Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров  - доц.  в катедра„Комуникации и информиране“ при ФБКН на УниБИТ.

Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Комуникации – Междукултурни отношения) е обявен в ДВ, бр. 73 /08.09.2017 г. за нуждите на катедра Комуникации и информиране“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дн Николай Георгиев Палашев

Рецензенти:

 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова 
 • Проф. дн Николай Георгиев Палашев
 • Проф. дфн Васил Костадинов Проданов

Становища:

 • Проф. дфн Пламен Матеев Макариев
 • Доц. дфн Богдана Йорданова Тодорова
 • Проф. дикн  Димитър  Христов Иванов 
 • Проф. д-р Чавдар Асенов Христов

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник  гл. ас. д-р Боряна Евлогиева Бужашка. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Архивно-документални източници за българо-турските дипломатически отношения) е обявен в ДВ бр. 59/21.07.2017 г. за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • Проф. д-р  Никола Иванов Аврейски
 • Проф. д.ист.н. Светлозар Владимиров Елдъров

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • Проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • Проф. д-р Йордан Ангелов Баев
 • Проф. д-р Искра Василева Баева 
 • Проф. д-р Евгения Иванова Калинова

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник  гл. ас. д-р Християн Атанасов Атанасов. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Османотурски архивни източници за българската история през Възраждането) е обявен в ДВ бр. 59/21.07.2017 г. за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. д.и.н. Иван Динев Русев

Становища:

 • Проф. д.и.н. Христо Луков Матанов
 • Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова
 • Проф. д-р Стоянка Тодорова Кендерова
 • Доц. д.и.н. Пенчо Денчев Пенчев 
 • Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник  гл. ас. д-р Венета Върбанова Ханджийска - Янкулова. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в областта на висшето образование 2. Хуманитарни науки, по професионално направление 2.2 История и археология  (Антична и тракийска археология) е обявен в ДВ бр. 59/21.07.2017 г. за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дин Валерия Николова Фол

Рецензенти:

 • Проф. дин Валерия Николова Фол
 • Проф. дин Людмил Стефанов Гетов

Становища:

 • Доц. д-р Тодор Вълков Чобанов
 • Проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев
 • Проф. д-р Иван Христов Христов
 • Доц. д-р Румяна Иванова Георгиева
 • Доц. д-р Олег Ангелов Александров

 

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д.и.н.  Иля Симеонов Прокопов  - доц.  в  Национален исторически музей – гр. Кюстендил.Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление
2.2  „История и археология“, (Предримска нумизматика) е обявен в ДВ, бр. 59 /21.07.2017 г. за нуждите на Национален исторически музей – гр. Кюстендил. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дин Валерия Николова Фол

Рецензенти:

 • Проф. доц. д-р Методий Йорданов Манов
 • Проф. дин Валерия Николова Фол
 • Проф. дин Калин Стойнев Порожанов

Становища:

 • Проф. дин Христо Луков Матанов
 • Доц. д-р Тодор Вълков Чобанов
 • Доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов 
 • Доц. д-р Нарцис Цветанов Торбов

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник  гл. ас. д-р Боряна Евлогиева Бужашка. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Архивно-документални източници за българо-турските дипломатически отношения) е обявен в ДВ бр. 59/21.07.2017 г. за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • Проф. д-р  Никола Иванов Аврейски
 • Проф. д.ист.н. Светлозар Владимиров Елдъров

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • Проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • Проф. д-р Йордан Ангелов Баев
 • Проф. д-р Искра Василева Баева 
 • Проф. д-р Евгения Иванова Калинова

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник  гл. ас. д-р Християн Атанасов Атанасов. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Османотурски архивни източници за българската история през Възраждането) е обявен в ДВ бр. 59/21.07.2017 г. за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. д.и.н. Иван Динев Русев

Становища:

