Прием ОНС "Доктор"

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 100, СТР. 66 ОТ 24 НОЕМВРИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

Обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти, български граждани, през учебната 2020/2021 г. в професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки – 9 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85 98. www.unibit.bg

Документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (Образец на заявлението).
 2. Творческа автобиография със снимка и подпис.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” оригинал и копие от нея (оригиналът се връща при сравнение с копието от длъжностното лице).
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Медицинско удостоверение.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.
 8. Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.
 9. Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти за учебната 2020/2021 г. (38 лв. за изпит по специалността и 32 лв. за всеки следващ.) – таксите могат да бъдат заплатени на място в касата на УниБИТ или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ.

Документи се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД).

Контакти

 • Ралица Йотова: r.yotova@unibit.bg
 • Памела Делева: p.deleva@unibit.bg

Телефони:02/970 85 98, 0878 22 04 51


нагоре