Свидетелства по проект „Студентски практики“!

Всички колеги, които са приключили успешно своята практика по проект „Студентски практики“ до края на месец септември, могат да получат свидетелство за успешно завършен стаж в Учебен отдел при УниБИТ.

*Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

НОВИНИ


нагоре