 • Проф. д.и.н. Христо Луков Матанов
 • Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова
 • Проф. д-р Стоянка Тодорова Кендерова
 • Доц. д.и.н. Пенчо Денчев Пенчев 
 • Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник –доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор“ в образователно направление 3.2. „Психология“ (Психология на сигурността) за нуждите на Катедра „Национална сигурност“, обявен в ДВ бр. 59/21.07.2017 г. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д-р Енчо Недялков Герганов
 • проф. д.пс.н. Павел Ангелов Александров
 • проф. д.пс.н. Дончо Николов Градев

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Румяна Илиева Карева 

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник- д-р Велиян Александров Димитров. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” (Информационна сигурност в конвенционални и облачни архитектури от ИТ), за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – УниБИТ, обявен в ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г., стр. 15   Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова-Стоянова– УниБИТ

Рецензенти:

 • проф. д-р Георги Петров Димитров – УниБИТ
 • доц. д-р Камен Боянов Спасов –ФМИ-СУ „Кл. Охридски“

Становища:

 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов –УниБИТ
 • проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова –УниБИТ
 • доц. д-р Александър Иванов Шикаланов – УниБИТ
 • проф. д.и.н. Валентин Стефанов Кисимов – УНСС  
 • проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник- д-р Боян Колев Жеков. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” (Концептуално моделиране на екосистеми за интернет на нещата), за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – УниБИТ,е обявен в ДВ бр. 46 от 09.06.2017 г. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф д.н. Ирена Йорданова Петева– УниБИТ

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова-Стоянова– УниБИТ
 • проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ФАИО-ТУ

Становища:

 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева–УниБИТ
 • проф. д-р Румен Василев Николов–УниБИТ
 • проф. д-р Галина Стоянова Панайотова – УниБИТ
 • доц. д-р Румен Иванов Трифонов – ФКСТ-ТУ
 • доц. д-р Камен Боянов Спасов –ФМИ-СУ „Кл. Охридски"

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник  гл. ас. д-р Христина Станчева Богова. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Комуникации и управление) е обявен в ДВ бр. 36/05.05.2017 г. за нуждите на катедра „Комуникации и информиране“ при ФБКН на УниБИТ.

Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. д.н Николай Георгиев Палашев

 • Проф. д.н Николай Георгиев Палашев– рецензия
 • Проф. д-р Венцеслав Бондиков – рецензия
 • Проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов – становище
 • Доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова - становище
 • Доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров -  становище
 • Проф. д-р Ванче Бойков – становище
 • Проф. д-р Здравко Райков – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник д-р Борис Благовестов Шишков. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” (Бизнес информационни системи),за нуждите на Интердисциплинарен институт за научни изследвания и сътрудничество по бизнес системи и технологии (ИИ-НИСБСТ),е обявен в ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г.

Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов– УниБИТ

 • акад. д.м.н. Иван Петков Попчев– ИИКТ-БАН-рецензия
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ - рецензия
 • проф. д.т.н. Андон  Димитров Лазаров  –Бургаски свободен университет -становище
 • проф. д.т.н. Христо  Августов Кабакчиев  –ФМИ- СУ „Кл. Охридски“- становище
 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева–УниБИТ - становище
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова–УниБИТ - становище
 • проф. д-р Иван Томов Иванов–УниБИТ - становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Иван Христов Христов - доц. в Националния исторически музей Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 2.2 „История и археология“, (Тракийска и римска археология) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на Националния исторически музей. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. дин Валерия Николова Фол - рецензия
 • Проф. д.и.н. Румен Теофилов Иванов - рецензия
 • Доц. д.н. Иля Симеонов Прокопов – рецензия
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева – становище
 • Проф. дин Людмил Стефанов Гетов – становище
 • Проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов – становище
 • Доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Мариела Тодорова Модева-Нанкова - доц. в катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Библиотеки и културен туризъм) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. дикн Валентин Кръстев Станков - рецензия
 • Доц. д-р Иван Георгиев Газдов - рецензия
 • Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова – рецензия
 • Проф. дикн Стефан Ангелов Симеонов – становище
 • Доц. д-р Александър Панайотов Каракачанов – становище
 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова – становище
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник д-р Тодор Вълков Чобанов

