ERASMUS + Project NAVIGATE

Information Literacy: A Game-based Learning Approach for Avoiding Fake Content

2017-1-BG01-KA203-036383

Ръководител: гл. ас. д-р Марина Енчева

Времетраене на проекта: 36 месеца

Целта на проекта NAVIGATE e да въведе иновации в сферата на информационната грамотност (ИГ) с прилагането на игрови подход в обучението на студенти в бакалавърски програми в хуманитарни дисциплини в Европа. NAVIGATE цели да приложи различни методи според планираните дейности: анализ и синтез на информационни потоци; проучване на най-добри практики, свързани с темата на проекта и т.н. За да се постигнат целите и задачите на проекта, ще бъдат приложени количествени и качествени методи за анализ в стандартни въпросници и фокус групи. Нивото на ИГ на студентите ще бъде проследено чрез моделиращия метод (симулации в ситуации от реалния живот и игрово базирано обучение).

Основните задачи на NAVIGATE са:

     • Да изработи компетентностна мрежа (стратегия, ориентирана към студентите в смесения тип обучение по ИГ), обхващаща различни измерения, които представляват сърцевината на ИГ умения, задължителни за студентите в дигиталната епоха (намиране на информация, оценяване на информация, ефективно ползване на информацията) и да подкрепи придобиването на такива умения, синтезирани в съдържанието на учебната програма.

     • Да разработи игрови модел на обучението по ИГ, който се състои от програма, базирана на компетентностната мрежа; игри, включени в програмата; работещи модели със специфични игрови задачи, игрови обучителни дейности и т.н.

     • Да разпише модел на сценариите за игрите в обучението по ИГ.

     • Да разработи игри по ИГ и да реализира онлайн платформа за интегриране на игровия модел на обучение.

     • Да изработи наръчник с обобщение на резултатите от проекта в подкрепа на бъдещите потребители (студенти и преподаватели) на разработената методология за игровия подход в обучението по ИГ. 

Очакваните резултати от осъществяването на NAVIGATE са:

     • Промяна в традиционните модели на преподаване с интегрирането на сериозни интерактивни игри в обучението; 

     • Подобрение в компетентността на обучителите по ИГ;

     • Стимулиране на интереса на студентите към обучението като цяло;

     • Бъдещо подобрение и надграждане в разработения продукт с използването на обратната връзка от студенти и преподаватели;

     • Прилагане на NAVIGATE обучителния модел в други институции (обществени и академични библиотеки);

     • Изработени критерии за синхронизирано учене и оценяване.

Проектният консорциум включва 4 партньорски организации – Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Университетът в Гавле (Швеция), Университетът в Парма и Фондацията Политехника от Милано (Италия).

УниБИТ е координатор на проекта.

НОВИНИ


нагоре