ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2021-2022 Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ - ПРИЕМ ЯНУАРИ 2022 Г.

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 05 януари 2022 г.до 04 февруари 2022 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ,кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС

https://forms.gle/iKU63aY1FURLyfTE6

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 38 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАТЕ

• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“(4 години) или ОКС „Магистър" (5 год.) (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2021 г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

 Приемът за ОКС „Mагистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“(4год.)и ОКС „ Магистър(5 год.)“

 Кандидатстването за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ е само за платено обучение.

Класирането се извършва само по документи

Класиране - 11.02.2022 г.

Записване – 14 и 15 февруари 2022 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 • Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ (оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка - оригинал; - Не важи за студентите завършили в УниБИТ през 2021 г.
 • Диплома за средно образование (може и само копие) за попълване на данни
 • 5 бр. Снимки - размер 3.5 на 4.5 (за документ)
 • Разпечатана квитанция за платена семестриална такса по банков път или изипей
 • На място се закупува комплект документи - 10 лв.

Стартирали специалности за ОКС Магистър, за които може да кандидатствате през Януари 2022 г.

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 • Мениджмънт на документи и архиви
 • Медийна информация и реклама
 • Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността
 • Защита на културно-историческото наследство в Република България
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
 • Медиация
 • Експертиза и оценка на културни и художествени ценности

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

 • Информационни системи и технологии
 • Анализ и управление на данни
 • Софтуерни архитектури и управление на качеството
 • Софтуерно инженерство
 • Информационна сигурност

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 • Национална сигурност

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2021/2022 г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

808

883

489

547

489

547

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

898

992

504

597

504

597

Направление 9.1 Национална сигурност

998

1101

575

903

575

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

296

 

207

 

296

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

444

240

444

Направление 9.1 Национална сигурност

528

348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


нагоре