Прием ОКС Бакалавър - редовна и задочна форма на обучение, учебна 2016/2017 г.

СИСТЕМА "КАНДИДАТ-СТУДЕНТ"

Чрез система "Кандидат-студент" УниБИТ предлага уеб базирана услуга, която е предназначена за проверка на информация относно статуса на всеки кандидат-студент в ОКС Бакалавър. Достъпът до нея е персонален и се извършва чрез единния граждански номер на кандидат-студента и съответния му входящ номер, получен при успешно подаване на кандидатстудентски документи. След успешна идентификация всеки кандидат-студент получава достъп до персонален профил с информация относно изпитите, балообразуващите си оценки, специалностите, за които кандидатства, информация за мястото (залата) на провеждане на всеки тест, както и оценки от проведените изпити и класирания. Информация за мястото на всеки тест се публикува в деня преди теста. Резултатите от съответния електронен конкурсен изпит се обявяват в деня на провеждането му.

Достъпът до система "Кандидат-студент" се извършва от следния адрес: https://www.unibit.bg/apply/apply-bachelor/system-apply-student.

Съдържание на страницата

Раздел I

Раздел ІІ

Указания за кандидат-студенти за полагане на конкурсни изпити

Допълнителна информация

Семестриални такси

Банкова сметка за внасяне на семестриални такси

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. В УниБИТ могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище.
Чл. 2. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за една, за две, за три, за четири, за пет, за шест, за седем, за осем, за девет, за десет, за единадесет, за дванадесет, за тринадесет, за четиринадесет или за всичките петнадесет специалности в редовна и задочна форма на обучение, а за специалност Национална сигурност и в дистанционна форма на обучение.
Чл. 3. Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по един от трите начина:
а) с оценки от Държавен зрелостен изпит, въведен от учебната 2007/2008 г., съгласно Наредба № 3 (Държ. вестник, бр. 74, 14.09.2007 г.);
б) чрез полагане на електронен конкурсен изпит;
в) без конкурсен изпит по чл.6, ал.2, т4 от настоящата Наредба.
Чл. 4. Кандидат-студентът избира начина на кандидатстване за всяка специалност поотделно.
Чл. 5. Броят на местата за прием по професионални направления в съответствие с чл. 9, ал.3, т.6, б. „а“ и „б“ от ЗВО се определя с Решение на Министерски съвет.
Чл. 6. (1) Броят на местата за прием на студенти по специалности се обявява предварително.
(2) От общия брой обявени места за прием по чл.9, ал.3, т.6, б. „а“ от ЗВО:
1. До 10 места в редовната форма на обучение за всяка от специалностите се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили следните гимназии и/или профили:
- за специалностите  ББ и БИМ – Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалност „Библиотекознание“;
- за специалността ПК – Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалности „ Полиграфия“, „графичен дизайн“ и „ Компютърна графика“
- за специалността ИФКИН – Националната гимназия за древни езици и култури;
- за специалностите ББ, БИМ, ПК, КИ, АД, ИФКИН, НСКИН, НС, ОПП –профили: “хуманитарен” или “чуждоезиков”;
- за специалността ИРТ – профили: “хуманитарен”, “чуждоезиков” или “технологичен” (туризъм, екскурзоводство, хотелиерство, ресторантьорство);
- за специалностите КН, ИБ, ИС, ИТ и ИТСА– профил: „технологичен” или „природоматематически“ (математика, информатика, информационна сигурност, информационни технологии, компютърна техника и технологии, компютърни мрежи, комуникационни системи, програмиране, електронна техника, електронно изчислителна техника, компютърно проектиране и моделиране, микропроцесорна техника, обработка на информацията, икономика, мениджмънт, финансово посредничество, предприемачество и бизнес);
2. До 11 места в задочната форма на обучение за всяка от специалностите се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят:
- за специалностите ББ и БИМ – в библиотечната мрежа;
- за специалността ПК – в книгоиздаването и книготърговията;
- за специалността АД – в сферата на архивите;
- за специалността ИФКИН – в архиви, музеи, галерии и други културни институции;
- за специалностите ИТ, ИБ и КН – в сферата на информационните и комуникационните технологии в държавния и частния сектор;
- за специалността ИС – в държавната и местната администрация и частния сектор, занимаващи се с проблемите на информационната сигурност;
- за специалността ИРТ – в сферата на туризма;
- за специалността НСКИН, НС – в сферата на отбраната и сигурността;
- за специалността ИТСА – в съдебната администрация.
- за специалността ОПП и КИ – в сферата на комуникациите (PR, маркетингови отдели, НПО)
За тази категория кандидат-студенти (чл. 6, ал. 2, т. 2), се изисква минимален трудов стаж 6 месеца към датата на подаването на документите. Заедно с документите, които се изискват по чл. 10, тази категория кандидат-студенти подават и нотариално заверени копия от трудовата книжка и от актуалния си трудов договор.
3. До 1 място в редовната форма на обучение за всяка от специалносттите на първото класиране могат да се заемат от кандидат-студенти, успешно положили електронни конкурсни изпити или кандидатствали с матура: инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; майки с три и повече деца.
