Прием в ОКС Магистър - редовно и задочно обучение в УниБИТ за учебна 2020/2021 г.

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2020-202Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“- ПРИЕМ ЯНУАРИ 202Г.

 

Класирането се извършва само по документи!

Класиране – 12 февруари 2021г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 15 и 16 февруари 2021г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г. - ПРИЕМ ФЕВРУАРИ

Професионално направление: 2.2 История и археология

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Записване на новоприетите студенти- 15 и 16 февруари 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в 105 зала, етаж 1 в сградата на бул. "Цариградско шосе" 119

Записването е лично или чрез упълномощено лице!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС„Магистър (5 год.)“ (оригинал икопие)/ или при липса на диплома – Академическасправка(За завършилите УниБИТ през 2020 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
  • Диплома за завършено средно образование (оригинал или копие за попълване на данни)
  • Формуляри за записване по образец;
  • Пет снимки формат 3,5/4,5;
  • Документ за внесена семестриална такса по банков път;
  • Лична карта, която след проверка се връща;

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

808

883

489

547

489

547

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

898

992

504

597

504

597

Направление 9.1 Национална сигурност

998

1101

575

903

575

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

296

 

204

 

296

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

444

237

444

Направление 9.1 Национална сигурност

528

344

 

Повече информация може да намерите на УЧЕБНА ДЕЙНОСТ › МАГИСТЪР › СПЕЦИАЛНОСТИ

Информация може да намерите на УЧЕБНА ДЕЙНОСТ › МАГИСТЪР › ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


нагоре