Акредитация

Институционалната акредитация на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е получена с решение на Акредитационния съвет от 11.07.2019 г. (Протокол № 14), с оценка 9.33 (девет цяло и тридесет и три стотни). Срокът на валидност на акредитацията е шест години.

За повече информация за професионалните направления, по които УниБИТ има акредитация: Професионалните направления.

За повече информация за акредитираните докторски програми в УниБИТ: Докторски програми .


нагоре