ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ОКС „МАГИСТЪР“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2016/2017 ГОДИНА

!!! Нови дати за кандидатстване, класиране и записване за ОКС Магистър !!!

1. Прием февруари 2017 г.

Специалности :

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 • Библиотечни колекции
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
 • Защита на културно-историческото наследство в Република България
 • Издателски бизнес и електронни ресурси
 • Културен туризъм
 • Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда
 • Медийна информация и реклама
 • Мениджмънт на документи и архиви
 • Музеен и арт мениджмънт
 • Религиозно културно наследство
 • Управление и информиране при стратегическите комуникации
 • Читалищно дело

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

 • Информационни системи и технологии
 • Информационни технологии в медийния бизнес
 • Софтуерни архитектури и управление на качеството
 • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
 • Електронен бизнес и електронно управление
 • Софтуерно инженерство/Software Engineering/ (изискват се добри познания по Английски език)
 • Информационни технологии и финансов инженеринг
 • Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 • Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност
 • Национална сигурност
 • Информационна сигурност
 • Демография и сигурност

 

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър“.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Срок за подаване на документи: от 01 февруари до 27 февруари  2017 г. включително , всеки работен ден от 10 до 12.30 часа и от 13 до 14 часа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено образование – ОКС „бакалавър“ или ОКС „Магистър“(оригинал и копие)/ или при липса на диплома -Академична справка;(За завършилите УниБИТ през 2016 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване, в размер на 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);
* Няма свободни места за държавна поръчка!

Документите се подават в Учебен отдел
кабинет 1, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва само по документи.
Обявяване на класираните студенти е на 28 февруари  2017 г.

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: от 01.03.2017 г. до 02.03.2017 г. включително, от 10 до 12.30 часа и от 13 до 16,30  часа в УО(кабинет 1).

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2016/2017 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно Дистанционно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 281 174 281
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 404 202 404
Направление 9.1. Национална сигурност 480 269 480
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 770 870 466 541 466 541
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 855,50 955,50 480 580 480 580
Направление 9.1. Национална сигурност 951 1101 548 903 548 903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

Допълнителна информация

Информация за специалностите в образователно-квалификационна степен „Магистър” след ОКС „Бакалавър” можете да намерите в страница Специалности (Начало › За УниБИТ › Обща информация › Специалности).

Информация за Учебните планове - страница Учебни планове ОКС Магистър (Начало › Учебна дейност › Магистър › Учебни планове).

Ако не намирате информацията, която ви интересува в нашия уеб сайт, моля изпращайте своите запитвания чрез формата ни за контакти.

Повече информация за приема в дистанционна форма на обучение можете да намерите тук: Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучени, учебна 2015/2016 г.


нагоре