Съдържание на страницата

Раздел I

Раздел ІІ

 Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

В УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Р А З Д Е Л   I

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. В УниБИТ могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище.

Чл. 2. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за всички професионални направления и/или всички специалности в редовна, задочна и/или дистанционна форма на обучение, за които УниБИТ има програмна акредитация.

Чл. 3. Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по следните начини:

а) с оценки от Държавен зрелостен изпит, въведен от учебната 2007/2008 г., съгласно Наредба № 3 (Държ. вестник, бр. 74, 14.09.2007 г.) и/или чрез полагане на електронен конкурсен изпит;

б)без конкурсен изпит по чл.6, ал.2, т. 3 и 10 от настоящата Наредба.

Чл. 4. Кандидат-студентът избира начина на кандидатстване за всяко професионално направление и/или за всяка специалност поотделно.

Чл. 5. Броят на местата за прием по професионални направления в съответствие с чл. 9, ал.3, т.6, б. „а“ и „б“ от ЗВО се определя с Решение на Министерски съвет.

Чл. 6. (1)Броят на местата за прием на студенти по професионални направления или специалности се обявява предварително.

(2) От общия брой обявени места за прием по чл.9, ал.3, т.6, б. „а“ от ЗВО:

1.До 10 местав редовна форма на обучение за всяка от специалностите в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили следните гимназии и/или профили:

- за специалностите ББ и БИМ – Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалност „Библиотекознание“;

- за специалността ПК – Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалности „ Полиграфия“, „Графичен дизайн“ и „ Компютърна графика“ илиНСУ “СОФИЯ”  профил „Технологичен – Издателски дейности и масови комуникации“.

- за специалността ИРТ – профил “технологичен” (туризъм, екскурзоводство, хотелиерство, ресторантьорство);

2.До 10 местав редовна форма на обучение за специалността КИН в професионално направление 2.2. „История и археология“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили националните гимназии по изкуствата или националните гимназии по културата в страната;

3.В редовната форма на обучение във всяка от специалностите в професионалните направления 2.2. „История и археология“ и 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ се приемат: завършили средното си образование с успех „Отличен“ в избрана от тях специалност

4.До 50 местав редовна форма на обучение в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили профил: „технологичен” или „природоматематически“ (математика, информатика, информационна сигурност, информационни технологии, компютърна техника и технологии, компютърни мрежи, комуникационни системи, програмиране, електронна техника, електронно изчислителна техника, компютърно проектиране и моделиране, графичен дизайн, компютърна графика, микропроцесорна техника, обработка на информацията, икономика, мениджмънт, финансово посредничество, предприемачество и бизнес) и до 5 места в редовна форма на обучение в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили специалности „Графичен дизайн“ и „ Компютърна графика“ в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

5. До 11 места в задочната форма на обучение за всяка от специалностите в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят:

- за специалностите ББ и БИМ – в библиотечната мрежа;

- за специалността ПК – в книгоиздаването и книготърговията;

- за специалността АД – в сферата на архивите;

- за специалността ОПП и КИ – в сферата на комуникациите (PR, маркетингови отдели, НПО)

- за специалността ИРТ – в сферата на туризма;

6. До 11 места в задочната форма на обучение за специалността КИН в професионално направление 2.2. „История и археология“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят в архиви, музеи, галерии и други културни институции;

7. До 50 места в задочна форма на обучение в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят в държавната, съдебната и местната администрация и частния сектор в сферата на информационните и комуникационните технологии и информационната сигурност,

8. До 22 места в задочната форма на обучение в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят в сферата на отбраната и сигурността.

За категорията по чл. 6, ал. 2, т. 5,6,7 и 8 се изисква минимален трудов стаж 6 месеца към датата на подаването на документите. Заедно с документите, които се изискват по чл. 10, тази категория кандидат-студенти подават копия от трудовата книжка и от актуалния си трудов договор.

