Процедури

Страницата съдържа информация за:

Заемане на академични длъжност

Документи по конкурс за избор на академична длъжност „ДОЦЕНТ“

До конкурса е допуснат един участник преп. д-р Веселин Петров Чантов

Конкурсът за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Чуждоезикова комуникативна компетентност. Непрекъснато обучение) е обявен в ДВ бр. 103 / 28.12.2017 г. за нуждите на Департамент по общообразователни дисциплини при УниБИТ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УниБИТ.

 • Председател на научното жури: Проф. д-р Мария Стефанова Николова

 

 • Проф. д.н. Екатерина Георгиева Попандонова-Желязова - рецензия
 • Проф. д.ф.н. Стефка Иванова Георгиева - рецензия
 • Проф. дн Николай Георгиев Палашев - становище
 • Доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева - становище
 • Доц. д.пед.н. Галя Крумова Матева - становище
 • Проф. д-р Мария Стефанова Николова - становище
 • Доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева - становище

Придобиване на образователната и научна степен ”Доктор” и научната степен „Доктор на науките"

Документи по защитата на Соня Любомирова Спасова

Защита на докторската дисертация на Соня Любомирова Спасова на тема: „Управление на процесите, свързани със социализацията на културно-историческото наследство и развитието на училищното образование в България” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева.

Рецензенти:

 • проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • проф. д. изк. Симеон Недков Недков

Становища:

 • проф. дикн Евгений Иванов Сачев
 • проф. д-р Тодор Илиев Мишев
 • проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова

Документи по защитата на Косара Николаева Илиева

Защита на докторската дисертация на Косара Николаева Илиева на  тема: “Еволюция на телевизионната медийна екология“  за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“   в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“  по  докторантска програма  „Книгознание, библиотекознание и библиография“ 

Председател на научното жури:  проф. дфн  Иванка  Василева  Янкова

Рецензенти:

 • Доц. д-р Румелина Илиева Василева
 • Проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова

Становища:

 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Доц. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова
 • Доц. д-р Никола Рачев Казански

Документи по защитата на Деян Любиша Андреевич

Защита на докторската дисертация на  Деян Любиша Андреевич на тема: „Иновативни модели за развитие на туризма в трансграничния регион България-Сърбия” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: Проф. дфн Иванка Василева Янкова.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Ванче Стеванов Бойков
 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова

Становища:

 • Проф. д-р Чавдар Асенов Христов
 • Проф. д-р Евгени Кирилов Велев
 • Доц. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова

Документи по защитата на Христина Димитрова Лазарова.

Защита на докторската дисертация на Христина Димитрова Лазарова на тема: „Медийни стратегии за социална интеграция на деца в неравностойно положение” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Председател на научното жури: проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева.

Рецензенти:

 • проф. д-р Евдокия Боянова Борисова
 • проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева

Становища:

 • доц. д.н. Андриана Борисова Ефтимова
 • доц. д-р Люба Дражева Цветкова
 • доц. д-р Елена Борисова Тарашева

Документи по защитата на Ивайло Красимиров Пешков.

Защита на докторската дисертация на Ивайло Красимиров Пешков на тема: „Музейното дело в Берковица – културно-историческо развитие и съвременно състояние “за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“.

Председател на научното жури: проф. дикн Евгений Иванов Сачев.

Рецензенти:

 • проф. д.изк. Симеон Недков Недков
 • проф. дикн Евгений Иванов Сачев

Становища:

 • проф. дин Вера Петрова Бонева
 • доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 • доц. д-р Светла Бориславова Димитрова

Документи по защитата на Бистра Атанасова Стойчева.

Защита на докторската дисертация на Бистра Атанасова Стойчева на тема: „Лидерски стилове в малки и средни фирми (организационно-психологически аспекти)“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

 • проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Становища:

 • доц. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров

Документи по защитата на Любомир Калинов Йосифов.

Защита на докторската дисертация на Любомир Калинов Йосифов на тема: „Организация и управление на системата за предучилищно и училищно образование в Република България“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензенти:

 • проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчевав
 • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

Становища:

 • проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
 • доц. д-р Димитър Янков Димитров
 • проф. д-р Георги Стоянов Карастоянов

нагоре