ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2018-2019Г. ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

График за втори прием за ОКС "Магистър" - месец Януари-Февруари 2019 г.

Документи за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в УниБИТ (Университета)

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - 03.01.2019 г. - 08.02.2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“(оригинал и копие)/ или при липса на диплома - Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2018г. се извършва проверка по служебен път и не е нужен документ.)
• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

 

Приемът за ОКС „Магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС “Бакалавър“ и ОКС „ Магистър“

 

Класирането се извършва само по документи - Класирането ще бъде публикувано на 13.02.2019 г.

ЗАПИСВАНЕТО В ОКС “МАГИСТЪР„  ЩЕ Е НА 14 И 15 ФЕВРУАРИ 2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа (ОБЕДНА ПОЧИВКА ОТ 12,30 ЧАСА ДО 13,00 ЧАСА) НА БУЛ. „ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ 119 СТАЯ 1 (УЧЕБЕН ОТДЕЛ).

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Документи за записване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в УниБИТ (Университета)

  1. ДИПЛОМА ОРИГИНАЛ ЗА ЗАВЪРШЕН БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР. (АКО ДИПЛОМАТА Е В ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ДОНЕСЕ УВЕРЕНИЕ С НОМЕРАТА НА ДИПЛОМАТА (УНИКАЛЕН №, РЕГИСТРАЦИОНЕН №  И  ДАТА НА ИЗДАВАНЕ.) НЕ ВАЖИ ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ В УНИБИТ 2018 г.)
  2. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
  3. 5 БРОЯ СНИМКИ ФОРМАТ  3,5 СМ. НА 4,5 СМ.
  4. ПЛАТЕЖНО ЗА ПРЕВЕДЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПО БАНКОВ ПЪТ.
  5. ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТИ (ЗАКУПУВАТ СЕ НА МЯСТО В УНИБИТ).

Списък с приетите кандидат-студенти за ОКС Магистър (Прием Януари 2019 г.)

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2018/2019 г.

                                                        


  СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* / и завършилите  УниБИТ Редовно-ДПН* Задочно-СПН / и завършилите УниБИТ Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 770 870 466 541 466 541
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 855,50 955,50 480 580 480 580
Направление 9.1 Национална сигурност 951 1101 548 903 548 903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

 


нагоре