Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Лора Димитрова Ризова.

Защита на докторската дисертация на Лора Димитрова Ризова на тема: „Комуникационни и информационни политики за културно-историческото наследство в медийното пространство” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: Доц. д-р Христина Станчева Богова

Рецензенти:

 • Доц. д-р Христина Станчева Богова
 • Проф. д-р Венцеслав Александров Бондиков

Становища:

 • Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева
 • Проф. д-р Ванче Стеванов Бойков
 • Проф. д-р Николай Кирилов Михайлов

Документи по защитата на Дончо Иванов Иванов.

Защита на докторската дисертация на  Дончо Иванов Иванов на тема: „Комуникационни аспекти на лобизма при условията на съгласуване на ценности и интереси” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Бизнес и административни обществени комуникации и технологии“.

Председател на научното жури: Проф. дн Николай  Георгиев  Палашев.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Чавдар Асенов Христов
 • Проф. дн Николай Георгиев Палашев

Становища:

 • Доц. д-р Борис Йорданов Борисов
 • Доц. д-р Христина Станчева Богова
 • Доц. д-р Катя Живкова Михайлова

Документи по защитата на Бистра Атанасова Стойчева.

Защита на докторската дисертация на Бистра Атанасова Стойчева на тема: „Лидерски стилове в малки и средни фирми (организационно-психологически аспекти)“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров

Документи по защитата на Любомир Калинов Йосифов.

Защита на докторската дисертация на Любомир Калинов Йосифов на тема: „Организация и управление на системата за предучилищно и училищно образование в Република България“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчевав
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защита на проф. д-р Таня Йорданова Тодорова.

Защита на дисертация на проф. д-р Таня Йорданова Тодорова на тема„Авторскоправна компетентност на специалистите от библиотечните и други културни институции“ за присъжданeна научната степен„Доктор на науките” впрофесионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“по научна специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Председател на научното жури: доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева

Рецензенти:

 • проф. д-р Георги Георгиев Димитров
 • проф. д-р Елена Иванова Георгиева
 • доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева

Становища:

 • проф. д-р Виолета Димитрова Цакова
 • проф. д-р Серап Курбаноглу
 • доц. д-р Румелина Илиева Василева
 • доц. д-р Божанка Георгиева Неделчева

Документи по защита на Веселина Иванова Иванова.

Защита на докторската дисертация на  Веселина Иванова Иванова на тема: „Музейни образователни програми в НИМ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5.„Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. дин Валерия Николова Фол.

Рецензенти:

 • проф. дин Валерия Николова Фол
 • проф. д.изк. Ваня Бориславова Лозанова

Становища:

 • проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева
 • доц. д-р Красимира Христова Кръстанова
 • доц. д.н. Иван Димов Kабаков

нагоре