Важна информация за ОКС „Бакалавър” след ОКС "Професионален бакалавър"

Съдържание на страницата

 

УНИВЕРСИТЕТ  ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  И ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

УТВЪРЖДАВАМ                                               
РЕКТОР:                                                            
 /проф. д.ик.н. Ст. Денчев/          
 

 

 

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД  

ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018ГОДИНА

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

15.11.2017

10.12.2017

29.01.2018

08.02.2018

21.03.2018

28.03.2018

20.06.2018

24.06.2018

                 /26 учебни дни/

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

31.03.2018

29.04.2018

11.05.2018

25.05.2018

01.06.2018

10.06.2018

20.06.2018

24.06.2018

                 /30 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

02.07.2018 - 05.07.2018 г.

08.10.2018 - 11.10.2018 г.

 

 

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2017 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър

10.09.2018

18.09.2018

20.09.2018

25.09.2018

27.09.2018

30.09.2018

15.11.2018

20.11.2018

 

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

Месец Април 2019 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2018-2019 г.)

Месец Юли 2019 г.

(датата ще бъде определена в графика за уч.2018-2019 г.)

 

 
 

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ СЛЕД 

ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018ГОДИНА

 

За специалност „Библиотекознание и библиография“ приети Октомври 2016 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III-ви семестър

08.09.2017

17.09.2017

19.09.2017

24.09.2017

25.09.2017

27.09.2017

28.09.2017

30.09.2017

 

 

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

09.10.2017 – 13.10.2017

12.03.2018 – 15.03.2018

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

 

Семестриални такси за уч. 2017/2018 г.

"БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФ. БАКАЛАВЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ 770 505
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки.Специалност: ИТ и ИБ 855,50 505

 

 

Полезни документи

 

 


нагоре