Заедно с документите, които се изискват по чл. 10, тази категория кандидат-студенти (чл. 6, ал. 2, т. 3) подават и документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
4. В редовната форма на обучение във всяка от специалностите се приемат: а) лауреати на национални и международни олимпиади, завършили средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата; б) заели призови места (от първо до десето място) на националните и международни състезания по математика и информатика, както и на трети и четвърти кръг на олимпиадите по математика и информатика (за специалностите ИТ, ИТСА, ИС, ИБ, КН); в) завършили средното си образование с успех Отличен (6.00) в избрана от тях специалност.
Заедно с документите, които се изискват по чл. 10, тази категория кандидат-студенти (чл. 6, ал. 2, т. 4) подават и документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
Записването на кандидат-студентите по чл. 6, ал. 2, т. 4 се извършва в срок от 22 юни до 8 юли 2016 г.
Кандидат-студентите по чл. 6, ал. (2), т. 1, 2 и 3 се състезават помежду си и се класират по състезателен бал, не по-нисък от 18,00.
Ползва се само едно предимство и само за една специалност.
Ако не бъдат класирани по чл. 6, ал. (2), т. 1, 2 и 3 кандидат-студентите участват в класирането на общо основание.
Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват лица, които излежават присъди към началото на учебната година.
Чл. 8.(1) Кандидат-студентите, които са придобили или се обучават за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище, могат да бъдат приети за обучение срещу заплащане по чл.9, ал.3, т.6, б. „б“. При необявен брой на местата за прием по чл. 5 от настоящата наредба, кандидат-студентите могат да бъдат приети по чл.21, ал.2 и 3, в рамките на определения от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на професионалното направление и в съответствие с чл.3 от настоящата наредба.
(2) В УниБИТ могат да бъдат приети за обучение и чуждестранни граждани. Условията за приемането им са посочени в раздел ІІ на настоящата Наредба.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 9. Срокът за подаване на кандидатстудентски документи е от 22 юни до 8 юли 2016 г. от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден, включително събота.
Чл. 10. При кандидатстване в УниБИТ за легитимиране кандидат-студентът представя личната си карта. Ако документите се подават чрез упълномощено лице, то представя своята лична карта и личната карта на кандидат-студента (или копие от нея). Подават се следните документи:
а) Комплект формуляри по образец (закупува се в УниБИТ);
б) Диплома за завършено средно образование – оригинал (след оформяне на документите се връща на лицето), и ксерокопие на оригинала (не е необходима нотариална заверка), което остава в УниБИТ;
в) Декларация от кандидат-студента, че не е придобил или не се обучава за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище;
Само завършилите през 2003 г. трябва да представят служебна бележка от училището си с изчислен ОБЩ УСПЕХ от дипломата (съгласно указание на МОН);
г) Българските граждани, завършили средно образование в чужбина, представят диплома оригинал, легализирана от МОН, а завършилите през годината на кандидатстване – диплома, преведена и заверена в посолството на Република България в съответната страна, и ксерокопие на дипломата, заверено от МОН, с преизчислен по шестобалната система успех. След оформяне на документите оригиналът на дипломата се връща, а ксерокопието остава в УниБИТ;
д) Квитанция за платена такса за полагане на всеки електронен конкурсен изпит или такса за кандидатстване с Държавен зрелостен изпит, която се заплаща в счетоводството на УниБИТ при подаване на документите (с изключение на кандидат-студентите по чл.11, ал.5)
е) Уверение, издадено от Учебния отдел на УниБИТ, за желаещите да възстановят студентските си права в същата специалност;
ж) Кандидат-студентите по чл. 6, ал. (2), т. 2, 3 и 4 на настоящата Наредба представят и документи, удостоверяващи посочените обстоятелства.
Чл. 11. (1) Документите се подават лично или чрез упълномощено лице. Не се приемат документи, изпратени по пощата.
(2) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са представени всички необходими документи, не са попълнени точно и четливо и не са подписани от подаващия. Не се допускат поправки в приетите документи.
(3) Кандидат-студентът задължително посочва специалността, формата на обучение и начина на кандидатстване (с оценките от Държавен зрелостен изпит или чрез електронен конкурсен изпит).
(4) За всеки електронен конкурсен изпит както и при кандидатстване с държавен зрелостен изпит, кандидат-студентът заплаща отделна такса.
(5) От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; кръгли сираци до 26 години; военноинвалиди; лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
(6) При подаването на документи кандидат-студентът получава регистрационна карта. В нея са обозначени: трите имена, ЕГН, регистрационният номер, специалностите, за които кандидатства, денят и часът на явяване.
(7) След обявения в чл. 9 срок за подаване на документи не се приемат кандидатстудентски документи.
Отговорността за попълването на комплекта кандидатстудентски документи се носи от кандидат-студентите.
(8) Подадените документи остават и се съхраняват в УниБИТ.

