УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“
СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15.10.2019 г.

На основание на сключен договор за съвместна дейност между Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ), представяме възможност за всички кандидат-студенти, включително и тези, които са положили конкурсни изпити в УниБИТ през кандидат-студентската кампания за 2019 г., но класирани, но неприети и след последното класиране, да се запишат и обучават за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“, в задочна форма на обучение, по специалност „Защита на националната сигурност“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./
  • Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./
  • Лична карта (оригинал и копие)
  • Диплома за средно образование (оригинал и копие)
  • Медицинско свидетелство
  • Три снимки – паспортен формат
  • Документ за платена такса за обучение – семестриална такса в размер от 973 лв. (или на разсрочено плащане на две вноски)

Семестриалната такса се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
За ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

ВАЖНО!

Обучението се осъществява съвместно от УниБИТ и ВСУ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София (Централна сграда на бул. Цариградско шосе № 119 и Сграда 2 на бул. Шипченски проход № 69А)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

15.10.2019 г. вкл. (без почивните дни),
УниБИТ, бул. Цариградско шосе 119, ет. 2, кабинет № 215

За повече информация:
УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, кабинет № 215
Телефони:
+359 (0) 2 970 85 98; +359 878 220 451
E-mail:
r.yotova@unibit.bg
e.tsenkova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре