ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2022-2023 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ“

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

КЪМ МОМЕНТА НЯМА СЪБРАНА ГРУПА! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ДО 10 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - до 10 ОКТОМВРИ 2022 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Диплома за завършено образование – ОКС „Професионален бакалавър

“(оригинал и копие) / или при липса на диплома - Академична справка;

  • Такса за кандидатстване - 42 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Класирането се извършва само по документи

Класиране – 21 септември 2022 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 26 и 27 септември 2022 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 105, етаж 1.

Специалности в направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

  • Библиотекознание и библиография (след завършен ОКС "Специалист" преди 1997 г. в УниБИТ)

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

  • Информационни технологии

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

При записването си новоприетите студенти представят:

  • Диплома за завършено висше образование – ОКС „Професионален бакалавър“ (3 години) – оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка – оригинал.

  • Диплома за средно образование (може и само копие) за попълване на данни;
  • 5 бр. снимки – размер 3.5 на 4.5 (за документ);
  • Разпечатана квитанция за платена семестриална такса заплатена по банков път, Изипей или електронно банкиране;
  • Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
  • Формуляр за записване – по образец, закупува се на място, стая 105 – 10 лв.

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2022/2023 г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2022/2023 г.
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности: ББ 808 530
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ 898 556

 


нагоре