Проекти с външно финансиране

Съдържание на страницата

Проект „DigiTHink“

DIGITHINK - DESIGN THINKING FOR DIGITAL INNOVATION

2016-1-BG01-KA203-023719

http://digithink.unibit.bg/

Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Продължителност: 24 месеца(2016 -  2018)
Водеща институция: УниБИТ, България

Координатор: доц. Евгения Ковачева

DigiThink има за цел да разработи нов курс "Дизайн мислене за цифрови иновации" - част от университетските учебни планове първо на партньорските университети, а в последствие и на други. По проекта се разработва иновативна методология, съдържание, дейности с елементи на сериозни игри, за генериране на идеи, концепции и прототипи - иновационни продукти и услуги за дигитални иновации, налични онлайн за развитие на дизайн мислене. Проектирането на обучението предвижда използването на различни ИТ инструменти, както и платформа за електронно обучение за предоставяне на отворени образователни ресурси.

От една страна, проектът цели разработване на курс за дизайн мислене за дигитални иновации, където екипи от студенти да разработват нови продукти и услуги, а от друга – подпомага университетските преподавателите да използват дизайн мислене и в своите курсове.

 

Институции-партньори по проекта:

УниБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии         България

КУЗИС - Клуб по управление на знания, иновации и стратегии                                         България

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO                                                                     Испания

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION                                                         Испания

Training 2000 psc                                                                                                             Италия

CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA                                              Словакия

 

Проектът е награден със знак за качество – декември 2017

Проект „LMPI“

LMPI - Licence, Master professionnels pour le développement,
l’administration, la gestion, la protection
des systèmes et réseaux informatiques
dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam

 

573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP                                                                  https://www.lmpi-erasmus.net

Европейска програма: Erasmus+ K2: Сътрудничество в сферата на иновациите и обмена на добри практики, изграждане на капацитет в сферата на висшето образование

Продължителност: 36 месеца(15/10/2016 - 14/10/2019)

Координатор: Международен университет за дистанционно обучение UNINETTUNO, Рим, Италия

Проектът LMPI цели създаване на бакалавърски и магистърски програми по Защита на компютърни системи, базирани на електронно обучение в три партньорски държави Молдова, Казахстан и Виетнам. Учебната програма, която ще бъде разработена, ще отговори на нуждите на компании в съответните райони, които търсят специалисти, за да се предпазят от киберпрестъпления.

Целта на проекта е да се надгради обучението на висококвалифицирани висшисти с професионално обучение или опит както и на академичния и професионален персонал.

Иновативни аспекти

Проектът предвижда курсове за обучение да са достъпни и онлайн. Всеки партньорски университет ще изгради или адаптира дидактическо киберпространство, в което ще се извършват всички дейности.

Очаквани резултати

·         Създаване на 6 професионални профила: 3 бакалавърски и 3 магистърски,

·         Разработване на програми, чиито курсове за обучение ще бъдат подпомогнати с електронно съдържание и ресурси и ще са достъпни онлайн

·         Създаване на 3 полюса (във всяка страна) на високи постижения за ИТ сигурност

·         Създаването на 3 дидактически киберпространства

·         Създаване на 12 дипломи или съвместни степени

·         Подобряване на пригодността за заетост на студентите.

·         Развитие на предприемачески дух в студентите

Институции-партньори по проекта:

Координатор и носител на иновацията в методологията за електронна форма на обучение ще бъде координирана от UNINETTUNO, Италия

Координация на участниците по проекта и административна поддръжка - GIPFIPAG– Гренобълска Академия за обучение и професионална интеграция, Франция

Европейските университети – ментори на партньорите от Молдова, Казахстан и Виетнам са съответно:

·         UR1 - Технологичен институт на Пирея (TEI Пирея), Гърция

·         УниБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии, България

·         Университет Виго, Испания

Институции, разработващи програмите

·         9 институции от Молдова

·         9 институции от Казахстан

·         3 институции от Виетнам

И още 1 институция от Италия, 1 от Германия и 2 от България

 

Координатор за УниБИТ: доц. Евгения Ковачева

Проект „Navigate“

Целта на проекта NAVIGATE e да въведе иновации в сферата на информационната грамотност (ИГ) с прилагането на игрови подход в обучението на студенти в бакалавърски програми в хуманитарни дисциплини в Европа.

Ръководител: гл. ас. д-р Марина Енчева.

