НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „БАКАЛАВЪР“

За пета поредна година сключеният договор за съвместна дейност между Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ), успешно реализира обучение за придобиване на ОКС „ бакалавър“. Това се явява основателна причина двата университета да обединят усилия и да предложат на всички завършили ОКС „БАКАЛАВЪР“ опция за обучение по програма, разработена и създадена специално върху учебните планове на УниБИТ и ВСУ, за придобиване на ОКС “МАГИСТЪР“ в задочна форма на обучение, по магистърска програма „Приложна психология (Психология на сигурността)“.

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на социалната психология в теоретичен и приложен аспект, способни да провеждат емпирични изследвания върху актуални и значими научни проблеми.

Професионалната подготовка отговаря на високите изисквания на практиката, като обучава студентите в провеждане на социалнопсихологическо консултиране, социалнопсихологически тре-нинг и социална психодиагностика. По време на своето обучение те овладяват и осъществяват практическо социалнопсихологическо знание в различни сфери на обществения живот.

Програмата е съобразена с най-модерните тенденции в съвременната приложна психология, спазени са изискванията на ECTS за кредитите, както и другите методически изисквания на съвременното обучение в сферата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./
  • Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./
  • Лична карта (оригинал и копие)
  • Диплома за окс „бакалавър“ (оригинал и копие)
  • Медицинско свидетелство
  • Три снимки – паспортен формат
  • Документ за платена такса за обучение – семестриална такса в размер от 910 лв. (по банков път)

Банкова сметка:

ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
За ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

17.10.2018 г. – 31.10.2018 г. (без почивните дни),
УниБИТ, бул. Цариградско шосе 119, ет. 2, кабинет № 215

За повече информация:

Ралица Йотова
УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, кабинет № 215
Телефони:
+359 (0) 2 970 85 98; +359 878 220 451
E-mail: r.yotova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре