Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжности

► доц. д-р Светла Бориславова Димитрова

► гл. ас. д-р Йордан Георгиев Деливерски

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Димитър Атанасов Димитров.

Защита на докторската дисертация на Димитър Атанасов Димитров на тема: „Методи и алгоритми за обработка на сигнали и вземане на решения“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Председател на научното жури: проф. д-р Георги Петров Димитров

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров
 • проф. д-р Георги Петров Димитров

Становища:

 • проф. д.т.н. Христо Августов Кабакчиев
 • проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска
 • проф. д-р Галя Стоянова Панайотова

Документи по защитата на Полина Стоянова Карастоянова.

Защита на докторската дисертация на Полина Стоянова Карастоянова на тема: „Лидерски практики в туристическия бранш“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5.„Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов

Становища:

 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Документи по защитата на Мартин Георгиев Захариев.

Защита на докторската дисертация на Мартин Георгиев Захариев на тема: „Дигитализация на бизнеса в туризма“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки , по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • доц. д-р Румен Иванов Драганов
 • доц. д-р Николай Тодоров Стоянов

Становища:

 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев

Документи по защитата на Ивелина Петрова Крушкова.

Защита на докторската дисертация на Ивелина Петрова Крушкова на тема: „Организация и управление на организационната ефективност, фактор за сигурността – организационнокултурен подход“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков
 • доц. д-р Златин Иванов Киряков

Документи по защитата на Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова.

Защита на докторската дисертация на Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова на тема: „Нормативната уредба на трудовете и служебните правоотношения в сектор за сигурност на Република България – условие за надеждното му функциониране и фактор за повишаване на ефективността му“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д.н. Цвета Тодорова Маркова

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Петя Кирилова Димова.

Защита на докторската дисертация на Петя Кирилова Димова на тема: “Тракийските долмени в средиземноморски контекст“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: проф. дин Валерия Николова Фол

Рецензенти:

 • проф. дин Калин Стойнев Порожанов
 • доц. д-р Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова

Становища:

 • проф. дин Валерия Николова Фол
 • доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов
 • доц. д-р Майя Димитрова Василева

Документи по защитата на доц. д-р Красимир Цонев Коев.

Защита на докторската дисертация доц. д-р Красимир Цонев Коев на тема: „Здравеопазването на населението като фактор за устойчиво развитие на системата на националната сигурност” ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор на науките“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • доц. д-р. Константин Кирилов Казаков
 • проф. д.м.н. Димитър Христов Раев
 • проф. д-р Мими Георгиева Стойчева

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • доц. д-р Стойчо Колев Стойчев

Документи по защитата на Живко Маринчев Апостолов.

Защита на докторската дисертация Живко Маринчев Апостолов на тема: „Противодействие на трафика на наркотици в европейския съюз” ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на докторант Павел Маринов Маринов.

Защита на докторската дисертация на Павел Маринов Маринов на тема: „Референтен инвестиционен модел на Бургаския регион” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • доц. д-р Мария Нейкова Кънева
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на докторант Милош Станко Цвйеткович.

Защита по докторската дисертация на Милош Станко Цвйеткович на тема: „Прилагане на уеб услуги в рамките на информационна система в студентската администрация”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки..

Председател на научното жури: проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Христо Августов Кабакчиев
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов

Становища:

 • проф. д-р Георги Петров Димитров
 • проф. д-р Иван Цонев Мустакеров
 • проф. д-р Небойша Раичевич

Документи по защитата на докторант Йован Драган Никич.

Защита на докторската дисертация на Йован Драган Никич на тема: „SEO оптимизация и интернет маркетинг стратегии при търсачките”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки..

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Христо Августов Кабакчиев
 • проф. д-р Иван Томов Иванов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д-р Иван Цонев Мустакеров
 • проф. д-р Небойша Раичевич

Документи по защитата на Фехми Мехмети.

Защита на докторската дисертация Фехми Мехмети на тема: „Организационната култура в банковия сектор – фактор за сигурността на банките” ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев

Становища:

 • проф. Владо Бучковски
 • доц. д.н. Цвета Тодорова Маркова
 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Документи по защитата на Фатос Мехмет Рушити.

Защита на докторската дисертация Фатос Мехмет Рушити на тема: „Предизвикателствата пред държавата Косово по отношение на Политиките за национална сигурност” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: проф. д.н. Ирена Йорданова Петева

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Стойчо Колев Стойчев

Становища:

 • доц. д-р. Асен Йорданов Захариев
 • проф. Владо Бучковски
 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева

Документи по защитата на Кастриот Дермаку.

Защита на докторската дисертация Кастриот Дермаку на тема: „Разработване на стратегия за електронни услуги в Косово” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д-р Павел Георгиев Павлов
 • проф. д-р Владо Бучковски

Документи по защитата на Владимир Любомиров Левчев.

Защита на дисертация на Владимир Любомиров Левчев на тема: „Документални източници и символна визуализация на масонството” за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“

 

Председател на научното жури: доц. д-р Васил Йорданов Загоров

Рецензенти:

 • проф. дн Мони Ешуа Алмалех
 • проф. дн Николай Георгиев Палашев

Становища:

 • доц. д-р Николай Кирилов Михайлов
 • доц. д-р Катя Живкова Михайлова
 • доц. д-р Васил Йорданов Загоров

Документи по защитата на Стоян Петров Инджев.

Защита на докторската дисертация Стоян Петров Инджев на тема: „Управление на кризи и конфликти във финансовата сфера, чрез комуникационни моделиране” за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“.

Председател на научното жури: проф. дн Николай Георгиев Палашев

Рецензенти:

 • доц. д-р Катя Живкова Михайлова
 • проф. дн Николай Георгиев Палашев

Становища:

 • доц. д-р Христина Станчева Богова
 • доц. д-р Николай Кирилов Михайлов
 • доц. д-р Светослава Тодорова Ковачева

Документи по защитата на Детелина Любомирова Василева.

Защита на дисертация на Детелина Любомирова Василева на тема: „Дейност на международните организации за защита и социализация на културно-историческото наследство с акцент върху Балканския регион” за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“

 

Председател на научното жури: проф. дин Валерия Николова Фол

Рецензенти:

 • проф. д.изк. Симеон Недков Недков
 • проф. дин Валерия Николова Фол

Становища:

 • проф. д-р София Илиева Василева-Вилчева
 • проф. д-р Иван Димов Кабаков
 • проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Документи по защитата на Станимира Иванова Лазарова.

Защита на докторската дисертация Станимира Иванова Лазарова на тема: „Фактори за повишаване на удовлетвореността на служителите в организацията” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. ,,Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Димитър Янков Димитров
 • доц. д-р Асен Йорданова Захариев

Документи по защитата на доц. д-р Мария Нейкова Кънева.

Защита на дисертация на доц. д-р Мария Нейкова Кънева на тема: „Гражданското общество – фактор на сигурността” за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност.

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р Величка Иванова Милина

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • доц. д-р Цвета Мирчева Маркова
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защитата на Мария Николаева Цайтлбергер.

Защита на докторската дисертация на Мария Николаева Цайтлбергер на тема: „Организационната култура в българския банков сектор ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданова Захариев

Документи по защитата на Емил Стефанов Александров.

Защита на докторската дисертация на Емил Стефанов Александров на тема: „Контрабандата на културни ценности като сфера на дейност на международната организирана престъпност”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.и.н Иля Симеонов Прокопов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Петя Ангелова Радева.

Защита на докторската дисертация на Петя Ангелова Радева на тема: "Организация и управление на социализацията на подрастващите" за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, по докторска програма „Организация и управление на информационните процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • Проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска – Енчева
 • Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Становища:

 • Проф. Дончо Николов Градев
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. Румяна Илиева Кръстева

Документи по защитата на Веселин Александров Хаджиангелов.

Защита на докторската дисертация на Веселин Александров Хаджиангелов на тема: "Социализация на археологически обекти за нуждите на културния туризъм в Самоковския регион" за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“ .

Председател на научното жури: проф. дин Валерия Николова Фол

Рецензенти:

 • доц. д-р Нарцис Цветанов Торбов
 • проф. дин Валерия Николова Фол

Становища:

 • доц. д-р Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова
 • доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов
 • проф. дин Калин Стойнев Порожанов

Документи по защитата на Светлана Стефанова Радева.

