logo

Уважаеми студенти,

информираме ви за предстоящото начало на проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът основно цели:

  • предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда.

Информация за студентите:

  • Право имат да участват всички действащи студенти, присъстващи в Регистъра на МОН.
  • Практическото обучение е 240 часа, след приключване и отчитане на практиката всеки практикант получава сертификат за участие и стипендия от 600 лв;
  • Студентите могат да се включат веднъж по време на придобиване на ОКС Бакалавър и веднъж по време на придобиване на ОКС Магистър;
  • Изключение правят студентите вече взели участие в предна фаза на същият проект, финансиран по ОП НОИР. То студентите, взели участие в предната фаза на проекта по време на придобиването на ОКС Бакалавър ще могат да вземат участие в сегашната фаза на проекта при придобиване на ОКС Магистър.
  • Практическото обучение, за което кандидатства студента, трябва да съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление
  • Практическото обучение се провежда с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

Новина от сайта на МОН - https://www.mon.bg/bg/news/3867

За актуална информация следете на страницата на проекта https://praktiki.mon.bg и тази на УниБИТ.

НОВИНИ


нагоре