Прием ОНС "Доктор"

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 61, СТР. 59 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,
 
1. Обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2018/2019 г. в професионалните направления:
3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 10 бр. редовно и 17 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“;
4.6. Информатика и компютърни науки – 2 бр. редовно и 8 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“;
9.1. Национална сигурност – 1 бр. редовно и 1 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. . Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg.

Документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (Образец на заявлението).
 2. Автобиография с подпис на кандидата.
 3. Нотариално заверено копие от диплома и приложението към нея за завършена образователно-квалификационна степен „магистър”.
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Медицинско удостоверение.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти за учебната 2016/2017 г. (37 лв. за изпит по специалността и 32 лв. за всеки следващ.) – таксите могат да бъдат заплатени на място в касата на УниБИТ или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ.
 8. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.
 9. Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.

Документи се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД)

Контакти

 • Ралица Йотова:  r.yotova@unibit.bg
 • Ева Ценкова: e.tsenkova@unibit.bg
 • Петя Алексова: p.aleksova@unibit.bg

Телефони: 02/970 85 98, 0878 22 04 51


нагоре