ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 96, СТР. 104 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти в задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2023/2024 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 2 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 9.1. Национална сигурност  1 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

 

Документи за участие в конкурса:

1.   Заявление до Ректора за участие в конкурса (Образец на заявлението).

2.   Творческа автобиография със снимка и подпис.

3.   Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ оригинал и копие от нея (оригиналът се връща при сравнение с копието от длъжностното лице).

4.   Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5.   Медицинско удостоверение.

6.   Свидетелство за съдимост.

7.   Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.

8.   Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.

9.   Документ за платена такса за кандидатстване за образователна и научна степен „Доктор“ за учебната 2023/2024 г. в размер от 85 лв.

Таксата се заплаща на място в касата на УниБИТ при подаването на документи или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ, Основание: кандидатстване за ОНС „доктор“.

 

Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД).

 

Контакти:

·      Ралица Йотова: r.yotova@unibit.bg, главен експерт

·      Памела Делева: p.deleva@unibit.bg, главен експерт

·      Габриела Кръстанова: g.krastanova@unibit.bg , технически сътрудник

Телефон: 0878 22 04 51


нагоре