Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ на ас. д-р Петър Стефанов Пейков. 

До конкурса е допуснат един участник  ас. д-р Петър Стефанов Пейков. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Държавните архиви и формирането на Националния архивен фонд) е обявен в ДВ бр. 31/10.04.2018 г. за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • Проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • Проф. дикн Евгений Иванов Сачев
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Становища:

 • Доц. д-р Никола Рачев Казански
 • Проф. д-р Тодор Илиев Мишев
 • Проф. д-р Нели Тодорова Костова
 • Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ на ас. д-р Доротея Валентинова Михова

До конкурса е допуснат един участник  ас. д-р Доротея Валентинова Михова. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Архивно-документални източници на кризите в съвременното общество) е обявен в ДВ бр. 31/10.04.2018 г. за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • Проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • Проф. дикн Евгений Иванов Сачев
 • Проф. дфн Павел Веселинов Павлович

Становища:

 • Проф. д-р Никола Иванов Аврейски
 • Проф. дпн Ирина Колева Колева
 • Доц д-р Алексей Кирилов Кальонски
 • Доц. д-р Александър Николов Николов

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ на гл. ас. д-р Йордан Георгиев Деливерски.

До конкурса е допуснат един участник гл. ас. д-р Йордан Георгиев Деливерски Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ в образователно направление 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ (Антикорупция), за нуждите на Катедра „Национална сигурност“, обявен в ДВ бр. 25/20.03.2018 г. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Петров Манев

Рецензенти:

 • Проф. д-р Стефан Иванов Мичев
 • Доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Становища:

 • Проф. д-р Евгени Петров Манев
 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Проф. д-р Златин Иванов Киряков
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов

 

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Соня Пламенова Цанкова.

Защита на докторската дисертация на Соня Пламенова Цанкова на тема: „Манипулацията в информационна среда“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури: проф. дн Николай Георгиев Палашев

Рецензенти:

 • проф. д-р Венцеслав Александров Бондиков
 • проф. дн Николай Георгиев Палашев

Становища:

 • доц. д-р Христина Станчева Богова
 • доц. д-р Николай Кирилов Михайлов
 • доц. д-р Катя Живкова Михайлова

Документи по защитата на д-р Иван Валентинов Иванов.

Защита на дисертация на д-р Иван Валентинов Иванов на тема: „Управление на обществените процеси“, за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

Становища:

 • проф. д.н. Николай Георгиев Палашев
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • проф. д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов
 • проф. д-р Величка Иванова Милина

Документи по защитата на Надежда Емилова Томова.

Защита на докторската дисертация на Надежда Емилова Томова на тема: „Защита на културно-историческото наследство по време на военни конфликти“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“

Председател на научното жури: проф. д-р Никола Иванов Аврейски

Рецензенти:

 • проф. д-р Никола Иванов Аврейски
 • проф. дин Иля Симеонов Прокопов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • проф. дфн Желязко Димитров Стоянов
 • проф. д-р Владко Мичов Иванов

Документи по защитата на Груди Иванов Ангелов.

Защита на докторската дисертация на Груди Иванов Ангелов на тема: „Концептуален модел на системата държавност-сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков 

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Документи по защитата на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън.

Защита на докторската дисертация на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън на тема: „Национални и междуправителствени методи на интеграция в областта на правосъдието и сигурността“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Величка Иванова Милина 

Становища:

 • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Васил Ганчев Мавродиев.

Защита на докторската дисертация на Васил Ганчев Мавродиев на тема: „Влияние на насилието от войни и тероризъм върху населението“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Иванов Мичев

Рецензенти:

 • проф. д-р Наталия Атанасова Бекярова
 • проф. д-р Величка Иванова Милина 

Становища:

 • проф. д-р Стефан Иванов Мичев
 • проф. д-р Николай Димитров Слатински
 • доц. д-р Стефко Илиев Смоленов

Документи по защитата на д-р Цвета Марчева Маркова.

