въз основа на проведен от фонд „научни изследвания” конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г.”

Ръководител: доц. д-р Добринка Стойкова

Уеб сайт: http://redesign-impact.unibit.bg/

Проект: „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностни и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“

Договор № ДФНИ К 02/17 от 12.12.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на научноизследователски проект в конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014  г. на тема „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностни и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“.

Ръководител: проф. д-р Евгени Велев

Уеб сайт: http://oik.unibit.bg/the-project/

Проект: „Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните радиосенки от GPS сигнали“

Договор № ДФНИ-Т 02/3 от 12.12.2014 г. между: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г“.

Ръководител: проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Климент Охридски“,  проф. д.н. Иван Гарванов - УниБИТ

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уеб сайт: https://gpsproject.unibit.bg

TEMPUS - PICTET 2014-2017EQF-based professional ICT training for Russia and Казахстан

Проектът е предназначен за засилване на връзките между образованието и ИКТ бизнеса чрез подобряване на системата за професионално обучение по ИКТ в Русия и Казахстан - обучение чрез използване на Европейската квалификационна рамка, изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ, създаване на мрежа от центрове за обучение на ИКТ в университети на Русия и Казахстан за налагане на инфраструктура и рамка . По-широка цел е подобряването на качеството на ИКТ специалистите, подготовка чрез изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ - образование и засилване на връзките с бизнес средата в Русия и Казахстан.

Цели на проекта:  
Официален сайт на проекта: http://www.pictet-tempus.sstu.ru/ 
Дейности на УниБИТ - http://tempus-pictet.unibit.bg


Специфичните цели на проекта :

 • Създаване на електронни квалификационна рамка за Русия и Казахстан
 • Създаване на мрежа от ICT- центрове за обучение в университетите
 • Създаване на нова методология на професионално обучение по ИКТ - обучение
 • Разработване на нови учебни програми за ИКТ квалификации и въвеждането им в практиката на професионалното обучение, предоставяне на учебни материали и учебна среда
 • Развитие на механизми за осигуряване на качество, гарантиращи качеството на професионалното обучение в областта на ИКТ
 • Разпространение на системата на професионално обучение по ИКТ - образование , нова методика , учебни материали и методи сред ИКТ - възпитатели и ИКТ - бизнеса.


Партньори:

 • P1 - coordinator    University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия
 • P2 - Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Саратов, Руска Федерация
 • P3 - South Ural State University (National Research University), Челябинск, Руска Федерация
 • P4 - Astrakhan State Technical University, Астрахан, Руска Федерация
 • P5 - Ulyanovsk State Technical University, Уляновск, Руска Федерация
 • P6 - Novosibirsk State University of Economics and Management, Новосибирск, Руска Федерация
 • P7 - SoftLine Trade, Closed Joint-Stock Company, Москва, Руска Федерация
 • P8 - EPAM Systems, Ltd, Саратов, Руска Федерация
 • P9 - Inter-regional public organization "Russian Union of CIOs", Екатерининбург, Руска Федерация
 • P10 - Science and Technology Park “Novosibirsk”, Новосибирск, Руска Федерация
 • P11 - Al-Farabi Kazakh National University, Алмати, Казахстан
 • P12 - East Казахстан State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Казахстан
 • P13 - Rudny Industrial Institute, Рудни, Казахстан
 • P14 - West Казахстан Agrarian Technical University, Уралс, Казахстан
 • P15 - Science and Technology Park, Алмати, Казахстан
 • P16 - Alem Research, Limited liability partnership, Алмати, Казахстан
 • P17 - Fundacio Tecnocampus Mataro-Maresme, Матаро, Испания
 • P18 - State University of Library Studies and Inform. Technologies     Sofia    Bulgaria
 • P19 - Fondazione Politecnico di Milano, Милано, Италия
 • P20 - Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki Sindos, Солун, Гърция
 • P21 - Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Rom, Букурещ, Румъния
 • P22 - Karaganda State Technical University, Караганда, Казахстан

Проект: Future Education and Training in Computing: How to support learning at any time anywhere (FETCH)

Tригодишен Европейски проект по програмаta Lifelong Learning, Action Erasmus Networks.
Web сайт: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/
Координатор на проекта: Русенски университет «Ангел Кънчев».
Консолидиран бюджет на проекта: 1 127 010 евро
Консорциумът включва 67 партньори от 35 страни: 27 страни от ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, Турция, Бивша югославска република Македония, Хърватия, Сърбия и Албания. Организациите представляват шест типа институции: Университет или институция от висшето образование, изследователска организация, фирма (услуги), неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, МСП.

