Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник- д-р Велиян Александров Димитров. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” (Информационна сигурност в конвенционални и облачни архитектури от ИТ и тестване на софтуер), за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – УниБИТ, обявен в ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г., стр. 15   Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова-Стоянова– УниБИТ

Рецензенти:

 • проф. д-р Георги Петров Димитров – УниБИТ
 • доц. д-р Камен Боянов Спасов –ФМИ-СУ „Кл. Охридски“

Становища:

 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов –УниБИТ
 • проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова –УниБИТ
 • доц. д-р Александър Иванов Шикаланов – УниБИТ
 • проф. д.и.н. Валентин Стефанов Кисимов – УНСС  
 • проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник- д-р Боян Колев Жеков. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” (Концептуално моделиране на екосистеми за интернет на нещата), за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – УниБИТ,е обявен в ДВ бр. 46 от 09.06.2017 г. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф д.н. Ирена Йорданова Петева– УниБИТ

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова-Стоянова– УниБИТ
 • проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ФАИО-ТУ

Становища:

 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева–УниБИТ
 • проф. д-р Румен Василев Николов–УниБИТ
 • проф. д-р Галина Стоянова Панайотова – УниБИТ
 • доц. д-р Румен Иванов Трифонов – ФКСТ-ТУ
 • доц. д-р Камен Боянов Спасов –ФМИ-СУ „Кл. Охридски"

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник - д-р Аркади Георгиев Иванов. Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ в образователно направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ (Информационна сигурност; Финансови престъпления и превенция) за нуждите на „Институт за анализи и оценки на туризма“, обявен в ДВ бр. 46/09.06.2017 г. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • проф. д-р Димитър Христов Раев
 • проф. д-р Гено Киров Киров

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска Енчева
 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник - доц. д-р Златин Иванов Киряков. Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор“ в образователно направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ (Информационна сигурност; Финансови престъпления и превенция) за нуждите на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, обявен в ДВ бр. 46/09.06.2017 г. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска Енчева
 • проф. д-р Величка Иванова Милина

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. дн  Екатерина Георгиева Попандонова-Желязова - доц.  в  „Департамент по общообразователни дисциплини“  при  УниБИТ.Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Езиковедски аспекти на ефективната комуникация  на чужд език) е обявен в ДВ, бр. 36/05.05.2017г. за нуждите на „Департамент по общообразователни дисциплини“ при УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. д-р Мария Стефанова Николова
 • Проф. д.п.н. Лиляна Грозданова - рецензия
 • Проф. д-р Енчо Герганов - рецензия
 • Проф. д-р Мария Стефанова Николова – рецензия
 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова  – становище
 • Проф. дпн Александра Венкова Куманова  – становище
 • Проф. д.н Николай Георгиев Палашев  – становище
 • Доц. д-р Цветелина Харакчийска  – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник  гл. ас. д-р Христина Станчева Богова. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Комуникации и управление) е обявен в ДВ бр. 36/05.05.2017 г. за нуждите на катедра „Комуникации и информиране“ при ФБКН на УниБИТ.

Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: Проф. д.н Николай Георгиев Палашев

 • Проф. д.н Николай Георгиев Палашев– рецензия
 • Проф. д-р Венцеслав Бондиков – рецензия
 • Проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов – становище
 • Доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова - становище
 • Доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров -  становище
 • Проф. д-р Ванче Бойков – становище
 • Проф. д-р Здравко Райков – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник д-р Борис Благовестов Шишков. Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” (Бизнес информационни системи),за нуждите на Интердисциплинарен институт за научни изследвания и сътрудничество по бизнес системи и технологии (ИИ-НИСБСТ),е обявен в ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г.

Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

Председател на научното жури: проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов– УниБИТ

 • акад. д.м.н. Иван Петков Попчев– ИИКТ-БАН-рецензия
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ - рецензия
 • проф. д.т.н. Андон  Димитров Лазаров  –Бургаски свободен университет -становище
 • проф. д.т.н. Христо  Августов Кабакчиев  –ФМИ- СУ „Кл. Охридски“- становище
 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева–УниБИТ - становище
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова–УниБИТ - становище
 • проф. д-р Иван Томов Иванов–УниБИТ - становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Иван Христов Христов - доц. в Националния исторически музей Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 2.2 „История и археология“, (Тракийска и римска археология) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на Националния исторически музей. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. дин Валерия Николова Фол - рецензия
 • Проф. д.и.н. Румен Теофилов Иванов - рецензия
 • Доц. д.н. Иля Симеонов Прокопов – рецензия
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева – становище
 • Проф. дин Людмил Стефанов Гетов – становище
 • Проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов – становище
 • Доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Мариела Тодорова Модева-Нанкова - доц. в катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Библиотеки и културен туризъм) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. дикн Валентин Кръстев Станков - рецензия
 • Доц. д-р Иван Георгиев Газдов - рецензия
 • Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова – рецензия
 • Проф. дикн Стефан Ангелов Симеонов – становище
 • Доц. д-р Александър Панайотов Каракачанов – становище
 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова – становище
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

