Центрове и лаборатории

Съдържание на страницата


Софтуерна лаборатория и Лаборатория "Oracle"

Доц. д-р Георги Димитров Ръководител - Лаборатория "Oracle"
проф. д-р Г. П. Димитров
Кабинет: 305, Сграда: УниБИТ 2
Имейл: g.dimitrov@unibit.bg
 

Център за продължаващо обучение

доц. д-р Добринка Стойкова

Директор - Центъра за продължаващо обучение

доц. д-р Добринка Стойкова

 

Център за продължаващо обучение с предмет на дейност: организиране на следдипломна квалификация на студентите, завършили УниБИТ (ДБИ, ПИБД, КБД), както и на други външни лица, които имат необходимото средно или висше образование; проучване на потребностите, разработване на проекти и реализация на следдипломна квалификация, свързана с изучаваните специалности; осъществяване на контакти със заинтересованите ведомства, институти и частни лица; осигуряване на следдипломната квалификация; осигуряване на необходимата техника и нейното поддържане при реализацията на следдипломната квалификация; езикова или друга допълваща основното образование на курсистите квалификация; развитие на следдипломната квалификация в системата на УниБИТ.

Център за сигурност и защита на информацията

Доц. д-р Георги Петришки

Център за сигурност и защита на информацията

Доц. д-р Георги Петришки

 

Предлага специализация и повишаване на квалификацията в краткосрочни курсове по сигурност и защита на информацията. Обучението е насочено към повишаване и разширяване на специализацията за изпълнение на управленски функции, към създаване на умения за работа в екип при вземане на управленски и изпълнителски решения в проблемната област.

Учебното съдържание на предлаганите курсове е подчинено на актуалността, значимостта и приложната стойност на професионалното развитие на обучаваните.

Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност

Д-р Александър Кирков

Ръководител НИЛКС

Д-р Александър Кирков

Кабинет 30 , сграда УниБИТ 1

Имейл: a.kirkov@unibit.bg

Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност (съкр. НИЛКС) е самостоятелно, структурно звено в рамките на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи..

Лабораторията организира специализирани краткосрочни курсове и практически занятия в различни аспекти на кибер сигурността.


нагоре