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

Чл. 12. (1) Тестовете за електронните конкурсни изпити са в съответствие с действащите учебни програми в средното училище.
(2) Всеки тест съдържа 90 въпроса, разпределени така:
а) за специалностите ББ, БИМ и КИ: българска литература – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, психология – 20 въпроса;
б) за специалността ПК и ОПП: българска литература – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, разсъждения, логика, етика – 20 въпроса;
в) за специалностите ИФКИН, АД, НСКИН и НС: българска история – 50 въпроса, български език и литература – 20 въпроса, психология и етика – 20 въпроса;
г) за специалностите ИТ, ИТСА и ИБ: математика – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информационни технологии – 20 въпроса;
д) за специалностите ИС и КН: математика – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информатика – 20 въпроса;
е) за специалността ИРТ: география – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информационни технологии – 20 въпроса.
Чл. 13 (1) Избралите да полагат електронен конкурсен изпит кандидат-студенти се явяват на следните дати:

 1. на 11 юли 2016 г. – за специалността ПК и ОПП;
 2. на 12 юли 2016 г. – за специалностите ББ, БИМ и КИ;
 3. на 13 юли 2016 г. – за специалностите ИФКИН и АД;
 4. на 14 юли 2016 г. – за специалностите НСКИН и НС;
 5. на 15 юли 2016 г. – за специалностите ИБ, ИТ и ИТСА;
 6. на 16 юли 2016 г. – за специалностите КН и ИС;
 7. на 17 юли 2016 г. – за специалността ИРТ;

При голям брой кандидат-студенти, заявили желание да се явят на електронен конкурсен изпит, със заповед на Ректора може да се определят допълнителни дати.

(2) Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(3) Електронните конкурсни изпити са с продължителност 3 астрономически часа.
(4) При електронните конкурсни изпити на всеки кандидат-студент се генерира индивидуална последователност от въпроси, съответстваща на чл.12
(5) При доказано преписване или опит за преписване, опит за разговор с други кандидат-студенти, опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента, опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита, кандидат-студентът се отстранява от изпита и се лишава от участие в класирането по съответните специалности, по които кандидатства с този изпит.
Чл. 14. Оценяване на конкурсните изпити.
(1) Всеки верен отговор на въпрос носи една точка. При сгрешен отговор не се отнемат точки.
(2) Оценките по шестобалната система съответстват на набраните точки, както следва:

