Свидетелства по проект „Студентски практики“! | Университет по библиотекознание и информационни технологии

Свидетелства по проект „Студентски практики“!

Всички колеги, които са приключили успешно своята практика по проект „Студентски практики“ до края на месец септември, могат да получат свидетелство за успешно завършен стаж в Учебен отдел при УниБИТ.

*Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

НОВИНИ


нагоре