Информационна система по стандартизация в УниБИТ

Уважаеми колеги,

В резултат на подписано споразумение между Университета по библиотекознание и информационни технологии и Българския институт за стандартизация вече е създадена и функционира съвместна информационна система по стандартизация в рамките на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при УниБИТ. Системата предлага контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти от УниБИТ до електронния фонд с пълните текстове на определени пакети български стандарти, посредством четене от екран. Достъпна е от съответни IP адреси в зала 208 на сграда 1 на УниБИТ.

Лице за контакт при желание за ползване - гл. ас. д-р Росица Кръстева, катедра „Архивно-документално и наследство и културономия“, каб. 220,
e-mail: r.krasteva@abv.bg

Благодаря Ви!
д-р Росица Кръстева

НОВИНИ


нагоре