Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2017/2018 година 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

02.10.2017
22.12.2017

12

09.02.2018
25.02.2018

06.03.2018
11.03.2018

24.09.2018
30.09.2018

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

26.02.2018
25.05.2018

13

01.06.2018
17.06.2018

20.06.2018
28.06.2018

24.09.2018
30.09.2018

4-ти курс
26.02.2018
04.05.2018

4-ти курс
11.05.2018
25.05.2018

4-ти курс
01.06.2018
10.06.2018

4-ти курс
20.06.2018
24.06.2018

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

04.09.2017
29.09.2017

09.12.2017
22.12.2017

06.03.2018
11.03.2018

24.09.2018
30.09.2018

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.02.2018
25.02.2018

30.04.2018
13.05.2018

20.06.2018
28.06.2018

24.09.2018
30.09.2018

 

 

4-ти курс
01.06.2018
10.06.2018

4-ти курс
20.06.2018
24.06.2018

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

02.07.2018 – 05.07.2018

08.10.2018 – 11.10.2018

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2017/2018 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  2.2. История и археология

КИН 274 152

Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки

   

ББ

274

152

БИМ

274

152

ПК

274

152

ИФКИН (2, 3 и 4 курс)

274 152

ИРТ

274

152

АД

274

152

КИ

274

152
ОПП

274

152
     

Направление  4.6. Информатика и компютърни науки

(за специалности - ИТ, ИБ, КН, ИТСА, ИС - 1-ви курс)

369 198

ИТ (2, 3 и 4 курс)

369

198

ИБ (2, 3 и 4 курс)

369

198

КН (2, 3 и 4 курс)

369

198

ИТСА (2, 3 и 4 курс)

369

198

 

Направление  9.1. Национална сигурност

(всички специалности - НС, НСКИН - 1-ви курс)

426 272

ИС (2, 3 и 4 курс)

426

272

НС КИН (2, 3 и 4 курс)

426

272

НС (2, 3 и 4 курс)

426

272

НС - дистанционна форма на обучение 426  

Полезни документи


нагоре