Проекти с външно финансиране

Съдържание на страницата

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ (кратко название : „Свърхестествено и митично“)

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“

Договор: № КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г.

Базова организация: УниБИТ

Ръководител: проф. д-р Венцислав Велев

Продължителност: 36 месеца, декември 2023 г. – ноември 2026 г.

Уеб сайт на проекта: https://www.mitichno.unibit.bg ;

Имейл: mitichno@unibit.bg

Тематика: Проектът предвижда провеждането на ново интердисциплинарно изследване, както и комплексни теренни проучвания, които да разкрият съхранената културна памет за митичните и свръхестествените същества в региона на Северозападна България, както и да посочат нейното трансформиране и оформяне през годините. От значение е моментната картина. Цели се разкриване и проучване не само запазването на отделни културни пластове, но и тяхното възприемане от съвременния човек и оформянето им в нов такъв, който се предава и на следващите поколения. Всички тези въпроси, някои от които на пръв поглед могат да се приемат и като откъснати от актуалните обществени процеси, имат своето значение и нужда от нов прочит и изследване.

Периметър на изследването: Периметърът на изследването е съсредоточен в Северозападна България, като ареалът леко се разширява по посока на запад и север – в Сърбия и Румъния с оглед преноса на култури през различните години. Събирането на първичните данни, свързани с документи и историография, се осъществява от екип на УниБИТ, като за целта се търси партньорството с водещи библиотеки, музеи, архиви и читалища в Северозападна България.

Фундаменталност: Фундаменталността на изследването се изразява и в това, че практически се цели да се проследи не само натрупаното културно познание, но и неговата трансмисия през годините, както и съществуването му в съвременния ден. Посредством това се търсят някои от механизмите, дали отражение върху променяната на масовото съзнание към традициите. Запазването им и почитането им днес е част от живота на хората в региона. От своя страна те могат да валоризират това познание и да го превърнат в капитал за бъдещо развитие. Посредством реализацията си проектът ще способства за повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания по тематиката, както и свързани с нея проблеми от регионално и национално значение. Ще се постигне интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, местните и държавните органи и обществото в региона като цяло. Още един път ще се способства за представяне проучванията на българските изследователи в национален и световен мащаб.

Работна хипотеза:Разкриване на запазената и натрупана през годините народопсихологична културна памет в периметъра на Северозападна Бъгария и търсене на отговора за степента на нейното влияние/невлияние поставящо я като основа за обществено и социално-икономическо развитие в съвременния ден. Нейното доказване и предлагане на модели за запазване и продължаващо предаване ще бъде осъществено след анализа на натрупаната база от данни. Търси се отговор на въпроса до каква степен традиционните вярвания и представи са запазени в значителна степен и как те са видоизменени вследствие на съвременните глобализационни процеси.

Основна цел: : Осъществяване на качествено нов тип изследване, което да съчетае в себе си научно-издирвателската и проучвателска дейност, теренни обходи и проучвания, както и оформянето на съвременен тип база с данни, която да бъде със споделен и отворен характер. Документирането и изследването на свръхестествените и митични същества, свързаните с тях легенди, поверия, вярвания и предания, тяхната трансмисия през годините като част от културната памет на отделните поколения – в различен контекст, са основна задача на проекта.

Проект „Сбирката от славянски кирилски печатни книги в Библиотеката на Рилския манастир (изследване и научен опис в е-среда)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2021 г., тематично направление „Хуманитарни науки“

Проект „Сбирката от славянски кирилски печатни книги в Библиотеката на Рилския манастир (изследване и научен опис в е-среда)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2021 г., тематично направление „Хуманитарни науки“

Базова организация: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Координатор: 1-ви етап: гл. ас. д-р Поли Муканова
Продължителност: 36 месеца, ноември 2021 – ноември 2024

Описание и цели на проекта: Библиотеката на Рилската света обител е неповторимо средище на духовността за един дълъг период от време, обхващащ няколко столетия. В нея се намират около 60 000 тома, от които само старата книжнина наброява около 9000 тома. Това са славянски, български, гръцки, арабски, арамейски ръкописи, старопечатни издания на църковнославянски, стари книги и списания на български, руски, сръбски, румънски, гръцки, арабски и др. езици, както и други ценни паметници. Там се съхранява най-богатата както по количество, така и по своето тематично разнообразие, сбирка от славянски кирилски старопечатни книги. По данни от инвентарните списъци, които се намират единствено на територията на манастира, в сбирката има образци на най-ранния кирилски печат – екземпляри от редки издания на венецианските издания на Божидар Вукович и Яков Крайков, ценни руски богослужебни книги, много издания с печатни гравюри, което ги прави уникални образци на украсената първопечатна книга. Риломанастирската старопечатна сбирка от руски книги е най-голямата и най-ценната органична сбирка в България. Само в нея се съхраняват 438 тома (350 екземпляра) от руски печатни издания, излезли в периода XVI–XVIII век. Руските печатни книги не са били обект на сериозно и изчерпателно изследване – не е публикуван техен опис или поне каталог. Целта на проекта е създаването на научен опис в електронна форма. Е-библиографията на славянската кирилска печатна сбирка ще е нов съвременен продукт, който ще позволи по-ефективното функциониране на манастирската библиотека. От своя страна това ще бъде в помощ на съвременните и бъдещите читатели – специалисти и по-широк кръг ползватели с установен ред за достъп съгласно правилника на манастира. Ще бъде създадена и цифровизирана среда за дигиталните колекции от приписки (голяма част от тях с историческо съдържание). Това е една фундаментална база, която ще хвърли светлина върху книжовната традиция на тази уникална колекция на манастира в контекста на съвременната научна парадигма. За съхранението и популяризирането на цялото това книжовно богатство е необходимо комплексното му проучване, свързано с изработване на стратегия по идентифициране, каталогизиране и цифровизиране на сбирката съгласно модерните изисквания и стандарти на археографията и библиографията. Проектът е насочен и към докторанти, млади учени и постдокторанти с възможност за включване във водещи научни изследвания, които са в синхрон с националните и европейските политики за повишаване на научните компетентности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Настоящото изследване се фокусира върху славянската кирилска печатна книга с цел създаване на първия опис на тази многобройна книжовна сбирка, което е приносен научен продукт в национален и международен план. Очакваните резултати са ориентирани на първо място към съхранението на сбирката от старопечатни книги, повишаване на степента на защитеност и улесняване на придобиването на качествена научна информация за тях, без да се налага непременно пряк достъп до изданията. Основен резултат ще бъде подпомагането на Манастира в усилията му да съхрани това безценно културно-историческо наследство. Представянето на получените общественозначими резултати от направеното проучване, ще покажат фундаменталното значение на книжовното наследство в най-големия и най-стария манастир в България.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са в няколко насоки:

 • използването на интердисциплинарен научен инструментариум, който да доведе до повишаване на изследователския потенциал и квалификацията на младите учени, докторанти и постдокторанти, участващи в проекта;
 • апробирането на иновативен подход към книжовно-документалното наследство;
 • проучването, систематизирането и популяризирането ще допринесе за разкриването на нови възможности за опазването, осмислянето на книжовното наследство в обществения фокус на внимание;
 • чрез изготвянето на научни изследвания с акцент върху изготвянето на опис на славянската кирилска печатна сбирка, провеждане на заключителен симпозиум, издание на тематичен сборник с изнесените доклади, експониране на изложба, фундаменталното знание ще достигне до широк кръг от заинтересовани;
 • съхраняване на културно наследство, поставяне на научна основа за изследването му.

Обща стойност: 169 854, 0 лв.

Уеб сайт на проекта: https://oldcyrillicbooks.unibit.bg/galeriya/

Проект „СУБКУЛТУРИТЕ КАТО АКТИВНИ СУБЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА“, договор №: КП-06-Н55/14 от 22.11.2021

Проект „СУБКУЛТУРИТЕ КАТО АКТИВНИ СУБЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА“ финансиран от Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“  – 2021 г., тематично направление „Обществени науки“

Базова организация: УниБИТ
Ръководител: доц. д-р Александър Каракачанов
Продължителност: 36 месеца, ноември 2021 – май 2024
Уеб сайт и електронен адрес на проекта: https://prehod.unibit.bg/; prehod@unibit.bg

Тематика: Проектът набелязва разрешаването на фундаментални научни въпроси, свързани със социалното развитие, културно-историческото  наследство, националната идентичност и развитието на културата в България в периода на преход към демокрация (80-те год. на  ХХ – началото на ХХІ в.).
Фундаменталност:  Намерението на екипа е научното изследване: да допълни и надгради съществуващото научно знание за механизмите на социалната промяна в периода на преход към демокрация (80-те год. на  ХХ – началото на ХХІ в.); да направи заключения за локалните, националните и регионалните особености на обществената трансформация; да представи Прехода чрез „преплетените“ истории на субкултурните групи. Набелязаните цели се осъществяват въз основа на интердисциплинарна методология, обединяваща перспективите на културологията, науките за културното наследство, културната антропология, политологията и философията на историята, и чрез използване на богат набор от количествени и качествени методи.
Работна хипотеза: Социалната промяна се случва вследствие натрупванията на измененията в масовото съзнание, които в определен момент водят до промяна в обществените отношения. Когато промените  протичат в кратки срокове и натрупано социално напрежение, обществените настроения се групират около различни и често антагонистични центрове – общности, включително субкултури. В края на т. нар. реален социализъм и началото на българския преход в политическата, икономическата и духовната сфера се оформят няколко основни субкултури. Основният механизъм, чрез който субкултурите се изявява като субект в социалните и историческите процеси, са  културогемите – наративи, използвани в масовото съзнание за изразяване отношение към действителността и служещи за формиране, оправдание и иницииране на социалното действие.
Цели
1)    Развиване на теоретичния апарат на субкултурните изследвания, неговото апробиране в конкретни изследователски инструменти и прилагане в теренни проучвания за ролята на субкултурите в социалните процеси;
2)    Идентифициране и валидизиране на културогемите като основни идентификатори за съответните субкултури;
3)    Критичен преглед и ревизия на съществуващите макротеории на историческото развитие. Изграждане на нова теоретична база (макротеория) за основната цел на изследването – ролята на субкултурите в социалните процеси;
4)    Изследване, идентифициране и теоретично обосноваване на общи модели на процесите на социална трансформация в България и  страните от Централна и Източна Европа по време на Прехода.
Обща стойност: 169 860,0 лв.

Проект "Интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници" , договор КП-06-Н60/9 от 2021

Ръководител: д-р Инна Димитрова

През последното десетилетие сътрудничеството между хуманитарните научните звена – като филология, история на изкуството, консервация на паметници и реставрация, и специалисти от естествените и компютърните науки се разви значително. Методиката свързана с ИТ технологиите и методите на изследване и анализ развити в последно време, предлагат възможност голяма част от разработения с тяхна помощ инструментариум и аналитични умения да бъдат използвани за анализ и изследване in situ на паметници от ръкописното наследство.

Тази рамка дава нова перспектива за филологическото изследване на редица ръкописни паметници - най-вече повредени, или недобре съхранени пергаментни кодекси, палимпсести, съдържащи два или повече ръкописни слоя, както и такива с множество изображения. Изследването на материала, от който е направен даден ръкописен паметник – състав на мастилото, пигментите, свързвателя, химически и мултиспектрален анализ се използва все по-широко за потвърждаване на неговата историческа и текстологична достоверност. На основата на всички тези данни, обективното изучаване на редица текстови и документални извори навлиза в нова фаза и бива използвано широко от историци и филолози. Анализът на материала от който е направен изучавания паметник спомага и за неговото по-точното датиране, както и за създаването на по-прецизна класификация. Крайната цел на този нов вид екипна работа е съвкупността от всички интердисциплинарни изследвания да бъде съпоставена, като се очертае взаимовръзката на данните от различните модели на анализ и така се достигне до ново знание за вече познати, или новоизследвани обекти.

Erasmus+ project Modernizing the Archaeological Higher Education – Apollonia Pontica and the Mediterranean World (DigiAmphorae) - 2022-1-BG01-KA220-HED-000088943

Линк към сайта на проекта:https://digiamphorae.eu/bg/proektat/

Обща информация за проекта:

Проектът по програмата Еразъм+ „Modernizing the Archaeological Higher Education – Apollonia Pontica and the Mediterranean World (DigiAmphorae)“ - 2022-1-BG01-KA220-HED-000088943, си поставя за цел да допринесе за модернизацията и достъпността на европейското висше образование в областта на археологията, историята и управлението на културното наследство. Той включва в себе си разработване и подкрепа на иновативни подходи за преподаване и насърчаване на използване на дигитални практики в образованието и научните изследвания. Проектът адресира и необходимостта от публикуване на голям фонд от все още непубликувани амфори, съхранявани в Историческия музей на Приморско и други музеи, за целите на специализираното висше образование. Античните амфори имат голям научен потенциал и са фундаментални за историческото разбиране на Европа. Те разкриват важни доказателства за търговските контакти в древна Европа, по-специално в големия античен град Аполония Понтика.

Организациите, участващи в реализирането на проекта са с висока професионална репутация, както и с опит в съвременните технологии. Притежават и доказани научни постижения.

Партньори по проекта са:

 • Исторически музей Приморско (Координатор на проекта, България)
 • Музей „Лувър“, Париж, Франция
 • Институт за Югоизточна Европа към Академията на науките на Румъния
 • Студентско общество за компютърни изкуства, България
 • Национален научен експедиционен клуб „ЮНЕСКО“, България
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии, България

Дейности:

 • Разработване на структурирана база данни и онлайн система за управление на обучението с артефакти от амфори, подходящи за интегриране в курсове за висше образование;
 • Обмяна на опит транснационални срещи за координация и управление на проекта;
 • Лятно училище на терен (образователно събитие);
 • Събития и дейности за популяризиране на резултатите от проекта;
 • Заключителна конференция.
 • Всички продукти, разработени в рамките на проекта, са безплатни и достъпни на всички партньорски езици – английски, български, френски и румънски.

