УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Проект „Модели за социализация на културното наследство в „Интелигентен град“

Подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ при МОН

Ръководител: проф. д-р София Василева

Времетраене на проекта: 36 месеца

https://www.3d.unibit.bg/

Основни цели на проекта са:

 • Да се разработят модели за социализация на културното наследство в "Интелигентен град" на базата на съвременните интернет технологии.
 • Една от главните ни цели е да проучим добри практики от опита на музей, библиотеки, университети по отношение на връзката между научни изследвания → съвременна информационна среда → информационни технологии и културни, научни и образователни институции → преподаване → теоретично и практическо обучение.
 • Повишаване на информираността и знанията за добри практики от чуждестранния опит в тази област.

Няколко причини да направим този проект:

 • В нашата страна културното наследство (КН) е определено като приоритет в Националната стратегия за регионално развитие, Областните и общински стратегии за развитие, Националната стратегия за развитие на туризма, Националната стратегия за развитие на научните изследвания на Република България до 2020 г.
 • Въпреки това в национален план не съществува концептуален модел за интегриране на научни, образователни и културни политики и прилагането на ИКТ в областта на културното наследство, което несъмнено ще бъде много полезно за процеса на социализация на наследството.
 • Съвременните информационни технологии (ИКТ) предоставят огромни възможности в социализацията на културното наследство
 • По-голямата част от научните изследвания са ориентирани към културното наследство, или технологични проблеми на дигитализацията на културното наследство, но към днешна дата на национално ниво ние нямаме интердисциплинарни изследвания, свързани с нови модели на социализация на културното наследство.

Работната хипотеза на проекта се основава на това, че: „Интелигентният град“ може да предложи представяне, чрез интерактивни средства на базата на съвременни интернет технологии на:

 • История на града;
 • История на сгради;
 • Топоси на исторически събития, като в добавената реалност се включат архивни материали (фотоси, документи), артефакти, кино и видео документи;
 • Представяне на известни личности от различни епохи;
 • Сцени от ежедневния живот през различни епохи;

Добавените реалности позволяват разширяване на представянето на културното наследство в пространството и времето, както и съпоставки с други култури.

Дейностите по проекта включват следните теми:

 • Анализ на опита на европейски градове за успешни практики за социализация на КН в интензивно развиващите се центрове;
 • Анализ на състоянието на електронните научни инфраструктури и на научни изследвания в областта на КН в „интелигентни градове“;
 • Събиране и систематизиране на информационна база данни за създаване на образователни интерактивни виртуални културни маршрути;
 • Публикуване на научни продукти. Етап 1 - издаване на сборник с научни статии

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 • Да допринесе за увеличаване на ролята на ИТ и на интернет комуникациите за социализацията на културното наследство.
 • Разработените по проекта научни продукти ще се използват за образователни цели в обучението по културно наследство.
 • Очаква се те да намерят приложение в разработването на програми за обучение за повишаване на институционалния капацитет в областта на културата; и програми за информираност и обучение за повишаване на капацитета на местните общности в областта на КН и културния туризъм, които ще се реализират с активното участие на местни културни институции – читалища, музеи, библиотеки.
 • Като резултат от изпълнението на проекта се очаква повишаване на изследователския потенциал на млади учени – постдокторанти, докторанти, магистри и музейни специалисти.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕТАП 1

(ДЕК. 2016 – МАЙ 2018)

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, ИЗРАБОТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА:

 • Публикации с импакт фактор – 2 броя
 • Публикации в реферирани издания, които са индексирани в световни литературни източници – 3 броя
 • Публикации в други издания – 5 броя
 • Публикации под печат – 4 броя

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Доклади на международни конференции – 10 броя
 • Доклади на национални конференции – 6 броя

ОТПЕЧАТАНИ НАУЧНИ ПРОДУКТИ:

 • Монография – 1 бр.
 • Учебник – 1 бр.
 • Студия – 1 бр.

Изработени продукти за научноизследователската дейност по проекта

Холограмна витрина

Докторанти с теми свързани с проекта (1)

Дипломанти по тематиката на проекта (1)

Ръководител на проекта: проф. д-р София Василева

НОВИНИ


нагоре