Свободна позиция за експерт - изследовател


„УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ в качеството си на партньор по проект - „Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката“ с договор №BG16RFOP002-1.005-0064-C01 по процедура за предоставяне на беззвездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, търси да назначи експерт на позиция по проекта: Изследовател “Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”

Минимални и специфични изисквания за позицията:

Образование - висше образование, докторант или научна степен доктор в сферата на информатиката, компютърните науки и/или информационните технологии.

Квалификация - знания и умения по програмиране, операционни системи, информационни системи и интернет на нещата, управление и програмиране на вграден софтуер за безжични сензорни мрежи.

Професионален опит - изследователска и научна работа в сферата на интернет на нещата, математическо моделиране на процеси и системи, статистически и симулационни модели, проектиране и изграждане на информационни системи.

Функции (отговорности и задължения):

1. Концептуално изследване на възможностите и тенденциите за създаване на продуктовата иновация. В това индустриално научно изследване се включват следните изследвания и научни разработки:

1.1 Изследване за създаване на концептуален модел за измерване на размера и вида публика, която присъства пред рекламните (дигитални) дисплеи посредством анализ на получени SMART сигнали, за преход към отворени системи и интегрирани среди и платформи, които поддържат множество приложения със социална значим.

1.2 Изследване на потенциала за интеграция на архитектури и компоненти на иновативния продукт с облачни решения и подходи за управление на големи масиви от данни, обосноваване в дълбочина.

1.3 Изследване и демонстриране на взаимосвързаните случаи на използване на Smart обекти и валидиране на концепциите за генеричните технологии, които могат да обслужват множество среди. Анализ на методите и алгоритмите на системата за управление на големи масиви от данни.

2. Създавне на алгоритми, методи и модели за анализ на големи масиви от данни:

2.1 Създаване на концептуален модел за откриване на съвпадения в големи масиви от данни.

2.2 Разработване на интелигентен интегриран метод за откриване и анализ на еталонни данни, подходящи за управление на Smart стройствата в реално време.

2.3 Синтез на алгоритми за филтриране на необходимите данни на базата на предложения метод.

2.4 Верификация и валидиране. За тази цел ще бъдат използвани получените по време на експериментите данни.

3. Създаване на модел, метод, алгоритъм и експериментално изследване на прототип на софтуер за анализ на големи масиви от данни.

3.1 Експериментално изследване на получените данни и статистическо моделиране на топологии за изграждане на устойчива среда за обмен на достоверни данни.

3.2 Създаване на схема на прототип и експериментално изследване на елементите на системата за предаване на сензорните данни и тяхната последваща обработка. Оценка на проведените експерименти.

3.3 Изследване и анализ на възможностите за съхранение и обработка с достатъчно висока скорост на получаваните в реално време големи масиви от данни (big data).

4. Създаване и тестване на прототип на иновативния продукт.

Период на заетост (в месеци) - 2 месеца

Часова заетост на персонала - 4 часа на ден

Месторабота: гр. София

Срок на валидност на обявата: 7 календарни дни;

НОВИНИ


нагоре