9. До 1 място в редовната форма на обучение за едно професионално направление и/или за една специалност на първото класиране могат да се заемат от кандидат-студенти, успешно положили електронни конкурсни изпити или кандидатствали с матура: инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; майки с три и повече деца.

За категорията по чл. 6, ал. 2, т. 9 кандидат-студентите заедно с документите, които се изискват по чл. 10, подават и документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

10.В редовната форма на обучение във всяко професионално направление и във всяка от специалностите се приемат: а) лауреати на национални и международни олимпиади, завършили средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата; б) заели призови места (от първо до десето място) на националнитеи международни състезания по математика и информатика, както и на трети и четвърти кръг на олимпиадите по математика и информатика (за специалностите ИТ, ИТСА, ИС, ИБ, КН); в)завършили средното си образование с успех Отличен (6.00) в избрана от тях специалност.

За тази категория чл. 6, ал. 2, т. 10 заедно с документите, които се изискват по чл. 10, кандидат-студентите подават и документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Подаването на документи и записването на кандидат-студентите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 10 се извършва в периода от 19 юни до 5 юли 2018 г.

11.До 10 местав редовна форма на обучение за професионално направление 2.2. „История и археология“, 4.6. „Информатика и компютърни науки“ и за всяка от специалностите в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили гимназии, с които УниБИТ има сключен договор по предложение на Директора на съответното средно училище.

С предимство се приемат и кандидат-студенти по предложение на общини, с които УниБИТ има договореност по предложение от съответната община.

Кандидат-студентите по чл. 6, ал. (2), т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се състезават помежду си и се класират по състезателен бал, не по-нисък от 18,00.

Ползва се само едно предимство и само за едно професионално направление или една специалност.

Ако не бъдат класирани по чл. 6, ал. (2), т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9кандидат-студентите участват в класирането на общо основание.

Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват лица, които излежават присъди към началото на учебната година.

Чл. 8. (1) Кандидат-студентите, които са придобили или се обучават за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище, могат да бъдат приети за обучение срещу заплащане по чл.9, ал.3, т.6, б. „б“ от ЗВО. При необявен брой на местата за прием по чл. 5 от настоящата наредба, кандидат-студентите могат да бъдат приети по чл.21, ал.2 и 3 от ЗВО, в рамките на определения от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на професионалното направление и в съответствие с чл.3 от настоящата наредба.

(2)В УниБИТ могат да бъдат приети за обучение и чуждестранни граждани. Условията за приемането им са посочени в раздел ІІ на настоящата Наредба.

 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 9. Срокът за подаване на кандидатстудентски документи еот
19 юни до 5 юли 2018 г. от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден, включително събота.

Чл. 10. При кандидатстване в УниБИТ за легитимиране кандидат-студентът представя личната си карта. Ако документите се подават чрез упълномощено лице, то представя своята лична карта и личната карта на кандидат-студента (или копие от нея). Подават се следните документи:

а) Комплект формуляри по образец (закупува се в УниБИТ), в които се посочва професионалното направление и/или специалността, формата на обучение, номериранипо реда на предпочитанията на кандидат-студента, начина на кандидатстване (с оценките от Държавен зрелостен изпит или чрез електронен конкурсен изпит);

б) Диплома за завършено средно образование – оригинал (след оформяне на документите се връща на лицето), и ксерокопие на оригинала (не е необходима нотариална заверка), което остава в УниБИТ;

в) Декларация от кандидат-студента, че не е придобил или не се обучава за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище;

Само завършилите през 2003 г. трябва да представят служебна бележка от училището си с изчислен ОБЩ УСПЕХ от дипломата (съгласно указание на МОН);

г) Българските граждани, завършили средно образование в чужбина, представят диплома оригинал, легализирана от МОН, а завършилите през годината на кандидатстване – диплома, преведена и заверена в посолството на Република България в съответната страна, и ксерокопие на дипломата, заверено от МОН, с преизчислен по шестобалната система успех. След оформяне на документите оригиналът на дипломата се връща, а ксерокопието остава в УниБИТ;

д) Квитанция за платена такса за полагане на всеки електронен конкурсен изпит или такса за кандидатстване с Държавен зрелостен изпит, която се заплаща в счетоводството на УниБИТ при подаване на документите (с изключение на кандидат-студентите по чл.11, ал.4)

е) Уверение, издадено от Учебния отдел на УниБИТ, за желаещите да възстановят студентските си права в същата специалност;

Чл. 11. (1)Документите се подават лично или чрез упълномощено лице. Не се приемат документи, изпратени по пощата.

