УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

търси да назначи

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
В ЕКВИВАЛЕНТ НА 1/2 ЩАТНИ БРОЙКИ НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 4 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Функции (отговорности и задължения): Участие в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни ИКТ научно приложни услуги.

Изисквания: Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

Начин на кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурс за подбор на изследователи
  • Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки);
  • Срок на обявата – 10 календарни дни от датата на публикуване
  • Срок за приемане на документите – до 15.02.2021 г.

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

 

 

Документите се приемат в отдел Човешки ресурси на УниБИТ с адрес: София, бул. Цариградско шосе, 119, 1784, кабинет 115А;

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НОВИНИ


нагоре