Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2018/2019 година 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.10.2018
21.12.2018

12

08.02.2019
24.02.2019

05.03.2019
10.03.2019

24.09.2019
30.09.2019

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

25.02.2019
23.05.2019

13

31.05.2019
16.06.2019

20.06.2019
28.06.2019

24.09.2019
30.09.2019

4-ти курс
25.02.2019
03.05.2019

4-ти курс
10.05.2019
23.05.2019

4-ти курс
31.05.2019
09.06.2019

4-ти курс
20.06.2019
24.06.2019

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

03.09.2018
30.09.2018

07.12.2018
21.12.2018

05.03.2019
10.03.2019

24.09.2019
30.09.2019

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.02.2019
24.02.2019

30.04.2019
12.05.2019

20.06.2019
28.06.2019

24.09.2019
30.09.2019

 

 

4-ти курс
31.05.2019
09.06.2019

4-ти курс
20.06.2019
24.06.2019

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

01.07.2019 – 04.07.2019

07.10.2019 – 10.10.2019

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2018/2019 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  2.2. История и археология

КИН (1 и 2 курс) 274 152

Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки

   

ББ

274

152

БИМ

274

152

ПК

274

152

ИФКИН (3 и 4 курс)

274 152

ИРТ

274

152

АД

274

152

КИ

274

152
ОПП

274

152
     

Направление  4.6. Информатика и компютърни науки

(за специалности - ИТ, ИБ, КН, ИТСА, ИС - 1 и 2 курс)

369 198

ИТ (3 и 4 курс)

369

198

ИБ (3 и 4 курс)

369

198

КН (3 и 4 курс)

369

198

ИТСА (3 и 4 курс)

369

198

 

Направление  9.1. Национална сигурност

(всички специалности - НС, НСКИН - 1 и 2 курс)

426 272

ИС (3 и 4 курс)

426

272

НС КИН (3 и 4 курс)

426

272

НС (3 и 4 курс)

426

272

НС - дистанционна форма на обучение 426  

Полезни документи


нагоре