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Научете повече

 

Проект „Модели за социализация на културно-историческото наследство в „интелигентен град“

Научно-изследователски проект, определен за финансиране от конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г. Договор ДН05/3 от 14.12.2016 г.

Ръководител: Проф. д-р София Василева.

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Научете повече

 

Проект „Комуникационен модел на интерактивна образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии”

№ ДН 05/1 от 14.12.2016 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в България.

Ръководител: Доц. д-р Румелина Василева

Времетраене на проекта: 36 месеца.

Уеб сайт:

Проект: „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“

Научноизследователски проект с вх. № ФНИ К 02/79 с тема „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“ по договор № ДФНИ К 02/2 от 12.12.2014 г.,  определен за финансиране въз основа на проведен от фонд „научни изследвания” конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г.”

Ръководител: доц. д-р Добринка Стойкова

Уеб сайт: http://redesign-impact.unibit.bg/

Проект: „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностни и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“

Договор № ДФНИ К 02/17 от 12.12.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на научноизследователски проект в конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014  г. на тема „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностни и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“.

Ръководител: проф. д-р Евгени Велев

Уеб сайт: http://oik.unibit.bg/the-project/

Проект: „Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните радиосенки от GPS сигнали“

Договор № ДФНИ-Т 02/3 от 12.12.2014 г. между: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г“.

Ръководител: проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Климент Охридски“,  проф. д.н. Иван Гарванов - УниБИТ

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уеб сайт: https://gpsproject.unibit.bg

TEMPUS - PICTET 2014-2017EQF-based professional ICT training for Russia and Казахстан

Проектът е предназначен за засилване на връзките между образованието и ИКТ бизнеса чрез подобряване на системата за професионално обучение по ИКТ в Русия и Казахстан - обучение чрез използване на Европейската квалификационна рамка, изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ, създаване на мрежа от центрове за обучение на ИКТ в университети на Русия и Казахстан за налагане на инфраструктура и рамка . По-широка цел е подобряването на качеството на ИКТ специалистите, подготовка чрез изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ - образование и засилване на връзките с бизнес средата в Русия и Казахстан.

Цели на проекта:  
Официален сайт на проекта: http://www.pictet-tempus.sstu.ru/ 
Дейности на УниБИТ - http://tempus-pictet.unibit.bg


Специфичните цели на проекта :

 • Създаване на електронни квалификационна рамка за Русия и Казахстан
 • Създаване на мрежа от ICT- центрове за обучение в университетите
 • Създаване на нова методология на професионално обучение по ИКТ - обучение
 • Разработване на нови учебни програми за ИКТ квалификации и въвеждането им в практиката на професионалното обучение, предоставяне на учебни материали и учебна среда
 • Развитие на механизми за осигуряване на качество, гарантиращи качеството на професионалното обучение в областта на ИКТ
 • Разпространение на системата на професионално обучение по ИКТ - образование , нова методика , учебни материали и методи сред ИКТ - възпитатели и ИКТ - бизнеса.


Партньори:

 • P1 - coordinator    University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия
 • P2 - Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Саратов, Руска Федерация
 • P3 - South Ural State University (National Research University), Челябинск, Руска Федерация
 • P4 - Astrakhan State Technical University, Астрахан, Руска Федерация
 • P5 - Ulyanovsk State Technical University, Уляновск, Руска Федерация
 • P6 - Novosibirsk State University of Economics and Management, Новосибирск, Руска Федерация
 • P7 - SoftLine Trade, Closed Joint-Stock Company, Москва, Руска Федерация
 • P8 - EPAM Systems, Ltd, Саратов, Руска Федерация
 • P9 - Inter-regional public organization "Russian Union of CIOs", Екатерининбург, Руска Федерация
 • P10 - Science and Technology Park “Novosibirsk”, Новосибирск, Руска Федерация
 • P11 - Al-Farabi Kazakh National University, Алмати, Казахстан
 • P12 - East Казахстан State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Казахстан
 • P13 - Rudny Industrial Institute, Рудни, Казахстан
 • P14 - West Казахстан Agrarian Technical University, Уралс, Казахстан
 • P15 - Science and Technology Park, Алмати, Казахстан
 • P16 - Alem Research, Limited liability partnership, Алмати, Казахстан
 • P17 - Fundacio Tecnocampus Mataro-Maresme, Матаро, Испания
 • P18 - State University of Library Studies and Inform. Technologies     Sofia    Bulgaria
 • P19 - Fondazione Politecnico di Milano, Милано, Италия
 • P20 - Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki Sindos, Солун, Гърция
 • P21 - Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Rom, Букурещ, Румъния
 • P22 - Karaganda State Technical University, Караганда, Казахстан

