A Library Manifesto for Europe


Libraries matter for Europe 

ЕВРОПА ТРЯБВА ДА ЗАСИЛИ ВЛИЯНИЕТО НА СВОИТЕ БИБЛИОТЕКИ:

един манифест преди изборите за Европейски парламент
     Във връзка с изборите за Европейски парламент, които ще се състоят на 26 май 2019 г. пет международни организации представляващи европейските библиотеки и библиотекари – IFLA, EBLIDA, Public Libraries 2030, LIBER и SPARC Europe се мобилизират, за да покажат и привлекат вниманието към политическите залози и ползи от една правилна оценка на библиотеките и тяхната роля в обществото. За да направят по-чувствителни бъдещите европейски депутати към значението на библиотеките и необходимостта от засилване на тяхното влияние в Европа, те публикуват манифест за библиотеките в Европа (A Library Manifesto for Europe) – https://www.europe4libraries2019.eu/. Манифестът е създаден съвместно от посочените по-горе асоциации и подписан от всяка една от тях.

     Европейският парламент играе важна роля в областите, които засягат директно библиотеките и които включват авторското право, научните изследвания и отворения достъп.

     Целта на този манифест е да покаже на политическите партии и на техните кандидати каква е дейността на библиотеките, каква е тяхната роля, а така също необходимостта те да бъдат поддържани по начин, който да им позволи да засилят влиянието си в съвременните общества.

     Библиотеките са ключови места за получаване на информация, знания, както и за създаване на граждански позиции. Те са отворени прозорци към културата и културното наследство за всички, а така също движеща сила на научните изследвания и иновациите.

     Европа разчита на библиотеките и библиотеките разчитат на Европа.

     За да могат да изградят по-силни, по-интелигентни и по-справедливи общества европейските институции зависят от решенията взети в Брюксел, в Страсбург и в Люксембург. Европейските библиотеки търсят тази Европа, която ще им помогне да реализират своята мисия.

     Манифестът е предназначен за широката европейска общественост. Подчертано е, че международните организации, представляващи европейските библиотеки приветстват всички, които прочетат и изразят своята поддръжка за този манифест.

     Основните акценти в манифеста са следните:

  •      Необходимост Европа да гарантира на всеки гражданин, във всеки момент от неговия живот възможност да се обучава, да чете, да се развива с помощта на библиотеките. Правната регулация и възможностите за финансиране трябва да улесняват участието на библиотеките в развитието на цифрови компетенции, а така също в обучението за работа с различни медии и информация. Европа трябва да помогне за засилването на влиянието на библиотеките чрез създаване на образователни програми, които да увеличат техния капацитет.
  •      Библиотеките да се превърнат в основно място за достъп по отношение на културата, науката и иновациите. Европа трябва да бъде световен лидер по отношение на отворения достъп към научните изследвания, позволявайки на библиотеките да изпълнят мисията си. Европа трябва да създава програми, които да осигурят на всички сигурен достъп до литература помагайки на библиотеките в качеството им на пазители на европейското писмено културно наследство да цифровизират и създадат възможности за свободен достъп до своите колекции.
  •      Необходимост от пълна подкрепа от страна на европейските институции за реализиране целите на ООН за устойчиво развитие. Европа трябва да разработи глобален план за устойчиво развитие приемлив на регионално ниво, в който се оценява значението на достъпа до информация като се акцентира върху ролята на библиотеките в качеството им на посредници и значението им за обществения успех. Европейският съюз трябва да поддържа приоритетно развитието на достъпа до информация и компетенции позволявайки по такъв начин на библиотеките да реализират своя потенциал.

     Манифестът за библиотеките в Европа е създаден не само за европейските политици, а за цялото европейско общество.

     Той заслужава внимание.

Доц. д-р Юлия Савова

НОВИНИ


нагоре