Erasmus+ Project DigiAmphorae.pdf

Erasmus+ проект FAAI: The Future is in Applied Artificial Intelligence, 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 (2022-2024)

Координатор:

 • University of Bielsko-Biala, Полша

Партньори:

 • УниБИТ
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Словакия
 • Университетът в Ниш, Сърбия
 • JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE PODGORICA, Черна Гора

FAAI се фокусира върху възможностите за използване на системи с изкуствен интелект (ИИ) за решаване на проблеми в управлението, индустрията, инженерството, администрацията и образованието; оценки на съществуващи AI системи и инструменти, като се фокусира върху сравнителни проучвания и потребителски опит; и икономическото, социалното и културното въздействие на ИИ. да помогне на институтите за висше образование (ВУЗ) да бъдат в крак с бързото развитие на нововъзникващите индустрии.

Проектът има за цел да развие общи компетенции на ЕС за системи за изграждане на умения, използващи възможностите на изкуствения интелект в сектора на МСП, като по този начин отговаря на нуждите на пазара на труда от недостиг на умения и пропуски във всички сектори. В същото време проектът има за цел да подобри уместността на предоставянето на обучение за прилагане на ИИ в МСП за посрещане на нуждите на киберпазара в икономиката. FAAI предвижда разработването на нова учебна програма, свързана с използването на ИИ за подобряване на качеството на управление на съвременните екосистеми. По този начин учениците ще подобрят знанията си, като използват ИТ инструменти и като споделят аспекти от обучението по умения за управление на големи данни, като по този начин подобряват достъпността за всички. Основният приоритет на изучаването на ИИ е да повиши качеството и уместността на знанията и уменията на студентите, тъй като проектът има за цел да подкрепи висшите учебни заведения за:

 1. идентифициране на спешни технологични предизвикателства и нужди от висококвалифициран персонал;
 2. за обучение на висококвалифицирани студенти в ИКТ специфични теми, базирани на умения, необходими на пазара на труда за насърчаване на отворени връзки между университети и промишленост, повишаване на уместността на висшето образование чрез подкрепа на нови.

Уеб сайт на проекта: https://faai.ath.edu.pl/

Проект по Хоризонт Европа NCP4Industry The European Network of HE Cluster 4 Industry National Contact Points, 101070035, HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01, DG/Agency: HADEA (2022-2025)

Координатор:

 • Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea (APRE), Италия

Партньори:

 • Forschungszentrum Julich GMBH (FZJ), Germany,
 • Narodowe Centrum Badan I Rozwoju (NCBR), Poland,
 • Agencia Nacional De Inovacao, SA (ANI), Portugal,
 • Business Finland Oy (BF Oy), Finland,
 • Agence Bruxelloise pour L'accompagnement de L'entreprise, Belgium,
 • Ethniko Kentro Tekmiriosis Kai Ilektronikou Periechomenou (EKT), Greece,
 • Ss. Cyril And Methodius University In Skopje (UKIM), Republic of North Macedonia,
 • Centro Para El Desarrollo Tecnologico Industrial (CDTI), Spain,
 • Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK), Turkey,
 • 1Centrum Vedecko Technickych Informacii Slovenskej Republiky (CVTI SR), Slovakia,
 • Rannsoknamidstod Islands (Rannis), Iceland,
 • Universitet Po Bibliotekoznanie I Informacionni Tehnologii, Bulgaria,
 • Mokslo Inovaciju Ir Technologiju Agentura (MITA), Lithuania,
 • International Center For Advancement Of Research Technology And Innovation Non Commercial (ICARTI), Georgia,
 • Norges Forskningsrad (RCN), Norway,
 • Technologicke Centrum Akademie Ved Ceske Republiky (TC CAS), Czechia,

Основната визия зад Horizon Europe Cluster 4 е да даде възможност за производство чрез използване на ключови базови технологии и процеси, способни да оформят европейската индустрия и ключови стратегически вериги за стойност за устойчива, кръгова и цифрова икономика. В рамките на Horizon Europe бяха стартирани голямо разнообразие от финансови инвестиции, за да се превърнат европейските високи постижения в научните изследвания и иновациите в конкурентно предимство, което позволява на различни промишлени и стратегически вериги за стойност да се развиват в отговор на променящите се предизвикателства.

Наличието на висококачествени експерти и ефективната циркулация на знания между научните изследвания, индустрията и образованието е предпоставка за максимизиране на въздействието на европейските инвестиции в научни изследвания и иновации.

Като се има предвид това, високопрофесионалните услуги за поддръжка, предоставяни на национално и европейско ниво, ще формират съществен компонент от изпълнението на Хоризонт Европа.

Мисията на Европейската NCP мрежа на NCP4Industry е да постави основата на равни и последователни услуги на NCP в индустриалния сектор, като улеснява транснационалното сътрудничество между NCP в рамките на Cl4 индустрията и чрез насърчаване на циркулацията на знания, добри практики и налични възможности сред общностите за индустриални изследвания и иновации.

Горната стратегическа цел ще бъде постигната чрез постигането на следните конкретни цели:

Насърчаване на разпространението на знания относно рамката на европейската политика, европейските стратегически ориентации за научноизследователска и иновационна дейност и поканите за представяне на предложения, свързани с индустрията на Horizon Europe.

Усъвършенстване на услугите за поддръжка на НКП чрез изграждане на капацитет, наставничество, обучителни дейности и онлайн инструменти, посветени на националните точки за контакт, включително новодошлите НКП.

Не изоставяйте никого, като гарантирате равен достъп до услугите на НКП в ЕС и извън него и намалявате бариерите за навлизане на нови кандидати, като обръщате особено внимание на разширяващите се страни и новите потенциални участници.

Насърчаване на сътрудничеството в рамките на клъстер 4, осигуряване на възможности за синергия между мрежите на НКП по Horizon Europe.

Уеб сайт на проекта: https://ncp4industry.eu/

Erasmus+ проект Cyber in Practice: Cybersecurity in practice for non IT oriented HE courses, 2021-1-TR01-KA220-HED-000031993 (2022-2024)

Координатор:

 • Marmara University, Турция

Партньори:

 • Mugla Sitki Kocman University, Турция
 • Training 2000 psc, Италия
 • УниБИТ
 • Fundacja Eduvibes, Полша
 • SUPSI, Швейцария

Целта на проекта е да разработи базово обучение по киберсигурност за не ИТ насочени студенти, което да ги запознава с основните проблеми и уязвимите места в при области от науката и живота.

Киберсигурността е трансгранично явление и изисква международен подход. Световното разпространение на COVID-19 прави този подход още по-подходящ. По време на пандемията над 80% от студентите по света не са посещавали университети/училища за неопределен период от време. Нито една от групите, участващи в обучението (преподаватели, студенти, университетско ръководство), не беше напълно подготвена. Наложената социална изолация доведе до изключително интензивно използване на Интернет и революционна дигитализация на човешкия живот във всичките му аспекти. В тези условия кибер рисковете се увеличават за всички страни по света на всички нива на ежедневието. Ето защо е много важно да се изследват новите измерения на киберсигурността, да се подобрят знанията за (постоянно развиващите се) рискове, да се приложи съответното законодателство и да се подобри устойчивостта на критичната информационна инфраструктура и мрежи. Бързият характер на развитието на ИКТ системите, тяхното управление, тяхната многостранна структура (индустриални системи (SCADA), IoT, ИКТ, приложения) принуждава играчите непрекъснато да преглеждат и актуализират специфични изисквания за сигурност, които остаряват много бързо. В наши дни всеки професионалист с висше образование има, наред с други умения и отговорности, задължението да има силна информираност за триадата на киберсигурността: заплахи, уязвимости и рискове. Основни познания за процесите, продуктите и услугите на ИКТ, за заплахите за сигурността, извличане на основни аспекти като наличност, цялост, поверителност или автентичност на данните, докато се предават, обработват или съхраняват, както и услугите, базирани на тези данни и предлагани от организациите. От жизненоважно значение е всички заинтересовани страни в образователния процес да придобият информираност за киберпрестъпността и киберсигурността, кибер етиката. Изискване е участниците в процеса да имат компетенции да гарантират собствената си киберсигурност в цифровата среда за прилагане на съответните процедури за сигурност. За да се запази приобщаващият характер на възможностите за дигитално обучение, очевидна необходимост е заинтересованите страни в процеса да получат информираност, за да се защитят и да ги оборудват с необходимите компетенции в това отношение. Транснационалният подход за справяне с тези процеси е от съществено значение и за разработването на съвместими системи за киберсигурност, за позволяване на сравнимостта на анализите и резултатите, за развиване на професионалисти със сходни качества и умения, способни да си партнират при справяне с новите предизвикателства на цифровата ера, които не познават граници. Cyber IN Practice ЦЕЛИ да подобри съществуващия експертен опит, като се започне от (но не само) страните на консорциума чрез подкрепа на развитието на професионални групи, ангажирани с подобряването на свързаните с киберсигурността аспекти и тяхното управление в неИТ области на системата за висше образование. Общата цел на проекта ще бъде изпълнена чрез прилагане на практика на следните КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

 1. Насърчаване на разработването на ориентирани към резултатите от обучението учебни програми за неИТ дисциплини, включващи атоми от съответните знания и умения за кибер лечение и управление на риска в специфичната неИТ област на приложение;
 2. Прилагане на интердисциплинарни подходи, разкриващи значението на киберсигурността за всяка научна и приложна област на живота. Това ще бъде направено чрез разработване на нова методология, иновативно (базирано на nuggets) образователно съдържание, допълнителни материали за обучение и дигитално обучение, всички те са съобразени с особеностите на избрани извън ИТ дисциплини;
 3. Подобряване на меките и дигиталните умения както на учениците, така и на учителите, за да се смекчи въздействието на заплахите за киберсигурността, когато обучението се разпространява главно онлайн и е принудено да продължи и при извънредни ситуации.

Уеб сайт на проекта: https://www.cyberinpractice.com/

Erasmus+ проект TORRE: Building Towards Retail Resilience, 2021-1-BG01-KA220-VET 0000333308 (2022-2024)

Координатор:

 • Търговско-промишлена палата-Враца, България

Партньори:

 • УниБИТ
 • EOLAS S.L.Испания
 • Stichting Business development, Friesland, Нидерландия
 • Malta Business Foundation, Малта
 • Eurodimensions, Малта

ToRRe ще подкрепи развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование, като използва възможностите за както учители, така и обучаеми чрез дигитално към:

 1. Адаптират своите индивидуални предложения към новата среда и повишават и преквалифицират тези, които зависят от сектора на търговията на дребно чрез запълване на празнината в цифровите умения
 2. Проектиране, създаване, работа за разработване, адаптиране и комбиниране на нови продукти, услуги и опит.
 3. Отговорете на предизвикателствата, заплахите и възможностите, свързани с дигитално зависимата икономика на дребно, като намалите несъответствие между наличните умения и тези, необходими за цифровата трансформация на икономиката на сектора на търговията на дребно.
 4. предоставяне на отговор на изискванията на дигитално-роден крайния потребител и конкуриране чрез предлагане на диференциация a различно и уникално изживяване

ToRRe е в основата на програма за обучение в областта на неформалното непрекъснато образование и обучение, така че секторът на търговията на дребно да може да се изправи пред непрекъснато нарастващите предизвикателства. Той подчертава повишаването на уменията и специализацията на работната сила, което води до подобрено ангажиране. ToRRe насочва към непрекъснато професионално развитие, устойчиво сътрудничество в индустрията и разработване на инструментариум, базиран на индустрията. Намаляването на несъответствието между наличните умения и тези, необходими за цифровата трансформация на икономиката на сектора на търговията на дребно, е друга от ключовите цели. Достъпен по всяко време, той има за цел да предостави a по-гъвкава работна сила в сектора на търговията на дребно с разширен набор от умения и подкрепа за гъвкаво повишаване на уменията на работната сила.

Уеб сайт на проекта: http://www.torreretail.eu/

Erasmus+ проект Skills4Cities: Smart Skills for Smarter Cities, 2020-1-BG01-KA202-079071 (2021-2022)

Координатор:

 • Клъстер София град на знанието, България

Партньори:

 • AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES, Гърция
 • ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA - GAIA - EUSKALHERRIKO EZAGUTZA ETA TEKNOLOGIA INDUSTRIEN ELKARTEA, Испания
 • ECQA GMBH, Австрия
 • - FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIATIEI ROMANE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICA SI DE SOFTWARE, Румъния

Контекстът на този проект е, че интелигентните градове от новата ера се нуждаят от персонал с нови или подобрени компетенции. Компетенциите за интелигентен град са специфични, разпознаваеми, определими и измерими знания, умения, способности и/или друга характеристика, свързана с внедряването, които професионалистите в градското правителство или свързани институции трябва да притежават, за да изпълняват ефективно дейностите по управление на интелигентния град градове. Несъмнено, като се вземат предвид нововъзникващите технологии и цифровата трансформация на градовете, управлението на градовете изисква нови компетенции, които образователните системи предоставят в момента доста фрагментирани.

Основната цел на проекта е да разработи и тества инструменти за обучение и валидиране за обучение на експерти, персонал и мениджъри на интелигентните градове за техните нововъзникващи роли/професии. Тези инструменти включват рамка за референтна компетентност, нови учебни програми и пътища за валидиране за тези роли, базирани на обща методология и карта на компетенциите.

Целевата група са онези, които могат да станат агенти на промяната в градовете. Те са експерти или членове на градската и регионалната администрация, представители на градската икономическа среда, архитекти, инженери, както и техници, които работят в областта на планирането и внедряването на интелигентни IoT решения, икономисти, геолози, картографи, юристи, сред други. Около 60 участници, включително експерти от партньорите по проекта и асоциирани организации, ще бъдат пряко включени в проекта, а други 100 членове на целевите групи ще участват в две събития за разпространение в София и Клуж. Основните дейности по проекта ще бъдат свързани основно с проучване, картографиране, проектиране и проверка на двата планирани резултата от проекта. Отделно от резултатите ще бъдат извършени няколко дейности и ресурси за управление на проекта, за да се гарантира управлението на времето, работния процес, качеството, разпространението и пригодността на резултатите от проекта.

Уеб сайт на проекта: https://www.skills4cities.eu/

Erasmus+ проект iBigWorld: Innovations for Big Data in a Real World, 2020-PL01-KA202-081910 (2020-2022)

Координатор:

 • University of Bielsko-Biala, Полша

Партньори:

 • УниБИТ
 • Университетът в Ниш, Сърбия
 • Киевски нацаионален университет Тарас Шевченко, Украйна

Проектът „Иновации за големи данни в реален свят“ ( iBIGworld ) има за цел да обедини висшите учебни заведения, бизнеса, за да се справи с компетенциите и съвместимия профил на работа. Това сътрудничество ще осигури иновативни решения за разработване на експерти по BigData. Рамката за обучение се основава на насоките на IEEE за големи данни в машинното обучение”.

