Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник гл. ас. д-р Яница Петкова Димитрова.

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Бизнес и административни комуникации и корпоративна култура) е обявен в ДВ бр. 46/17.06.2016 г. за нуждите на  катедра „Комуникации и информиране“ при  ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дн Николай Георгиев Палашев
 • Проф. д-р Здравко  Христов Райков, СУ - рецензия
 • Доц. д-р Йордан Стоянов Дойков,  УниБИТ – рецензия
 • Проф. дн Николай Георгиев Палашев,  УниБИТ – становище
 • Проф. дн Тодор Александров Танев, СУ- становище
 • Проф. д-р Венцеслав  Александров Бондиков, СУ- становище
 • Доц. д-р Борис Йорданов Борисов,  УниБИТ - становище
 • Доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров,  УниБИТ- становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник д-р Тодор Вълков Чобанов

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 2.2 История и археология (Археология) е обявен в ДВ бр. 46/17.06.2016 г. за нуждите на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Валерия Фол – УниБИТ
 • Проф. дин Станислав Станилов – член на Комисията по образование и наука на Народното събрание – рецензия
 • Проф. дин Валерия Фол - УниБИТ – рецензия
 • Проф. д-р София Василева – УниБИТ – становище
 • Проф. дин Вера Бонева –УниБИТ - становище
 • Проф. дин Казимир Попконстантинов – ВТУ -  становище
 • Доц. д-р Людмил Вагалински –  Национален археологически институт – становище
 • Доц. д-р Маргарита Тодорова Деянова - Ваклинова – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник ас. инж. д-р  Румен Иванов Драганов - асистент в катедра  „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“ при ФБКН на УниБИТ.

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Организация и управление на екосистемни услуги за сигурност в туризма) е обявен в ДВбр. 46 /17.06.2016 г. за нуждите на катедра Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дикн Валентин Кръстев Станков
 • Проф. дикн Валентин Кръстев Станков - рецензия
 • Проф. д-р Евгени Кирилов Велев- рецензия
 • Проф. дтн Цветан Атанасов Семерджиев – становище
 • Проф. д-р Евгени Петров Манев – становище
 • Проф. дгн Мария Стаматова Воденска – становище
 • Проф. д-р Николина Руенова Попова – становище
 • Доц. д-р Бонка Цонева Хинкова – Петкова – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ (Информационни системи във финансите) е обявен в ДВ бр. 71/15.09.2015 г. за нуждите на катедра „Компютърни науки”  – УниБИТ. 

Кандидат в конкурса е д-р Йосиф Аврамов Аврамов. Заседание на научното жури, протокол № 1 от 27.11.2015 г.   Проф. д-р проф. д-р Георги Петров Димитров - председател

 1. проф. д.м.н. Рачо Тодоров Денчев - рецензия 
 2. доц. д-р Румен Димов Андреев, ИИКТ – БАН  – рецензия
 3. проф. д-р Румен Василев Николов – становище
 4. проф. д-р Георги Петров Димитров – становище 
 5. проф. д-р Галина Стоянова Панайотова - становище
 6. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов, ИИКТ – БАН - становище
 7. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова, Институт за икономически изследвания – БАН - становище

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Искрен Гришев Абаджиев.
Защита на докторската дисертация на Искрен Абаджиев на тема: „Модели на организация и управление на информационни ресурси в издателския бизнес“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“

Председател на научното жури: проф. д-р Кристина Иванова Върбанова – Денчева
Рецензенти:

 • проф. д-р Кристина Иванова Върбанова – Денчева - УниБИТ
 • проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова – СУ

Становища:

 • доц. д-р Люба Дражева Цветкова - УниБИТ
 • доц. д-р Никола Рачев Казански - БАН
 • доц. д-р Николай Стоянов Матеев - БАН

Документи по защитата на Арзу Суджу.
Защита на докторската дисертация на Арзу Суджу на тема: „Управление на човешките ресурси като инструмент за оптимизиране на процесите в малки и средни предприятия“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.
Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензенти:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Величка Иванова Милина
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на д-р Пламен Борисов Дянков.
Защита на докторската дисертация на д-р Пламен Борисов Дянков на тема: „Функционален модел за оптимизиране на транспортни системи в логистиката“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
Председател на научното жури: Проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев
Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Доц. Д-р Стойчо Колев Стойчев

Становища:

 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • Доц. д-р Асен Йорданов Захариев
 • Доц. д-р Златин Иванов Киряков

Документи по защитата на Вероника Хофер.

Защита на докторската дисертация на Вероника Хофер на тема: „Маркетингова стратегия на търговията чрез таблети и смартфони“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становища:

 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д.пс.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата  на докторант Али Чакър.

Защита на докторска дисертация  на Али Чакър на тема:  „Културата на храненето на турците в българската и  турска част на Тракия: етнокултурни взаимодействия от гледна точка на културния туризъм“,за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Председател на научното жури: Проф. дин Христо Луков Матанов

Рецензенти:

 • Проф. дин Христо Луков Матанов  - УниБИТ
 • Доц. д-р Евгения Петкова Троева – Григорова  - ИЕФЕМ-БАН

Становища:

 • Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска – УниБИТ
 • Доц. д-р Венета Петрова Янкова -  ШУ "Епископ Константин Преславски"
 • Проф. д-р Николай Иванов Ненов – РИМ- Русе 

Документи по защитата на д-р Драгомир Ангелов Маринов.

Защита на докторската дисертация на д-р Драгомир Ангелов Маринов на тема: „Ролята на знанието, обучението и компетенциите за усъвършенстване на процеса на планиране в организациите от публичния сектор“ за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по научна специалност „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • Доц. д-р Пенка Петкова Кожухаров
 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

Становища:

 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев  
 • Проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Божидар Миодраг Ракович.

Защита на докторска дисертация на Божидар Миодраг Ракович на тема: „Изследване и разработване на алгоритми за създаване на методика за управление на риска в промишлеността”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”  по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Председател на научното жури: проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Христо Августов Кабакчиев 
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова 

Становища:

 • проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев 
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д-р Славолюб Радомир Алексич

Документи по защитата на Димитър Здравков Димитров.

Защита на докторска дисертация на Димитър Здравков Димитров, на тема „Разширяване на функционалните възможности на системите за електронно обучение в сферата на висшето образование”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”  по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

Председател на научното жури: проф. д.т.н Атанас Иванов Начев

Рецензенти:

 • проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева
 • проф. д.т.н Атанас Иванов Начев 

Становища:

 • проф. д-р Георги Николов Кръстев
 • проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова 
 • проф. д-р Георги Петров Димитров

Документи по защитата на д-р Антонина Стоянова Недкова.

Документи по защитата на д-р Антонина Стоянова Недкова.

Защита на докторската дисертация на д-р Антонина Стоянова Недкова на тема: „Виртуално общуване чрез електронно-дистанционно обучение в университетска среда“ за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Председател на научното жури: Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти: 

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д.ик.н. Лучия Ангелов Милков

Становища:

 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д-р Петър Диков Петров
 • Проф. д-р Милка Данева Василева
 • Доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Документи по защитата на Павлина Иванова Въчева.   
Защита на докторската дисертация на Павлина Иванова Въчева на тема: „Мениджмънт на информацията във финансовата сфера” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев.

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становища:

 • проф.д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Златин Иванов Киряков

Документи по защитата  на докторант Христо Димитров Христов.

Защита на докторска дисертация  на Христо Димитров Христов на тема:  „Кирилицата в информационното общество и съвременния глобализиращ се свят“,за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Председател на научното жури: Доц. д-р Румелина Илиева Василева

Рецензенти:

 • Доц. д-р Румелина Илиева Василева  - УниБИТ
 • Проф. д-р Веселина  Йорданова Вълканова – СУ

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Кирилов Велев – УниБИТ
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов – ВСУ
 • Проф.  Георги Христов Георгиев - НХА

Документи по защитата на докторант Красимир Николов Александров.

Защита на докторска дисертация  на Красимир Николов Александров на тема:„Библиотечно планиране и бюджетиране в системата на обществените библиотеки в България“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“  в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Председател на научното жури: Доц. д-р Румелина Василева – УниБИТ

Рецензенти:

 • Доц. д-р Калина Иванова – РБ „Петко Р. Славейков“
 • Доц. д-р Румелина Василева – УниБИТ

Становища:

 • Проф. д-р Таня Тодорова – УниБИТ
 • Проф. дфн Желязко Стоянов – ВСУ
 • Доц. д-р Никола Казански – БАН

Документи по защитата на Мая Витомир Любич.

Защита на докторска дисертация на Мая Витомир Любич на тема: „Изследване и анализ на информационна система за управление на риска за опазване на околната среда”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”  по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев 

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев 
 • доц. д-р Николай Иванов Янев

Становища:

 • проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев 
 • проф. д-р Славолюб Радомир Алексич
 • проф. д-р Георги Петров Димитров

Документи по защитата на Денислава Милкова Николова.

