Мисия и цели

Обществената мисия на УниБИТ е да подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда и предизвикателствата на информационното общество специалисти с реални и приложими теоретични знания и практически умения за работа в различни области на обществено икономическия живот, способни да общуват, да работят в екип и да поемат отговорността на граждани, призвани да допринесат за издигане на културното равнище на нацията и за интегрирането ни към европейските и световни ценности.

Университетът си поставя за основна стратегическа цел устойчивото развитие и доказването на своята нова идентичност като водещо в сферата на обучението по информационна сигурност, опазване и представяне на културно-историческото наследство, библиотечни и информационни технологии, информационно брокерство и печатни комуникации, както и пълноправното си участие във формирането и реализацията на държавните образователни политики.

От обществената мисия и стратегическата цел произтичат и следните приоритети и задачи пред Висшето училище:

  • да постигне ново качество в обучението в съответствие с принципите на Болонската декларация на министрите на образованието на страните – членки на ЕС, от 1999 г. и с критериите, формулирани в Националната стратегия за развитие на информационното общество в Република България;
  • да усвои бързо и пълноценно съвременните информационни и комуникационни технологии и тяхното използване в практиката, като приложи европейските образователни стандарти и европейската квалификационна рамка;
  • да актуализира учебните планове и програми за пълното им хармонизиране с критериите на водещите в тази сфера български и чуждестранни висши училища;
  • да разкрие нови, перспективни специалности, за да отговори на обществените потребности и интереси на българския и европейския пазар на труда;
  • да развива и утвърждава системата за продължаващо обучение като фактор за повишаване на професионалната квалификация на своите възпитаници;

Файлове за изтегляне:


нагоре