Цел

Основната цел на консорциума е постигането на интелигентен растеж, както и изграждането на знания и иновации в обществото чрез повишаване на качеството на образование в областта на компютърните науки и технологии, въвеждане на авангардни технологии за обучение, обмен на знания, обсъждане на методологии, насърчаване на обмена на добри практики между всички страни.
Специфичните цели на проекта са:

 1. Разработване на Европейска стратегическа рамка за образование и обучение по компютърни науки и технологии 2020
 2. Разработване на Европейската рамка за оценка на образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020
 3. Изготвяне на препоръки за бъдещите цифрови програми в образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020.
 4. Разработване на нови дидактически теории и модели за обучение за използване на социалните медии в образованието.

Проект: School on the Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship (SoC)

Tригодишен Европейски проект по програма Lifelong Learning, Action Erasmus Networks.
Координатор на проекта: Doukas School, Атина, Гърция.
Консолидиран бюджет на проекта: 600 000 евро
Мрежата се състои от 57 партньори, повечето от които са лидери в техните образователни сектори. Те представляват 18 европейски страни и включват 10 училища, 21 университети фирми, неправителствени организациинационалните власти, изследователски центрове, асоциации и доставчици на обучение на възрастни.
Управляващият комитет на “School on the Cloud” включва:

 • Doukas School (Greece)
 • Innovative Learning Network Ltd. (UK)
 • EUROGEO European Association of Geographers (Belgium)
 • GO! Education of the Flemish Community (Belgium)
 • Ghent University (Belgium)

 

Официален сайт на проекта: http://www.schoolonthecloud.net/

Цел


SoC е ИКТ мрежа, която има за цел да изследва нови динамични начини за обучение, което е в хармония с начина, по който съвремените хора мислят, споделят, учат и си сътрудничат, в рамките на различни сектори на образованието, чрез използване на възможностите на средите базирани на облачни изчисления.
SoC се основава на работата на четири тематични работни групи:

 • Група  1: Преход от „земята към облака“
 • Група  2: Иновативен учител
 • Група 3: Интегриране на облачните изчисления и персонализацията във формалното и неформалното образование
 • Група 4: Бъдещи перспективи

УниБИТ участва в три работни пакета на SoC: Мениджмънт, Иновативен Учител и: Разпространяване.

Проект “Автоматизирана информационна система на „Докторантско училище“ в университетски структури“

Договор № ДФНИ-ИО1/2 от 21.11.2012 с Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката, финансиран в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ – 2012 г.

Ръководител:проф., д.т.н. Цветан Семерджиев

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уебсайт на проекта: http://iniod.com

Проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“

Договор № ДФНИ – К01/0002 от 21.11.2012, с Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката, финансиран в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”- 2012 г.

Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уебсайт на проекта: http://copyrightlib.unibit.bg

Проект „Разработване на система за управление на знанията във факултета по информационни науки в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Факултетът по информационни науки при Университета по библиотекознание и информационни технологии на 08 април 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Разработване на система за управление на знанията във факултета по информационни науки в УниБИТ“

Договор № BG051PO0001-4.3.04-0066
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Координатор на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 24 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 724 209,12 лв.

 

Проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Университет по библиотекознание и информационни технологии на 05 февруари 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“

Договор № BG051PO0001-3.1.09-0025
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.09
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Ръководител на проекта: проф. д-р Ирена Петева – Зам.-ректор на УниБИТ.
Координатор на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 18 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 97 996,83 лв.

Проект „Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Университет по библиотекознание и информационни технологии на 05 февруари 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ“


Договор № BG051PO0001-3.1.08-0029
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.08
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 20 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 441 886,50 лв.

Проект "Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда"

Договор ДМУ 03/3 от 19.06.2012 г.,
финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОМН
в Конкурсна сесия "Млади учени - 2011"
ръководител: гл. ас. д-р Тереза Тренчева
Времетраене на проекта: 24 месеца
 

Уебсайт на проекта: www.ippbg.com, e-mail: ippbg@unibit.bg 

Проект „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии на 10 октомври 2012 г. започна осъществяването на проект на тема:

Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство
Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04
«Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование»,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова – Декан на ФБКН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 24 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 415 249,11 лв.

