Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ на доц. д.и.н. Светла Бориславова Димитрова.

До конкурса е допуснат един участник доц. д.и.н. Светла Бориславова Димитрова доц. в Етнографски музей на открито – „Етър“ - Габрово.

Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 2.2 „История и археология“, (Нова и най-нова история на България) е обявен в ДВ, бр. 62 /27.07.2018 г. за нуждите на Етнографски музей на открито „Етър“ - Габрово. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева

Рецензенти:

 • Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. д.изк. Симеон Недков Недков
 • Проф. д-р Николай Иванов Ненов

Становища:

 • Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева
 • Доц. д-р Венцислав Иванов Велев
 • Доц. д-р Атанас Петров Шопов
 • Доц. д-р Лора Дончева Григорова

 

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ на гл. ас. д-р Йордан Георгиев Деливерски.

До конкурса е допуснат един участник гл. ас. д-р Йордан Георгиев Деливерски Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ в образователно направление 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ (Антикорупция), за нуждите на Катедра „Национална сигурност“, обявен в ДВ бр. 25/20.03.2018 г. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • Проф. д-р Стефан Иванов Мичев
 • Доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Петров Манев
 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Проф. д-р Златин Иванов Киряков
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов

 

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Детелина Любомирова Василева.

Защита на дисертация на Детелина Любомирова Василева на тема: „Дейност на международните организации за защита и социализация на културно-историческото наследство с акцент върху Балканския регион” за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“

 

Председател на научното жури: проф. дин Валерия Николова Фол

Рецензенти:

 • проф. д.изк. Симеон Недков Недков
 • проф. дин Валерия Николова Фол

Становища:

 • проф. д-р София Илиева Василева-Вилчева
 • проф. д-р Иван Димов Кабаков
 • проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Документи по защитата на Станимира Иванова Лазарова.

Защита на докторската дисертация Станимира Иванова Лазарова на тема: „Фактори за повишаване на удовлетвореността на служителите в организацията” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. ,,Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Димитър Янков Димитров
 • доц. д-р Асен Йорданова Захариев

Документи по защитата на доц. д-р Мария Нейкова Кънева.

Защита на дисертация на доц. д-р Мария Нейкова Кънева на тема: „Гражданското общество – фактор на сигурността” за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност.

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р Величка Иванова Милина

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • доц. д-р Цвета Мирчева Маркова
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защитата на Мария Николаева Цайтлбергер.

Защита на докторската дисертация на Мария Николаева Цайтлбергер на тема: „Организационната култура в българския банков сектор ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданова Захариев

Документи по защитата на Емил Стефанов Александров.

Защита на докторската дисертация на Емил Стефанов Александров на тема: „Контрабандата на културни ценности като сфера на дейност на международната организирана престъпност”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.и.н Иля Симеонов Прокопов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Петя Ангелова Радева.

Защита на докторската дисертация на Петя Ангелова Радева на тема: "Организация и управление на социализацията на подрастващите" за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, по докторска програма „Организация и управление на информационните процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • Проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска – Енчева
 • Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Становища:

 • Проф. Дончо Николов Градев
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. Румяна Илиева Кръстева

Документи по защитата на Веселин Александров Хаджиангелов.

Защита на докторската дисертация на Веселин Александров Хаджиангелов на тема: "Социализация на археологически обекти за нуждите на културния туризъм в Самоковския регион" за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“ .

Председател на научното жури: проф. дин Валерия Николова Фол

Рецензенти:

 • доц. д-р Нарцис Цветанов Торбов
 • проф. дин Валерия Николова Фол

Становища:

 • доц. д-р Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова
 • доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов
 • проф. дин Калин Стойнев Порожанов

Документи по защитата на Светлана Стефанова Радева.

Защита на докторската дисертация на Светлана Стефанова Радева на тема: "Културно-историческо наследство на капанците в Североизточна България" за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: доц. д-р Венцислав Иванов Велев

Рецензенти:

 • доц. д-р Венета Петрова Янкова
 • доц. д-р Венцислав Иванов Велев

Становища:

 • проф. дин Вера Петрова Бонева
 • проф. дин Валери Григоров Стоянов
 • доц. д-р Мирелла Стефанова Дечева

Документи по защитата на Гульмира Кенжебулатовна Нарбаева.

