Прием ОНС "Доктор"

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 91, СТР. 71 ОТ 02 НОЕМВРИ 2021 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

Обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2021/2022 г. в следните професионални направления:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 2 бр. редовно и 1 бр. задочно – по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 бр. редовно, съгласно чл. 5, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерски съвет от 1993 г. за българи, живеещи извън Република България и 6 бр. задочно – по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“;
 • 9.1. Национална сигурност – 1 бр. задочно – по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 215, тел. за справки – +359 878 220 451, www.unibit.bg.

Документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (Образец на заявлението).
 2. Творческа автобиография със снимка и подпис.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” оригинал и копие от нея (оригиналът се връща при сравнение с копието от длъжностното лице).
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Медицинско удостоверение.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.
 8. Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.
 9. Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти за учебната 2020/2021 г. (38 лв. за изпит по специалността и 32 лв. за изпит по чужд език) – таксите могат да бъдат заплатени на място в касата на УниБИТ или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ.

Документи се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД).

Контакти

 • Ралица Йотова: r.yotova@unibit.bg
 • Памела Делева: p.deleva@unibit.bg

Телефони:02/970 85 98, 0878 22 04 51


нагоре