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

30   =   3,00

43   =   3,65

56   =  4,30

69   =  4,95

82   =   5,60

31   =   3,05

44   =   3,70

57   =   4,35

70   =   5,00

83   =   5,65

32   =   3,10

45   =   3,75

58   =   4,40

71   =   5,05

84   =   5,70

33   =   3,15

46   =   3,80

59   =   4,45

72   =  5,10

85   =   5,75

34   =   3,20

47   =   3,85

60   =   4,50

73   =   5,15

86   =   5,80

35   =   3,25

48   =   3,90

61   =   4,55

74   =   5,20

87   =  5,85

36   =   3,30

49   =   3,95

62   =   4,60

75   =   5,25

88   =  5,90

37   =   3,35

50   =   4,00

63   =   4,65

76   =   5,30

89   =   5,95

38   =  3,40

51  =  4,05

64   =   4,70

77   =   5,35

90   =   6,00

39   =   3,45

52   =   4,10

65   =   4,75

78   =   5,40

 

40   =   3,50

53   =   4,15

66   =   4,80

79   =   5,45

 

41   =   3,55

54   =   4,20

67   =   4,85

80   =   5,50

 

42   =   3,60

55   =   4,25

68   =   4,90

81   =   5,55

 

При по-малко от 30 точки оценката е слаб (2,00).
Чл. 15. (1) Резултатите от съответния електронен конкурсен изпит се обявяват в деня на провеждането му.
(2) Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за 2016 г.
(3) Обявените оценки от изпитите са окончателни и не подлежат на преоценка.
Чл. 16. По време на конкурсните изпити кандидат-студентите не трябва да носят със себе си компютърна и комуникационна техника, освен предоставената от УниБИТ.

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Чл. 17. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите се образува в зависимост от избрания начин на кандидатстване като сбор от следните оценки:

1. За специалностите „Библиотекознание и библиография”, „Библиотечен и информационен мениджмънт” и „Комуникации и информиране”:
С матура:
- удвоената оценка от матурата по български език и литература;
- оценката по чужд език (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.
С тест:
- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит ;
- оценката по чужд език (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.

2. За специалността „Печатни комуникации” и „Обществени политики и практики“:
С матура:
- удвоената оценка от матурата по български език и литература;
- оценката по география и икономика (география) (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.
С тест:
- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;
- оценката по география и икономика (география) (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.

3. За специалностите „Информационни фондове на културно-историческото наследство”, „Национална сигурност и културно-историческо наследство”, „Национална сигурност“ и „Архивистика и документалистика:
С матура:
- удвоената оценка от матурата по история и цивилизация;
- оценката по български език и литература (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.
С тест:
- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;
- оценката по история и цивилизация (история) (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.

4. За специалностите „Информационни технологии”, „Информационни технологии в съдебната администрация”, „Информационно брокерство”, „Информационна сигурност” и „Компютърни науки”:
С матура:
- удвоената оценка от матурата по математика;
- оценката по ИТ (ако липсва – по физика) (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.
С тест:
- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;
- оценката по математика (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.

5. За специалността „Информационни ресурси на туризма”:
С матура:
- удвоената оценка от матурата по география и икономика;
- оценката по български език и литература (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.
С тест:
- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;
- оценката по география и икономика (география) (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
- общ успех от дипломата.

(2) Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит.
(3) При образуване на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома няма оценка от зрелостен изпит по български език и литература, се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.
Чл. 18. При кандидатстване с електронен конкурсен изпит не се образува състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студенти, които не са се явили, отстранени са от конкурсния изпит, получили са оценка по-ниска от среден (3) на електронния конкурсния изпит за кандидатстваната специалност.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 19. (1) Класирането се извършва на четири етапа:

 • на 20 юли 2016 г. – I класиране;
 • на 23 юли 2016 г. – II класиране;
 • на 5 август 2016 г. – III класиране;
 • на 29 август 2016 г. – допълнително класиране.

