Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Иван Христов Христов - доц. в Националния исторически музей Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 2.2 „История и археология“, (Тракийска и римска археология) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на Националния исторически музей. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. дин Валерия Николова Фол - рецензия
 • Проф. д.и.н. Румен Теофилов Иванов - рецензия
 • Доц. д.н. Иля Симеонов Прокопов – рецензия
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева – становище
 • Проф. дин Людмил Стефанов Гетов – становище
 • Проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов – становище
 • Доц. д-р Людмил Фердинандов Вагалински – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

До конкурса е допуснат един участник доц. д-р Мариела Тодорова Модева-Нанкова - доц. в катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Библиотеки и културен туризъм) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. дикн Валентин Кръстев Станков - рецензия
 • Доц. д-р Иван Георгиев Газдов - рецензия
 • Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова – рецензия
 • Проф. дикн Стефан Ангелов Симеонов – становище
 • Доц. д-р Александър Панайотов Каракачанов – становище
 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова – становище
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

 

До конкурса е допуснат един участник доц. дин Лизбет Любенова Върбанова - доц. в катедра „Културно-историческо наследство“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът за академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 2.2 „История и археология“, (История на Българската православна църква) е обявен в ДВ, бр. 95 /29.11.2016 г. за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“ при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. дин Илия Георгиев Илиев - рецензия
 • Проф. дин Трендафил Атанасов Митев - рецензия
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева – рецензия
 • Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева – становище
 • Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска – становище
 • Проф. дин Иван Илчев Димитров – становище
 • Доц. д-р Венцислав Иванов Велев – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник д-р Тодор Вълков Чобанов

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 2.2 История и археология (Археология) е обявен в ДВ бр. 46/17.06.2016 г. за нуждите на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИОУЗКИН) при ФБКН на УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. дин Валерия Фол – УниБИТ
 • Проф. дин Станислав Станилов – член на Комисията по образование и наука на Народното събрание – рецензия
 • Проф. дин Валерия Фол - УниБИТ – рецензия
 • Проф. д-р София Василева – УниБИТ – становище
 • Проф. дин Вера Бонева –УниБИТ - становище
 • Проф. дин Казимир Попконстантинов – ВТУ -  становище
 • Доц. д-р Людмил Вагалински –  Национален археологически институт – становище
 • Доц. д-р Маргарита Тодорова Деянова - Ваклинова – становище

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ (Информационни системи във финансите) е обявен в ДВ бр. 71/15.09.2015 г. за нуждите на катедра „Компютърни науки”  – УниБИТ. 

Кандидат в конкурса е д-р Йосиф Аврамов Аврамов. Заседание на научното жури, протокол № 1 от 27.11.2015 г.   Проф. д-р проф. д-р Георги Петров Димитров - председател

 1. проф. д.м.н. Рачо Тодоров Денчев - рецензия 
 2. доц. д-р Румен Димов Андреев, ИИКТ – БАН  – рецензия
 3. проф. д-р Румен Василев Николов – становище
 4. проф. д-р Георги Петров Димитров – становище 
 5. проф. д-р Галина Стоянова Панайотова - становище
 6. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов, ИИКТ – БАН - становище
 7. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова, Институт за икономически изследвания – БАН - становище

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Фолкер Хоенвартер
Защита на докторската дисертация на Фолкер Хоенвартер на тема: „Устойчиви подходи и съвременни кибернетични модели в управлението“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, по докторантска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • проф. д-р инж. Станимир Стоянов Станев

Становища:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
 • проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков

Документи по защитата на Мария Симеонова Бранкова.
Защита на докторска дисертация на Мария Симеонова Бранкова на тема: „Мултимедийни технологи и специални колекции – трансформации в библиотечния функционален модел в дигитална среда” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Председател на научното жури: Проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева

Рецензенти:

 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова

Становища:

 • Проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева
 • Доц. д-р Никола Рачев Казански
 • Доц. дсн Людмила Евлогиева Иванчева

Документи по защитата на Ася Любенова Асенова.
Защита на докторска дисертация на Ася Любенова Асенова на тема: „Училищният медиен център – база за обучение и извънучебни дейности“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова

Рецензенти:

 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Становища:

 • Доц. д-р Добринка Атанасова Стойкова
 • Доц. д-р Никола Рачев Казански
 • Доц. д-р Калина Йорданова Иванова

Документи по защитата на Мирослава Димитрова Янчева.
Защита на докторската дисертация на Мирослава Димитрова Янчева на тема: „Организация на информационния процес при изучаване на английски метафори от учащи Intermediate level в условията на образователната интерактивност за обогатяване на чуждоезиковата компетентност“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Стефанова Николова

Рецензенти:

 • Проф. д-р Мария Стефанова Николова
 • Проф. д.п.н. Лиляна Александрова Грозданова

Становища:

 • Доц. д.н. Екатерина Георгиева Попандонова-Желязова
 • Проф. д-р Енчо Недялков Герганов
 • Проф. д.н. Георги Николов Кръстев

