ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2022-2023 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ - м. Януари 2023 г.

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 05 януари 2023 г. до 03 февруари 2023 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

 

Документи се приемат само за специалностите от списъка по-долу!

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:

 

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 42 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.) (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка;
(За завършилите УниБИТ през 20
22 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване -
42 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

 Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ (4год.) и ОКС „ Магистър (5 год.)

 Кандидатстването за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ е само за платено обучение.

Класирането се извършва само по документи и излиза на 10 февруари 2023 г.

Записване – 16 февруари 2023 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

При записването си новоприетите студенти представят:

  • Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ – оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка – оригинал. Не важи за студентите завършили в УниБИТ през 2022 г.;
  • Диплома за средно образование (може и само копие) за попълване на данни;
  • 5 бр. снимки – размер 3.5 на 4.5 (за документ);
  • Разпечатана квитанция за платена семестриална такса заплатена по банков път, Изипей или електронно банкиране;
  • Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
  • Формуляр за записване – по образец, закупува се на място, стая 1 - Учебен отдел – 10 лв.

Списъци с приетите кандидат-студенти по специалности за ОКС Магистър - Прием Февруари 2023 г.

Професионално направление: 2.2 История и археология

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2022/2023 г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 808 883 489 547 489 547
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 898 992 529 627 529 627
Направление 9.1 Национална сигурност 998 1101 604 948 604 948

 

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно ДП Задочно ДП Дистанционно ДП
Направление 2.2 История и археология 311 227  
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 311 227 311
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 464 264 464
Направление 9.1 Национална сигурност 554 383  

 


нагоре