Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско училище)

Университетът по библиотекознание и информационни технологии предлага отлични възможности за обучение в докторантура в три различни форми – редовна, задочна и самостоятелна. За целта в неговата структура функционира Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД). Това е едно от малкото в страната т.нар. „Докторантски училища“, в което се обучават над 200 докторанти в различни докторски програми.

Дейността на Института е насочена към извършването на дългосрочна научноизследователска дейност в научните области, в които УниБИТ има акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА), както и да оказва пълноценна методологическа и методическа помощ на докторантите, за да подпомогне тяхното развитие, успешна защита и получаване на образователната и научна степен „Доктор“.

Мисията на Института е да създава и разпространява нови знания и нови научно–приложни продукти, да осигурява постоянно развитие на научноизследователската и научно приложната дейност, да формира постоянно самообучаваща се и усъвършенстваща се академична общност, задаваща нови еталони в научните изследвания и продължаващото образование на елитни кадри, стимулираща развитието на толерантни научни взаимодействия в съответствие с националните, европейските и общочовешките норми и ценности.

Институтът за научни изследвания и обучение на докторанти има 9 акредитирани програми:

По професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки:

  • Книгознание, библиотекознание библиография
  • Организация и управление на информационни процеси
  • Културно – историческо наследство в съвременна информационна среда
  • Наукознание
  • Бизнес, администриране обществени комуникации и технологии
  • Теория на информацията и управление на знания
  • Лидерство

По професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

  • Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки

По професионално направление 9.1. Национална сигурност

  • Национална сигурност

ЗА КОНТАКТИ:

гр. София, бул. Цариградско шосе 119,
ет. 2, к-т 215 (Деловодство на ИНИОД)
Телефон: + 359 878 220 451
E-mail: iniod@unibit.bg

Проф. д.ик.н. Гошо Петков – Директор на ИНИОД
g.petkov@unibit.bg

Гл. ас. д-р Ралица Йотова – гл. експерт
r.yotova@unibit.bg

Памела Делева – гл. експерт
p.deleva@unibit.bg

Габриела Кръстанова – технически сътрудник
g.krastanova@unibit.bg


нагоре