Защита на докторската дисертация на Светлана Стефанова Радева на тема: "Културно-историческо наследство на капанците в Североизточна България" за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: доц. д-р Венцислав Иванов Велев

Рецензенти:

 • доц. д-р Венета Петрова Янкова
 • доц. д-р Венцислав Иванов Велев

Становища:

 • проф. дин Вера Петрова Бонева
 • проф. дин Валери Григоров Стоянов
 • доц. д-р Мирелла Стефанова Дечева

Документи по защитата на Гульмира Кенжебулатовна Нарбаева.

Защита на докторската дисертация на Гульмира Кенжебулатовна Нарбаева на тема: Човешка сигурност и медиация в Казахстанза присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • Проф. д.н Татяна Александрова Дронзина
 • Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска

Становища:

 • Проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д-р Величка Иванова Милина
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Мария Константинова Арбова-Демирева.

Защита на докторската дисертация на Мария Константинова Арбова-Демирева на тема: „Повишаване на ефективността на системата за местно самоуправление в сферата на сигурността в община Поморие” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • Доц. д-р Николай Атанасов Митев
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Петров Манев
 • Проф. д.с.н Янцислав Вълчев Янакиев
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Юсеин Мехмед Мехмед.

Защита на докторската дисертация на Юсеин Мехмед Мехмед на тема: „Организация и управление на областните администрации – фактор за националната сигурност” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • Доц. д-р Тотко Симеонов Симеонов
 • Проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Петров Манев
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Васил Илиев Баров.

Защита на докторската дисертация на Васил Илиев Баров на тема: „Императиви на лидерството в съвременната бизнес-среда” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • Проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д.н Георги Стоянов Карастоянов
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Крум Георгиев Добрев.

Защита на докторската дисертация на Крум Георгиев Добрев на тема: „Организация и управление на информационното осигуряване в изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) на Република България” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: доц. д-р Константин Кирилов Казаков

Рецензенти:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Николай Тодоров Стоянов

Становища:

 • Проф. д.т.н Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
 • доц. д-р Иван Стефанов Христозов

Документи по защитата на Петрит Метъ Нимани.

Защита на докторската дисертация на Петрит Метъ Нимани на тема: „Организация и управление на информационните процеси като фактор за налагане на избирателните системи в някои страни от Западните Балкани с фокус Косово” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков
 • проф. д-р Гоце Наумовски

Становища:

 • проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Димитър Стойчев Стефанов
 • проф. д-р Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Меха Арбереша.

Защита на докторската дисертация на Меха Арбереша на тема: „Организация и управление на средата в училищата в Косово“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • доц. д-р Владо Бучковски

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Документи по защитата на Бесим Шабан Мулай.

Защита на докторската дисертация на Бесим Шабан Мулай на тема: „Кибер престъпленията като заплаха за националната сигурност”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова-Стоянова
 • проф. д-р Берат Акифи

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Николай Атанасов Стоянов
 • доц. д-р Иво Великов Великов

Документи по защитата на Шекир Кутловци.

Защита на докторската дисертация Шекир Кутловцина тема: „Изграждане на Политики за национална сигурност: Случаят "Република Косово”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури:проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • проф. д-р Берат Акифи
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Орхан Маджун Чеку.

Защита на докторската дисертация на Орхан Маджун Чеку на тема: „Косово и Западните Балкани: Предизвикателствата на 21 век “ за присъждане на образователната и научна степен „ДокторР“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • проф. д-р Берат Акифи
 • проф. д-р Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Ариан Бесник Кадриу.

Защита на докторската дисертация на Ариан Бесник Кадриу на тема: „Влияние на международния тероризъм върху системите за сигурност на страните на Западните балкани“, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 9.1 Национална сигурност, по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • проф. д-р Берат Акифи
 • проф. д-р Владо Бучковски

Документи по защитата на Томас Реш.

Защита на докторската дисертация на Томас Реш на тема: „Стандартите за качество като фактор за постигане удовлетвореност на потребителите”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационните процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков

Рецензенти:

 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Корилов Петков
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • Проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защитата на Петер Ситлер.

Защита на докторската дисертация на Петер Ситлерна тема: „Изследване на възможностите за прилагане на „виртуална реалност“ в таблетите и смартфоните при търговията с недвижими имоти”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Председател на научното жури: проф. д.н. Ирена Йорданова Петева

Рецензенти:

 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов

Становища:

 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Ангелика Ерхарт.