Защита на докторската дисертация на Гульмира Кенжебулатовна Нарбаева на тема: Човешка сигурност и медиация в Казахстанза присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • Проф. д.н Татяна Александрова Дронзина
 • Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска

Становища:

 • Проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д-р Величка Иванова Милина
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Мария Константинова Арбова-Демирева.

Защита на докторската дисертация на Мария Константинова Арбова-Демирева на тема: „Повишаване на ефективността на системата за местно самоуправление в сферата на сигурността в община Поморие” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • Доц. д-р Николай Атанасов Митев
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Петров Манев
 • Проф. д.с.н Янцислав Вълчев Янакиев
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Юсеин Мехмед Мехмед.

Защита на докторската дисертация на Юсеин Мехмед Мехмед на тема: „Организация и управление на областните администрации – фактор за националната сигурност” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • Доц. д-р Тотко Симеонов Симеонов
 • Проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Петров Манев
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Васил Илиев Баров.

Защита на докторската дисертация на Васил Илиев Баров на тема: „Императиви на лидерството в съвременната бизнес-среда” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • Проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д.н Георги Стоянов Карастоянов
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Крум Георгиев Добрев.

Защита на докторската дисертация на Крум Георгиев Добрев на тема: „Организация и управление на информационното осигуряване в изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) на Република България” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: доц. д-р Константин Кирилов Казаков

Рецензенти:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Николай Тодоров Стоянов

Становища:

 • Проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
 • доц. д-р Иван Стефанов Христозов

Документи по защитата на Петрит Метъ Нимани.

Защита на докторската дисертация на Петрит Метъ Нимани на тема: „Организация и управление на информационните процеси като фактор за налагане на избирателните системи в някои страни от Западните Балкани с фокус Косово” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков
 • проф. д-р Гоце Наумовски

Становища:

 • проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Димитър Стойчев Стефанов
 • проф. д-р Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Меха Арбереша.

Защита на докторската дисертация на Меха Арбереша на тема: „Организация и управление на средата в училищата в Косово“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • доц. д-р Владо Бучковски

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Документи по защитата на Бесим Шабан Мулай.

Защита на докторската дисертация на Бесим Шабан Мулай на тема: „Кибер престъпленията като заплаха за националната сигурност”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова-Стоянова
 • проф. д-р Берат Акифи

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Николай Атанасов Стоянов
 • доц. д-р Иво Великов Великов

Документи по защитата на Шекир Кутловци.

Защита на докторската дисертация Шекир Кутловцина тема: „Изграждане на Политики за национална сигурност: Случаят "Република Косово”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури:проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • проф. д-р Берат Акифи
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Орхан Маджун Чеку.

Защита на докторската дисертация на Орхан Маджун Чеку на тема: „Косово и Западните Балкани: Предизвикателствата на 21 век “ за присъждане на образователната и научна степен „ДокторР“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • проф. д-р Берат Акифи
 • проф. д-р Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Ариан Бесник Кадриу.

Защита на докторската дисертация на Ариан Бесник Кадриу на тема: „Влияние на международния тероризъм върху системите за сигурност на страните на Западните балкани“, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 9.1 Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • проф. д-р Берат Акифи
 • проф. д-р Владо Бучковски

Документи по защитата на Томас Реш.

Защита на докторската дисертация на Томас Реш на тема: „Стандартите за качество като фактор за постигане удовлетвореност на потребителите”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационните процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков

Рецензенти:

 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • Проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защитата на Петер Ситлер.

Защита на докторската дисертация на Петер Ситлерна тема: „Изследване на възможностите за прилагане на „виртуална реалност“ в таблетите и смартфоните при търговията с недвижими имоти”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Председател на научното жури: проф. д.н. Ирена Йорданова Петева

Рецензенти:

 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов

Становища:

 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Ангелика Ерхарт.

