Прием ОКС "Доктор"

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 48, СТР. 159 ОТ 28 ЮНИ 2022 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2022/2023 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 8 бр. редовно и 10 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 4 бр. редовно и 6 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 4 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit,bg

Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД).

  Документи за участие в конкурса:
 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса Образец на заявлението
 2. Творческа автобиография със снимка и подпис.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ оригинал и копие от нея (оригиналът се връща при сравнение с копието от длъжностното лице).
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Медицинско удостоверение.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.
 8. Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.
 9. Документ за платена такса за кандидатстване за образователна и научна степен „Доктор“ за учебната 2022/2023 г. в размер от 78 лв.
 10. Таксата се заплаща на място в касата на УниБИТ при подаването на документи или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ, Основание: кандидатстване за ОНС „доктор“.

нагоре