ЗА УЧАСТИЕ В

ХVII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

     Университетът по библиотекознание и информационни технологии Ви кани да вземете участие с научен доклад или научно съобщение в ХVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, посветена на Деня на народните будители.

     Конференцията дава възможност на научната общност да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието и да представи свои доклади. Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е включен във референтния списък на НАЦИД. Всеки участник има право на един самостоятелен доклад и на един в съавторство.

     Дата и място на провеждане на конференцията:

  • Официално откриване и пленарна сесия – 1 ноември 2019 г. от 10.00 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, бул. „Васил Левски“ № 88).
  • Заседания по секции – от 13.00 ч., Университет по библиотекознание и информационни технологии (гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 119).

     Тематични направления:

      I секция.              Книжовност и хуманизъм

      II секция.             Културно наследство – история, съвремие и перспективи

      III секция.            Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на                                     знанието

      IV секция.            Сигурност – предизвикателства в XXI век

      V секция.             Университетска младежка академия за управление на знания (секция за                                     студенти и докторанти)

     Работни езици: български и английски

     Важни дати и срокове:

19.07.2019 г..

26.07.2019 г

19.08.2019 г

19.08.2019 г

30.09.2019 г.

Краен срок за подаване на резюмета на докладите

Получаване на потвърждение за прието резюме

Подаване на пълен текст на доклада

Получаване на бележки от рецензентите

Подаване на окончателен материал

     Подаване на резюмета: https://buditeli.unibit.bg/bg/zaiavka

     Информация за изискванията към резюметата и докладите, за срокове, такси и др. може да намерите на сайта на конференцията: https://buditeli.unibit.bg

     За други въпроси се обръщайте на e-mail: conferenciabuditeli@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре