Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Мариела Тодорова Модева-Нанкова - доц. в катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Библиотеки и културен туризъм) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. дикн Валентин Кръстев Станков - рецензия
 • Доц. д-р Иван Георгиев Газдов - рецензия
 • Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова – рецензия
 • Проф. дикн Стефан Ангелов Симеонов – становище
 • Доц. д-р Александър Панайотов Каракачанов – становище
 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова – становище
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

 

До конкурса е допуснат един участник доц. дин Лизбет Любенова Върбанова - доц. в катедра „Културно-историческо наследство“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 2.2 „История и археология“, (История на Българската православна църква) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. дин Илия Георгиев Илиев - рецензия
 • Проф. дин Трендафил Атанасов Митев - рецензия
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева – рецензия
 • Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева – становище
 • Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска – становище
 • Проф. дин Иван Илчев Димитров – становище
 • Доц. д-р Венцислав Иванов Велев – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник д-р Тодор Вълков Чобанов

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 2.2 История и археология (Археология) е обявен в ДВ бр. 46/17.06.2016 г. за нуждите на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Валерия Фол – УниБИТ
 • Проф. дин Станислав Станилов – член на Комисията по образование и наука на Народното събрание – рецензия
 • Проф. дин Валерия Фол - УниБИТ – рецензия
 • Проф. д-р София Василева – УниБИТ – становище
 • Проф. дин Вера Бонева –УниБИТ - становище
 • Проф. дин Казимир Попконстантинов – ВТУ -  становище
 • Доц. д-р Людмил Вагалински –  Национален археологически институт – становище
 • Доц. д-р Маргарита Тодорова Деянова - Ваклинова – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ (Информационни системи във финансите) е обявен в ДВ бр. 71/15.09.2015 г. за нуждите на катедра „Компютърни науки”  – УниБИТ. 

Кандидат в конкурса е д-р Йосиф Аврамов Аврамов. Заседание на научното жури, протокол № 1 от 27.11.2015 г.   Проф. д-р проф. д-р Георги Петров Димитров - председател

 1. проф. д.м.н. Рачо Тодоров Денчев - рецензия 
 2. доц. д-р Румен Димов Андреев, ИИКТ – БАН  – рецензия
 3. проф. д-р Румен Василев Николов – становище
 4. проф. д-р Георги Петров Димитров – становище 
 5. проф. д-р Галина Стоянова Панайотова - становище
 6. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов, ИИКТ – БАН - становище
 7. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова, Институт за икономически изследвания – БАН - становище

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Неделчо Русанов Неделчев.
Защита на докторската дисертация на Неделчо Русанов Неделчев на тема: „Организация и управление на защитата на населението при кризи“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Димитър Салтиров Димитров

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Искрен Гришев Абаджиев.
Защита на докторската дисертация на Искрен Абаджиев на тема: „Модели на организация и управление на информационни ресурси в издателския бизнес“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“

Председател на научното жури: проф. д-р Кристина Иванова Върбанова – Денчева

Рецензенти:

 • проф. д-р Кристина Иванова Върбанова – Денчева - УниБИТ
 • проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова – СУ

Становища:

 • доц. д-р Люба Дражева Цветкова - УниБИТ
 • доц. д-р Никола Рачев Казански - БАН
 • доц. д-р Доминика Милчова Асенова-Янева - БАН
Документи по защитата  на докторант Али Чакър.

Защита на докторска дисертация  на Али Чакър на тема:  „Културата на храненето на турците в българската и  турска част на Тракия: етнокултурни взаимодействия от гледна точка на културния туризъм“,за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Председател на научното жури: Проф. дин Христо Луков Матанов

Рецензенти:

 • Проф. дин Христо Луков Матанов  - УниБИТ
 • Доц. д-р Евгения Петкова Троева – Григорова  - ИЕФЕМ-БАН

Становища:

 • Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска – УниБИТ
 • Доц. д-р Венета Петрова Янкова -  ШУ "Епископ Константин Преславски"
 • Проф. д-р Николай Иванов Ненов – РИМ- Русе 

Документи по защитата на Божидар Миодраг Ракович.

Защита на докторска дисертация на Божидар Миодраг Ракович на тема: „Изследване и разработване на алгоритми за създаване на методика за управление на риска в промишлеността”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”  по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Председател на научното жури: проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Христо Августов Кабакчиев 
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова 

Становища:

 • проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев 
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д-р Славолюб Радомир Алексич

Документи по защитата на Мая Витомир Любич.

Защита на докторска дисертация на Мая Витомир Любич на тема: „Изследване и анализ на информационна система за управление на риска за опазване на околната среда”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”  по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев 

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев 
 • доц. д-р Николай Иванов Янев

Становища:

 • проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев 
 • проф. д-р Славолюб Радомир Алексич
 • проф. д-р Георги Петров Димитров

Документи по защитата на Денислава Милкова Николова.

Защита на докторската дисертация наДенислава Милкова Николова на тема: „Организация и управление на информационното осигуряване на корпоративната социална отговорност“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д-р Димитър Салтиров Димитров

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. д-р Труфка Русева Димитрова

нагоре