Защита на докторската дисертация на Ангелика Ерхартна тема: „Удовлетворяване на потребителите като функция на предложенията на търговските центрове”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.н. Ирена Йорданова Петева

Рецензенти:

 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • проф. д.н. Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защитата на Йоанна Димтрова Дукова.

Защита на докторската дисертация Йоанна Димтрова Дукована тема: „Организация и управление на музейната дейност в Китайска народна република”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. ,,Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”.

Председател на научното жури:проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева 

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.изк.н. Симеон Недков Недков

Становища:

 • проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • проф. д-р Величка Иванова Милина
 • проф. д-р Владко Мичов Иванов

Документи по защитата на Соня Пламенова Цанкова.

Защита на докторската дисертация на Соня Пламенова Цанкова на тема: „Манипулацията в информационна среда“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури: проф. дн Николай Георгиев Палашев

Рецензенти:

 • проф. д-р Венцеслав Александров Бондиков
 • проф. д.н. Николай Георгиев Палашев

Становища:

 • доц. д-р Христина Станчева Богова
 • доц. д-р Николай Кирилов Михайлов
 • доц. д-р Катя Живкова Михайлова

Документи по защитата на д-р Иван Валентинов Иванов.

Защита на дисертация на д-р Иван Валентинов Иванов на тема: „Управление на обществените процеси“, за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • проф. д-р Величка Иванова Милина

Документи по защитата на Груди Иванов Ангелов.

Защита на докторската дисертация на Груди Иванов Ангелов на тема: „Концептуален модел на системата държавност-сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков 

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън.

Защита на докторската дисертация на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън на тема: „Национални и междуправителствени методи на интеграция в областта на правосъдието и сигурността“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Величка Иванова Милина 

Становища:

 • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Васил Ганчев Мавродиев.

Защита на докторската дисертация на Васил Ганчев Мавродиев на тема: „Влияние на насилието от войни и тероризъм върху населението“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Иванов Мичев

Рецензенти:

 • проф. д-р Наталия Атанасова Бекярова
 • проф. д-р Величка Иванова Милина 

Становища:

 • проф. д-р Стефан Иванов Мичев
 • проф. д-р Николай Димитров Слатински
 • доц. д-р Стефко Илиев Смоленов

Документи по защитата на д-р Цвета Марчева Маркова.

Защита на докторската дисертация на д-р Цвета Марчева Маркова на тема: Нерегулираният трафик на хора през Балканския полуостров – заплаха за сигурността на страната и Европа за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 9.1 Национална сигурност.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • Проф. д-р Георги Василев Камарашев
 • Проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов

Документи по защитата на Доника Стоянова Шопова.

Защита на докторската дисертация на Доника Стоянова Шопова на тема: „Възможности за повишаване на ефективността на управлението на материалните ресурси от клас II за Българската армия“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова 

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д-р Георги Василев Камарашев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Георги Цветанов Тотков

Защита на докторската дисертация на Георги Цветанов Тотков на тема: „Лидерството в МВР” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков

Становища:

 • проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов
 • проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Роман Николов Василев

Защита на докторската дисертация на Роман Николов Василев на тема: „Организирана престъпна група по наказателното право на Р. България и отражението и върху националната сигурност” в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков.

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • доц. д-р Мария Нейкова Кънева

 • доц. д-р Цвета Марчева Маркова
 • доц. д-р Стойчо Колев Стойчев

Документи по защитата на Веселин Василев Стефанов

Защита на докторската дисертация на Веселин Василев Стефанов на тема: „Оптимизиране на организацията и управлението на образователната институция – фактор за демократизирането й” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Петър Диков Петров

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Документи по защитата на Бистра Атанасова Стойчева.

Защита на докторската дисертация на Бистра Атанасова Стойчева на тема: „Лидерски стилове в малки и средни фирми (организационно-психологически аспекти)“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров

Документи по защитата на Любомир Калинов Йосифов.

Защита на докторската дисертация на Любомир Калинов Йосифов на тема: „Организация и управление на системата за предучилищно и училищно образование в Република България“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчевав
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов

нагоре