В този контекст този проект има за цел:

 1. за преодоляване на настоящата празнина в цифровите умения в Южна Европа след кампанията на Европейската комисия „e-Skills for jobs“.
 2. да се изгради екосистема от ключови партньори за създаване на порт за достъп в слабо представените групи от таланти.
 3. да се идентифицират недостатъчно представените умения, обосновката зад феномена на талантливи хора, на които им липсват традиционните качества, за да намерят добра работа, и големите данни с най-неотложните нужди.
 4. насърчаване на бизнес възможности, чрез Smart BigData Job Hub, между университетите и бизнеса, включително нови стажантски програми, базирани на големи данни, надзор на докторанти между висшите учебни заведения и бизнеса.
 5. да се предвиди набор от нови инициативи, за да се гарантира, че тези умения са адекватно насърчавани в учебната програма, в развитието на учителите, в практиките за оценяване и в учебното съдържание.

Тенденции в областта на ИКТ, BigData и AI, нови образователни инструменти и ресурси за обучение, които да бъдат събрани, обработени и разпространени чрез Smart BigDataJob Hub за модернизиране на учебните програми и за по-нататък.

Проектът iBIGworld обединява четирима партньори от четири европейски държави: Полша, България, Украйна, Сърбия. За да изпълни гореспоменатите цели, проектът iBIGworld включва три дейности за преподаване/обучение, фокусирани върху:

 1. Обучители от ВУЗ
 2. Студенти и докторанти
 3. Бизнес мениджъри

Освен това проектът включва организирането на четири мултиплициращи събития за разпространение на четирите интелектуални резултата от проекта („Базирани на данни с добри практики BigData случай“, „Настройка на изискванията за големи данни“, „BigData рамка за обучение в ВО“, „Пилотиране“ ").

Уеб сайт на проекта: http://ibigworld.ni.ac.rs/

Erasmus+ проект Design4Climate: Addressing Climate Change through Design Thinking for a Green, no Waste Economy 2020-1-PL01- KA202-081910 (2020-2022)

Координатор:

 • Politechnika Lodzka, Полша

Партньори:

 • Panepistimio Thessalias, Гърция
 • Agrupamento de Escolas de Silves, Португалия
 • УниБИТ
 • Hälsinglands Utbildningsförbund, Швеция

Кръговата икономика се отнася до производствени процеси, които намаляват отпадъците, емисиите и изтичането на енергия чрез повторна употреба, повторно производство, рециклиране и повишаване на цикъла. През 2014 г. ЕС постави амбициозни цели за управление на отпадъците, насочени към по-кръгов подход към икономиката. Кръговите модели се отклоняват от традиционното производство, при което входящите ресурси водят след обработка до изхвърлени отпадъци, емисии или изтичане на енергия, като поддържат материалите в производствения цикъл. Кръговото производство е свързано с концепциите за отговорно производство и потребление. Той разчита на „живи“ системи, които използват затворени цикли в икономиката, за да използват, доколкото е възможно, отпадъците в бъдещи производствени цикли. Добре проектираните кръгови процеси не влияят върху удовлетвореността на потребителите, бизнес разходите или приходите, но водят до намален отпечатък върху околната среда. Пред лицето на изменението на климата кръговите практики могат да допринесат за екологосъобразни бизнес процеси, които поддържат дългосрочното благополучие на отделните хора и общностите.

Кръговите практики обхващат икономически сектори. Например, материалите, използвани в туристическия сектор, се рециклират в производството на мебели, отпадъците от кафе могат да се използват в селското стопанство като тор, хранителните отпадъци могат да се използват за хранене на животни, моделите за възобновяема енергия и управление на водата могат да допринесат за намаляване на емисиите и т.н.

Кръговият дизайн е много уместен в силно базирания на производство или услуги ТПО сектор. Нуждите от квалификации в ТПО се променят, за да отразят обществената промяна и чувствителността към зелена икономика (CEDEFOP). Зелените умения са много търсени в сектори, вариращи от компютри до производство на енергия, строителство, управление на отпадъците, транспорт, селско стопанство и други (ОИСР). Повечето работни места изискват „екологизиране“ на ежедневните набори от умения, методи на работа и професионални профили (Експертна група за бъдещи нужди от умения). Учениците в ТПОО ще бъдат по-добре позиционирани на пазара на труда чрез кръгови умения като:

 1. разбиране предимствата на кръговата икономика, повторното използване на материалите и липсата на цикли на отпадъци и стратегиите за постигането им.
 2. разбиране на междусекторните синергии към кръгова икономика.
 3. социални компетенции и си сътрудничете ефективно с хора с различен произход.
 4. кръгови нагласи за отговорно потребление.
 5. съпричастност за разбиране на обществената чувствителност към изменението на климата и опазването на околната среда.
 6. креативно мислене за идентифициране области на потенциално подобрение в производствените процеси по отношение на намаляване на емисиите и отпадъците и повторната употреба на отпадъците.
 7. за работа в рамките на ограничени ресурси и срокове.

Design4Climate има за цел да даде възможност на учениците в професионалното образование на възраст 16-21 години чрез ефективно обучение за препроектиране на производството към кръгова, екологично устойчива икономика.

Проектът е насочен към ТПО като цяло, поради междусекторния характер на кръговата икономика (т.е. отпадъците от един сектор се използват в друг). Проектът има за цел да изгради основни умения за зелена икономика, които са широко приложими в ТПОО. Учениците ще бъдат предизвикани да превърнат традиционния производствен процес в кръгов чрез принципи на дизайнерско мислене в образователни сценарии, вдъхновени от случаи от реалния свят.

Проектът използва дизайн мисленето като методология за обучение. Дизайнерското мислене има за цел да отговори най-добре на нуждите, като разбере как потребителят преживява дадена услуга. Базира се на принципите на съпричастност към потребителите, идеи за генериране на множество идеи за справяне с проблем, създаване на прототипи и валидиране на идеи чрез ангажиране на потребителите. Когато се прилага правилно, дизайнерското мислене има потенциала да намери решения на предизвикателства, проблеми, за които на пръв поглед изглежда, че не съществуват.

Обучението ще бъде предоставено чрез дигитални услуги за сътрудничество, които ще подкрепят дейностите по дизайнерско мислене за разбиране на реални, а не на възприемани нужди, дефиниране на точна декларация на проблема, мозъчна атака, преглед, принос за обогатяване на идеи от връстници и валидиране на решения, за да се гарантира, че нуждите на потребителите са ефективно удовлетворени срещнах. Елементи на геймификация, като ясни цели, навременна обратна връзка, признаване и други, ще насърчат укрепването на знанията и ангажираността на учениците. Design4Climate допълнително ще поддържа интегриране на предложени подходи за дизайнерско мислене в обучението чрез насоки за добри практики, насочени към преподаватели.

Проектът насърчава качественото професионално образование чрез иновативен, дигитално активиран дизайн на обучение, който свързва екологичните образователни дейности с нуждите на индустрията и обществените изисквания. Той дава възможност на студентите да станат активни и граждански професионалисти, способни да проектират услуги, по-подходящи за потребителите. Той допринася за дългосрочно устойчиво развитие чрез насърчаване на основни умения за екологично отговорно производство, ориентирано към човека. И насърчава отговорни практики на доставчиците на ТПОО по отношение на социалната и екологична устойчивост чрез учебни дейности, които помагат за смекчаване на изменението на климата.

ERASMUS+ ПРОЕКТ: Citizen-Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs (CeOS_SE) /
Повишаване информираността на гражданите в областта на отворената наука в знаниевите хъбове за висше образование в Югоизточна Европа

Договор №: 2021-1-NL01-KA220-HED-000032004, Финансиран от Европейската комисия по програма ERASMUS+, Key Action 2: Partnerships for Cooperation in Higher Education.

Обща стойност на проекта: 398 438.00 евро

Продължителност: 36 месеца, начална дата: 01.01.2022, крайна дата: 31.12.2024

Координатор:

 • LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), Haga, Netherlands (https://libereurope.eu/)

Партньори:

Проектът CEOS_SEПовишаване информираността на гражданите в областта на отворената наука в знаниевите хъбове за висше образование в югоизточна Европа има за цел да повиши осведомеността относно масовите практики на Отворената наука (на англ. ез. Open Science – OS) и Гражданската наука (на англ. ез. Citizen Science – CS) в страните от Югоизточна Европа, по-специално в страни, за които е установено, че се представят по-слабо в OS или CS, или където където нивото на осведоменост или участие в основните разработки, свързани с Европейския облак за отворена наука (EOSC) са в ниска степен. В рамките на проекта ще се наблюдава представянето и процесите по отношение на прилагането на Отворената наука и Гражданската наука, като ще бъдат документирани и споделени най-добрите практики. Ще бъдат изведени предизвикателствата, пред които е изправена Югоизточна Европа, като по този начин ще се даде по-голяма гласност на тези региони по темата. Проектът ще повиши осведомеността за потенциала и стойността на възприемането на културното и езиковото разнообразие на страните от Югоизточна Европа, а в същото време академичните библиотеки в страните от Югоизточна Европа ще имат възможността да се развиват допълнително като центрове на знания чрез повишаване на квалификацията на персонала, когато става въпрос за връзките между Отворена наука и Гражданска наука. Освен това се предвиждат осем събития в Белград (27 участници), Загреб (20), София (20), Патра (20), Никозия (27), Одензе (25), Торино (30) и Хага (35), за популяризиране на резултатите от проекта CeOS_SE. Накрая ще бъде организирана 4-дневна обучителна дейност за повишаване на уменията на членовете на проекта в дизайна и оценка на дейностите на CeOS.

Презентации от научни форуми за проекта: на бълг. език и на англ. език.

ERASMUS + Project TLIT4U
Improving Transliteracy Skills through Serious Games
2021-1-BG01-KA220-HED-000027624

Проект „ЕРАЗЪМ + Проект TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games („Обогатяване на знанията и подобряване на уменията за трансграмотност чрез образователни игри“).

Ръководител:доц. д-р Марина Енчева

Времетраене на проекта:31 месеца.

Уеб сайт на проекта: https://translit-eu.unibit.bg/

Проект по програма Еразъм + „Обогатяване на знанията и подобряване на уменията за трансграмотност чрез образователни игри“ (Improving Transliteracy Skills through Serious Games – TLIT4U project), с ръководител доц. д-р Марина Енчева от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в гр. София, България, стартира през 2021 г. и включва четири европейски партньорски организации – три университета (УниБИТ; Университет в Парма, Италия; Университет в Лапландия, Финландия) и една неправителствена организация (Фондацията към Политехническия университет в Милано, Италия). Проектът TLIT4U следва дневния ред на Европейския съюз за насърчаване на всички видове грамотност, включващи се в дефиницията за „трансграмотност“, като водещ фактор за благосъстоянието и успеха на европейските граждани при активното им участие в културния и социалния живот, стремящи се към изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН (2030). Развитието на технологиите и иновациите във всяка сфера от съвременното ни общество са предпоставка за своевременното усвояване на нови умения, които да бъдат прилагани на теоретично и практическо ниво от гражданите. Обогатяването на знанията и подобряването на уменията за трансграмотност следва да бъдат установени като приоритет на образователните институции. Библиотеките като най-достъпни и демократични институции са естественият партньор на университетите в този процес. Проект TLIT4U идентифицира образователните игри като подход за обучение в трансграмотност, която от своя страна се стреми към развиване на критични информационни умения, надхвърляйки традиционния подход към информационната грамотност като способност за търсене в текстови и библиографски източници и е-ресурси. TLIT4U идентифицира образователните компютърни игри като подход за ангажиране на студентите с различните аспекти на трансграмотността, като по този начин разширява сътрудничеството между преподаватели, обучители и библиотекари.

Проектният консорциум включва 4 партньорски организации – Университетът по библиотекознание и информационни технологии; Университет в Парма, Италия; Университет в Лапландия, Финландия и неправителствената организация – Фондацията към Политехническия университет в Милано, Италия

УниБИТ е координатор на проекта.

Проект „Създаване на еко-химичен модел и лаборатория за обучение по опазване на писмено културно наследство”

Договор №: КП-06-Н40/1 от 10.12.2019 г., Финансиран от Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието и науката на България

Продължителност: 36 месеца, начална дата: 10.12.2019

Ръководител: ас. д-р инж. Искра Цветанска-Цекова

Проектът „Създаване на еко-химичен модел и лаборатория за обучение по опазване на писмено културно наследство” е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030г. , в съответствие с програмата на ЮНЕСКО „ Памет на света“ , на програмите „Учене през целия живот“ и "Хоризонт Европа" 2021-2027 г. , и има следните цели:

Текуща информация за проекта следете в уебсайта на проекта: https://eco-pwch.unibit.bg/bg/.

 

ERASMUS+ ПРОЕКТ: Digital Education for Crisis Situations: Times When There is no Alternative (DECriS) / Дигитално образование за кризисни ситуации: Времена без друга алтернатива

Уебсайт на проекта: http://decris.ffos.hr/

Договор №: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685, Финансиран от Европейската комисия по програма ERASMUS+, Key Action 2 Strategic Partnerships - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Обща стойност на проекта: 234 896.00 евро
Продължителност: 24 месеца, начална дата: 01.03.2021
Координатор: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, Croatia (www.ffos.hr)
Партньори: Stiftung University Hildesheim, Germany (www.uni-hildesheim.de)
University of Barcelona, Spain (www.ub.edu)
University of Library Studies and Information Technologies, Bulgaria (www.unibit.bg)
Computer Center of University of Zagreb (SRCE), Croatia (www.srce.unizg.hr)
Асоциирани партньори: University of Saraevo, Bosnia and Herzegovina (www.unsa.ba)
University of Mostar, Bosnia and Herzegovina (www.sum.ba)
Victoria University of Wellington, New Zealand (www.wgtn.ac.nz)
St. Petersburg State University of Culture, Russia (www.spbgik.ru)

Проектът DECriS - Дигитално образование за кризисни ситуации: Времена без друга алтернатива е насочен към подкрепа на готовността за образование и творчески умения в дигитална среда. В условията на извънредните обстоятелства, породени от пандемията от COVID-19, дигиталното образование заяви потенциала си да осигури възможности за преподаване и обучение. Същевременно ситуацията показа, че редица висши училища са изправени пред проблеми от техническо, социално-психологическо и дидактическо естество при преминаването към онлайн обучение. Проектът DECriS има за цел: да създаде 6 интелектуални продукта; да организира 4 събития за разпространение и мултиплициране на резултатите; да осъществи 2 летни училища за студенти под формата на смесено обучение като „хибридна“ арена за обмен на опит и трансфер на знания, както и да проектира и изготви 2 наръчника, които да подкрепят преподавателите при овладяването на нови умения, необходими за разработването, използването и повторната употреба на ресурси за дигитално обучение. Целевите групи на проекта са студенти и преподаватели от европейски висши училища, в които се предлагат програми от областта на библиотечно-информационните науки. В процеса на изпълнението на проекта се стимулира създаването и изпозването на отворени ресурси за обучение (Open Educational Resources (OER) и се прилагат подходи за популяризиране, обогатяване и подобряване на съществуващите практики за дистанционно образование, не само в отговор на кризисни ситуации, но и за много по-широки и перспективни образователни цели. Текуща информация за DECriS следете в уебсайта на проекта: http://decris.ffos.hr/. Координатор от УниБИТ: проф. дн Таня Тодорова – t.todorova@unibit.bg
Повече: Презентации от научни форуми за проекта: на бълг. език и на англ. език.

