Покана за участие в Заключителна научна конференция на тема: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ: Александър Божинов: - Между комичното и трагичното“

Покана

За участие в Заключителна научна конференция на тема: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ: Александър Божинов: - Между комичното и трагичното “ на която ще бъдат представени резултатите от научноизследователски проект с Договор no КП-06-Н40/2 от 10.12.2019 г. На тема: "Между комичното и трагичното - Александър Божинов (карикатурист, военен фотограф и писател)", финансиран въз основа на проведен от Фонд "Научни изследвания" по Конкурс за фундаментални научни изследвания, Хуманитарни науки, с ръководител: проф. д. филол. н. Ваня Чавдарова Добрева.

Кога: 14 май 2024 г. от 10 часа
Къде: УниБИТ, Заседателна зала

Адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ 119
Google Meet: https://meet.google.com/utv-wzfe-tsx

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

НОВИНИ


нагоре