ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2021-2022 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ“

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 09 август до 10 септември 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, 
кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Диплома за завършено образование – ОКС „Професионален бакалавър “(оригинал и копие) / или при липса на диплома - Академична справка;

• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Класирането се извършва само по документи

Класиране – 21 септември 2021 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 23 и 24 септември 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

Специалности в направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

  • Библиотекознание и библиография (след завършен ОКС "Специалист" преди 1997 г. в УниБИТ)

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

  • Информационни технологии

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2021/2022 г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "БАКАЛАВЪР" след ПБ – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

Редовно

Задочно

ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Спец:  ББ

808

530

ПН 4.6. Информатика и компютърни науки. Спец.: ИТ

898

556

 


нагоре