Защита на докторската дисертация на Ангелика Ерхартна тема: „Удовлетворяване на потребителите като функция на предложенията на търговските центрове”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.н. Ирена Йорданова Петева

Рецензенти:

 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • проф. д.н. Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защитата на Йоанна Димтрова Дукова.

Защита на докторската дисертация Йоанна Димтрова Дукована тема: „Организация и управление на музейната дейност в Китайска народна република”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. ,,Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”.

Председател на научното жури:проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева 

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.изк.н. Симеон Недков Недков

Становища:

 • проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • проф. д-р Величка Иванова Милина
 • проф. д-р Владко Мичов Иванов

Документи по защитата на Соня Пламенова Цанкова.

Защита на докторската дисертация на Соня Пламенова Цанкова на тема: „Манипулацията в информационна среда“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури: проф. дн Николай Георгиев Палашев

Рецензенти:

 • проф. д-р Венцеслав Александров Бондиков
 • проф. д.н. Николай Георгиев Палашев

Становища:

 • доц. д-р Христина Станчева Богова
 • доц. д-р Николай Кирилов Михайлов
 • доц. д-р Катя Живкова Михайлова

Документи по защитата на д-р Иван Валентинов Иванов.

Защита на дисертация на д-р Иван Валентинов Иванов на тема: „Управление на обществените процеси“, за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

Становища:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • проф. д-р Величка Иванова Милина

Документи по защитата на Груди Иванов Ангелов.

Защита на докторската дисертация на Груди Иванов Ангелов на тема: „Концептуален модел на системата държавност-сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков 

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън.

Защита на докторската дисертация на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън на тема: „Национални и междуправителствени методи на интеграция в областта на правосъдието и сигурността“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Величка Иванова Милина 

Становища:

 • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Васил Ганчев Мавродиев.

Защита на докторската дисертация на Васил Ганчев Мавродиев на тема: „Влияние на насилието от войни и тероризъм върху населението“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Иванов Мичев

Рецензенти:

 • проф. д-р Наталия Атанасова Бекярова
 • проф. д-р Величка Иванова Милина 

Становища:

 • проф. д-р Стефан Иванов Мичев
 • проф. д-р Николай Димитров Слатински
 • доц. д-р Стефко Илиев Смоленов

Документи по защитата на д-р Цвета Марчева Маркова.

Защита на докторската дисертация на д-р Цвета Марчева Маркова на тема: Нерегулираният трафик на хора през Балканския полуостров – заплаха за сигурността на страната и Европа за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 9.1 Национална сигурност.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • Проф. д-р Георги Василев Камарашев
 • Проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов

Документи по защитата на Доника Стоянова Шопова.

Защита на докторската дисертация на Доника Стоянова Шопова на тема: „Възможности за повишаване на ефективността на управлението на материалните ресурси от клас II за Българската армия“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова 

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д-р Георги Василев Камарашев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Георги Цветанов Тотков

Защита на докторската дисертация на Георги Цветанов Тотков на тема: „Лидерството в МВР” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков

Становища:

 • проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов
 • проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Роман Николов Василев

Защита на докторската дисертация на Роман Николов Василев на тема: „Организирана престъпна група по наказателното право на Р. България и отражението и върху националната сигурност” в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков.

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • доц. д-р Мария Нейкова Кънева

 • доц. д-р Цвета Марчева Маркова
 • доц. д-р Стойчо Колев Стойчев

Документи по защитата на Веселин Василев Стефанов

Защита на докторската дисертация на Веселин Василев Стефанов на тема: „Оптимизиране на организацията и управлението на образователната институция – фактор за демократизирането й” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Петър Диков Петров

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Документи по защитата на Бистра Атанасова Стойчева.

Защита на докторската дисертация на Бистра Атанасова Стойчева на тема: „Лидерски стилове в малки и средни фирми (организационно-психологически аспекти)“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров

Документи по защитата на Любомир Калинов Йосифов.

Защита на докторската дисертация на Любомир Калинов Йосифов на тема: „Организация и управление на системата за предучилищно и училищно образование в Република България“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчевав
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов

нагоре