Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.10.2019
20.12.2019

12

07.02.2020
23.02.2020

02.03.2020
08.03.2020

24.09.2020
30.09.2020

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

24.02.2020
15.05.2020

12

01.06.2020
16.06.2020

22.06.2020
28.06.2020

24.09.2020
30.09.2020

4-ти курс
24.02.2020
03.05.2020

4-ти курс
11.05.2020
22.05.2020

4-ти курс
30.05.2020
07.06.2020

4-ти курс
22.06.2020
28.06.2020

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

02.09.2019
29.09.2019

07.12.2019
22.12.2019

02.03.2020
08.03.2020

24.09.2020
30.09.2020

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.02.2020
23.02.2020

27.04.2020
10.05.2020

22.06.2020
28.06.2020

24.09.2020
30.09.2020

 

 

4-ти курс
30.05.2020
07.06.2020

4-ти курс
22.06.2020
28.06.2020

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

01.07.2020 – 03.07.2020 г.

06.10.2020 – 09.10.2020 г.

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2019/2020 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  2.2. История и археология

КИН (1, 2 и 3 курс) 274 167

Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки

   

ББ

274

167

БИМ

274

167

ПК

274

167

ИФКИН (4 курс)

274 167

ИРТ

274

167

АД

274

167

КИ

274

167
ОПП

274

167
     

Направление  4.6. Информатика и компютърни науки

(за специалности - ИТ, ИБ, КН, ИТСА, ИС - 1 и 2 курс)

369 204

ИТ (3 и 4 курс)

369

204

ИБ (3 и 4 курс)

369

204

КН (3 и 4 курс)

369

204

ИТСА (3 и 4 курс)

ИС (3 курс)

369

204

 

Направление  9.1. Национална сигурност

(всички специалности - НС, НСКИН - 1 и 2 курс)

426 299

ИС (4 курс)

426

299

НС КИН (3 и 4 курс)

426

299

НС (3 и 4 курс)

426

299

НС - дистанционна форма на обучение 426  

Полезни документи


нагоре