(2) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са представени всички необходими документи, не са попълнени точно и четливо и не са подписани от подаващия. Не се допускат поправки в приетите документи.

(3) За всеки електронен конкурсен изпит както и при кандидатстване с държавен зрелостен изпит, кандидат-студентът заплаща отделна такса.

(4) От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; кръгли сираци до 26 години; военноинвалиди; лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

(5) При подаването на документи кандидат-студентът получава регистрационна карта.В нея са обозначени: трите имена, ЕГН, регистрационният номер, професионалните направления и/или специалности, за които кандидатства, денят и часът на явяване, залата, в която се провежда изпита.

(6) След обявения в чл. 9 срок за подаване на документи не се приемат кандидатстудентски документи.

Отговорността за попълването на комплекта кандидатстудентски документи се носи от кандидат-студентите.

(7)Подадените документи остават и се съхраняват в УниБИТ.

 


КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

Чл. 12. (1) Тестовете за електронните конкурсни изпити са в съответствие с действащите учебни програми в средното училище.

(2)Всеки тест съдържа 90 въпроса, разпределени по следния начин:

а) за специалностите ББ, БИМ ПК, ОПП, КИ и АД,: българска литература – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, психология и етика – 20 въпроса;

б) за специалностите КИН, ИРТ и за професионално направление „Национална сигурност“:българска история – 50 въпроса, български език– 20 въпроса, георгафия– 20 въпроса;

в) за професионално направление „Информатика и компютърни науки“:математика – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информационни технологии и информатика – 20 въпроса;

Чл. 13 (1) Избралите да полагат електронен конкурсен изпит кандидат-студенти се явяват на следните дати:

•          По чл.12, ал.2, т.а - на 7 юли 2018 г.;

•          По чл.12, ал.2, т.б - на 8 юли 2018 г.;

•          По чл.12, ал.2, т.в - на 9 юли 2018 г.

При голям брой кандидат-студенти, заявили желание да се явят на електронен конкурсен изпит, със заповед на Ректора може да се определят допълнителни дати.

 

(2) Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.

(3) Електронните конкурсни изпити са с продължителност 3 астрономически часа.

(4) При електронните конкурсни изпити на всеки кандидат-студент се генерира индивидуална последователност от въпроси, съответстваща на чл.12, ал. 2.

(5) При доказано преписване или опит за преписване, опит за разговор с други кандидат-студенти, опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента, опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита, кандидат-студентът се отстранява от изпита и се лишава от участие в класирането по съответните професионални направления и специалности, по които кандидатства с този изпит.

 

 

Чл. 14.Оценяване на конкурсните изпити.

(1)Всеки верен отговор на въпрос носи една точка. При сгрешен отговор не се отнемат точки.

(2) Оценките по шестобалната система съответстват на набраните точки, както следва:

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

30   =   3,00

43   =   3,65

56   =  4,30

69   =  4,95

82   =   5,60

31   =   3,05

44   =   3,70

57   =   4,35

70   =   5,00

83   =   5,65

32   =   3,10

45   =   3,75

58   =   4,40

71   =   5,05

84   =   5,70

33   =   3,15

46   =   3,80

59   =   4,45

72   =  5,10

85   =   5,75

34   =   3,20

47   =   3,85

60   =   4,50

73   =   5,15

86   =   5,80

35   =   3,25

48   =   3,90

61   =   4,55

74   =   5,20

87   =  5,85

36   =   3,30

49   =   3,95

62   =   4,60

75   =   5,25

88   =  5,90

37   =   3,35

50   =   4,00

63   =   4,65

76   =   5,30

89   =   5,95

38   =  3,40

51  =  4,05

64   =   4,70

77   =   5,35

90   =   6,00

39   =   3,45

52   =   4,10

65   =   4,75

78   =   5,40

 

