Прием в ОКС Магистър - редовно и задочно обучение в УниБИТ за учебна 2020/2021 г.

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2020-202Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“- ПРИЕМ ЯНУАРИ 202Г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 05 януари до 05 февруари 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1, бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

Кандидастването е само по стартиралите вече специалности от списъкът по долу!

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:

https://forms.gle/fUth46ysxZDYFPvNA

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 38 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър(5 год.)“ (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка;
  (За завършилите УниБИТ през 2020г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
 2. Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър(5 год.)“

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“  държавна поръчка имат само кандидатстващите за обявените места през приема в периода 10.08 до 11.09.2020 г.На приема през м. Януари няма места за държавна поръчка!

Класирането се извършва само по документи!

Класиране – 12 февруари 2021г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 15 и 16 февруари 2021г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

СТАРТИРАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г.

Кратка характеристика на специалностите ще намерите на линка: https://www.unibit.bg/learning-activity/master/master-specialties

Професионално направление: 2.2 История и археология

 • Историческо наследство и културни институции

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 • Мениджмънт на документи и архиви
 • Медийна информация и реклама
 • Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
 • Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности
 • Медиация

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

 • Информационни ресурси на правосъдието
 • Информационни системи и технологии
 • Анализ и управление на данни
 • Софтуерни архитектури и управление на качеството
 • Електронен бизнес и електронно управление
 • Софтуерно инженерство
 • Информационна сигурност

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 • Национална сигурност

Записване на новоприетите студенти- 15 и 16 февруари 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в 105 зала, етаж 1 в сградата на бул. "Цариградско шосе" 119

Записването е лично или чрез упълномощено лице!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС„Магистър (5 год.)“ (оригинал икопие)/ или при липса на диплома – Академическасправка(За завършилите УниБИТ през 2020 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
 • Диплома за завършено средно образование (оригинал или копие за попълване на данни)
 • Формуляри за записване по образец;
 • Пет снимки формат 3,5/4,5;
 • Документ за внесена семестриална такса по банков път;
 • Лична карта, която след проверка се връща;

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

808

883

489

547

489

547

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

898

992

504

597

504

597

Направление 9.1 Национална сигурност

998

1101

575

903

575

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

296

 

204

 

296

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

444

237

444

Направление 9.1 Национална сигурност

528

344

 

Повече информация може да намерите на УЧЕБНА ДЕЙНОСТ › МАГИСТЪР › СПЕЦИАЛНОСТИ

Информация може да намерите на УЧЕБНА ДЕЙНОСТ › МАГИСТЪР › ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


нагоре