(2)Класирането се извършва поотделно и независимо за всяка специалност и за всяка форма на обучение по низходящ ред на бала. Класирането се извършва поотделно и независимо за чл.9, ал.3, т.6, б. „б“ и за чл.9, ал.3, т.6, б. „а“.
(3) Ако при първото класиране кандидат-студентът е приет по посочената от него една специалност в различните форми на обучение, може в определения срок да се запише по тази специалност само в една форма на обучение.
Ако в определения срок кандидат-студентът не се запише, неговото място не се запазва за съответната специалност, в която е бил приет
Същото се отнася и за второто класиране.
(4) Ако при първото класиране кандидат-студентът е приет по посочените от него две или повече специалности в различните форми на обучение, може в определения срок да се запише в една специалност и в една форма на обучение.
Ако в определения срок кандидат-студентът не се запише, неговото място не се запазва за съответните специалности, в които е бил приет
Същото се отнася и за второто класиране.
(5) Ако при първо или второ класиране кандидат-студентът е приет по една от посочените от него две или повече специалности в различните форми на обучение, но предпочита друга специалност, има право да подаде молба до Ректора на УниБИТ, с която да заяви участието си във второ или трето класиране.
Подадената молба се смята за доброволен отказ от приема при първото или второто класиране и мястото му не се запазва.
 (6) Ако при първото класиране кандидат-студентът не е приет, може да изчака второто класиране, без да подава молба за участие в него.
(7) Ако кандидат-студентът едновременно е приет в друго висше училище, където предпочита да следва, е желателно своевременно да уведоми за това УниБИТ, за да не участва в класиранията.
(8) Кандидат-студентите, получили състезателен бал, равен с този на последния приет от същата специалност, се приемат независимо от броя на обявените места.
(9) Когато близнаци кандидатстват едновременно, в една и съща специалност и са издържали успешно конкурсния изпит, и единият от тях е приет, се приема и другият в същата специалност.
Чл. 20. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права за втори и по-горен курс се класират отделно, без да заемат от обявените места.
Чл. 21. (1) При наличие на незаети места след второто класиране УниБИТ  провежда трето класиране на 5 август 2016 г.
Право на участие в третото класиране имат кандидат-студентите, които са положили успешно конкурсен /и изпит/ и/или са кандидатствали с матура през юли 2016 г. На 1 и 2 август 2016 г. същите подават молба до Ректора на УниБИТ да бъдат допуснати до трето класиране като посочват само по една от специалностите и формите на обучение, за която са кандидатствали.
(2) При наличие на незаети места  УниБИТ може да проведе  допълнително  класиране на  29 август 2016 г.
Право на участие в допълнителното класиране имат кандидат-студентите, които са подали молба за трето класиране (чл.21, ал.1)
(3) Класирането се обявява в сградата на УниБИТ и на уеб сайта на Университета http://unibit.bg
(4) Свободните места и класиранията се обявяват в сградата на УниБИТ и на уеб сайта на Университета http://unibit.bg
(5) На основание чл.16, т.6 от Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на кандидат-студенти.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 22. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва в следните срокове:

 • от първото класиране – на 21 и 22 юли 2016 г.;
 • от второто класиране – на 25 и 26 юли 2016 г.;
 • от третото класиране – на 8 и 9 август 2016 г.;
 • от допълнителното класиране – на 30 и 31 август 2016 г.

 (2) Ако в определения срок новоприетият студент не се запише и не подаде молба за участие във второ класиране, се смята за доброволно отказал се (вж. чл. 19).
Чл. 23. (1) При записването си новоприетите студенти освен посочените в чл. 10 документи представят още:

 1. Формуляри за записване по образец;
 2. Декларация от новоприетия студент, че не се обучава за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище;
 3. Четири снимки (3,5 см х 4,5 см);
 4. Медицинско удостоверение от личния лекар;
 5. Лична карта, която след проверка се връща;
 6. Диплома – оригинал, която остава в УниБИТ до завършване на обучението;
 7. Квитанция за платена семестриална такса (плаща се в банка). От заплащане на такса се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %; кръгли сираци до 26 години; военноинвалиди и военнопострадали; лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Таксите и плащанията са в съответствие със Закона за висшето образование и постановленията на Министерския съвет.

