ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ (ИИС)

Институтът по информация и сигурност е основно звено в УниБИТ, съгласно чл. 25, ал.2 и чл. 26, б, ал.1 и ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО). Учреден е съгласно Постановление на Министерски съвет на Р България, № 334, от 02.12.2016 г., публикувано в държавен вестник, бр. 97 от 06.12.2016г. и действа на основание на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България и Кодекса на труда, при спазване разпоредбите на Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ и Правилника на УниБИТ за прилагане на ЗРАСРБ.

Основният предмет на дейност на Института е:

Извършване на научни, научно-приложни изследвания, консултантски услуги, обучение и други свързани със защитата и сигурността на информацията, на обекти от критичната инфраструктура, като фактори на националната сигурност, въвеждане на нови високотехнологични решения с обществено значима практическа стойност, така и с проблемите на сигурността на социалната организация и националната сигурност. Осъществяване на сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в страната и чужбина. Размяна на научни и образователни информационни материали, на покани за участие в международни прояви – конгреси, конференции, симпозиуми и други научни и образователни събития.

Разнообразна информационна дейност за популяризиране на резултатите от научните изследвания, учебните практикуми и квалификационните курсове.

Работен екип:

  • Директор - проф. д.н. Стоян Денчев;
  • Научен сектретар - доц. д-р Диана Стоянова;
  • Ръководител на секция - гл. асистент Мирияна Павлова;
  • Главен експерт - Румяна Манчева;
  • Главен експерт - асистент Стелиана Йорданова

нагоре