Проект: Future Education and Training in Computing: How to support learning at any time anywhere (FETCH)

Tригодишен Европейски проект по програмаta Lifelong Learning, Action Erasmus Networks.
Web сайт: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/
Координатор на проекта: Русенски университет «Ангел Кънчев».
Консолидиран бюджет на проекта: 1 127 010 евро
Консорциумът включва 67 партньори от 35 страни: 27 страни от ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, Турция, Бивша югославска република Македония, Хърватия, Сърбия и Албания. Организациите представляват шест типа институции: Университет или институция от висшето образование, изследователска организация, фирма (услуги), неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, МСП.

Цел

Основната цел на консорциума е постигането на интелигентен растеж, както и изграждането на знания и иновации в обществото чрез повишаване на качеството на образование в областта на компютърните науки и технологии, въвеждане на авангардни технологии за обучение, обмен на знания, обсъждане на методологии, насърчаване на обмена на добри практики между всички страни.
Специфичните цели на проекта са:

 1. Разработване на Европейска стратегическа рамка за образование и обучение по компютърни науки и технологии 2020
 2. Разработване на Европейската рамка за оценка на образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020
 3. Изготвяне на препоръки за бъдещите цифрови програми в образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020.
 4. Разработване на нови дидактически теории и модели за обучение за използване на социалните медии в образованието.

Проект: School on the Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship (SoC)

Tригодишен Европейски проект по програма Lifelong Learning, Action Erasmus Networks.
Координатор на проекта: Doukas School, Атина, Гърция.
Консолидиран бюджет на проекта: 600 000 евро
Мрежата се състои от 57 партньори, повечето от които са лидери в техните образователни сектори. Те представляват 18 европейски страни и включват 10 училища, 21 университети фирми, неправителствени организациинационалните власти, изследователски центрове, асоциации и доставчици на обучение на възрастни.
Управляващият комитет на “School on the Cloud” включва:

 • Doukas School (Greece)
 • Innovative Learning Network Ltd. (UK)
 • EUROGEO European Association of Geographers (Belgium)
 • GO! Education of the Flemish Community (Belgium)
 • Ghent University (Belgium)

 

Официален сайт на проекта: http://www.schoolonthecloud.net/

Цел


SoC е ИКТ мрежа, която има за цел да изследва нови динамични начини за обучение, което е в хармония с начина, по който съвремените хора мислят, споделят, учат и си сътрудничат, в рамките на различни сектори на образованието, чрез използване на възможностите на средите базирани на облачни изчисления.
SoC се основава на работата на четири тематични работни групи:

 • Група  1: Преход от „земята към облака“
 • Група  2: Иновативен учител
 • Група 3: Интегриране на облачните изчисления и персонализацията във формалното и неформалното образование
 • Група 4: Бъдещи перспективи

УниБИТ участва в три работни пакета на SoC: Мениджмънт, Иновативен Учител и: Разпространяване.

Проект “Автоматизирана информационна система на „Докторантско училище“ в университетски структури“

Договор № ДФНИ-ИО1/2 от 21.11.2012 с Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката, финансиран в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ – 2012 г.

Ръководител:проф., д.т.н. Цветан Семерджиев

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уебсайт на проекта: http://iniod.com

Проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“

Договор № ДФНИ – К01/0002 от 21.11.2012, с Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката, финансиран в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”- 2012 г.

Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова

Времетраене на проекта: 24 месеца 

Уебсайт на проекта: http://copyrightlib.unibit.bg

Проект „Разработване на система за управление на знанията във факултета по информационни науки в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Факултетът по информационни науки при Университета по библиотекознание и информационни технологии на 08 април 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Разработване на система за управление на знанията във факултета по информационни науки в УниБИТ“

Договор № BG051PO0001-4.3.04-0066
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Координатор на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 24 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 724 209,12 лв.

 

Проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Университет по библиотекознание и информационни технологии на 05 февруари 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ“

Договор № BG051PO0001-3.1.09-0025
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.09
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Ръководител на проекта: проф. д-р Ирена Петева – Зам.-ректор на УниБИТ.
Координатор на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 18 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 97 996,83 лв.

Проект „Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Университет по библиотекознание и информационни технологии на 05 февруари 2013 г. започна осъществяването на проект на тема:

„Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ“


Договор № BG051PO0001-3.1.08-0029
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.08
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Иванов – Зам.-декан на ФИН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 20 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 441 886,50 лв.