(2) При отписване НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ внесената такса за кандидатстване и семестриалната такса.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Чл. 24. Чужденци могат да кандидатстват в УниБИТ:
1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. Съгласно актове на Министерския съвет;
3. При условията на чл. 95, ал. 7 и 8 на Закона за висшето образование.
Чл. 25. Чужденци могат да кандидатстват в УниБИТ само за редовно обучение срещу заплащане на такси, определени от Министерския съвет, в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.
Чл. 26. (1) За студенти в УниБИТ могат да кандидатстват чужденци, завършили средно образование, при спазване на изискванията, осигуряващи им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
(2) Във връзка с приемането на Република България в Европейския съюз и на основание на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование, таксите за обучение на студентите – граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, се изравняват със съответните за българските граждани.
Чл. 27. В УниБИТ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установени за българските граждани:
а) чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България;
б) чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се определя съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 103 / 1992 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
в) чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет.
Чл. 28. (1) Кандидат-студентите по чл. 24, т. 1 и 2 подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат по условията и реда, определени в съответния акт на Министерския съвет;
(2) Решение за одобряване на кандидатите се взема от ръководството на УниБИТ в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.
Чл. 29. Кандидат-студентите при записване подават следните документи:
1. Молба, съдържаща кратки биографични данни, и комплект формуляри с посочване на специалностите, в която желаят да се обучават;
2. Копие от дипломата за завършено средно образование;
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова подготовка;
5. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и консулски заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
7. Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
8. Четири цветни снимки стандартен формат (3,5 см х 4,5 см).
Чл. 30. Чужденците подават документите си в УниБИТ в срок до 24 септември 2016 г.
Чл. 31. Подготовката по български език на чужденците се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Кандидат-студентите български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят във висшите училища диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.
(2) Дипломите на чужденците се легализират преди записването им за студенти.
§ 2. Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата са лица, които са получили оценка отличен (6,00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
§ 3. Кандидат-студентите удостоверяват статута си на лауреати на национални и международни олимпиади с документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката, който представят заедно с другите кандидатстудентски документи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба е приета на заседание на Академичния съвет на УниБИТ на 21 декември 2015 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за висшето образование и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти, приета с Постановление на Министерския съвет на Република България.
§ 2. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на УниБИТ, се отстраняват от участие в конкурсния изпит, а ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.
§ 3. Молби и жалби по кандидатстудентски въпроси относно трите класирания се отправят до Ректора на УниБИТ в срок до 12 август 2016 г., а относно допълнителното класиране – до 4 септември 2016 г. включително. След тези дати молби и жалби не се приемат.

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

А) ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидат-студентите се явяват на конкурсни изпити на определените дати, час и изпитни зали, определени от УниБИТ.

Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си документ за самоличност – лична карта и регистрационната карта, която са получили при подаването на документите.

На входа на УниБИТ и в изпитната зала кандидат-студентът показва личната си карта и регистрационната карта.

Комисията от квестори съставя протокол с имената и ЕГН на кандидат-студентите, явили се на конкурсния изпит.

Конкурсните изпити продължават 3 (три) астрономични часа.

Тестовете за конкурсните изпити са в съответствие с действащите учебни програми в средното училище.

Всеки тест съдържа 90 въпроса, разпределени така:

а) за специалностите ББ, БИМ и КИ: българска литература – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, психология – 20 въпроса;
б) за специалността ПК и ОПП: българска литература – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, разсъждения, логика, етика – 20 въпроса;
в) за специалностите ИФКИН, АД, НСКИН и НС: българска история – 50 въпроса, български език и литература – 20 въпроса, психология и етика – 20 въпроса;
г) за специалностите ИТ, ИТСА и ИБ: математика – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информационни технологии – 20 въпроса;
д) за специалностите ИС и КН: математика – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информатика – 20 въпроса;
е) за специалността ИРТ: география – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информационни технологии – 20 въпроса.

За всички въпроси от теста са посочени три възможни отговора.

Всеки въпрос от теста има само един верен отговор.