40   =   3,50

53   =   4,15

66   =   4,80

79   =   5,45

 

41   =   3,55

54   =   4,20

67   =   4,85

80   =   5,50

 

42   =   3,60

55   =   4,25

68   =   4,90

81   =   5,55

 

При по-малко от 30 точки оценката е слаб (2,00).

Чл. 15. (1) Резултатите от съответния електронен конкурсен изпит се обявяват в деня на провеждането му.

(2) Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за 2018 г.

(3)Обявените оценки от изпитите са окончателни и не подлежат на преоценка.

Чл. 16. По време на конкурсните изпити кандидат-студентите не трябва да носят със себе си компютърна и комуникационна техника, освен предоставената от УниБИТ.

 


ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Чл. 17. (1)Състезателният бал на кандидат-студентите се образува в зависимост от избрания начин на кандидатстване като сбор от следните оценки:

1.За специалностите „Библиотечен и информационен мениджмънт“, „Библиотекознание и библиография“, Архивистика и документалистика“, “Обществени политики и практики, „Комуникации и информиране“ и „Печатни комуникации“:

С матура:

- удвоената оценка от матурата по Български език и литература или оценка от матура по Чужд език;

- оценката по Чужд език или оценката по Български език и литература;

- общ успех от дипломата.

*Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по Български език и литература, като втора балообразуваща се взима оценката по Чужд език.

* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура Чужд език, като втора балообразуваща се взима оценката по Български език и литература. 

 

С тест:

- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит ;

- оценката по Чужд език;

- общ успех от дипломата.

2.За професионално направление „Национална сигурност“ и специалността „Културно-историческото наследство”:

С матура:

- удвоената оценка от матурата по История и цивилизация или от матурата по Български език и литература;

- оценката по Български език и литература или оценката по История и цивилизация;

- общ успех от дипломата.

*Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по История и цивилизация, като втора балообразуваща се взима оценката по Български език и литература.

* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура Български език и литература, като втора балообразуваща се взима оценката по История и цивилизация. 

 

С тест:

- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;

- оценката по История и цивилизация;

- общ успех от дипломата.

 

3.За професионално направление „Информатика и компютърни науки“:

С матура:

- удвоената оценка от матурата по Математика или оценката от матура по Български език и литература;

- оценката по ИТ (ако липсва–по Физика) или оценката по Математика;

- общ успех от дипломата.

* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по Математика, като втора балообразуваща се взима оценката по ИТ. 

*Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по Български език и литература, като втора балообразуваща се взима оценката по Математика.

 

С тест:

- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;

- оценката по Математика;

- общ успех от дипломата.

 

4.За специалността „Информационни ресурси на туризма”:

С матура:

- удвоената оценка от матурата по География и икономика или оценката по Български език и литература;

- оценката по Български език и литература или оценката по География и икономика;

- общ успех от дипломата.

*Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по География и икономика, като втора балообразуваща се взима оценката по Български език и литература.

* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура Български език и литература, като втора балообразуваща се взима оценката по География и икономика. 

С тест:

- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;

- оценката по География и икономика (география);

- общ успех от дипломата.

 (2)При образуване на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома няма оценка от зрелостен изпит по Български език и литература, се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

Чл. 18.При кандидатстване с електронен конкурсен изпит не се образува състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студенти, които не са се явили, отстранени са от конкурсния изпит, получили са оценка по-ниска от среден (3) на електронния конкурсния изпит за кандидатстваното от тях професионално направление и/или специалност.


