Научни конференции

XV Юбилейнa студентска научна конференция и изложба „Информация – Институции – Образование – Изследвания”

Научете повече тук

 

XVI-та национална научна конференция с международно участие на тема обществото на знанието и хуманизмът на XXI век

Ежегодното провеждане точно на 1 ноември – Деня на народните будители, на Националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” е инициатива, която наред с научните цели за стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ, както и на учени и изследователи от университети и научни институти от страната и чужбина, допринася за утвърждаване на българската идентичност в европейското и в световното културно развитие, поддържа научната комуникация с европейската и световната научна общност.

Научете повече тук

 

Четвърта международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“

На 11 и 12 юни 2018 г. в учебна база Бачиново на Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград се проведе Четвъртата международна кръгла маса, посветена на проблемите на обществената комуникация. Форумът беше организиран от Дискусионен клуб по Обществени комуникации към катедра “Комуникации и информиране” на УниБИТ и Електронния факултет на Нишкия университет. Основната цел на конференцията беше да се обобщи опитът и да се представят добрите практики и перспективи в областта на обществената комуникация. На събитието присъстваха и взеха участие известни учени и практици от академичната и изследователската общност, като доц. д-р Теодора Петрова, декан на ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Николай Михайлов, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС, проф. д.н. Николай Палашев, УниБИТ, доц. д-р Катя Михайлова, УНСС, проф. д-р Ванче Бойков, Нишки университет и др. На форума участие взеха и млади изследователи и докторанти от България и Сърбия. Участниците в научния форум бяха представители на 5 български и 1 сръбски университет. Изнесени бяха над 40 доклада, организирани в 2 тематични сесии, които завършиха с оживени дискусии. Участниците в кръглата маса бяха поздравени от проф. д. ик.н. Стоян Денчев, Ректор на УниБИТ. Организирането и провеждането на конференцията се реализира с финансовата подкрепа на проект ПЧФНП-2018-02, Наредба на МОН. Докладите от научното събитие ще бъдат публикувани в научен сборник.

 

ХІV студентска научна конференция и изложба на унибит – ден на отворените врати на университета (17 май 2018 г., 10:00 ч., салон на УниБИТ-1)

Научете повече тук

 

Младежки форум „Кибер сигурност в съвременната информационна среда“

Уважаеми дами и господа, Университетската младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ) към УниБИТ организира еднодневен Младежки форум „Кибер сигурност в съвременната информационна среда“, който ще се проведе на 18 декември 2017 г. в УниБИТ, София. Целта на този форум е младите учени – докторанти, постдокторанти, студенти и млади преподаватели, да представят своите научни изследвания и търсения както и да дискутират проблемите на киберсигурността помежду си.

Научете повече тук

 

Трета кръгла маса по обществена комуникация

В периода 22-24 юни 2017 г. в гр. Ниш (Република Сърбия) се проведе Трета кръгла маса, посветена на проблемите на обществената комуникация. Форумът беше организиран със съвместното сътрудничество между катедра “Комуникации и информиране” към УниБИТ и Електронния факултет на Нишкия университет.Основната цел на конференцията беше да се обобщи опитът и да се представят добрите практики и перспективи в областта на обществената комуникация. На събитието присъстваха както известни учени и практици от академичната и изследователската област като проф. д.с.н. Михаил Мирчев, проф. д.н. Николай Палашев, доц. д-р Катя Михайлова, проф. д-р Ванче Бойков и др., така и млади изследователи и докторанти от България и Сърбия. На поканата за участие се отзоваха колеги от 5 български и 1 сръбски университет, изнесени бяха над 30 доклада, организирани в 2 тематични сесии, които завършиха с оживени дискусии. Участниците в кръглата маса бяха лично поздравени от българския консул в Ниш г-н Христо Христов. Организирането и провеждането на конференцията се реализира с финансовата подкрепа на проект ПЧФНП-2017-03, Наредба № 3 на МОН. Докладите от научното събитие ще бъдат публикувани в сборник.

 

ХV-та национална научна конференция с международно участие на тема обществото на знанието и хуманизмът на XXI век

Ежегодното провеждане точно на 1 ноември – Деня на народните будители, наНационалнатанаучна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” е инициатива, която наред с научните цели за стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ, както и на учени и изследователи от университети и научни институти от страната и чужбина, допринася за утвърждаване на българската идентичност в европейското и в световнотокултурно развитие, поддържа научната комуникация с европейската и световната научна общност.

Научете повече тук

 

Международна Конференция на тема Иновациите творят бъдещето!

Международна Конференция на тема Иновациите творят бъдещето!
21 ноември, 2016г. в Интер Експо център София от 9 часа.
УниБИТ и Клубът по управление на знание иновации и стратегии организират Международна Конференция на тема Иновациите творят бъдещето! (Innovation - creating the future!) в рамките на ERASMUS+ проект APInno: Action project for innovation - 2014-1-BG01-KA203-001561. За повече информация apinno.unibit.bg.
Моля регистрирайте се до 19.11.2016 Линк към регистрацията -

Научете повече тук

 

ХIV Национална научна конференция с международна участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”

ХIV Национална научна конференция с международна участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” по случай 1 ноември – Деня на народните будители и 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов,Лом, Шумен и Прилеп

Научете повече тук

 

ХІІІ Студентска научна конференция „Информацията като цивилизационен избор – път към всеобщото знание”

Научете повече тук

 

ІІІ Научна конференция "Хармония в различията" (9.12.2016)

На 9.12.2016, петък, от 9,30 часа в сградата на УниБИТ- 2 (бул. "Шипченски проход" 69А) ще се открие ІІІ Научна конференция "Хармония в различията". Тя се организира от УниБИТ в сътрудничество с Националния съвет на религиозните общности в България.

Форумът ще обсъди третирането на културните различия с акцент върху религиозния и етническия "друг". В него ще участват учени от УниБИТ, Софийския университет, Великотърновския университет, БАН, Техническия университет, Военната академия, Югозападния университет, Тракийския университет - Ст. Загора, Нов български университет, РИМ-Ст. Загора, ДА-Габрово, ВТУ "Т. Каблешков", както и представители на Националния съвет на религиозните общности и на различни вероизповедания.

Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век

ПОКАНА
Покана за участие в ХVI-та национална научна
конференция с международно участие на тема:
Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век
посветена на деня на народните будители
1 ноември 2018
г., софия, унибит

Организирането на  Национална научна конференция с международно участие ще допринесе за поддържане на интензивността на научните комуникации и за  стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ и от външни институции. Провеждането на конференцията в Деня на народните будители ще допринесе за утвърждаване на българската идентичност в европейското и световно културно развитие.

Научете повече тук.

”Младите в науката – инвестиция в бъдещето”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Министерство на образованието и науката

Схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
Проект BG051PO001-3.3.06 – 0055 „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ”

ПОКАНА
Международна научна конференция
на тема

”Младите в науката – инвестиция в бъдещето”

(18-20.10.2013, София)
Международната конференция цели да създаде на млади учени, докторанти и постдокторанти условия за обмен на идеи, споделяне на изследователски опит, получаване на научна подкрепа и насърчаване на академичната мобилност.

Научете повече

ХІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

1 ноември 2013 г., София, УниБИТ

Научете повече

Политики за управление на културното наследство - комуникация и социализация чрез образование“

Научете повече


нагоре