ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2023-2024 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ - РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Допълнителен прием за стартирали специалности (само за платено обучение)

Срок за подаване на кандидатстудентски документи за ОКС Магистър - от 03 октомври до 10 октомври 2023 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1, бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

ЗА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАТИСНЕТЕ ТУК:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС

https://forms.gle/ALPiKEui3DHogCx99 - линка се бъде активен отново на 03.10.2023 г.

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 45 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“
(4 години) или ОКС „Магистър (5 год.) (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка;
(За завършилите УниБИТ през 20
23 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване - 4
5 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

 

Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ (4год.) и ОКС „ Магистър (5 год.)

Кандидатстването е само за платено обучение!

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“  държавна поръчка имат само кандидатстващите за обявените места през приема в периода от 07 август до 08 септември 2023 г.


Класирането се извършва само по документи

ЗАПИСВАНЕ

Записване – 16 октомври 2023 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1.      Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ – оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка – оригинал. Не важи за студентите завършили в УниБИТ през 2023 г.;

2.      Диплома за средно образование оригинал или копие за попълване на данни;

3.      Пет (5) броя снимки – размер 3.5 на 4.5 (за документ);

4.      Платежно нареждане /вносна бележка за платена семестриална такса по банков път или EasyPay/. В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента (задълженото лице). Като основание да се впише такса записване

5.      Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;

6.      Формуляр за записване – по образец, закупува се на място – 10 лв.

Класиране по специалности за ОКС Магистър

Професионално направление: 2.2 История и археология

Историческо наследство и културни институции - стартира приети

Наследство и музеи в информационна среда - не стартира, класиране по второ желание

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни наук

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт - стартира приети

Мениджмънт на документи и архиви - не стартира, класиране по второ желание

Медийна информация и реклама - стартира приети

Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността - стартира

Защита на културно-историческото наследство в Република България - стартира приети

Бизнес и административни информационни технологии и комуникации - стартира приети

Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности - стартира приети

Читалищно дело - не стартира

Културни взаимодействия и културни политики в Югоизточна Европа - не стартира, класиране по второ желание

Медиация - стартира приети

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Изкуствен интелект и обработка на данни - стартира приети

Информатика и компютърни науки - не стартира, класиране по второ желание

Информационни ресурси на правосъдието - стартира приети

Информационни системи и технологии - стартира приети

Анализ и управление на данни - стартира приети

Дигитален маркетинг и уеб дизайн - стартира приети

Електронен бизнес и електронно управление - не стартира, класиране по второ желание

Софтуерно инженерство - стартира приети

Информационна сигурност - стартира приети

Виртуална и добавена реалност - не стартира, класиране по второ желание

Киберсигурност и цифрова криминалистика - стартира приети

Софтуерни архитектури и управление на качеството - стартира приети

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Национална сигурност - стартира приети

Защита на личните данни и класифицираната информация - стартира приети

Квалификационна характеристика за всяка специалност може да намерите на адрес:
https://www.unibit.bg/learning-activity/master/master-specialties

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ                  Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2023/2024 г.

 

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН*

Задочно-ДПН*

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

865

945

538

602

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

961

1061

582

690

Направление 9.1 Национална сигурност

1068

1178

664

1043

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Направление 2.2 История и археология

 

342

 

261

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

342

 

261

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

510

304

Направление 9.1 Национална сигурност

610

440


нагоре