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 19. (1) Класирането се извършва на четири етапа:

•          на 11 юли 2018 г. – I класиране;

•          на 18 юли 2018 г. – II класиране;

•          на 3 август 2018 г. – III класиране;

•          на 27 август 2018 г. – допълнително класиране.

 

(2)Класирането се извършва поотделно и независимо за всяко професионално направление и/или всяка специалност и за всяка форма на обучение по реда на желанията и по низходящ ред на бала. Класирането се извършва поотделно и независимо за чл.9, ал.3, т.6, б. „б“ и за чл.9, ал.3, т.6, б. „а“от ЗВО.

(3)Ако при първото класиране кандидат-студентът е приет  по посочено от него професионално направление или специалност в различните форми на обучение, може да се запише в определения срок. Ако в определения срок кандидат-студентът не се запише, неговото място не се запазва и се обявява като свободно за следващото класиране.

(4) Ако кандидат-студент е приет по първото си желание и не се запише в определения срок, той не може да участва за второ класиране и неговото място не се запазва.

 (5)Ако при първо класиране кандидат-студентът е приет по посочено от него професионално направление или специалност и форма на обучение, но предпочита друго професионално направление или специалност или друга форма на обучение може да изчака второто класиране, без да подава заявление за участие в него.

(6)Ако при първото класиране кандидат-студентът не е приетпо първото си желание, може да изчака второто класиране, без да подава заявление за участие в него.

При наличие на незаети места след първо класиране УниБИТ  провежда второ класиране на 18 юли 2018 г.

(7) Ако при второто класиране кандидат-студентът е приет  по посоченото от него професионално направление или специалност в различните форми на обучение, може в определения срок да се запише. Ако в определения срок кандидат-студентът не се запише, неговото място не се запазва и се обявява като свободно за следващото класиране.

(8) Ако кандидат-студент е приет на второ класиране по първото си желание и не се запише в определения срок, той не може да участва за трето класиране и неговото място не се запазва.

(9) При наличие на незаети места след второто класиране УниБИТ  провежда трето класиране на 3 август 2018 г.

(10) Право на участие в третото класиране имат кандидат-студентите, които са положили успешно конкурсен /и изпит/ и/или са кандидатствали с матура през юли 2018 г. На 30 и 31 юли 2018 г. същите подават заявление до Ректора на УниБИТ да бъдат допуснати до трето класиране като посочват само по едно професионално направление или само по една от специалностите и само една форма на обучение, за които са кандидатствали.

(11) При наличие на незаети места след трето класиране УниБИТ може да проведе  допълнително  класиране на  27 август 2018 г.

Право на участие в допълнителното класиране имат кандидат-студентите, които са подали заявление за трето класиране.

(12) Ако кандидат-студентът едновременно е приет в друго висше училище, където предпочита да следва, е желателно своевременно да уведоми за това УниБИТ, за да не участва в класиранията.

(13)Кандидат-студентите, получили състезателен бал, равен с този на последния приет от същото професионално направление или същата специалност в една и съща форма на обучение, се приемат независимо от броя на обявените места.

(14) Когато близнаци кандидатстват едновременно, в едно и също професионално направление и/или една и съща специалност и са издържали успешно конкурсния изпит, и единият от тях е приет, се приема и другият в същото професионално направление или същата специалност в същата форма на обучение.

Чл. 20.Кандидатстващите за възстановяване на студентски права за втори и по-горен курс се класират отделно, без да заемат от обявените места.

Чл. 21. (1)Класирането се обявява в сградата на УниБИТ и на уеб сайта на Университета http://unibit.bg

(2) Свободните места и класиранията се обявяват в сградата на УниБИТ и на уеб сайта на Университета http://unibit.bg

(3) На основание чл.16, т.6 от Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на кандидат-студенти.


ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 22. Записването на новоприетите студенти се извършва в следните срокове:

•          от първото класиране – на 12, 13 и 16 юли 2018 г.;

•          от второто класиране – на 19, 20 и 23юли 2018 г.;

•          от третото класиране – на 6, 7 и 8 август 2018 г.;

•          от допълнителното класиране – на 28 и 29 август 2018 г.

