УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

                              И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Проект „Модели за социализация на културното наследство в „Интелигентен град“

Подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ при МОН

Ръководител: проф. д-р София Василева

 

Времетраене на проекта: 36 месеца

 

 

Основни цели на проекта са:

 

·        Да се разработят модели за социализация на културното наследство в "Интелигентен град" на базата на съвременните интернет технологии.

 

·        Една от главните ни цели е да проучим добри практики от опита на музей, библиотеки, университети по отношение на връзката между научни изследвания → съвременна информационна среда →  информационни технологии и културни, научни и образователни институции →   преподаване →  теоретично и практическо обучение.

 

·        Повишаване на  информираността и знанията за добри практики от чуждестранния опит в тази област.

Няколко причини да направим този проект:

·        В нашата страна културното наследство (КН) е определено като приоритет в Националната стратегия за регионално развитие, Областните и общински стратегии за развитие, Националната стратегия за развитие на туризма, Националната стратегия за развитие на научните изследвания на Република България до 2020 г.

 

·        Въпреки това в национален план не съществува концептуален модел за интегриране на научни, образователни и културни политики и прилагането на ИКТ в областта на културното наследство, което несъмнено ще бъде много полезно за процеса на социализация на наследството.

 

·        Съвременните информационни технологии (ИКТ) предоставят огромни възможности в социализацията на културното наследство

 

·        По-голямата част от научните изследвания са ориентирани към културното наследство, или технологични проблеми на дигитализацията на културното наследство, но към днешна дата на национално ниво ние нямаме интердисциплинарни изследвания, свързани с нови модели на социализация на културното наследство.

 

 

Работната хипотеза на проекта се основава на това, че:

„Интелигентният град“ може да предложи представяне, чрез интерактивни средства на базата на съвременни интернет технологии на:

·        История на града;

·        История на сгради;

·        Топоси на исторически събития, като в добавената реалност се включат архивни материали (фотоси, документи), артефакти, кино и видео документи;

·        Представяне на известни личности от различни епохи;

·        Сцени от ежедневния живот през различни епохи;

Добавените реалности позволяват разширяване на представянето на културното наследство в пространството и времето, както и съпоставки с други култури.

 

Дейностите по проекта включват следните теми:

·        Анализ на опита на европейски градове за успешни практики за социализация на КН в интензивно развиващите се центрове;

·        Анализ на състоянието на електронните научни инфраструктури и на научни изследвания в областта на КН в „интелигентни градове“;

·        Събиране и систематизиране на информационна база данни за създаване на образователни интерактивни виртуални културни маршрути;

·        Публикуване на научни продукти. Етап 1 - издаване на сборник с научни статии

 

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 

·        Да допринесе за увеличаване на ролята на ИТ и на интернет комуникациите за социализацията на културното наследство.

 

·        Разработените по проекта научни продукти ще се използват за образователни цели в обучението по културно наследство.

 

·        Очаква се те да намерят приложение в разработването на програми за обучение за повишаване на институционалния капацитет в областта на културата; и програми за информираност и обучение за повишаване на капацитета на местните общности в областта на КН и културния туризъм, които ще се реализират с активното участие на местни културни институции – читалища, музеи, библиотеки.

 

·        Като резултат от изпълнението на проекта се очаква повишаване на изследователския потенциал на млади учени – постдокторанти, докторанти, магистри и музейни специалисти.

 

 

Ръководител на проекта: проф. д-р София Василева

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ


нагоре