Прием ОНС "Доктор"

Обявени места

 1. Книгознание, библиотекознание и библиография – 4 бр. редовно и 5 бр. задочно;
 2. Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда – 4 бр. редовно и 6 бр. задочно;
 3. Организация и управление на информационни процеси – 1 бр. редовно и 4 бр. задочно;
 4. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление– 3 бр. редовно и 7 бр. задочно;
 5. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 2 бр. задочно.

(Конкурсът е обявен в Държавен вестник брой 46, от 17 юни 2016 г., стр. 138).Icon (389)

Документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (Образец на заявлението).
 2. Автобиография с подпис на кандидата.
 3. Снимка на кандидата в паспортен формат – 1 бр.
 4. Нотариално заверено копие от диплома и приложението към нея за завършена образователно-квалификационна степен „магистър”.
 5. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 6. Медицинско удостоверение.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти за учебната 2016/2017 г. (37 лв. за изпит по специалността и 32 лв. за всеки следващ.) – таксите могат да бъдат заплатени на място в касата на УниБИТ или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ.
 9. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.
 10. Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.

Документи се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД)

Контакти

 • Цветелина Варадинова: c.varadinova@unibit.bg
 • Ралица Йотова: r.yotova@unibit.bg

Телефони: 02/970 85 98, 0878 22 04 51


нагоре