Проект "Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда"

Договор ДМУ 03/3 от 19.06.2012 г.,
финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОМН
в Конкурсна сесия "Млади учени - 2011"
ръководител: гл. ас. д-р Тереза Тренчева
Времетраене на проекта: 24 месеца
 

Уебсайт на проекта: www.ippbg.com, e-mail: ippbg@unibit.bg 

Проект „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии на 10 октомври 2012 г. започна осъществяването на проект на тема:

Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство
Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04
«Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование»,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова – Декан на ФБКН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 24 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 415 249,11 лв.

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА:  fbkn-dislearning.unibit.bg

Научи повече.


ПОКАНА за заключителна конференция

ПОКАНА за заключителна конференция на 8.10.2014 г. (9.30 ч., хотел „Метрополитън“) по проект „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, културно наследство и печатни комуникации“. Програма.

 

Проект „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 – 2013
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

ПРОЕКТ
„Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите
изследователи в УниБИТ”

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 732 894.40 ЛЕВА

Проект „Нови политики за стимулиране на четенето. Изследване на буккросинг практики в България”

Научноизследователски проект ДМУ 03/49 към  Фонд „Научни изследвания”, програма „Млади учени”, с ръководител доц. д-р Любомира Парижкова.

Уебсайт на проекта: www.readcrossing.com

Проект ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище” (ИП БИКМ-АЛУ)

Проектът ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище” (ИП БИКМ-АЛУ) е Еразъм Интензивна програма. Координатор е Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София, а партньори са: Хаджеттепе Университет в Анкара (Турция), Загребския университет (Хърватска), Университетът Париж Декарт (Франция) и Сегетския университет (Унгария).   
ИП БИКМ-АЛУ цели да създаде образователна програма и учебна среда, насочена към усвояване на интердисциплинарни знания и умения, съответстващи на новите изисквания в професионалната реализация на студентите в библиотечно-информационния и културен сектор и в отговор на политиката за висше образование и инициативата на ЕС за „Нови умения за нови работни места”.
В рамките на образователната програма ще се състоят два изнесени учебни дни (събота и неделя) на тема: „Културното и историческото наследство на Кападокия”. Пътуване Анкара-Кападокия и посещение на културни обекти в област Кападокия, Турция.

Обогатете своето студентско CV с придобити 4 ECTS кредита в рамките на краткосрочна европейска мобилност, надградете своите знания и умения в международна образователна среда, общувайте със студенти и преподаватели от няколко европейски страни, опознайте чужди култури и традиции, намерете нови приятели и преживейте две незабравими седмици през месец септември 2013 г. в гр. Анкара, Турция!

Научете подробна информация на представянето на проекта, което ще се състои на 15 април 2013 г.,  понеделник, 15.00 ч., зала 207.
Важни дати:

 • 20 март – 22 април 2013 г. – Приемане на кандидатури за участие на адрес: t.todorova@unibit.bg. Кандидатите представят: CV (посочете общ успех до момента от следването си, опит в международни проекти, подробна контактна информация) и есе на тема: „Съвременният мениджър на културна институция” на български език. Необходимо е владеене на английски език, който е работен език на проекта. Представете сертификат (ако е приложимо).;
 • 15 април 2013 г., 15.00 ч., зала 207 – Представяне на предстоящата ИП «Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – Академично лятно училище» (ИП БИКМ-АЛУ) в Хаджеттепе университет, гр. Анкара, Турция 8-21 септември 2013 г. Партньори: УНИБИТ, Загребски университет, Хаджеттепе университет в Анкара, Университет Париж Декарт, Сегетски университет.
 • 22 април 2013 г. – Краен срок за подаване на кандидатурите.
 • 23 април 2013 г. /вторник/, 11.00 ч., зала 22 – Интервю и подбор на участниците.

В проекта могат да участват студенти от следните бакалавърски специалности в УНИБИТ: «Библиотечен и информационен мениджмънт”, „Библиотекознание и библиография”, „Информационни фондове на културно-историческото наследство”, „Информационни технологии”, „Информационно брокерство”, „Компютърни науки”, „Печатни комуникации”, „Информационни ресурси на туризма”, «Информационни технологии в съдебната администрация», «Информация и комуникиране» и магистри – редовно обучение.