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА:  fbkn-dislearning.unibit.bg

Научи повече.


ПОКАНА за заключителна конференция

ПОКАНА за заключителна конференция на 8.10.2014 г. (9.30 ч., хотел „Метрополитън“) по проект „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, културно наследство и печатни комуникации“. Програма.

 

Проект „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 – 2013
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

ПРОЕКТ
„Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите
изследователи в УниБИТ”

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 732 894.40 ЛЕВА

Проект „Нови политики за стимулиране на четенето. Изследване на буккросинг практики в България”

Научноизследователски проект ДМУ 03/49 към  Фонд „Научни изследвания”, програма „Млади учени”, с ръководител доц. д-р Любомира Парижкова.

Уебсайт на проекта: www.readcrossing.com

Проект ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище” (ИП БИКМ-АЛУ)

Проектът ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище” (ИП БИКМ-АЛУ) е Еразъм Интензивна програма. Координатор е Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София, а партньори са: Хаджеттепе Университет в Анкара (Турция), Загребския университет (Хърватска), Университетът Париж Декарт (Франция) и Сегетския университет (Унгария).   
ИП БИКМ-АЛУ цели да създаде образователна програма и учебна среда, насочена към усвояване на интердисциплинарни знания и умения, съответстващи на новите изисквания в професионалната реализация на студентите в библиотечно-информационния и културен сектор и в отговор на политиката за висше образование и инициативата на ЕС за „Нови умения за нови работни места”.
В рамките на образователната програма ще се състоят два изнесени учебни дни (събота и неделя) на тема: „Културното и историческото наследство на Кападокия”. Пътуване Анкара-Кападокия и посещение на културни обекти в област Кападокия, Турция.

Обогатете своето студентско CV с придобити 4 ECTS кредита в рамките на краткосрочна европейска мобилност, надградете своите знания и умения в международна образователна среда, общувайте със студенти и преподаватели от няколко европейски страни, опознайте чужди култури и традиции, намерете нови приятели и преживейте две незабравими седмици през месец септември 2013 г. в гр. Анкара, Турция!

Научете подробна информация на представянето на проекта, което ще се състои на 15 април 2013 г.,  понеделник, 15.00 ч., зала 207.
Важни дати:

 • 20 март – 22 април 2013 г. – Приемане на кандидатури за участие на адрес: t.todorova@unibit.bg. Кандидатите представят: CV (посочете общ успех до момента от следването си, опит в международни проекти, подробна контактна информация) и есе на тема: „Съвременният мениджър на културна институция” на български език. Необходимо е владеене на английски език, който е работен език на проекта. Представете сертификат (ако е приложимо).;
 • 15 април 2013 г., 15.00 ч., зала 207 – Представяне на предстоящата ИП «Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – Академично лятно училище» (ИП БИКМ-АЛУ) в Хаджеттепе университет, гр. Анкара, Турция 8-21 септември 2013 г. Партньори: УНИБИТ, Загребски университет, Хаджеттепе университет в Анкара, Университет Париж Декарт, Сегетски университет.
 • 22 април 2013 г. – Краен срок за подаване на кандидатурите.
 • 23 април 2013 г. /вторник/, 11.00 ч., зала 22 – Интервю и подбор на участниците.

В проекта могат да участват студенти от следните бакалавърски специалности в УНИБИТ: «Библиотечен и информационен мениджмънт”, „Библиотекознание и библиография”, „Информационни фондове на културно-историческото наследство”, „Информационни технологии”, „Информационно брокерство”, „Компютърни науки”, „Печатни комуникации”, „Информационни ресурси на туризма”, «Информационни технологии в съдебната администрация», «Информация и комуникиране» и магистри – редовно обучение.

