Прием ОНС "Доктор"

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 49, СТР. 35 ОТ 20 ЮНИ 2017 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,
 
1. Обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2017/2018 г. в професионалните направления:
3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 5 бр. редовно и 11 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“ „Наукознание“;
4.6. Информатика и компютърни науки – 3 бр. редовно и 7 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“;
9.1. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 2 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg.

Документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (Образец на заявлението).
 2. Автобиография с подпис на кандидата.
 3. Снимка на кандидата в паспортен формат – 1 бр.
 4. Нотариално заверено копие от диплома и приложението към нея за завършена образователно-квалификационна степен „магистър”.
 5. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 6. Медицинско удостоверение.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти за учебната 2016/2017 г. (37 лв. за изпит по специалността и 32 лв. за всеки следващ.) – таксите могат да бъдат заплатени на място в касата на УниБИТ или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ.
 9. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.
 10. Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.

Документи се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД)

Контакти

 • Цветелина Варадинова: c.varadinova@unibit.bg
 • Ралица Йотова: r.yotova@unibit.bg

Телефони: 02/970 85 98, 0878 22 04 51


нагоре