ЕРАЗЪМ И ЕРАЗЪМ +

Учебните планове в ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и ОНС «доктор», както и методиката на преподаване са съобразени с държавните изисквания, както и с Европейската системата за натрупване и трансфер на кредити. Те са съпоставими с програмите на чуждестранни висши училища, които обучават в сродни специалности, и осигуряват условия за международна сравнимост, участие в студентска и преподавателска мобилност по програмите Еразъм и Еразъм+ на ЕК, за трансфер на кредити и признаване на периоди на обучение и квалификации.

В периода 2012-2018 г. са сключени двустранни споразумения за студентска и преподавателска мобилност между Университета по библиотекознание и информационни технологии и следните чужди университети:

  • Хаджетеппе университет (Анкара, Турция) – 2011-2013; 2014-2020
  • Загребски университет (Хърватска) – 2011-2013; 2014-2020
  • Ягелонски университет (Краков, Полша) - 2012-2013; 2014-2020
  • Сегетски университет (гр. Сегет, Унгария) - 2012-2013; 2013-2014
  • Университет „Николай Коперник“ в гр. Торун (Торун, Полша) – 2014/2015-2020/2021
  • JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK – гр. Осиек, Хърватска, 2016-2020
  • Политехнически университет в гр. Порто, Португалия – Висше училище по счетоводство и администрация (ISCAP-IPP) 2015/2016 – 2020/2021
  • Център за европейско университетско образование – ZEUS, Австрия, гр. Велс 2014-2020
  • Восточно-казахстанский государственньiй техническиий университет Д. Серикбаева, Казахстан 2014-2019
  • Санкт-Петербурски държавен университет по култура и изкуство, Русия 05.03.2014 г. - безсрочен

При осъществяването на мобилността по програма „Еразъм+” се гарантира запазването правата и задълженията на студентите в УниБИТ, съгласно приети „Правила за организиране на студентската мобилност за признаване на образователни кредити и периоди на обучение в УниБИТ“ и „Наредба за организацията и дейността на международното сътрудничество на УниБИТ“.

 

ЕРАЗЪМ+ Харта

ЕРАЗЪМ+ Харта УниБИТ/ Erasmus Charter for Higher Education

ECHE 2021-2027 ECHE 2021-2027 ECHE 2014-2020 ECHX 2008-2013 ECHE 2007-2013 EUC 2007-2013

 

Участие в ЕРАЗЪМ 2007-2019

 

Ръководство за програма ЕРАЗЪМ+ 2020

Ръководство за програма ЕРАЗЪМ+ 2020

Декларация за политиката по ЕРАЗЪМ

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021- 2027 DRAFT

ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020

ERASMUS POLICY STATEMENT 2007-2013

Правилник за провеждането на програма Еразъм+

Информацията е в процес на актуализация.

Стратегия за интернационализация

Информацията е в процес на актуализация.


нагоре