Проект „Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“ / „Information portal for mobile learning and mobile access to library services and resources“

Договор №: КП-06-М35/2 от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“, в тематично направление „Обществени науки“.
Базова организация: УниБИТ
Ръководител: гл. ас. д-р Елисавета Димитрова Цветкова
Продължителност: 24 месеца
Уеб сайт на проекта: mobilib.unibit.bg

Проект „CyberTwin - Reinforcing the Scientific Excellence and Innovation Capacity in Cyber Security trough Twinning / Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване“

Договор №: Д01–270/02.10.2020 г. Финансиран от Министерство на образованието и науката по Национална научна програма “Европейски научни мрежи“, приета с Решение на Министерски съвет №557 от 06.08.2020г.
Координатор: УниБИТ
Партньори: Фондация на политехнически университет в Милано, Католически университет в Льовен, Институт GATEСофийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт по отбраната.
Ръководител: доц. д-р Боян Жеков
Продължителност: 24 месеца
Уеб сайт на проекта: cybertwin.unibit.bg

Проект „Между комичното и трагичното - Александър Божинов (карикатурист,военен фотограф и писател)“

Договор №: КП–06–Н2/40 от 10.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“, в тематично направление „Хуманитарни науки“.
Ръководител: проф. д.ф.н. Ваня Добрева
Времетраене: 36 месеца
Уеб сайт на проекта: abozhinov.alle.bg

Проект „Концептуален образователен модел за повишаване на информационната грамотност в университетска информационна среда“

Договор №: КП–06–Н35/10 от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“, в тематично направление „Обществени науки“.
Ръководител: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
Времетраене: 36 месеца
Уеб сайт на проекта: ipl.unibit.bg

Проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“

Договор №: КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“, в тематично направление „Обществени науки“.
Ръководител: ас. д-р инж. Евелина Любомирова Здравкова - Величкова
Времетраене: 36 месеца
Уеб сайт на проекта: mediaipl.unibit.bg

Проект „Приложение на смесената реалност в обучението и популяризирането на културно-историческото наследство в университетска информационна среда“

Договор №: КП–06–ОПР 05/14 от 17.12.2018 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“, в тематично направление „Обществени науки“.
Ръководител: проф. дн Ирена Йорданова Петева
Времетраене: 36 месеца
Уеб сайт на проекта: mixedreality.unibit.bg

Проект „Синтез на динамичен модел за оценка на психологически и физически въздействия от прекомерна употреба на смарт технологии“

Договор №: КП-06-Н 32/4 от 07.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в конкурсна сесия „Фундаментални научни изследвания – 2019“, направление „Математически науки и информатика“.
Ръководител: доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова
Времетраене: 36 месеца
Целта на проекта е натрупване на нови знания относно психологически и физически състояния, получавани при прекомерно използване на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез теоретични, емпирични и експериментални изследвания. Основна цел на изследването е използването на научни подходи и методи за обработка на данни за генериране на динамичен комплексен модел за оценка на психични и физични въздействия върху човека от продължителна употреба на смарт технологии.

Тематиката на проекта е интердисциплинарна, защото доказването на хипотезите в проекта се базира върху използването на знания от различни области на науката, като: теория на статистическа обработка; теория на електромагнитни излъчвания от рутери, GSM и др.; теория на измерване на електромагнитни замърсявания; теория на обработка на мозъчни сигнали и данни; теория на обработка на изображения; статистическа теория на откриването и оценката на параметрите на сигналите; теория на психичното здраве и развитие и др.

Фундаменталност на проекта: Предвижданите в проекта теоретични и експериментални изследвания целят получаването на нови фундаментални знания за състоянията на човек, предизвикани от прекомерното използване на ИКТ, и психологическите и физическите въздействия, влияещи върху здравето и качеството на живот при използване на ИКТ.

Изследователски методи и техники:

Проект „Изследване на нагласите към терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации за индивида“

Договор №: КП-06-Н45/2 от 30.11.2020 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в конкурсна сесия „Фундаментални научни изследвания – 2020“, направление „Обществени науки“.
Ръководител: гл. ас. д-р Събина Кирилова Ефтимова-Илиева
Времетраене: 36 месеца
Уеб сайт: bibliotherapy.unibit.bg

Това е първият проект в България изследващ нагласите към терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации за индивида (в частност периода на социална изолация, поради пандемията от COVID-19).

Целта на проекта е да се изследва познаването на възможностите на библиотерапията и степента на осмислянето на четенето като терапевтично средство за запазване на емоционалния и психически баланс в периоди на криза. Чрез изследване на нагласите по време на наложените промени, настъпили в следствие на пандемията от COVID-19 в ежедневието на българина, ще се установи до каква степен четенето е използвано като механизъм за подпомагане на съхраняването и постигането на емоционален и психически баланс в критични и неестествени за индивида ситуации. Проектът се базира на предпоставката, че терапевтичното четене е алтернативна форма за справяне със стреса, причинен от извънредни обстоятелства.

Проект „Създаване и разработване на учебно-научна база за документална и приложна фотография като част от обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“

Определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания“
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г..“

Ръководител: гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова

Времетраене: 24 месеца

Уеб сайт: https://vlproject.unibit.bg

Основна цел на проекта е научноизследователска и практическа дейност, свързани с Формирането на визуалната грамотност на студенти, обучаващи се в специалности по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ в часове по документална и приложна фотография. В рамките на проекта ще бъде проучена, анализирана и обобщена сложната природа на визуалната грамотност и ще бъде предложена концепция за по-нататъшното ѝ усъвършенстване.

Задачите, които произтичат от поставената цел са следните:

Взаимодействието между образование, иновации, икономика и регионално развитие са подходи, чрез които ще се обучат студенти с творческо мислене, уважаващи интелектуалната собственост. Проектът цели разработването на концепция за формиране на визуална грамотност в процеса на обучение на студенти от УниБИТ, чрез създаването и разработването на подходящо теоретично учебно съдържание и семинарни упражнения в специализирана учебно-научна база по документална и приложна фотография. Интердисциплинният характер на проекта предлага нови компетенции и възможност за усъвършенстване на бъдещите специалисти.

Проект „InfoLIB: Изграждане на информационно-библиотечна интерактивна платформа по хуманитаристика“

Договор № КП-06-М45/1 от 30.11.2020, с Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката, финансиран в конкурс в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год."

Ръководител: Гл. ас. д-р Надежда Томова

Времетраене на проекта: 24 месеца

Информационен сайт на проект: https://infolib.unibit.bg/

Платформа InfoLIB: https://infolib.unibit.bg/library/index.php

Национална научна програма ИКТвНОС: Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (2018-2021)

Ръководител на проекта ФМИ към СУ

Обществените предизвикателства, към които е насочена Програмата, са:

Националния център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) (2018-2023)

 

Ръководител на проекта ИИКТ към БАН

Основната цел на НЦВРП е осигуряването на стабилни и надеждни услуги по устойчив начин, в дългосрочен план, при максимална гъвкавост, изключителна кооперативност и разбиране на потребителите от различни дисциплинарни области, които поставят специфични за тях проблеми и искат подкрепа за използване на електронната инфраструктура. Това е изключително трудна задача, изискваща опитни, информирани и мотивирани специалисти в областта на е-инфраструктурата, за да се съответства инфраструктурата на развитието на съвременния хардуер и софтуер.

SMART: Smart Technologies by Design, 2019-1-BG01-KA202-062298 - Erasmus+ проект (2019-2021)

https://www.smartbydesign.eu/

Координатор на проекта: Клуб по управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС), България
Партньори:

Основната цел на проекта е да се разработи пакет за развитие на знания и умения за „интелигентни градски иноватори”, които да управляват интелигентни технологии за нуждите на градовете. Това може да насърчи процеса на цифрова трансформация на градовете в Европа чрез разработване, тестване и предоставяне на набор от инструменти за обучение на мениджъри на малки и средни предприятия, собственици на високо-технологични предприятия, интелигентни градски служители и мениджъри и техните обучители и ментори. По-конкретно партньорите работят по изготвяне на карта на дигиталнитехнологии за нуждите на градовете и програма за обучение с модули и материали за интелигентните градски иноватори.

High5: Transdisciplinary methodology for Integrated 2019-1-PL01-KA203-065784 Erasmus+ проект (2019-2021)

http://high5project.eu/

Координатор на проекта Политехника – Луч, Полша
Партньори:

Целта на проекта High5 е да създаде нова методология - Интегриран дизайн, която се основава на вече съществуващи методи и подходи. Интегрираният дизайн съчетава ценни методологии за решаване на проблеми (дизайн мислене и учене, базирано на проблеми), устойчиво развитие, кръгова икономика, иновационно мислене и предприемачески умения. Интегрираният дизайн е отговор на сложността на света и проектите, предприемани в университети, в компании и различни институции. Той също така се корени в изискванията на европейския пазар на труда, където хората трябва да могат да анализират дадена ситуация, да определят правилен проблем, да осигурят подходящо решение и да са наясно с всички последици от прилагането на избраното решение. Тази широка перспектива се покрива от интегрирания дизайн.

 

Проект „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане“

Научноизследователски проект, изпълняван по договор
КП-06-Н 25/2 от 13.12.2018 г. с ФНИ на МОН
Ръководител: доц. д-р Християн Атанасов
Времетраене: 36 месеца.
Повече информация

 

Проект: „Разработване на система за 360-градусова визуална сигурност„

Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие             Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

  На 22.05.2018 г. стартира реализацията на проект „Разработване на система за 360-градусова визуална сигурност“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по силата на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0262-CO1. Проектът се реализира в партньорство между “Семпер Фортис“ ООД и Университет по библиотекознание и информационни технологии. Обща стойност на проекта възлиза на 650 434,48 лв., от които 424 197,49 лв. европейско и 74 858,35 лв. национално съфинансиране.

  Очаква се продуктът да предостави качествено нов начин за идентифициране на хора и други триизмерни обекти със специфични характеристики. По уникален начин предложи решение на ключови проблеми на структурите за сигурност на вътрешнофирмено, институционално и национално ниво по отношение на разпознаване на обекти – автоматизация на процеси, възможност за разпознаване по части от тялото и от различен ъгъл, бързина на изпълнение, ценова достъпност.

   Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.

          05.06.2018 г.

Проект: „Изследване на параметрите, свойствата и явленията на радиосигналите от пулсари и взаимодействието им с обекти“

http://pulsari.cms.unibit.bg/

Договор № ДН 07/1 от 14.12.2016 г. между: Университет по библиотекознание и информационни технологии , Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г“.

Ръководител: проф. д.н. Иван Гарванов - УниБИТ

Времетраене на проекта: 36 месеца

НОМЕР НА ПРОЕКТА:  ДН 07/1 ОТ 14.12.2016

Тема на проекта: Изследване на параметрите, свойствата и явленията на радиосигналите от пулсари и взаимодействието им с обекти

Целта на проекта е натрупване на нови знания относно свойствата и параметрите на пулсарите, както и явленията, възникващи при взаимодействието на сигналите от пулсарите с различни обекти, чрез теоретични и експериментални изследвания.

Научните хипотези на проекта са, че създаването и анализирането на единна цифрова база данни, съдържаща разнообразна информация за пулсари, ще позволи да се формулират посоките за търсене на нови свойства на пулсари и на излъчваните от тях сигнали. Чрез доразвиване на теорията и практиката на обработка на сигнали от пулсари, на база на известни в радарни технологии подходи, методи и алгоритми за обработка и моделиране на сигнали, ще се изследват специфични свойства и параметри на сигналите от пулсари. Чрез изследване на тези свойства, ще може също да се доразвие теорията на явлението пряко разсейване (Forward Scattering-FS), както и условията за появата му при взаимодействието на сигнали от пулсар с различни обекти.

Тематиката на проекта е интердисциплинарна, тъй като за доказването на хипотезите в проекта ще се използват знания от различни области на науката и техниката: теория на разпространението на е/м вълни в различни среди; теория на излъчванията от различни видове пулсари; теория на разпространението на сигнали от пулсари в космоса и около земното пространство; теория на приемането и обработката на сигнали от пулсари; теория на явленията дифракция, интерференция, ефект на Бабинет; статистическа теория на откриването и оценката на параметрите на сигнали; теория на бистатичната радиолокация; теория на прякото разсейване на сигнали от пулсари в близката (зоната на Френел) и далечната зони (зоната на Фраунхофер).

Фундаменталност на проекта: Предвижданите в проекта теоретични и експериментални изследвания ще целят получаването на нови фундаментални знания за пулсарите, свойствата и параметрите на сигнали от пулсари, а също и за явленията, възникващи при взаимодействието на сигналите от пулсари с различни обекти.

