Институт за  научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско училище)

Институтът за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД) към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е основно звено на УниБИТ по смисъла на чл. 25, ал. 2 и чл. 26(б) ал.1 и ал.2 от Закона за висшето образование. Учреден е съгласно Постановление на Министерския съвет на Република България № 225, от 01.11.2010 г., публикувано в Държавен вестник, бр.88, от 09.11.2010 г. и решение на Академичния съвет на УНИБИТ от 21.12.2010 г. и действа на основание на Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Кодекса на труда (КТ), при спазване на разпоредбите на Правилника за устройството, управлението и дейността (ПУУД) на УНИБИТ и Наредбата на УниБИТ за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България.

Повече информация за ИНИОД и неговата дейност можете да намерите в специализираната му страница на адресhttp://iniod.unibit.bg/


нагоре