ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2019-2020 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ“

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 29 юли до 13 септември 2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1, бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

Документи за кандидатстване и записване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в УниБИТ (Университета).

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Диплома за завършено образование – ОКС „Професионален бакалавър “(оригинал и копие) / или при липса на издадена диплома - Академична справка;

• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Класирането се извършва само по документи

Класиране – 20 септември 2019 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 25, 26 и 27 септември 2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

 

Специалности в направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

  • Библиотекознание и библиография (след завършен ОКС "Специалист" преди 1997 г. в УниБИТ)

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

  • Информационни технологии
  • Информационно брокерство

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2018/2019 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ

770

505

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ

855,50

505

 


нагоре