 

До конкурса е допуснат един участник доц. дин Лизбет Любенова Върбанова - доц. в катедра „Културно-историческо наследство“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 2.2 „История и археология“, (История на Българската православна църква) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. дин Илия Георгиев Илиев - рецензия
 • Проф. дин Трендафил Атанасов Митев - рецензия
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева – рецензия
 • Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева – становище
 • Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска – становище
 • Проф. дин Иван Илчев Димитров – становище
 • Доц. д-р Венцислав Иванов Велев – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник д-р Тодор Вълков Чобанов

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 2.2 История и археология (Археология) е обявен в ДВ бр. 46/17.06.2016 г. за нуждите на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Валерия Фол – УниБИТ
 • Проф. дин Станислав Станилов – член на Комисията по образование и наука на Народното събрание – рецензия
 • Проф. дин Валерия Фол - УниБИТ – рецензия
 • Проф. д-р София Василева – УниБИТ – становище
 • Проф. дин Вера Бонева –УниБИТ - становище
 • Проф. дин Казимир Попконстантинов – ВТУ -  становище
 • Доц. д-р Людмил Вагалински –  Национален археологически институт – становище
 • Доц. д-р Маргарита Тодорова Деянова - Ваклинова – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ (Информационни системи във финансите) е обявен в ДВ бр. 71/15.09.2015 г. за нуждите на катедра „Компютърни науки”  – УниБИТ. 

Кандидат в конкурса е д-р Йосиф Аврамов Аврамов. Заседание на научното жури, протокол № 1 от 27.11.2015 г.   Проф. д-р проф. д-р Георги Петров Димитров - председател

 1. проф. д.м.н. Рачо Тодоров Денчев - рецензия 
 2. доц. д-р Румен Димов Андреев, ИИКТ – БАН  – рецензия
 3. проф. д-р Румен Василев Николов – становище
 4. проф. д-р Георги Петров Димитров – становище 
 5. проф. д-р Галина Стоянова Панайотова - становище
 6. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов, ИИКТ – БАН - становище
 7. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова, Институт за икономически изследвания – БАН - становище

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Бригите Полак.

Защита на докторската дисертация Бригите Полак на тема: „Архитектурен модел на общината, ориентиран към бъдещето”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси”. 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 •  проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 • чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров

Документи по защитата на Емилия Цветанова Лазарова.

Защита на докторската дисертация Емилия Цветанова Лазарова на тема: „Обучението по национална сигурност в българското училище – необходимост и очаквания”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”. 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д.ю.н. Никола Андреев Манев
 • проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев

Документи по защитата на Мила Николаева Милева.

Защита на докторската дисертация на Мила Николаева Милева на тема: „Права и задължения на държавата в киберпространството (сравнителноправен анализ)”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1 „Национална сигурност“, докторантска програма „Национална сигурност”. 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков

Документи по защитата на Николай Тихомиров Трифонов.

Защита на докторската дисертация на Николай Тихомиров Трифонов на тема: „Организация, управление и противодействие на миграционната криза в България”за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност по докторска програма „Национална сигурност”.

Председател на научното жури: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • доц. д-р Асен Йорданов Захариев
 • доц. д-р Стойчо Колев Стойчев

Документи по защитата на Ибрахим Исмаилов Карахасанов.

Защита на докторската дисертация на  Ибрахим Исмаилов Карахасанов  на  тема: “Мюсюлманската култура в гр. Никопол и региона като част от българското културно-историческо наследство“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“   в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“  по  докторска програма  „Организация и управление извън сферата на материалното производство“. 

Председател на научното жури: доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров

Рецензенти:

 • Доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • Доц. д-р Венета Петрова Янкова

Становища:

 • проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска
 • проф. дин Щелиян Димитров Щерионов
 • проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев

Документи по защитата на Боян Аспарухов Аспарухов.

Защита на докторската дисертация на  Боян Аспарухов Аспарухов  на  тема: “Социализация  на културно-историческото наследство чрез електронните медии“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“   в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“  по  докторска програма  „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Становища:

 • проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев
 • проф. д-р Тодор Илиев Мишев
 • доц. д-р Никола Рачев Казански

Документи по защитата на Николай Петров Димитров.

Защита на докторската дисертация на Николай Петров Димитров тема: „Оптимизиране на дейността по даване на достъп до класифицирана информация“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов

Документи по защитата на Анета  Рашкова  Донева.

Защита на докторската дисертация на  Анета  Рашкова  Донева  на  тема: “Първото българско земеделско-промишлено изложение през 1892  г.  в  Пловдивския   периодичен  печат“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“   в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“  по  докторантска програма  „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Председател на научното жури: проф. дфн  Иванка  Василева  Янкова

Рецензенти:

 • доц. д-р Силвия Станчева Станчева 
 • доц. д-р Радка  Видева   Колева 

Становища:

 • проф. дфн  Иванка  Василева  Янкова
 • доц. д-р  Калина  Йорданова  Иванова 
 • проф. д-р  Тодор  Илиев  Мишев

 


нагоре