 • Първата проектна година в УНИБИТ, София проследи на адрес:  http://libcmass.unibit.bg/Sofia2011
 • Втората проектна година, която се проведе в Загребския университет, Хърватска, проследи на адрес:  http://libcmass.unibit.bg/Zagreb2012
 • Текуща информация за предстоящата ИП БИКМ-АЛУ Анкара 2013 се публикува на: http://libcmass.unibit.bg

За консултации и въпроси: Доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проекта, ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт”,  кабинет 204, t.todorova@unibit.bg

“Модерният град и съхраняване на националната идентичност”

Научноизследователски проект № ТК01/0067(вх. № на договора ДО 02 – 151).
“Модерният град и съхраняване на националната идентичност”
по конкурса на Фонд „Научни изследвания”
„Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”
(“ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2008 г.

научете повече

Уеб сайтове проекта: 

Проект База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)

Научноизследователски проект в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”, Фонд „Научни изследвания” на МОН, 2008-2011

научете повече.

Дигитална колекция "Българско Възраждане": http://bgv.unibit.bg/

Модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-историческото наследство

Научноизследователски проект към Фонд „Научни изследвания”, тематичен конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” – 2009.

научете повече

“Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”

Този проект се съфинансира от ЕС и бюджета на Република България по договор № BG 2005/017- 353.10.01-3.89

Уебсайт на проекта -> http://llc.unibit.bg

кратка информация

“ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ”

Научете повече

ПРОЕКТ ТРАКИЯ – КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и се съфинансира от Европейския социален фонд. 

Партньори по проекта са: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, Регионален исторически музей Стара Загора, Исторически музей „Искра”, Казанлък, Сдружение „Приятели на Старозагорския музей”.

Лятната студентска практика е съобразена с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на образованието и обучението, за модернизация на образователната система, изграждане на стабилни партньорства между научно-изследователски, културни и образователни институции и местната власт.

Основната цел на проекта е свързана с опознаването, опазването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Старозагорска област.

В проекта участват студенти, от специалност Културно-историческо наследство в УниБИТ и студенти, специалност Културология от Софийския университет. Надяваме се съчетаването на теоретичното и практическо обучение, реалният достъп до културното наследство да повиши техните знания и умения, да предизвика траен интерес, инициативност и позитивна мотивация по проблемите на организацията, управлението и опазването на културно-историческото наследство.

Научете повече

Проект IPBib: Das Grimm-Zentrum “Малка библиотечна приказка” (LLP-ERASMUS)

Кандидатствайте за проекта IPBib Вилнюс, Литва (04.09. - 17.09.2011).
Кандидатствайте и за проекта ИП "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище" (ИП БИКМ-АЛУ), УНИБИТ, София (04.09. - 17.09.2011). ИНФОРМАЦИЯ тук!
С допълнителна информация за Вилнюс 2011 се запознайте чрез информационната брошура на проекта : link и рекламната презентация, подготвена от Вилнюски университет. link

ВАЖНИ ДАТИ:

 • 4 май – 17 май 2011 г. – Приемане на кандидатури за участие на адрес: dr.tanya.todorova@gmail.com
 • 12 май 2011 г., 13.00 ч., зала 206 – Представяне на проекта в УНИБИТ
 • 17 май 2011 г. – Краен срок за подаване на кандидатурите
 • 18 май 2011 г. /сряда/, 12.30 ч., зала 213 – Интервю и подбор на участниците

За консултации и въпроси: Доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проектите, каб. 204, dr.tanya.todorova@gmail.com

Развитие на проекта – втора фаза Виена 2010. Повече тук

Обобщаваща публикация IPBib Виена 2010.(тук)

IPBib - неограничени възможности. Прочети.

Развитие на проекта – първа фаза Берлин 2009 Обобщаваща публикация (.pdf)

ERASMUS + проекта APInno

APInno - Action Project for Innovation, Erasmus+ Project № 2014-1-BG01-KA203-001561

Целта на проекта APInno е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и университетите като един ключов въпрос, за да бъдат насочени чрез разработване на новаторски подход и методология за преподаване на една от концепциите на по-експлоатирани - Иновационен мениджмънт
Концепцията за управление на иновациите все още е ключово предизвикателство. Въпреки, че са предприети сериозни инициативи през последните няколко години, като едно ново семейство на стандарти за управление на иновациите CEN TS 16555, IMP3rove, сертифициране ECQA

УниБИТ е координатор на проекта. 
Партньори по проекта са: Академията по иновационен мениджмънт, България; ANFI Ventures, Италия;  TECNALIA, Spain; JODA Training, UK;  Middlesex University, UK

Официален сайт на проекта: http://apinno.eu


нагоре