Документи по защитата на Стефка Николаева Чернева.
Защита на докторската дисертация на Стефка Николаева Чернева на тема „Четенето и проблеми на потребностите му в големия град“ (на примера на Велико Търново) за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“

Председател на научното жури: проф. дпн Александра Венкова Куманова

Рецензенти:

 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. д-р Алберт Нисим Бенбасат

Становища:

 • Проф. дпнй Александра Венкова Куманова
 • Доц. д-р Никола Рачев Казански
 • Проф. д-р Елена Иванова Георгиева

Документи по защитата на Мариана Петрова Владимирова.
Защита на докторската дисертация на Мариана Петрова Владимирова на тема: „Влияние върху културната идентичност като фактор на националната сигурност“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д-р Добрин Димитров Анастасов

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на д-р Нина Димитрова Герджикова.
Защита на докторската дисертация на д-р Нина Димитрова Герджикова на тема: „Организация и управление на социалната комуникация в училищната педагогика“ за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по научна специалност „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев

Рецензенти:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д-р Петър Диков Петров

Становища:

 • Проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев
 • Проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков
 • Проф. д-р Петър Райков Петров
 • Проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова

Документи по защитата на Емил Асенов Руженов.
Защита на докторската дисертация на Емил Асенов Руженов на тема „Мониторинг на документалния поток от учебна литература по физика в България 1824-2014“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“ .

Председател на научното жури: проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Рецензенти:

 • проф. дфн Желязко Димитров Стоянов
 • доц. д-р Желязка Димитров Райкова

Становища:

 • проф. д-р Нели Тодорова Костова
 • проф. дикн Евгений Иванов Сачев
 • проф. д-р Тодор Илиев Мишев

Документи по защитата на Веселка Петрова Митова.
Защита на докторската дисертация на Веселка Петрова Митова на тема: „Влияние на елитите върху държавността и сигурността на Втората българска република” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

Рецензенти:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д. полит. н. Тодор Александров Танев

Становища:

 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов
 • проф. д.ик.н. Димитър Христов Иванов

Документи по защитата на Неделчо Русанов Неделчев.
Защита на докторската дисертация на Неделчо Русанов Неделчев на тема: „Организация и управление на защитата на населението при кризи“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • проф. д-р Димитър Салтиров Димитров

Становища:

 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков
 • доц. д-р Христо Атанасов Христов

Документи по защитата на Искрен Гришев Абаджиев.
Защита на докторската дисертация на Искрен Абаджиев на тема: „Модели на организация и управление на информационни ресурси в издателския бизнес“ за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“

Председател на научното жури: проф. д-р Кристина Иванова Върбанова – Денчева

Рецензенти:

 • проф. д-р Кристина Иванова Върбанова – Денчева - УниБИТ
 • проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова – СУ

Становища:

 • доц. д-р Люба Дражева Цветкова - УниБИТ
 • доц. д-р Никола Рачев Казански - БАН
 • доц. д-р Доминика Милчова Асенова-Янева - БАН

Документи по защитата  на докторант Али Чакър.

 

Защита на докторска дисертация  на Али Чакър на тема:  „Културата на храненето на турците в българската и  турска част на Тракия: етнокултурни взаимодействия от гледна точка на културния туризъм“,за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Председател на научното жури: Проф. дин Христо Луков Матанов

Рецензенти:

 • Проф. дин Христо Луков Матанов  - УниБИТ
 • Доц. д-р Евгения Петкова Троева – Григорова  - ИЕФЕМ-БАН

Становища:

 • Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска – УниБИТ
 • Доц. д-р Венета Петрова Янкова -  ШУ "Епископ Константин Преславски"
 • Проф. д-р Николай Иванов Ненов – РИМ- Русе 

Документи по защитата на Божидар Миодраг Ракович.

Защита на докторска дисертация на Божидар Миодраг Ракович на тема: „Изследване и разработване на алгоритми за създаване на методика за управление на риска в промишлеността”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”  по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Председател на научното жури: проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова

Рецензенти:

 • проф. д.т.н. Христо Августов Кабакчиев 
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова 

Становища:

 • проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев 
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д-р Славолюб Радомир Алексич

Документи по защитата на Мая Витомир Любич.

Защита на докторска дисертация на Мая Витомир Любич на тема: „Изследване и анализ на информационна система за управление на риска за опазване на околната среда”, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР”  по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев 

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев 
 • доц. д-р Николай Иванов Янев

Становища:

 • проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев 
 • проф. д-р Славолюб Радомир Алексич
 • проф. д-р Георги Петров Димитров

Документи по защитата на Денислава Милкова Николова.

Защита на докторската дисертация наДенислава Милкова Николова на тема: „Организация и управление на информационното осигуряване на корпоративната социална отговорност“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • Доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • Проф. д-р Димитър Салтиров Димитров

Становища:

 • Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • Доц. д-р Христо Атанасов Христов
 • Доц. д-р Труфка Русева Димитрова

нагоре