Всеки верен отговор на въпрос носи една точка. При сгрешен отговор не се отнемат точки.

Б) ЕЛЕКТРОНЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ

Електронният конкурсен изпит се провежда само в определени от УниБИТ дати, час и компютърни зали.

Времето за провеждане на изпита започва да се отчита след регистрирането на кандидат-студента.

Всеки кандидат-студент получава плик с листове за чернова.

Регистрирането на кандидат-студента се извършва след въвеждане в съответните полета (фиг. 1) на неговия ЕГН и Персонален идентификационен код (ПИК). ПИК се генерира в деня за провеждане на електронния конкурсен изпит и се предоставя на кандидат-студента непосредствено преди началото на изпита.

За достъп до системата (фиг. 1), кандидат-студентът щраква в полето със заглавие ЕГН и въвежда своя ЕГН. След това щраква в полето за въвеждане на ПИК и попълва предоставеният му ПИК. За потвърждаване на регистрацията щраква бутона „ВХОД”. Ако ЕГН и/или ПИК не са въведени точно, системата предупреждава за това, като позволява нова възможност за въвеждането им.

Фигура 1.

В горния десен ъгъл на всички екрани на системата е разположена възможност за промяна на големината на шрифта, която позволява увеличаване или намаляване на символите. Промяната на размера на шрифта става чрез щракване върху бутони с номера 1, 2 или 3, разположени отдясно на шрифта.

При коректен вход в системата за провеждане на електронния конкурсен изпит на екрана се зарежда информацията за изпита (фиг. 2).

Информацията за изпита съдържа:

 • Дата на провеждане на съответния изпит;
 • Специалности, които е избрал кандидат-студентът с този изпит;
 • Лични данни на кандидат-студента: име и фамилия, ЕГН, входящ номер;
 • Основна информация за процеса на провеждане на електронния изпит;
 • Информация за броя и разпределението на въпросите;
 • Време за изпълнение на електронния изпит.

За да започне изпита, след запознаване с предоставената информация, кандидат-студентът е необходимо да избере бутона „Започни изпита”.

Регистрацията (фиг. 1) и запознаване с информацията (фиг. 2) трябва да приключи до 15 минути след началото на изпита.

Фигура 2

След изпълнение на командата „Започни изпита” се зарежда главния екран (фиг. 3), съдържащ следните основни елементи:

 • Поле, указващо оставащото време до края на изпита. Времето за всеки кандидат-студент, изпълняващ електронен конкурсен изпит се отчита индивидуално и започва да тече от момента на щракване върху бутона „Започни изпита” (фиг. 2);
 • Поле, съдържащо въпрос от изпита и трите възможни отговора. В горния ляв ъгъл на полето, съдържащо въпрос от изпита, е разположена информация за поредния номер на въпроса, както и към кой раздел той принадлежи. Всеки въпрос има един верен отговор. За да посочи верния според него отговор на зададения въпрос, кандидат-студентът щраква с мишката върху един от посочените три отговора. Избраният отговор след маркиране се оцветява в червено. Кандидат-студентът може да промени своя отговор, като щракне с мишката върху друг от посочените отговори на съответния въпрос.

Пример: На фиг. 3 е показан въпрос номер 1, който принадлежи към раздел математика.

 • За преминаване към следващия въпрос се извършва щракване върху стрелка в червен цвят насочена надясно, под която е разположен текст „следващ въпрос”. При преглед на последния въпрос с номер № 90, стрелката за преминаване към следващ въпрос е оцветена в сиво и не е активна, тъй като в системата не съществува въпрос с пореден номер по-голям от 90.
 • Под полето, съдържащо въпроса и трите възможни отговора, се намира поле с разделите, съответстващи на структурата на теста по специалността, за която се кандидатства, и номерата на въпросите. Това поле предоставя възможност за допълнителна навигация между разделите и въпросите на електронния конкурсен изпит. В него въпросите са номерирани от 1 до 90, като са разпределени в 3 раздела. Основният раздел за всеки изпит съдържа 50 въпроса, посочени с числа от 1 до 50, а останалите два раздела – по 20 въпроса, обозначени с числа съответно от 51 до 70 или от 71 до 90. Активният въпрос е маркиран в червено. Всеки прегледан въпрос се отбелязва със следния символ , а всеки въпрос, на който е маркиран отговор – с . Това позволява на кандидат-студента лесно да проследява, ако е прегледал въпрос, но е пропуснал да посочи отговор.

