Научни конференции

ІІІ Научна конференция "Хармония в различията" (9.12.2016)

На 9.12.2016, петък, от 9,30 часа в сградата на УниБИТ- 2 (бул. "Шипченски проход" 69А) ще се открие ІІІ Научна конференция "Хармония в различията". Тя се организира от УниБИТ в сътрудничество с Националния съвет на религиозните общности в България.

Форумът ще обсъди третирането на културните различия с акцент върху религиозния и етническия "друг". В него ще участват учени от УниБИТ, Софийския университет, Великотърновския университет, БАН, Техническия университет, Военната академия, Югозападния университет, Тракийския университет - Ст. Загора, Нов български университет, РИМ-Ст. Загора, ДА-Габрово, ВТУ "Т. Каблешков", както и представители на Националния съвет на религиозните общности и на различни вероизповедания.

Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век

ПОКАНА
Покана за участие в ХVI-та национална научна
конференция с международно участие на тема:
Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век
посветена на деня на народните будители
1 ноември 2018
г., софия, унибит

Организирането на  Национална научна конференция с международно участие ще допринесе за поддържане на интензивността на научните комуникации и за  стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ и от външни институции. Провеждането на конференцията в Деня на народните будители ще допринесе за утвърждаване на българската идентичност в европейското и световно културно развитие.

Научете повече тук.

”Младите в науката – инвестиция в бъдещето”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Министерство на образованието и науката

Схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
Проект BG051PO001-3.3.06 – 0055 „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ”

ПОКАНА
Международна научна конференция
на тема

”Младите в науката – инвестиция в бъдещето”

(18-20.10.2013, София)
Международната конференция цели да създаде на млади учени, докторанти и постдокторанти условия за обмен на идеи, споделяне на изследователски опит, получаване на научна подкрепа и насърчаване на академичната мобилност.

Научете повече

ХІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

1 ноември 2013 г., София, УниБИТ

Научете повече

Политики за управление на културното наследство - комуникация и социализация чрез образование“

Научете повече


нагоре