За реализиране на проекта, ще се използват теорията и методите на статистическата радиотехника, теория на вероятностите и проверка на хипотези; филтрация на сигнали, теория на откриване и оценка на параметрите на сигнали, теория на класификация на сигналите, математическо моделиране на сигнали и алгоритми; цифрови програмни системи за моделиране и обработка на сигнали; смесени аналогови и цифрови системи за запис на сигнали и тяхното съхранение. Обработката на сигналите ще се осъществи във времевата и честотната области на сигналите. Програмната реализация на моделите на сигнали от пулсари, алгоритмите за откриване, оценка на параметрите и класификация, както и анализът на ефективността на алгоритмите ще бъде изпълнена на МАТЛАБ.

Проект „3D” (Digital Data Destruction)

Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура: Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура: BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение: Разработване на нов иновативен процес „3D” (Digital Data Destruction)

Сключване на договор: 22.05.2018

Срок на изпълнение: 15 месеца

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 664 370.00 лв

Размер на БФП (в лева): 423 111.72 лв.

Изпълнител: РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД

Партньор: УниБИТ

Общата цел на проекта е да се проведат необходимите изследвания за създаване на научно-обосновано иновативен процес за унищожаване на носители на цифрови данни, който да доведе предлагане на нова и значително усъвършенствана услуга за управление на информационната сигурност на информацията от магнитни носители на данни, които излизат от употреба.

За изпълнението на основната цел се налага сформирането на изследователски екип, който е изграден от специалисти с необходимата квалификация и опит в тясно сътрудничество на експерти от Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

Разработваната иновация ще е ефективно и рентабилно решение/процес за надеждно унищожаване на цифови данни на магнитни носители, физическото унищожаване на тези носители и екологичното им последващо рециклиране.

Проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“


Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01

"Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии"

(ЦВП по Информатика и ИКТ)

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Начало проекта:3 август 2018 г.

Край на проекта:31 декември 2023 г.

Партньори

ЦВП по Информатика и ИКТ се изгражда от консорциум, включващ: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация); Институт по математика и информатика – БАН; Институт по механика – БАН; Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии. Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката - ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Дейности

Изграждането на научно-изследователската инфраструктура ще се реализира на два етапа: Е1. Дейта център с капацитет над 3 PB в т.ч. управляващи сървъри и сървъри с голяма памет за работа с големи данни; първи етап на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ с микронна резолюция; Е2. Следващо поколение високопроизводителна изчислителна система с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFOP/s; втори етап на Лаборатория за 3D дигитализация, включващ оборудване за компютърна томография със субмикронна резолюция и динамичен фазов контраст. Новата инфраструктура ще бъде интегрирана в европейските електронни инфраструктури, като по този начин се осигурява достъп до ресурси в EGI и PRACE.

Дейността на Центъра е насочена към създаване на интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

ЦВП по Информатика и ИКТ ще изгради научен комплекс, в който ще се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, при осигуряване на критична маса от учени на високо ниво, добре дефинирана организационна структура и програма за научни изследвания, в съответствие с приоритетите на тематична област Информатика и ИКТ на ИСИС. Тя включва следните научни проекти (НП): НП1. Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги; НП2. Мрежови алгоритми и софтуерни средсва за широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси; НП3. Ефективни методи и алгоритми за Монте Карло симулации, анализ на чувствителността и стохастични оптимизации; НП4. Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание, за приложения над големи данни; НП5. Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии; НП6. ИКТ подходи за моделиране и симулации на динамични процеси в индустрията и уеб базирани приложения, нови услуги и продукти; НП7. Математически модели и числени методи за процеси на пренос и свързани процеси свързани с мехатроника и биомедицински приложения; НП8. Иновативни пресмятания за анализ на последствията от климатичните промени; НП9. Математическо моделиране в лекарствения дизайн и биоинформатика; НП10. Уеб и безжични технологии на бъдещето, търсене в масиви от данни и моделиране с приложения; НП11. Концептуално моделиране и симулация на интелигентни екосистеми.

Цели, очаквани резултати и въздействие

Специфичните цели на проекта: а) Изграждане на модерна електронна инфраструктура: компютърни системи, ресурси за съхранение на данни и услуги и осигуряване на достъп на изследователите в България; б) Интегриране на отделните слоеве на е-инфраструктура със стандартизирани и специфични за отделните научни общности услуги, с цел създаване на виртуална изследователска среда; в) Стимулиране на изграждането на висок научен капацитет в България и насърчаване на интердисциплинарни подходи; г) Осигуряване на функции, позволяващи управление на данни за научните общности; д) Осигуряване на програми за подпомагане и обучение за потребителите в България; е) Създаване на условия за провеждане на научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти.

Очакваните резултати са: а) В областта на високопроизводителните пресмятания: утвърждаване на лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания, чрез изграждане на Дейта център през първия период на проекта, и на нова суперкомпютърна система през втория етап, при режим на работа 24/7; б) В областта на Грид пресмятанията: ресурсно осигуряване на пълноценното участие на България в Европейската Грид инфраструктура, издаване на Грид сертификати, подкрепа за наблюдение и отстраняване на проблеми на включените в европейската инфраструктура български клъстери, решаване на проблеми на виртуалните организации, използващи инфраструктурата; в) В областта на облачните пресмятания: инсталиране и обновяване на софтуера, позволяващ достъп до изчислителни ресурси и ресурси за съхраняване на данни, с използване на облачни протоколи; създаване на среда за изследвания в областта на облачните пресмятания; г) В областта на обработката на големи масиви данни: инсталиране и обновяване на софтуер, позволяващ съхранение и обработка на големи обеми от данни с използване на високопроизводителни ресурси; обучение и подкрепа на мултидисциплинарни екипи, които използват най-съвременни постижения в областта на ИКТ и на математическите методи и алгоритми за научни изследвания; д) По отношение на интегрираната платформа: разработване на интегрирана платформа, обхващаща всички слоеве на изчислителната екосистема, включително мрежови, компютърни ресурси и данни, софтуер и средства за ефективна работа на научните общности; е) В областта на дигитализацията: изграждане на модерна Лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ с цел създаване и обработка на тримерни цифрови модели на реални обекти с висока резолюция; обучение и поддръжка за учени от интердисциплинарни екипи, които прилагат най-нови постижения в областта.

Ръководител на проекта: чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов

www.eufunds.bg


Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ“

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура: Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура: BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение: Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ

Сключване на договор: 09.2018

Срок на изпълнение: 18 месеца

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 644 936.05 лв

Размер на БФП (в лева): 475 936.49 лв.

Изпълнител: Техно ООД

Партньор: УниБИТ

Координатор от страна на УниБИТ:

Обща цел на проекта: Насърчаване на иновационната дейност на малко предприятие от сферата на информационните и комуникационни технологии - ТЕХНО ООД в тематична област на ИСИС "Информатика и ИКТ", чрез разработване на продуктова иновация на световно ниво.

Специфични цели:

1. Придобиване на собствен капацитет от страна на ТЕХНО ООД за преодоляване на най-рисковата фаза от развитието на своя иновативен продукт - придобиване на необходимите нови знания, разработка на пилотен прототип и тестване на техническата му осъществимост.

2. Осигуряване на техническа обезпеченост за самостоятелно разработване и тестване на иновативния продукт в рамките на Цел/и на проектното предложение разработване и тестване на иновативния продукт в рамките на ефективно партньорство с научно-изследователската организация УниБИТ.

3. Определяне факторите, влияещи върху изработването на иновативния продукт и извеждане на основните параметри на работа, посредством провеждането на планираните индустриални научни изследвания.

4. Успешно създаване и финализиране на методи, модели, алгоритми и техническа документация за извършването на продуктовата иновация: платформа от сензори и интелигентен софтуер, базиран на алгоритми в сферата на изкуствения интелект за измерване, прогнозиране и планиране на публиката и ефективността на големи дигитални видео дисплеи (билбордове).

Проект „Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца“

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура: Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура: № BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение: Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца

Сключване на договор: 08.2018

Срок на изпълнение: 18 месеца

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 008 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 745 200.00 лв.

Изпълнител: Тера Комюникейшънс

Партньор: УниБИТ

Координатор от страна на УниБИТ: Проф. Иван Томов Иванов

Обща цел на проекта: Проектното предложение цели разработване на иновационна услуга в тематична област „ИКТ и информатика”, предоставяща на децата удобен, сигурен и контролиран от родителите начин за безкасово разплащане.

Услугата ще се базира на уеб и мобилно приложение, свързвани посредством баркод, QR код или друг машинно четим 1D или 2D код, който се визуализира върху дисплея на мобилното устройство на детето и се разчита от устройство, свързано към складовата система на търговеца или посредством друг подходящ метод, идентифициран в хода на изследването. Обвързването на покупките с профила на детето, ще позволи събирането и обработването на данни, които ще дадат полезна информация на родителите, училищните власти, търговците и др.

Разработването на приложенията попада в обхвата на приоритетно направление „уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти”; връзката между двет�������� приложенията – в обхвата на „безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление”, а събирането и обработката на данните, постъпващи от клиентите – в обхвата на „Big Data, Grid and Cloud Technologies”.

Проект „Разработване на NB-IoT мултифункционален сензор“

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура: Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура: №BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение: Разработване на NB-IoT мултифункционален сензор

Сключване на договор: 08.2018

Срок на изпълнение: 18 месеца

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 012 200.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 748 350.00лв.

Изпълнител: Алтерко Роботикс

Партньор: УниБИТ

Координатор от страна на УниБИТ: Проф. Георги Петров Димитров

Обща цел на проекта: Проектното предложение цели разработване на иновационен продукт в тематична област „ИКТ и информатика” – безжичен, мултифункционален сензор, който в реално време може да измерва параметри на околната среда като температура, влажност, осветеност, атмосферно налягане, сила на звука, въглероден окис (CO), да управлява безжично чрез инфрачервени (IR) и радио- (RF) сигнали други устройства, да комуникира през мрежата на мобилните оператори по стандарт NB-IoT, да работи без нужда от презареждане или подмяна на батериите над 30 години, а с помощта на малък соларен панел – неограничено във времето.

Създаването на такъв сензор ще позволи измерването и предаването на критични показатели в домашна, обществена, промишлена и селскостопанска среда, включително и от обекти, които са отдалечени и нямат постоянно електрозахранване, без нужда от допълнително оборудване.

Разработването на продукта попада основно в обхвата на приоритетни направления „безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление” и „Big Data, Grid and Cloud Technologies”.

Проект „Обучение по сигурност на интернет на нещата на хапки“

Номер на проекта: 2018-1-БГ01-КА202-047919

Тема на проекта - в оригинал: IoTNuggets: Internet of Things security nuggets

Тема на проекта - на Български: Обучение по сигурност на интернет на нещата на хапки

Цели на проекта: Създаване на цялостно завършение малки образователни модули (хапки), които да подпмагат работещите да развият знанията и уменията си по сигурност на ИоТ

Година на стартиране: 2018

Продължителност: 24 месеца

Програма: Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training

Институция, координатор на проекта: УниБИТ

Партньори:

 

Ръководител на проекта: УниБИТ

Координатор от УниБИТ: доц. Евгения Ковачева

Бюджет на проекта: 291295 euro, За УниБИТ - 69264 euro

Проект „Партньорство за разработване на глобални насоки в ИКТ“

Номер на проекта: 2018-1-BG01-KA203-048023

Тема на проекта - в оригинал: ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

Тема на проекта - на Български: Партньорство за разработване на глобални насоки в ИКТ

Цели на проекта: Обединяване на висшите учебни заведения, предприемачеството и промишлеността, за да се отговори на нуждите на пазара на труда и на професионалните профили, да се осигурят новаторски решения за несъответствието на уменията и да се насърчат устойчивите бизнес възможности между университетите и труда пазар.

Година на стартиране: 2018

Продължителност: 24 месеца

Програма: Strategic Partnerships for higher education

Институция, координатор на проекта: Технически университет, София

Партньори:

 

Ръководител на проекта: УниБИТ

Координатор от УниБИТ: доц. Боян Жеков

Бюджет на проекта: 202520 euro

Проект „Намаляване на разликата в управленските умения за осигуряване на сигурността за малки и средни предприятия“

Номер на проекта:

Тема на проекта - в оригинал: RedCyberSG – REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs

Тема на проекта - на Български: Намаляване на разликата в управленските умения за осигуряване на сигурността за малки и средни предприятия

Цели на проекта: Подобряване на управленчески умения по кибер сигурност на работещите в МСП в страните партньори, запозанване със стандартите и опасностите в кибер пространството

Година на стартиране: 2018

Продължителност: 24 месеца

Програма: Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training

Институция, координатор на проекта: Baltijas Datoru Adademija – BDA –Latvia

Партньори:

 

Ръководител на проекта: УниБИТ

Координатор от УниБИТ: доц. Евгения Ковачева

Бюджет на проекта: 243756 euro, За УниБИТ - 42570 euro

Проект „Концептуално и симулационно Моделиране на Екосистеми за Интернет на Нещата (КоМЕИН)“

 

Научно-изследователски проект на тема:

„Концептуално и симулационно Моделиране на Екосистеми за Интернет на Нещата (КоМЕИН)“,

Договор № ДН 02/1 от 13.12.2016 г., Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г., Математически науки и информатика

I.     КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Базова организация: Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии (УНИБИТ)

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив: Проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова

Сума за изпълнение на проекта: 118 000 лв.

Продължителност на проекта: 3 години

Резюме на проекта:

Основната цел на Проекта КоМЕИН е извършване на теоретични и експериментални дейности за систематизиране и развитие на научното познание за авангардни технологии и иновации на бъдещия Интернет и изграждането на учени-изследователи в областта на Интернет на нещата чрез създаване на концептуални модели на екосистеми на Интернет на нещата, модели и прототипи на компоненти на комуникационната инфраструктура, софтуерни платформи за интелигенти решения и анализ на големи масиви от данни с приложение за медицината.

Специфични цели:

Провеждането на интердисциплинарните научни изследвания и създаването на нови знания за фундаменталните явления и факти в екосистемите за Интернет на нещата, ще допринесат за   постигането на основната цел на проекта чрез:

Работни пакети:

За постигане на поставената основна цел се решават научни задачи, разпределени в 4 работни пакета (РП1. – РП4.). Всички дейности, свързани с разпространение и мултиплициране на проектните резултати са обединени в РП5., а свързаните с ефективно управление на проекта - в РП6.:

РП1. Модели на иновативни екосистеми на Интернет на нещата;

РП2. Концептуално и симулационно моделиране на сензитивни мрежи като основа на инфраструктурата на Интернет на нещата;

РП3. Концептуално и софтуерно моделиране на платформи за Интернет на нещата;

РП4. Моделиране и анализ на големи масиви от данни с приложение за медицината;

РП5. Разпространение на резултатите

РП6. Управление на проекта.