Защита на докторската дисертация наДенислава Милкова Николова на тема: „Организация и управление на информационното осигуряване на корпоративната социална отговорност“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д-р Димитър Салтиров Димитров

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. д-р Труфка Русева Димитрова

Документи по защитата на Мирияна Пламенова Павлова.

Защита на докторската дисертация наМирияна Пламенова Павлова на тема: „Имиджови аспекти на информационната война“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • Доц. д-р Цветлин Йовчев Йовчев
 • Проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • Проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • Доц. д-р Чавдар Асенов Христов 

Документи по защитата на докторант  Росица Василева Охридска-Олсон.

Защита на докторска дисертация  наРосица Василева Охридска-Олсон  на тема:„Брандиране на културните институции – модели и стратегии на устойчивост в съвременната информационна среда”за присъждане на образователната и научната степен „ДОКТОР” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство ”.

Председател на научното жури: Проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева.

Рецензенти:

 • Доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова – УниБИТ
 • Проф. д-р Станислав Иванов - Висше Училище по Мениджмънт – гр. Варна

Становища:

 • Проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева - УниБИТ
 • Доц. д-р  Иван  Димов Кабаков - СУ
 • Проф. д-р Венцеслав Александров Бондиков - СУ

Документи по защитата на докторант Гойко Душана Миливоевич.

Защита на докторска дисертация  наГойко Душана Миливоевична тема: „Културологични и етико-приложни аспекти на медийния мениджмънт (Етно-религиозна дислокация на медиите в Косово)” за присъждане на научна и образователна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси ”.

Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова

Рецензенти:

 • Проф. дфн Иванка  Василева Янкова – УниБИТ
 • Проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова - СУ

 

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Кирилов Велев - УниБИТ
 • Доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова - БАН
 • Доц. д-р Теодора Радоева Петрова- Иванова- СУ

Документи по защитата на докторант  Ангел Тянков Тянков.

Защита на докторска дисертация  на Ангел Тянков Тянковна тема:„Комуникационно и информационно моделиране при преодоляване на деструкции в частно охранителната дейност“ за присъждане на научна и образователна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Председател на научното жури: Проф. дн Николай Георгиев Палашев

Рецензенти:

 • Доц. д-р Борис  Йорданов Борисов - УниБИТ
 • Проф. д-р Венцеслав Александров Бондиков – СУ

Становища:

 • Проф. дн Николай Георгиев Палашев – УниБИТ
 • Доц. д-р Чавдар Асенов Христов – СУ
 • Проф. д-р ВанчеБойков - Нишки Университет,  Сърбия

Документи по защитата на докторант  Юлияна Кирилова Томова.

Защита на докторска дисертация  на Юлияна Кирилова Томова на тема: „Организация на управленски процеси в книгоиздаването“ за присъждане на научна и образователна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова– УниБИТ

Рецензенти:

 • Проф. дфн Иванка  Василева Янкова – УниБИТ
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов – ВСУ

Становища:

 • Проф. д-р Кристина Иванова Върбанова Денчева – УниБИТ
 • Доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова  - БАН
 • Доц. д-р Никола Рачев Казански ЦБ – БАН

Документи по защитата на докторант  Радостина Тодорова Тодорова.

 Защита на докторска дисертация  на Радостина Тодорова Тодорова на тема: „Университетски научни архиви: открит достъп, цитируемост и научни комуникации“ за присъждане на научна и образователна степен „ДОКТОР“ в професионално направление  3.5 "Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Теория на научната информация“

Председател на научното жури: Проф. д-р Кристина Денчева – УниБИТ

Рецензенти:

 • Проф. дфн ИванкаЯнкова - УниБИТ
 • Доц. д.н. Людмила Иванчева – ЦИОЗ – БАН

Становища:

 • Проф. д-р Кристина Денчева – УниБИТ
 • Доц. д-р Никола Казански ЦБ – БАН
 • Проф. дфн Желязко Стоянов - ВСУ

Документи по защитата на Мирена Димитрова Станева.

Защита на докторска дисертация  на Мирена Димитрова Станева на тема: „Реинженеринг и управление на културното наследство в Република България“ за присъждане на научна и образователна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство

Председател на научното жури: Проф. дин Вера Петрова Бонева – УниБИТ.

Рецензенти:

 • Доц. д-р Светла Бориславова Димитрова – директор на  Етнографски музей на открито „Етър“, град Габрово
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева – УниБИТ

Становища:

 • Проф. дикн Евгений Иванов Сачев – УниБИТ
 • Доц. д-р Биляна Иванова Томова – УНСС
 • Доц. дин Иля Симеонов Прокопов – ЮЗУ „Неофит Рилски“

нагоре