След наименованието на всеки от разделите в скоби са посочени две числа, напр. на фиг. 3 – Математика (0/50). Първото число указва броя на въпросите от раздела, на които кандидат-студентът е посочил отговор (в дадения пример това са 0 въпроса), а второто – точния брой на въпросите в съответния раздел (в дадения пример – 50 въпроса).

Чрез полето за допълнителна навигация, кандидат-студентът може с едно щракване на левия бутон на мишката да визуализира на екрана избрания въпрос, с цел да го прочете и посочи отговор. Няма ограничения в избора на въпрос и последователността на решаването им в рамките на регламентираното време за провеждане на електронния изпит.

Фигура 3

15 минути преди изтичане на регламентираното време за провеждане на електронния конкурсен изпит, системата извежда допълнително съобщение на екрана, като информира кандидат-студента за оставащото време.

Електронният конкурсен изпит приключва или по желание на кандидат-студента с натискане на бутона „Завърши изпита сега”, или автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.

По своя преценка кандидат-студентът може да завърши провеждането на електронния конкурсен изпит чрез щракване върху бутона „Завърши изпита сега”. Като резултат от щракването върху „Завърши изпита сега”, системата дава информация за броя на въпросите без посочен отговор от съответния раздел и предоставя възможност за връщане назад или окончателно приключване на изпита.

При приключване на електронния конкурсен изпит системата преминава към следващия екран (фиг. 4).

При изтичане на регламентираното време за провеждане на електронния конкурсен изпит, системата автоматично прекратява достъпа на кандидат-студента до екрана с въпросите и преминава към последния екран (фиг. 4).

След приключване на електронния конкурсен изпит кандидат-студентът получава информация, която предоставя личните му данни, оценката от съответния проведен изпит, както и статистика за времето на изпълнение, прегледаните, отговорени, правилни и грешни отговори по раздели.

Фигура 4.

След като се запознае с тази информация, кандидат-студентът трябва да щракне върху бутона „ИЗХОД”, разположен в долната част на системата. Така ще скрие от екрана личната си информация и ще прекрати окончателно достъпа до системата с неговия ЕГН и ПИК.

В изпитните зали не се допуска ползването на електронна, комуникационна и съобщителна техника (вкл. мобилни телефони), освен предоставената от УниБИТ техника. При опит за използване на такива устройства кандидат-студентът се отстранява от изпита.

Изпитът се анулира и кандидат-студентът се отстранява от изпита и се лишава от участие в класирането по съответните специалности, по които кандидатства с този изпит при:

 • доказано преписване или опит за преписване;
 • неспазване на реда;
 • опит за разговор с други кандидат-студенти;
 • опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента;
 • опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНИК И ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

Информация относно КСК 2016 можете да намерите в страници: Справочник за кандидат-студенти и Примерни въпроси за кандидатстудентски тестове.

Демо версия на системата за провеждане на електронен конкурсен изпит

Демо версия на системата за провеждане на електронни конкурсни изпити можете да намерите на следния адрес: http://etest-demo.unibit.bg/. Поради тестовия характер достъпът се осъществява чрез следните данни: ЕГН 9401011234, ПИК 123456.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧ. 2016/2017 Г.

СПЕЦИАЛНОСТ

/НАПРАВЛЕНИЕ/

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Обществени комуникации и информационни науки 3.5

ББ

274

149

БИМ

274

149

ПК

274

149

ИФ КИН

274

149

ИРТ

274

149

АД

274

149

КИ

274

149

ОПП

274

149

Информатика и компютърни науки 4.6

ИТ

369

194

ИБ

369

194

КН

369

194

ИТСА

369

194

Национална сигурност 9.1

НС КИН

426

267

ИС

426

267

НС

426

267

НС дистанционно

426

 

Банкова сметка за внасяне на семестриални такси

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD


нагоре