Често задавани въпроси

 1. Какво е Еразмус?
 2. Какво е ECTS?
 3. Какво е ECTS кредит?
 4. Какво значи пълно академично признаване?
 5. Как става трансферът на оценките?
 6. Кои студенти могат да участват?
 7. Какви са критериите за подбор?
 8. Каква е процедурата по кандидатстване?
 9. Можем ли да кандидатстваме с повече от един работен език?
 10. Колко пъти можем да участваме по програма Еразмус?
 11. Кои са работните езици на програмата?
 12. Кои са университетите, за които можем да кандидатстваме?
 13. Има ли възможност и студенти магистри да се включат в програмата?

Какво е Еразмус?

Еразмус е програма на ЕС за сътрудничество в областта на висшето образование в рамките на програма СОКРАТ. Основните дейности по програма Еразмус са: обмен на студенти на реципрочна основа за частично обучение в чуждестранен университет, преподавателска мобилност, разработване на съвместни учебни програми и европейски модули, интензивни програми, разработване и прилагане на кредитната система, тематични мрежи.

При обмена на студенти съществените особености са: 1) Пълното академично признаване на периода на обучение в чуждестранния университет – партньор; 2) Освобождаването от такси за обучение в университета-партньор; 3) Наличието на стипендия, давана от програмата, която е в зависимост от стандарта на живот в приемащата страна. Размерът на стипендията за ИУ варира от 180 до 264 евро/месец за последната академична година. По правило стипендията е достатъчна, за да покрие настаняването в общежитие + малък остатък. Допълнителните средства, необходими, при обучението в чужбина по програмата– за транспорт,учебници и храна по правило не надвишават 200 евро, което дава изключителни възможности пред нашите студенти да получат опит в чужбина с минимум средства.

Какво е ECTS?

ECTS (Европейска система за трансфер на кредити) е система, която позволява на университетите партньори да осъществят обмена на студенти, давайки им единна система за оценяване, а също така и чрез въвеждането на понятието “кредит” да получат средство за съпоставяне на техните програми.

 

Какво е ECTS кредит?

Кредити – представляват числен израз на съдържанието на учебните дисциплини и характеризират аудиторната и извънаудиторната натовареност на студентите, необходима за успешното усвояване на знанията по съответната дисциплина. 

Какво значи пълно академично признаване?

Пълното академично признаване означава, че периодът на обучение, включително времето за изпити или други форми на оценяване, заменя изцяло аналогичният процес на обучение в изпращащия университет, макар че между съдържанието на одобрените учебни програми съществува разумно различие .

За да Ви бъде признат академично семестърът трябва да вземете изпити даващи ви 30 ECTS кредита, а за да Ви бъде призната цяла академична година – 60 ECTSкредита. На Вас ви се присъждат определения брой кредити, единствено ако си вземете успешно изпита (с оценка по ECTS най-малко D ). Броят присъдени кредити не зависи от вашата оценка.

Как става трансферът на оценките?

При приключване на обучението в чуждестранният университет - партньор на ИУ-Варна ви се издава TRANSCRIPT OF RECORDS , където са описани всички записани от Вас и положени изпити по съответните дисциплини. В този документ са описани оценките, които сте получили по тяхната локална система за оценяване, присъденият брой ECTS кредити и оценките по ECTS оценъчната система. Оценките по ECTS са A ,B , C , D и E . Като последната “ E ” означава “незадоволителен”, което значи че не Ви се присъждат кредитите, които носи съответната дисциплина. Съгласно нашата шестобална система ECTS оценките са както следва: A – 6, B – 5, C – 4, D – 3.

Кои студенти могат да участват?

Целевата група са студенти от всички специалности, 2,3 или 4 курс на обучение, имащи среден успех от следването до момента най-малко 4,50. При отсъствието на достатъчен брой кандидати, за участие се допускат по изключение да участват студенти от 1 курс на обучение. Така например при последното класиране на кандидати за Франция при 11 места се явиха общо 10 кандидата(вкл. първокурсници). 

Какви са критериите за подбор?

При явяването на по-малък брой кандидати от броя места за съответният език/страна, тест по езика не се провежда. Подборът става на база средният успех до момента.

При явяването на по-голям брой кандидати от броя места за съответният език/страна се провежда езиков тест (писмен и устен). Критерият за подбор в този случай е състезателен бал образуван като сбор от средният успех от следването до момента и средноаритметичната оценка от двата езикови теста(писмен и устен). Максималният бал образуван по този начин е 12.


Каква е процедурата по кандидатстване?

Около средата на м.Март отдел ”Международно сътрудничество” обявява сключените договори и места за участие, както и крайните срокове за подаване на молби за участие. Обикновено крайният срок за подаване на молби е в началото/средата на м.Април. До една седмица след крайният срок за подаване на молби се провеждат езиковите тестове. Резултатите от проведените изпити се обявяват веднага.

Първоначалното класиране обявява по възможност няколко часа след провеждането на изпита. В случаите, когато има кандидати, които полагат изпит по повече от един език (напр. Английски и Немски) е възможно класирането да бъде забавено до протичането на всички езикови изпити.

След обявяването на предварителното класиране, класираните кандидати имат обикновено 2 дни краен срок, за да потвърдят участието си. Потвърждаването означава, че са обмислени всички рискове относно финансовите аспекти на заминаването, проучен е съответният университет и кандидатът ясно осъзнава всички плюсове и минуси от неговото заминаване. 

Можем ли да кандидатстваме с повече от един работен език?

Да, честа практика е кандидати да се явяват на изпити по два работни езика. 

Колко пъти можем да участваме по програма Еразмус?

Веднъж. Това е едно от задължителните условия на програмата. Ето защо препоръчваме на всички кандидати да предпочитат обучение от 1 академична година, вместо 1 семестър.

Кои са работните езици на програмата?

Английски, Немски и Френски, въпреки че някои университети нямат програма за обучение на английски (напр. университета в Коимбра, Португалия или DEUSTO в Испания.) За следващата година е възможно провеждането на езиков тест и на испански език поради големият брой появили се кандидати, владеещи испански. 

Кои са университетите, за които можем да кандидатстваме?

Препоръчваме ви да разгледате подробно секцията "Партньори", където бихте могли да видите и отзивите на нашите студенти от съответният университет. 

 

Има ли възможност и студенти магистри да се включат в програмата?

Поради съществуващите различия в образователните системи на някои от участващите страни участието на магистри в програма “Еразъм” е ограничено, въпреки че отдел “Международно сътрудничество” непрекъснато разширява мрежата от университети - партньори.

ЕК създаде нов инструмент за обучение на студенти в магистърско обучение–ERASMUS MUNDUS . Университети от България ще могат да участват едва за академичната 2006/2007год., като първото приемане на предложения ще бъде през пролетта/лятото на 2005 г. През преходния период студентите от България са приравнени към студенти от “трети страни” , което им дава възможност да участват в програмите на създалите вече такива програми университети в Западна Европа.Стипендиите по тази програма засега са средно около 2000 евро.


нагоре