 

 

 

II.      ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕТАП 1

(ДЕК. 2016 – МАЙ 2018)

А) НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, ИЗРАБОТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА:

А1. Публикации в списания (6 броя)

А2. Доклади на национални и международни конференции (25 броя, вкл. 6 индексирани в WoS, 2 - в SCOPUS, 2 - ACM):

Б)  ПАТЕНТИ, ИЗРАБОТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА – ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ(2 броя)

Б1. „Индустриален Електронен Контролер с Разширяема Периферия“.

Б2.  „Водоустойчив електронен контролер за измерване на температура и влага“.

В) МОНОГРАФИЯ: Боян Жеков, „Концептуално моделиране на екосистеми на интернет на нещата”, Монография, 2017, Издателтелство „Пропелер“, София, Печатница: „Дейликонт“, ISBN:978-954-392-440-0

Г) УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 3 МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ:

Г1. Международна конференция Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2017, 7 December 2017, 1000 Sofia Rakovski str. 108, Bulgaria, Hall 105A, Floor 1, Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Bulgaria, Conference link:  http://conference.ott-iict.bas.bg/

Г2. Глобален форум EDUsummIT’17, TECHNOLOGY ENHANCED QUALITY LEARNING FOR ALL, UNESCO 18-19 September, 2017; http://unesco.unibit.bg/en/EDUsummIT17

Г3. Международен семинар QED'17 UNESCO International Workshop Children in the Digital Era, Sofia, Bulgaria, September 20-21, 2017, Open Access eProceedings QED17, http://unesco.unibit.bg/en/QED17, QED'17 Programme: http://unesco.unibit.bg/en/AgendaQED17

Д) ДОКТОРАНТИ С ТЕМИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА (8)

Е) ДИПЛОМАНТИ ПО ТЕМАТИКАТА НА ПРОЕКТА (Повече от 20).

 

Проект „Модел за формиране и развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси, основан на науката за информирането (informing science)“

Научноизследователски проект на тема:

"Модел за формиране и развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси, основан на науката за информирането (informing science)"

определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2017 г.”

Ръководител: гл. ас. д-р Гергина Жаблянова

Времетраене:

 

Основна цел на проекта е да се изследват, анализират и представят техниките и средствата за манипулация чрез електронните медии като същностен синтез на теорията на науката за информирането, в частност възприемането на информация, въздействието й върху потребителите и ефективността й при формиране на знание.

Вследствие на извършените изследвания и анализи да се разработи и апробира Модел за формиране и развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси, основан на науката за информирането (informing science).

Хипотеза

Поради нарастването ролята на електронните медии при търсенето от страна на студенти на информационни ресурси, необходими за тяхното обучение, те попадат в т.нар. „информационен потоп“, в който уменията и компетенциите за подбор на релевантни източници са от изключително значение. Приложението на Модела за формиране и развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси, основан на науката за информирането ще доведе до повишаване и развитие на информационните компетентност и умения на представителите от целевите групи - студенти.

Така поставената хипотеза предполага решаването на следните научни задачи:

Изследването и синтезирането на модел за формиране и развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси, основан на науката за информирането (informing science), отнасяща се към учебния процес на студентите на УниБИТ, както и апробирането му в университетска информационна среда и в частност при подготовката на специалисти в сферата на сигурността, обществените комуникации, политики и практики, ще даде възможност за придобиването на допълнителни знания и практически умения. Обучението на тези специалисти задължително изисква достигането на пределни нива на информационна грамотност, които трайно преминават в информационна компетентност.

Проект „Изграждане на Data Science компетентност за преодоляване на дигиталното неравенство“

определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2017 г.”

Ръководител: гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова

Времетраене: 24 месеца

 

Основна целна проекта е да представи създаването на план за обучение по Наука за данните (Data Science) като подход за преодоляване на дигиталното разделение в епохата на големите данни (Big Data Divide).

Задачите , които произтичат от поставената цел са следните:

Развитието на компетентностите, свързани с дейностите в областта на Науката за данните, все още е голямо предизвикателство. Това се дължи основно на липсата на единна рамка, служеща като насока за формиране на професионалния профил на специалистите по данни, а също така и липсата на исторически опит в обучението на професионалисти с необходимите компетентности, които да са успешни в дългосрочен план и при условията на бързо променяща се среда.

В този проект се срещат както социални, така и технологични решения. Проектът разглежда допирните точки между техническите основи на big data, начините и уменията за тяхното събиране, обработка и анализ и влиянието на това върху процесите на информиране и състоянието на дигиталното неравенство сред обществото. Интердисциплинарността се постига чрез изследване на проблемите на дигиталното неравенство, породени от наличието на големи масиви с данни и отразяването на специфичния набор от умения, необходими за тяхното управление в образователния процес.

Проект „Концептуален модел за генериране на доверие и лидерски позиции на базата на имидж в университетска информационна среда“

Научноизследователски проект на тема:

"Концептуален модел за генериране на доверие и лидерски позиции на базата на имидж в университетска информационна среда,"

определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания”

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2017 г.”

Ръководител: гл. ас. д-р Мирияна Павлова

Времетраене: 36 месеца.

 

Основна цел, която си поставя изследователският екип на проекта е генериране на структурни и функционални характеристики на концептуален модел за изследване и анализ на качествата на лидерите на базата на съществуващ и постижим имидж.

Актуалността на изследването на лидерството и имиджа е обусловена от ролята и мястото на тази проблематика в повишаването на ефективността на различните дейности и в частност в рамките на университетската информационна среда. Нараства необходимостта от изследвания насочени към практическо усъвършенстване на механизмите на средата, основани на достоверни знания за генериране на определен имидж, който да осигурява развитието на организациите в рамките на университетската среда. Актуалността произтича и от необходимостта от системен анализ и канализиране на изследванията в тази област, чрез създаването на концептуален модел, отговарящ на съвременните условия на функциониране и развитие на университетската информационна среда.

Сформираният научен колектив, участващ в този проект, притежава необходимия опит и компетентност, за да изпълни заложените цели в научната програма. Екипът отговаря на посочените изисквания за интердисциплинарност, научен капацитет и умения в съответните научни области и подобласти като: Обществени комуникации и информационни науки; Организация и управление извън сферата на материалното производство, Управление на информационни ресурси, Комуникационни науки, Информационни технологии, и други. Екипът на проекта покрива всички нива на изследователския процес. От особена важност за изпълнението на проекта е участието на млади учени, докторанти и студенти, които притежават мотивация, интерес и необходима подготовка за пълноценно участие в дейностите на проекта. Освен това част от научния колектив е утвърден специалист от международен университет – Нишкия, което е предпоставка за бъдещо сътрудничество с други научни групи. Значимостта на проблематиката е безспорна, тъй като обединява знанията и труда на различни утвърдени изследователи, млади учени, докторанти и студенти, които в процеса на работа ще акумулират помежду си опит, знания и добри практики.

Проектът и научните изследвания са изцяло в съответствие с насоките за подкрепа на научни изследвания, които са определени в Закона за насърчаване на научните изследвания за създаване на нови научни знания, както и насърчаването на хуманитарните и обществените науки и иновации.

Проект „Създаване на модел на опазване, социализация и популяризиране на християнските паметници в България“

 

Научноизследователски проект на тема:

 

 

„Създаване на модел на опазване, социализация и популяризиране на християнските паметници в България“

 

Научноизследователски проект с вх. № ФНИ Н15/7 с тема „ Създаване на модел на опазване, социализация и популяризиране на християнските паметници в България “ по договор № ДН 15/4 от 11.12.2017 г.

Ръководител: проф. д-р Мария Стефанова Николова

Времетраене: 36 месеца

Уеб сайт: http://cho.unibit.bg/

Основна цел на Проекта е на базата на научни проучвания, обобщения и анализи да се изучи и систематизира опита от прилагане на добри практики за опазване и закрила на културното наследство, приложими да се разработи модел за опазване, социализация и популяризиране на християнските православни паметници в България. Целта на проекта е разработване теоретичен модел за опазване, социализация и популяризиране на християнските православни паметници в България, подкрепен с добри и доказали своята ефективност примери от добри практики на изследвани пилотни общини. Създаденият теоретичен модел да бъде припознат от всички заинтересовани страни и приложим в практиката.

Актуалността на изследването се определя от недостатъчното познаване на локалните традиции и добри практики за опазване, изграждане и популяризиране на християнските паметници в България като част от националното културно наследство. Активните действия в тази посока – частни инициативи, подкрепа на местните власти и държавните институции и др. се нуждаят от изследване, анализ и публичност с цел да станат модел за провеждане на подобни политики и по отношение опазването културното ни наследство. Доброто познаване и прилагане на създадения по проекта модел за опазването на паметниците на културата в България, в частност – паметниците на православното християнство, е в синхрон с политиките на ЕС за запазване на културното наследство като фактор за опазване на националната идентичност не само на страната, но и в рамките на ЕС.

Също така проектът цели да се осигурят възможности за практическо приложение на създадения модел, като се стимулира децентрализираното партньорство, използването на потенциала на православните християнски паметници за развитие на културен туризъм и за подобряване на институционалния капацитет в областта на културата

Предвидените дейности са в обхвата на компетенциите на екипа и това е предпоставка за постигане на поставените цели.

Проект „ERASMUS+ Проект Navigate: Information Literacy a Game-based Learning Approach for Avoiding Fake Content“

2017-1-BG01-KA203-036383

Целта на проекта NAVIGATE e да въведе иновации в сферата на информационната грамотност (ИГ) с прилагането на игрови подход в обучението на студенти в бакалавърски програми в хуманитарни дисциплини в Европа.

Ръководител: гл. ас. д-р Марина Енчева.

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Научете повече

 

Проект „ERASMUS+ Проект LMPI: Development of Bachelor and MSc prgramme in Information Security for Moldova, Kazakhsta and Vietnam“

LMPI - Licence, Master professionnels pour le développement,
l’administration, la gestion, la protection
des systèmes et réseaux informatiques
dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam

 

573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP                                                                  https://www.lmpi-erasmus.net

Европейска програма: Erasmus+ K2: Сътрудничество в сферата на иновациите и обмена на добри практики, изграждане на капацитет в сферата на висшето образование

Продължителност: 36 месеца(15/10/2016 - 14/10/2019)

Координатор: Международен университет за дистанционно обучение UNINETTUNO, Рим, Италия

Проектът LMPI цели създаване на бакалавърски и магистърски програми по Защита на компютърни системи, базирани на електронно обучение в три партньорски държави Молдова, Казахстан и Виетнам. Учебната програма, която ще бъде разработена, ще отговори на нуждите на компании в съответните райони, които търсят специалисти, за да се предпазят от киберпрестъпления.

Целта на проекта е да се надгради обучението на висококвалифицирани висшисти с професионално обучение или опит както и на академичния и професионален персонал.

Иновативни аспекти

Проектът предвижда курсове за обучение да са достъпни и онлайн. Всеки партньорски университет ще изгради или адаптира дидактическо киберпространство, в което ще се извършват всички дейности.

Очаквани резултати

·         Създаване на 6 професионални профила: 3 бакалавърски и 3 магистърски,

·         Разработване на програми, чиито курсове за обучение ще бъдат подпомогнати с електронно съдържание и ресурси и ще са достъпни онлайн

·         Създаване на 3 полюса (във всяка страна) на високи постижения за ИТ сигурност

·         Създаването на 3 дидактически киберпространства

·         Създаване на 12 дипломи или съвместни степени

·         Подобряване на пригодността за заетост на студентите.

·         Развитие на предприемачески дух в студентите

Институции-партньори по проекта:

Координатор и носител на иновацията в методологията за електронна форма на обучение ще бъде координирана от UNINETTUNO, Италия

Координация на участниците по проекта и административна поддръжка - GIPFIPAG– Гренобълска Академия за обучение и професионална интеграция, Франция

Европейските университети – ментори на партньорите от Молдова, Казахстан и Виетнам са съответно:

·         UR1 - Технологичен институт на Пирея (TEI Пирея), Гърция

·         УниБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии, България

·         Университет Виго, Испания

Институции, разработващи програмите

·         9 институции от Молдова

·         9 институции от Казахстан

·         3 институции от Виетнам

И още 1 институция от Италия, 1 от Германия и 2 от България

 

Координатор за УниБИТ: доц. Евгения Ковачева

Проект „ERASMUS+ Проект DigiTHink: Design thinking for digital innovation“

DIGITHINK - DESIGN THINKING FOR DIGITAL INNOVATION

2016-1-BG01-KA203-023719

http://digithink.unibit.bg/

Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Продължителност: 24 месеца(2016 -  2018)
Водеща институция: УниБИТ, България

Координатор: доц. Евгения Ковачева

DigiThink има за цел да разработи нов курс "Дизайн мислене за цифрови иновации" - част от университетските учебни планове първо на партньорските университети, а в последствие и на други. По проекта се разработва иновативна методология, съдържание, дейности с елементи на сериозни игри, за генериране на идеи, концепции и прототипи - иновационни продукти и услуги за дигитални иновации, налични онлайн за развитие на дизайн мислене. Проектирането на обучението предвижда използването на различни ИТ инструменти, както и платформа за електронно обучение за предоставяне на отворени образователни ресурси.

От една страна, проектът цели разработване на курс за дизайн мислене за дигитални иновации, където екипи от студенти да разработват нови продукти и услуги, а от друга – подпомага университетските преподавателите да използват дизайн мислене и в своите курсове.

 

Институции-партньори по проекта:

УниБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии         България

КУЗИС - Клуб по управление на знания, иновации и стратегии                                         България

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO                                                                     Испания

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION                                                         Испания

Training 2000 psc                                                                                                             Италия

CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA                                              Словакия

 

Проектът е награден със знак за качество – декември 2017

Проект „Модели за социализация на културно-историческото наследство в „интелигентен град“

Научно-изследователски проект, определен за финансиране от конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г. Договор ДН05/3 от 14.12.2016 г.

Ръководител: Проф. д-р София Василева.

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Уебсайт на проекта: https://www.3d.unibit.bg/

Покана за конференция “Културно наследство и съвременни Информационни технологии. CH & IT”. 9-10 април 2020 г.