 • Първата проектна година в УНИБИТ, София проследи на адрес:  http://libcmass.unibit.bg/Sofia2011
 • Втората проектна година, която се проведе в Загребския университет, Хърватска, проследи на адрес:  http://libcmass.unibit.bg/Zagreb2012
 • Текуща информация за предстоящата ИП БИКМ-АЛУ Анкара 2013 се публикува на: http://libcmass.unibit.bg

За консултации и въпроси: Доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проекта, ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт”,  кабинет 204, t.todorova@unibit.bg

“Модерният град и съхраняване на националната идентичност”

Научноизследователски проект № ТК01/0067(вх. № на договора ДО 02 – 151).
“Модерният град и съхраняване на националната идентичност”
по конкурса на Фонд „Научни изследвания”
„Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”
(“ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2008 г.

научете повече

Уеб сайтове проекта: 

Проект База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)

Научноизследователски проект в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”, Фонд „Научни изследвания” на МОН, 2008-2011

научете повече.

Дигитална колекция "Българско Възраждане": http://bgv.unibit.bg/

Модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-историческото наследство

Научноизследователски проект към Фонд „Научни изследвания”, тематичен конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” – 2009.

научете повече

“Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”

Този проект се съфинансира от ЕС и бюджета на Република България по договор № BG 2005/017- 353.10.01-3.89

Уебсайт на проекта -> http://llc.unibit.bg

кратка информация

“ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ”

Научете повече

ПРОЕКТ ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и се съфинансира от Европейския социален фонд. 

Партньори по проекта са: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, Регионален исторически музей Стара Загора, Исторически музей „Искра”, Казанлък, Сдружение „Приятели на Старозагорския музей”.

Лятната студентска практика е съобразена с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на образованието и обучението, за модернизация на образователната система, изграждане на стабилни партньорства между научно-изследователски, културни и образователни институции и местната власт.

Основната цел на проекта е свързана с опознаването, опазването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Старозагорска област.

В проекта участват студенти, от специалност Културно-историческо наследство в УниБИТ и студенти, специалност Културология от Софийския университет. Надяваме се съчетаването на теоретичното и практическо обучение, реалният достъп до културното наследство да повиши техните знания и умения, да предизвика траен интерес, инициативност и позитивна мотивация по проблемите на организацията, управлението и опазването на културно-историческото наследство.

Научете повече

Проект IPBib: Das Grimm-Zentrum “Малка библиотечна приказка” (LLP-ERASMUS)

Кандидатствайте за проекта IPBib Вилнюс, Литва (04.09. - 17.09.2011).
Кандидатствайте и за проекта ИП "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище" (ИП БИКМ-АЛУ), УНИБИТ, София (04.09. - 17.09.2011). ИНФОРМАЦИЯ тук!
С допълнителна информация за Вилнюс 2011 се запознайте чрез информационната брошура на проекта : link и рекламната презентация, подготвена от Вилнюски университет. link

ВАЖНИ ДАТИ:

 • 4 май – 17 май 2011 г. – Приемане на кандидатури за участие на адрес: dr.tanya.todorova@gmail.com
 • 12 май 2011 г., 13.00 ч., зала 206 – Представяне на проекта в УНИБИТ
 • 17 май 2011 г. – Краен срок за подаване на кандидатурите
 • 18 май 2011 г. /сряда/, 12.30 ч., зала 213 – Интервю и подбор на участниците

За консултации и въпроси: Доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проектите, каб. 204, dr.tanya.todorova@gmail.com

Развитие на проекта – втора фаза Виена 2010. Повече тук

Обобщаваща публикация IPBib Виена 2010.(тук)

IPBib - неограничени възможности. Прочети.

Развитие на проекта – първа фаза Берлин 2009 Обобщаваща публикация (.pdf)

ERASMUS + проекта APInno

APInno - Action Project for Innovation, Erasmus+ Project № 2014-1-BG01-KA203-001561

Целта на проекта APInno е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и университетите като един ключов въпрос, за да бъдат насочени чрез разработване на новаторски подход и методология за преподаване на една от концепциите на по-експлоатирани - Иновационен мениджмънт
Концепцията за управление на иновациите все още е ключово предизвикателство. Въпреки, че са предприети сериозни инициативи през последните няколко години, като едно ново семейство на стандарти за управление на иновациите CEN TS 16555, IMP3rove, сертифициране ECQA

УниБИТ е координатор на проекта. 
Партньори по проекта са: Академията по иновационен мениджмънт, България; ANFI Ventures, Италия;  TECNALIA, Spain; JODA Training, UK;  Middlesex University, UK

Официален сайт на проекта: http://apinno.eu


нагоре