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 2.2 История и археология (Археология) е обявен в ДВ бр. 46/17.06.2016 г. за нуждите на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Валерия Фол – УниБИТ
 • Проф. дин Станислав Станилов – член на Комисията по образование и наука на Народното събрание – рецензия
 • Проф. дин Валерия Фол - УниБИТ – рецензия
 • Проф. д-р София Василева – УниБИТ – становище
 • Проф. дин Вера Бонева –УниБИТ - становище
 • Проф. дин Казимир Попконстантинов – ВТУ -  становище
 • Доц. д-р Людмил Вагалински –  Национален археологически институт – становище
 • Доц. д-р Маргарита Тодорова Деянова - Ваклинова – становище

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Мариана Стефанова Бънева-Попова.

Защита на докторската дисертация на Мариана Стефанова Бънева-Попова на тема: „Управление на проццесите по набиране и подбор на човешките ресурси”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов

Становища:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров
 • доц. д-р Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Цветелина Стефанова Димитрова.

Защита на докторската дисертация на  Цветелина Стефанова Димитрова  на  тема: “Четене през целия живот – стратегии и политики“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“   в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“  по  докторска програма  „Книгознание, библиотекознание и библиотеграфия“

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Станчева Станчева

Рецензенти:

 • Доц. д-р Силвия Станчева Станчева
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Становища:

 • Доц. д-р Добринка Атанасова Стойкова
 • Доц. д-р Калина Йорданова Иванова
 • Доц. д-р Никола Рачев Казански

Документи по защитата на Калин Левтериев Димитров.

Защита на докторската дисертация на Калин Левтериев Димитров на тема: „Методи и алгоритми за вторично приложение на безжичните технологии” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Председател на научното жури: проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Андон  Димитров Лазаров
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова

Становища:

 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д.т.н. Христо Августов Кабакчиев
 • доц. д-р Димитър Петров Минчев

Документи по защитата на Мартин Василев Захариев.

Защита на докторската дисертация на Мартин Василев Захариев на тема: „Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д-р Георги Георгиев Димитров

Рецензенти:

 • проф. д-р Румен Василев Николов
 • доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Становища:

 • проф. д-р Георги Георгиев Димитров
 • доц. д-р Мариана Матеева Петрова
 • доц. д-р Камен Боянов Спасов

Документи по защитата на Бригите Полак.

Защита на докторската дисертация Бригите Полак на тема: „Архитектурен модел на общината, ориентиран към бъдещето”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”. 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 •  проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров

Документи по защитата на Емилия Цветанова Лазарова.

Защита на докторската дисертация Емилия Цветанова Лазарова на тема: „Обучението по национална сигурност в българското училище – необходимост и очаквания”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”. 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.ю.н. Никола Андреев Манев
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Ибрахим Исмаилов Карахасанов.

Защита на докторската дисертация на  Ибрахим Исмаилов Карахасанов  на  тема: “Мюсюлманската култура в гр. Никопол и региона като част от българското културно-историческо наследство“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“   в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“  по  докторска програма  „Организация и управление извън сферата на материалното производство“. 

Председател на научното жури: доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров

Рецензенти:

 • Доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • Доц. д-р Венета Петрова Янкова

Становища:

 • проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска
 • проф. дин Щелиян Димитров Щерионов
 • проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев

Документи по защитата на Боян Аспарухов Аспарухов.

Защита на докторската дисертация на  Боян Аспарухов Аспарухов  на  тема: “Популяризиране на културно-историческото наследство (1947-1989)“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“   в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“  по  докторска програма  „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • проф. д-р Тодор Илиев Мишев
 • доц. д-р Никола Рачев Казански

Документи по защитата на Николай Петров Димитров.

Защита на докторската дисертация на Николай Петров Димитров тема: „Оптимизиране на дейността по даване на достъп до класифицирана информация“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов

нагоре