Научете повече

 

Проект „Съвременни подходи за дифузия на информация, знания и хипотези – иновативен модел за мотивация на постдокторанти, докторанти, млади учени и студенти“

Проект „Съвременни подходи за дифузия на информация, знания и хипотези – иновативен модел за мотивация на постдокторанти, докторанти, млади учени и студенти“ / „Modern approaches to diffusion of information, knowledge and hypotheses - an innovative model to motivate post-doctoral fellows, PhD students, young scientists and students“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г“ с договор ДМ 05/1 от 13.12.2016 г.

РЪКОВОДИТЕЛ: Гл. ас. д-р Диана Стоянова

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 13.12.2016 г. – 13.12.2018 г.

ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНИЯ КОЛЕКТИВ: Участват докторанти, млади учени, студенти, преподаватели.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА, ХИПОТЕЗИ И ПОДХОДИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ:

Проект „Комуникационен модел на интерактивна образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии”

№ ДН 05/1 от 14.12.2016 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в България.

Ръководител: Доц. д-р Румелина Василева

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Уеб сайт: http://interaktivna-obrazovatelna-sreda.unibit.bg/

Проект: „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“

Научноизследователски проект с вх. № ФНИ К 02/79 с тема „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“ по договор № ДФНИ К 02/2 от 12.12.2014 г.,  определен за финансиране въз основа на проведен от фонд „научни изследвания” конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г.”

Ръководител: доц. д-р Добринка Стойкова

Уеб сайт: http://redesign-impact.unibit.bg/

Проект: „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностни и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“

Договор № ДФНИ К 02/17 от 12.12.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на научноизследователски проект в конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014  г. на тема „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностни и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“.

Ръководител: проф. д-р Евгени Велев

Уеб сайт: http://oik.unibit.bg/the-project/

Проект: „Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните радиосенки от GPS сигнали“

Договор № ДФНИ-Т 02/3 от 12.12.2014 г. между: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г“.

Ръководител: проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Климент Охридски“,  проф. д.н. Иван Гарванов - УниБИТ

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уеб сайт: https://gpsproject.unibit.bg

PICTET: EQF-based professional ICT training for Russia and Казахстан, 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES

Проектът е предназначен за засилване на връзките между образованието и ИКТ бизнеса чрез подобряване на системата за професионално обучение по ИКТ в Русия и Казахстан - обучение чрез използване на Европейската квалификационна рамка, изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ, създаване на мрежа от центрове за обучение на ИКТ в университети на Русия и Казахстан за налагане на инфраструктура и рамка . По-широка цел е подобряването на качеството на ИКТ специалистите, подготовка чрез изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ - образование и засилване на връзките с бизнес средата в Русия и Казахстан.

Цели на проекта:  
Официален сайт на проекта: http://www.pictet-tempus.sstu.ru/ 
Дейности на УниБИТ - http://tempus-pictet.unibit.bg


Специфичните цели на проекта :


Партньори:

Проект FETCH: Future Education and Training in Computing: How to support learning at any time anywhere, LLP 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

Tригодишен Европейски проект по програмаta Lifelong Learning, Action Erasmus Networks.
Web сайт: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/
Координатор на проекта: Русенски университет «Ангел Кънчев».
Консолидиран бюджет на проекта: 1 127 010 евро
Консорциумът включва 67 партньори от 35 страни: 27 страни от ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, Турция, Бивша югославска република Македония, Хърватия, Сърбия и Албания. Организациите представляват шест типа институции: Университет или институция от висшето образование, изследователска организация, фирма (услуги), неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, МСП.

Цел

Основната цел на консорциума е постигането на интелигентен растеж, както и изграждането на знания и иновации в обществото чрез повишаване на качеството на образование в областта на компютърните науки и технологии, въвеждане на авангардни технологии за обучение, обмен на знания, обсъждане на методологии, насърчаване на обмена на добри практики между всички страни.
Специфичните цели на проекта са:

Проект SoC: School on the Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship, LLP KA3-ICT Networks, 543221-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3NW

Tригодишен Европейски проект по програма Lifelong Learning, Action Erasmus Networks.
Координатор на проекта: Doukas School, Атина, Гърция.
Консолидиран бюджет на проекта: 600 000 евро
Мрежата се състои от 57 партньори, повечето от които са лидери в техните образователни сектори. Те представляват 18 европейски страни и включват 10 училища, 21 университети фирми, неправителствени организациинационалните власти, изследователски центрове, асоциации и доставчици на обучение на възрастни.
Управляващият комитет на “School on the Cloud” включва:

 

Официален сайт на проекта: http://www.schoolonthecloud.net/

Цел


SoC е ИКТ мрежа, която има за цел да изследва нови динамични начини за обучение, което е в хармония с начина, по който съвремените хора мислят, споделят, учат и си сътрудничат, в рамките на различни сектори на образованието, чрез използване на възможностите на средите базирани на облачни изчисления.
SoC се основава на работата на четири тематични работни групи:

УниБИТ участва в три работни пакета на SoC: Мениджмънт, Иновативен Учител и: Разпространяване.

Проект “Автоматизирана информационна система на „Докторантско училище“ в университетски структури“

Договор № ДФНИ-ИО1/2 от 21.11.2012 с Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката, финансиран в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ – 2012 г.

Ръководител:проф., д.т.н. Цветан Семерджиев

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уебсайт на проекта: http://iniod.com

Проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“

Договор № ДФНИ – К01/0002 от 21.11.2012, с Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката, финансиран в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”- 2012 г.

Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уебсайт на проекта: http://copyrightlib.unibit.bg

Проект „Разработване на система за управление на знанията във факултета по информационни науки в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Факултетът по информационни науки при Университета по библиотекознание и информационни технологии на 08 април 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Разработване на система за управление на знанията във факултета по информационни науки в УниБИТ“

Договор № BG051PO0001-4.3.04-0066
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Координатор на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 24 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 724 209,12 лв.

 

Проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Университет по библиотекознание и информационни технологии на 05 февруари 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“

Договор № BG051PO0001-3.1.09-0025
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.09
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Ръководител на проекта: проф. д-р Ирена Петева – Зам.-ректор на УниБИТ.
Координатор на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 18 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 97 996,83 лв.

Проект „Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Университет по библиотекознание и информационни технологии на 05 февруари 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ“


Договор № BG051PO0001-3.1.08-0029
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.08
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 20 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 441 886,50 лв.

Проект "Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда"

Договор ДМУ 03/3 от 19.06.2012 г.,
финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОМН
в Конкурсна сесия "Млади учени - 2011"
ръководител: гл. ас. д-р Тереза Тренчева
Времетраене на проекта: 24 месеца
 

Уебсайт на проекта: www.ippbg.com, e-mail: ippbg@unibit.bg 

Проект „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии на 10 октомври 2012 г. започна осъществяването на проект на тема:

Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство
Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04
«Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование»,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова – Декан на ФБКН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 24 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 415 249,11 лв.

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА:  fbkn-dislearning.unibit.bg

Научи повече.

ПОКАНА за заключителна конференция

ПОКАНА за заключителна конференция на 8.10.2014 г. (9.30 ч., хотел „Метрополитън“) по проект „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, културно наследство и печатни комуникации“. Програма.

 

Проект „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 – 2013
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

ПРОЕКТ
„Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите
изследователи в УниБИТ”

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 732 894.40 ЛЕВА

Проект „Нови политики за стимулиране на четенето. Изследване на буккросинг практики в България”

Научноизследователски проект ДМУ 03/49 към  Фонд „Научни изследвания”, програма „Млади учени”, с ръководител доц. д-р Любомира Парижкова.

Уебсайт на проекта: www.readcrossing.com

Проект ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище” (ИП БИКМ-АЛУ)

Проектът ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище” (ИП БИКМ-АЛУ) е Еразъм Интензивна програма. Координатор е Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София, а партньори са: Хаджеттепе Университет в Анкара (Турция), Загребския университет (Хърватска), Университетът Париж Декарт (Франция) и Сегетския университет (Унгария).   
ИП БИКМ-АЛУ цели да създаде образователна програма и учебна среда, насочена към усвояване на интердисциплинарни знания и умения, съответстващи на новите изисквания в професионалната реализация на студентите в библиотечно-информационния и културен сектор и в отговор на политиката за висше образование и инициативата на ЕС за „Нови умения за нови работни места”.
В рамките на образователната програма ще се състоят два изнесени учебни дни (събота и неделя) на тема: „Културното и историческото наследство на Кападокия”. Пътуване Анкара-Кападокия и посещение на културни обекти в област Кападокия, Турция.

Обогатете своето студентско CV с придобити 4 ECTS кредита в рамките на краткосрочна европейска мобилност, надградете своите знания и умения в международна образователна среда, общувайте със студенти и преподаватели от няколко европейски страни, опознайте чужди култури и традиции, намерете нови приятели и преживейте две незабравими седмици през месец септември 2013 г. в гр. Анкара, Турция!

Научете подробна информация на представянето на проекта, което ще се състои на 15 април 2013 г.,  понеделник, 15.00 ч., зала 207.
Важни дати:

В проекта могат да участват студенти от следните бакалавърски специалности в УНИБИТ: «Библиотечен и информационен мениджмънт”, „Библиотекознание и библиография”, „Информационни фондове на културно-историческото наследство”, „Информационни технологии”, „Информационно брокерство”, „Компютърни науки”, „Печатни комуникации”, „Информационни ресурси на туризма”, «Информационни технологии в съдебната администрация», «Информация и комуникиране» и магистри – редовно обучение.

За консултации и въпроси: Доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проекта, ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт”,  кабинет 204, t.todorova@unibit.bg

“Модерният град и съхраняване на националната идентичност”

Научноизследователски проект № ТК01/0067(вх. № на договора ДО 02 – 151).
“Модерният град и съхраняване на националната идентичност”
по конкурса на Фонд „Научни изследвания”
„Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”
(“ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2008 г.

научете повече

Уеб сайтове проекта: 

Проект База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)

Научноизследователски проект в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”, Фонд „Научни изследвания” на МОН, 2008-2011

научете повече.

Дигитална колекция "Българско Възраждане": http://bgv.unibit.bg/

Модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-историческото наследство

Научноизследователски проект към Фонд „Научни изследвания”, тематичен конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” – 2009.

научете повече

“Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”

Този проект се съфинансира от ЕС и бюджета на Република България по договор № BG 2005/017- 353.10.01-3.89

Уебсайт на проекта -> http://llc.unibit.bg

кратка информация

“ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ”

Научете повече

ПРОЕКТ ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и се съфинансира от Европейския социален фонд. 

Партньори по проекта са: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, Регионален исторически музей Стара Загора, Исторически музей „Искра”, Казанлък, Сдружение „Приятели на Старозагорския музей”.

Лятната студентска практика е съобразена с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на образованието и обучението, за модернизация на образователната система, изграждане на стабилни партньорства между научно-изследователски, културни и образователни институции и местната власт.

Основната цел на проекта е свързана с опознаването, опазването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Старозагорска област.

В проекта участват студенти, от специалност Културно-историческо наследство в УниБИТ и студенти, специалност Културология от Софийския университет. Надяваме се съчетаването на теоретичното и практическо обучение, реалният достъп до културното наследство да повиши техните знания и умения, да предизвика траен интерес, инициативност и позитивна мотивация по проблемите на организацията, управлението и опазването на културно-историческото наследство.

Научете повече

Проект IPBib: Das Grimm-Zentrum “Малка библиотечна приказка” (LLP-ERASMUS)

Кандидатствайте за проекта IPBib Вилнюс, Литва (04.09. - 17.09.2011).
Кандидатствайте и за проекта ИП "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище" (ИП БИКМ-АЛУ), УНИБИТ, София (04.09. - 17.09.2011). ИНФОРМАЦИЯ тук!
С допълнителна информация за Вилнюс 2011 се запознайте чрез информационната брошура на проекта : link и рекламната презентация, подготвена от Вилнюски университет. link

ВАЖНИ ДАТИ:

За консултации и въпроси: Доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проектите, каб. 204, dr.tanya.todorova@gmail.com

Развитие на проекта – втора фаза Виена 2010. Повече тук

Обобщаваща публикация IPBib Виена 2010.(тук)

IPBib - неограничени възможности. Прочети.

