ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2019-2020 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

ПРИЕМ ЯНУАРИ 2020 Г.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 03 януари 2020 г. до 07 февруари 2020 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ,
кабинет 1, етаж 1, бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

Кандидастването е само по стартиралите вече специалности от списъкът по долу!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър (5 год.) (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка;
(За завършилите УниБИТ през 2019 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

 

Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър (5 год.)

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“  държавна поръчка имат само кандидатстващите за обявените места през приема в периода 29 юли до 13 септември 2019 г.

 

Класирането се извършва само по документи!!!

 

Класиране – 11 февруари 2020 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 12 и 13 февруари 2020 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.


СТАРТИРАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ЗА УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Записване на новоприетите студенти- 12 и 13 февруари 2020 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в 105 зала, етаж 1 в сградата на бул." Цариградско шосе" 119

 

Записването е лично или чрез упълномощено лице!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър (5 год.)“ (оригинал и копие)/ или при липса на диплома – Академическа справка(За завършилите УниБИТ през 2019 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)

Диплома за завършено средно образование (оригинал или копие за попълване на данни)

Формуляри за записване по образец;

Пет снимки формат 3,5/4,5;

Документ за внесена семестриална такса по банков път;

Лична карта, която след проверка се връща;

 

Сметка за внасяне на такси

 

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2019/2020 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 770

870

466

541

466

541

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

855,50

955,50

480

580

480

580

Направление 9.1 Национална сигурност

951

1101

548

903

 

 

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 2.2 История и археология

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

281

177

281

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

404

206

404

Направление 9.1 Национална сигурност

480

299

 

 


нагоре