Защита на докторската дисертация на д-р Цвета Марчева Маркова на тема: Нерегулираният трафик на хора през Балканския полуостров – заплаха за сигурността на страната и Европа за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 9.1 Национална сигурност.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов
 • Проф. д-р Георги Василев Камарашев
 • Проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов

Документи по защитата на Доника Стоянова Шопова.

Защита на докторската дисертация на Доника Стоянова Шопова на тема: „Възможности за повишаване на ефективността на управлението на материалните ресурси от клас II за Българската армия“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова 

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д-р Георги Василев Камарашев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Камелия Владимирова Планска-Симеонова

Защита на докторската дисертация на Камелия Владимирова Планска-Симеонова на тема: „Организация и управление на интелектуалната собственост върху фотографска информация“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки”, по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“

Председател на научното жури:Проф. дн Таня Йорданова Тодорова 

Рецензенти:

 • проф. дн Таня Йорданова Тодорова 
 • доц. д-р Божанка Георгиева Неделчева 

Становища:

 • проф. д-р Габриела Белова Белова – Ганева 
 • доц. д-р Марияна Георгиева Лазарова
 • доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева 

Документи по защитата на Ива Николова Николова

Защита на докторската дисертация на Ива Николова Николова на тема: “Деструктивно влияние на медиите върху обществените нагласи“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки&ldquo по  докторска програма  „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Председател на научното жури:  проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. дн Николай Георгиев Палашев
 • доц. д-р Катя Живкова Михайлова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • доц. д-р Николай Кирилов Михайлов
 • проф. д-р Венцеслав Александров Бондиков

Документи по защитата на Георги Цветанов Тотков

Защита на докторската дисертация на Георги Цветанов Тотков на тема: „Лидерството в МВР” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков

Становища:

 • проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов
 • проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по защитата на Роман Николов Василев

Защита на докторската дисертация на Роман Николов Василев на тема: „Организирана престъпна група по наказателното право на Р. България и отражението и върху националната сигурност” в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков.

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • доц. д-р Мария Нейкова Кънева

 • доц. д-р Цвета Марчева Маркова
 • доц. д-р Стойчо Колев Стойчев

Документи по защитата на Виолета Петрова Комитска

Защита на докторската дисертация на Виолета Петрова Комитска на тема: „Актуални проблеми на правоохранителните и правоприлагащите органи в Р България за закрила на КИН” за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: проф. д-р Мариела Тодорова Модева.

Рецензенти:

 • проф. д.изк. Симеон Недков Недков
 • проф. д-р Мариела Тодорова Модева

Становища:

 • проф. дин Иля Симеонов Прокопов
 • проф. дикн Евгений Иванов Сачев
 • проф. д-р Владко Мичов Иванов

Документи по защитата на Иван Илиев Миланов

Защита на докторската дисертация на Иван Илиев Миланов на тема: „Етнокултурни характеристики на мигрантите в Република България и тяхното влияние върху системата за националната сигурност” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев.

Рецензенти:

 • проф. д-р Владко Мичов Иванов
 • проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков
 • проф. д-р Ставри Йорданов Фердов

Документи по защитата на Веселин Василев Стефанов

Защита на докторската дисертация на Веселин Василев Стефанов на тема: „Оптимизиране на организацията и управлението на образователната институция – фактор за демократизирането й” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Петър Диков Петров

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Документи по защитата на Цветанка Георгиева Апостолова

Защита на докторската дисертация на Цветанка Георгиева Апостолова на тема: „Иновационни технологии на издателския бизнес в дигитална среда” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова
 • Доц. д-р Никола Рачев Казански

Становища:

 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов
 • Доц. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова

Документи по защитата на Бистра Атанасова Стойчева.

Защита на докторската дисертация на Бистра Атанасова Стойчева на тема: „Лидерски стилове в малки и средни фирми (организационно-психологически аспекти)“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров

Документи по защитата на Любомир Калинов Йосифов.

Защита на докторската дисертация на Любомир Калинов Йосифов на тема: „Организация и управление на системата за предучилищно и училищно образование в Република България“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчевав
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов

нагоре