Развитие на проекта – първа фаза Берлин 2009 Обобщаваща публикация (.pdf)

ERASMUS + проекта APInno, Action Project for Innovation

APInno - Action Project for Innovation, Erasmus+ Project № 2014-1-BG01-KA203-001561 - отличен за качество

Целта на проекта APInno е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и университетите като един ключов въпрос, за да бъдат насочени чрез разработване на новаторски подход и методология за преподаване на една от концепциите на по-експлоатирани - Иновационен мениджмънт
Концепцията за управление на иновациите все още е ключово предизвикателство. Въпреки, че са предприети сериозни инициативи през последните няколко години, като едно ново семейство на стандарти за управление на иновациите CEN TS 16555, IMP3rove, сертифициране ECQA

УниБИТ е координатор на проекта. 
Партньори по проекта са: Академията по иновационен мениджмънт, България; ANFI Ventures, Италия;  TECNALIA, Spain; JODA Training, UK;  Middlesex University, UK

Официален сайт на проекта: http://apinno.eu

 • Координатор от УниБИТ: проф. д-р Тереза Тренчева – t.trencheva@unibit.bg
 • Повече информация за проекта:
 • Уебсайт на проекта: http://ceosse-project.eu/
  • Постигане на широка обществена информираност за целите и задачите на проекта и за неговата обществена значимост;
  • Информиране за постигнати резултати и въздействия на проекта и стимулиране на тяхното мултиплициране;
  • Създаване на необходима нагласа и привличане на партньори за бъдещо развитие на проектните идеи;
  • Разработване на съвременен, еко-химичен, структурно - концептуален модел и теоретичен апарат за съхранение, консервация и реставрация на писмено културно наследство;
  • Проучване и изследване на актуални теоретични, методологически и практически проблеми при съхранение и опазване на документалното наследство в България;
  • Изграждане на лаборатория за практическо обучение с ясно определени цели и перспективи на развитие;
  • Съчетаване на традиционни и иновативни образователни ресурси, което да допринесе за изграждането на благоприятна образователна среда за провеждане на практическо обучение;
  • Създаване на възможности за постоянно обучение в сферата на културните институции с цел повишаване на квалификацията и уменията на обучаващия и научен персонал;
  • Реализиране на съвместни програми за обучение и практика между образователните и културните институции;
  • Гарантиране на свободно движение на интелектуален капитал и създаване на благоприятна среда за провеждане на университетско, следдипломно, професионално и продължаващо обучение;
  • Насърчаване на изследователския интерес на обучаващите се, чрез участие в различни проекти и инициативи, свързани със следдипломното професионално и продължаващо обучение в сферата на опазване на документалното наследство;
  • Проучване на условията за създаване на иновативна образователна и комуникационноинформационна среда, допринасяща за подобряване на основните изграждащи фактори за обучение в сферата на опазване документалното наследство;
  • Утвърждаване на нова визия за управление на процесите в изследваната област;
  • Обосноваване на необходимостта от включване на учебно-образователния процес на иновативни екологични подходи, практически форми на обучение и алтернативни учебни програми;
  • Анализиране на водещи практики и тенденции за изучаване на чуждия опит в обучението по опазване на писменото културно наследство и взаимодействието между структурните елементи на системите на културата, образованието и изкуството в страните от Европейския съюз;
  • Издирване, изследване и анализ на информационните и научни източници по темата;
  • Изследване и анализ на съществуващия към момента опит в областта на опазване и съхранение на книжовно наследство;
  • Обмяна на опит и добри практики с утвърдени наши и чужди специалисти в изследваната област;
  • Интегриране на национални и международни партньорски мрежи от културни и творчески институции, в които да се провежда професионално и продължаващо обучение по темата;
  • Първи стъпки в създаването на координационен център, който да координира дейностите по опазване на документалното наследство в цялата страна с обосноваване на необходимостта от концепция за създаването на стратегия за опазване и съхранение на документалното наследство на Република България и за неговото устойчиво развитие.
  • Целта на проекта ще бъде постигната чрез следните задачи:
  • Формулиране на посоки за търсене на нови свойства и явления, получавани от използването на смарт технологии чрез анализ и обобщение на разнообразна информация, събрана в единна цифрова база;
  • Изследване на специфичните свойства и параметри на психологичните и физичните състояния на човека чрез развитие на теорията и практиката на обработката на данни на база на утвърдени в науката методи и подходи;
  • Доразвиване на теорията на зависимостите към новите технологии чрез синтез на динамичен модел за оценка на рисковите ефекти от прекомерната употреба на ИКТ върху здравето и качеството на живот на човека.
  • Провеждане на серия от експериментални изследвания, които да установят влиянието на цифровите технологии върху физическото здраве на човека посредством обработка на мозъчни сигнали, данни и изображения, получени от термо камера и устройства за измерване на електромагнитните замърсявания в широк честотен диапазон. Ще се използват теорията и методите на статистическата обработка, теория на вероятностите, теория на откриване и оценка на параметрите на сигнали, теория на класификация на сигналите, математическо моделиране на сигнали и алгоритми, цифрови програмни системи за обработка на сигнали в средата на МАТЛАБ и др.
  • Провеждане на емпирично изследване върху психологическите състояния при продължителната употреба на ИКТ с акцент върху интернет пристрастяването – чрез анкетна карта, която съдържа адаптирани и стандартизирани въпросници, анализиращи този проблем. Акцент при анализа ще бъдат подрастващите 13-19-годишни лица и младите хора между 20-29-годишна възраст. Обработката на данните ще се реализира със статистическия софтуер IBM SPSS Statistics.
  • Проучване, представяне и анализиране на информационни източници с цел създаване на понятиен апарат относно дигиталната култура, визуалната култура и визуалната грамотност.
  • Изследване и идентифициране на съвременните предизвикателства и тенденции в обучението по Визуална грамотност в Европа и България.
  • Създаване на учебна програма по Визуална грамотност, отговаряща на потребностите на студентите по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ.
  • Създаване и разработване на учебно-научна база по документална и приложна фотография в УниБИТ, предназначена за студентите и нуждите на университета. Провеждане на лекции и упражнения по визуална грамотност в учебно-научната база.
  • Проучване, анализиране и обобщаване на резултатите, свързани с проучването на тема „Формиране на визуалната грамотност на студенти, обучаващи се в специалности по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ в часове по документална и приложна фотография.
  • Отворена наука и осигуряване на отворен достъп на обществото до научни резултати;
  • Дигитализация на науката, икономиката (Индустрия 4.0) и културата;
  • Дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси;
  • Кибер сигурност.
  • УниБИТ
  • Университете на Деюсто, Испания
  • ARIES Трансилвания (Румънска асоциация за електронни индустрии и софтуер), Румъния
  • Фондация Обединени Академии (UAF)
  • Университет Авейро, Португалия (UAVR)
  • Университет на Тесали, Гърция (UTH)
  • Университет на Талин, Естония
  • УниБИТ
  • Knowledge, Innovation and Strategies Management Club, Bulgaria
  • IDEC – Aintek symvouloi epicheiriseon ypsilis technologias ekpaidefsi anonymi etaireia, Peiraias, Greece
  • The University of Deusto, Spain
  • Dlearn- European Digital Learning Network, Milan, Italy
  • GAIA – Asociacion de industrias de conocimiento y technologia, San Sebastian, Spain
  • UOWM - University of Western Macedonia, Greece
  • Alexander Innovation Zone S.A., Greece
  • SEERC: Kentro erevnon notioanatolikis evropis astiki mi kerdoskopiki etaireia, Greece
  • University of Cyprus, Cyprus
  • Startup Cyprus, Cyprus
  • Training 2000 psc, Italy
  • Mugla Sitki Kocman university – Turkey
  • Gazi University –Turkey
  • OTOS E. Mattei – Italy
  • Ventspils Augstskola – Latvia
  • УниБИТ
  •      Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) – БАН
  •     Технически университет – София (ТУ-София)
  1.       Концептуализиране и моделиране на иновационни екосистеми на Интернет на нещата;
  2.       Моделиране на сензорни мрежи, като основа на инфраструктурата на екосистеми за Интернет на нещата;
  3.       Концептуално и софтуерно моделиране на платформи за Интернет на нещата;
  4.       Моделиране и анализ на големи масиви от данни с приложение за медицината.
  5.       Изграждане на учени-изследователи в областта на Интернет на нещата.
  • Изследване на техниките за въздействие върху целевата група при работа с електронните ресурси;  
  • Анализ на използваните техники за търсене на информация чрез електронни ресурси, използвани от студентите;  
  • Създаване на методика за подбор и изследване на целевата група студенти от специалности в Университета по библиотекознание и информационни технологии;  
  • Провеждане на анкетно проучване относно начина на подбор на информационни източници на студентите от целевата група и анализ на получените резултати;
  • Синтезиране на Модела за формиране и развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси, основан на науката за информирането (Informing science);  
  • Апробиране на Модела за формиране и развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси и синтезиране на резултати и изводи.  
  • Въз основа на литературен преглед и анализ на световни практики да бъде идентифицирана рамката на компетентности в областта на Data Science.
  • Да се проучат уменията, които трябва да притежава съвременния специалист по данни, идентифицирани като ключови за успешна реализация в областта и търсени от организациите.
  • Да се направи анализ на търсенето и предлагането на специалисти в областта на Науката за данните в България.
  • Да се разработи учебен план за обучение в магистърска програма по Наука за данните, съобразен едновременно с нуждите на организациите и с предварителната подготовка на потенциалните кандидати за обучението.
  • Основната цел на проекта е да бъдат генерирани нови знания и хипотези, по отношение на обществените процеси, историческата съдба и културната памет на населението в региона на Югоизточната граница, чрез извършването на интердисциплинарни научни изследвания в различни области на обществените науки, които ще допринесат за формирането на националната идентичност.
  • Проектът е съобразен с изискванията за провеждане на научни изследвания в България и отговаря на условието да има фундаментален характер с приложна насоченост.
  • Сред поставените цели е да се разширят границите на човешкото знание, и да се обогати съществуващия към днешна дата информационен ресурс относно обществените процеси, историческата съдба и културната памет на населението в региона на Югоизточната граница. Това е възможно чрез извършването на фундаментални изследвания с приложен характер в различни области на обществените и хуманитарните науки, представяйки дифузията на знания.
  • С прилагането на съвременните подходи при извършване на фундаменталното изследване, ще се създаде необходимата благоприятна среда за повишаване на научната комуникация и за осъществяване на ползотворна работа по проекта. Въз основа на фундаменталното изследване ще бъдат издирени и документирани нови или малко известни архивни, документални и други обекти и предмети от материалното и нематериалното културно наследство в района на Югоизточната граница, които ще бъдат описани с актуалното им състояние и публикувани в монографичен труд.
  • Практическото приложение на изследването е в посока на генерирането на нови знания и хипотези, и тяхното популяризиране сред широк кръг от потребители.
  • Приложимост на резултатите ще има и в сферата на образованието – УниБИТ, където ще бъде обособена и създадена единна база данни с информацията от фундаменталното изследване. Ще бъдат анализирани и обобщени резултатите от изследването, а студентите ще имат достъп до базата данни и ще могат свободно да използват информацията за целите и подготовката на различни материали: презентации, курсови работи, бакалавърски или магистърски тези. Докторантите ще могат да използват резултатите от изследването за генериране на нови знания и нови хипотези, свързани с подготовката на техните дисертационни трудове.
  • Резултатите от проекта ще бъдат предоставени за общодостъпно ползване на местни, регионални и национални научни, образователни, културни, изследователски и други институции.
  • Създаване на електронни квалификационна рамка за Русия и Казахстан
  • Създаване на мрежа от ICT- центрове за обучение в университетите
  • Създаване на нова методология на професионално обучение по ИКТ - обучение
  • Разработване на нови учебни програми за ИКТ квалификации и въвеждането им в практиката на професионалното обучение, предоставяне на учебни материали и учебна среда
  • Развитие на механизми за осигуряване на качество, гарантиращи качеството на професионалното обучение в областта на ИКТ
  • Разпространение на системата на професионално обучение по ИКТ - образование , нова методика , учебни материали и методи сред ИКТ - възпитатели и ИКТ - бизнеса.
  • P1 - coordinator    University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия
  • P2 - Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Саратов, Руска Федерация
  • P3 - South Ural State University (National Research University), Челябинск, Руска Федерация
  • P4 - Astrakhan State Technical University, Астрахан, Руска Федерация
  • P5 - Ulyanovsk State Technical University, Уляновск, Руска Федерация
  • P6 - Novosibirsk State University of Economics and Management, Новосибирск, Руска Федерация
  • P7 - SoftLine Trade, Closed Joint-Stock Company, Москва, Руска Федерация
  • P8 - EPAM Systems, Ltd, Саратов, Руска Федерация
  • P9 - Inter-regional public organization "Russian Union of CIOs", Екатерининбург, Руска Федерация
  • P10 - Science and Technology Park “Novosibirsk”, Новосибирск, Руска Федерация
  • P11 - Al-Farabi Kazakh National University, Алмати, Казахстан
  • P12 - East Казахстан State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Казахстан
  • P13 - Rudny Industrial Institute, Рудни, Казахстан
  • P14 - West Казахстан Agrarian Technical University, Уралс, Казахстан
  • P15 - Science and Technology Park, Алмати, Казахстан
  • P16 - Alem Research, Limited liability partnership, Алмати, Казахстан
  • P17 - Fundacio Tecnocampus Mataro-Maresme, Матаро, Испания
  • P18 - State University of Library Studies and Inform. Technologies     Sofia    Bulgaria
  • P19 - Fondazione Politecnico di Milano, Милано, Италия
  • P20 - Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki Sindos, Солун, Гърция
  • P21 - Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Rom, Букурещ, Румъния
  • P22 - Karaganda State Technical University, Караганда, Казахстан
  1. Разработване на Европейска стратегическа рамка за образование и обучение по компютърни науки и технологии 2020
  2. Разработване на Европейската рамка за оценка на образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020
  3. Изготвяне на препоръки за бъдещите цифрови програми в образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020.
  4. Разработване на нови дидактически теории и модели за обучение за използване на социалните медии в образованието.
  • Doukas School (Greece)
  • Innovative Learning Network Ltd. (UK)
  • EUROGEO European Association of Geographers (Belgium)
  • GO! Education of the Flemish Community (Belgium)
  • Ghent University (Belgium)
  • Група  1: Преход от „земята към облака“
  • Група  2: Иновативен учител
  • Група 3: Интегриране на облачните изчисления и персонализацията във формалното и неформалното образование
  • Група 4: Бъдещи перспективи
  • 20 март – 22 април 2013 г. – Приемане на кандидатури за участие на адрес: t.todorova@unibit.bg. Кандидатите представят: CV (посочете общ успех до момента от следването си, опит в международни проекти, подробна контактна информация) и есе на тема: „Съвременният мениджър на културна институция” на български език. Необходимо е владеене на английски език, който е работен език на проекта. Представете сертификат (ако е приложимо).;
  • 15 април 2013 г., 15.00 ч., зала 207 – Представяне на предстоящата ИП «Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – Академично лятно училище» (ИП БИКМ-АЛУ) в Хаджеттепе университет, гр. Анкара, Турция 8-21 септември 2013 г. Партньори: УНИБИТ, Загребски университет, Хаджеттепе университет в Анкара, Университет Париж Декарт, Сегетски университет.
  • 22 април 2013 г. – Краен срок за подаване на кандидатурите.
  • 23 април 2013 г. /вторник/, 11.00 ч., зала 22 – Интервю и подбор на участниците.
  • Първата проектна година в УНИБИТ, София проследи на адрес:  http://libcmass.unibit.bg/Sofia2011
  • Втората проектна година, която се проведе в Загребския университет, Хърватска, проследи на адрес:  http://libcmass.unibit.bg/Zagreb2012
  • Текуща информация за предстоящата ИП БИКМ-АЛУ Анкара 2013 се публикува на: http://libcmass.unibit.bg
  • 4 май – 17 май 2011 г. – Приемане на кандидатури за участие на адрес: dr.tanya.todorova@gmail.com
  • 12 май 2011 г., 13.00 ч., зала 206 – Представяне на проекта в УНИБИТ
  • 17 май 2011 г. – Краен срок за подаване на кандидатурите
  • 18 май 2011 г. /сряда/, 12.30 ч., зала 213 – Интервю и подбор на участниците

нагоре