 

Чл. 23. (1)При записването си новоприетите студенти освен посочените в чл. 10 документи представят още:

1.          Формуляри за записване по образец;

2.          Декларация от новоприетия студент, че не се обучава за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище;

3.          Четири снимки (3,5 см х 4,5 см);

4.          Лична карта, която след проверка се връща;

5.          Диплома – оригинал, която остава в УниБИТ до завършване на обучението;

6.          Квитанция за платена семестриална такса (плаща се в банка). От заплащане на такса се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %; кръгли сираци до 26 години; военноинвалиди и военнопострадали; лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Таксите и плащанията са в съответствие със Закона за висшето образование и постановленията на Министерския съвет.

(2) При отписване НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ внесената такса за кандидатстване и семестриалната такса.


Р А З Д Е Л   ІІ

ПРИЕМАНЕ  НА  ЧУЖДЕСТРАННИ  ГРАЖДАНИ

Чл. 24.Чужденци могат да кандидатстват в УниБИТ:

1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. Съгласно актове на Министерския съвет;

3. При условията на чл. 95, ал. 7 и 8 на Закона за висшето образование.

Чл. 25.Чужденци могат да кандидатстват в УниБИТ само за редовно обучение срещу заплащане на такси, определени от Министерския съвет, в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.

Чл. 26.(1) За студенти в УниБИТ могат да кандидатстват чужденци, завършили средно образование, при спазване на изискванията, осигуряващи им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

(2)Във връзка с приемането на Република България в Европейския съюз и на основание на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование, таксите за обучение на студентите – граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, се изравняват със съответните за българските граждани.

Чл. 27.В УниБИТ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установени за българските граждани:

а) чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България;

б) чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се определя съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 103 / 1992 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;

в) чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет.

Чл. 28. (1)Кандидат-студентите по чл. 24, т. 1 и 2 подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат по условията и реда, определени в съответния акт на Министерския съвет;

(2)Решение за одобряване на кандидатите се взема от ръководството на УниБИТ в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.

Чл. 29. Кандидат-студентите при записване подават следните документи:

1. Молба, съдържаща кратки биографични данни, и комплект формуляри с посочване на специалностите, в която желаят да се обучават;

2. Копие от дипломата за завършено средно образование;

3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова подготовка;

5. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и консулски заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

7. Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;

8. Четири цветни снимки стандартен формат (3,5 см х 4,5 см).

Чл. 30.Чужденците подават документите си в УниБИТ в срок до24 септември 2018 г.

Чл. 31. Подготовката по български език на чужденците се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1)Кандидат-студентите български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят във висшите училища диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.

(2)Дипломите на чужденците се легализират преди записването им за студенти.

§ 2.Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата са лица, които са получили оценка отличен (6,00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

§ 3.Кандидат-студентите удостоверяват статута си на лауреати на национални и международни олимпиади с документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката, който представят заедно с другите кандидатстудентски документи.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Настоящата Наредба е приета на заседание на Академичния съвет на УниБИТ на 22 ноември 2017 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за висшето образование и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти, приета с Постановление на Министерския съвет на Република България.

§ 2. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на УниБИТ, се отстраняват от участие в конкурсния изпит, а ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.

§ 3. Молби и жалби по кандидатстудентски въпроси относно трите класирания се отправят до Ректора на УниБИТ в срок до 10 август 2018 г., а относно допълнителното класиране – до 4 септември 2018 г. включително. След тези дати молби и жалби не се приемат.

 

Демо версия на системата за провеждане на електронен конкурсен изпит

Демо версия на системата за провеждане на електронни конкурсни изпити можете да намерите на следния адрес: http://etest-demo.unibit.bg/. Поради тестовия характер достъпът се осъществява чрез следните данни: ЕГН 9401011234, ПИК 123456.


нагоре