МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА УниБИТ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Днес, 9 декември 2016 г., в сградата на Международната академия за антикорупция (със седалище Лаксенбург – в близост до Виена, Aвстрия) бе подписан договор за сътрудничество между Академията, представлявана от нейния президент д-р Мартин Кройтнер, и Университета по библиотекознание и информационни технологии, представляван от неговия ректор проф. дн Стоян Денчев.

Това е първият меморандум, който европейска образователна институция сключва с тази Академия. Преди няколко години подобен договор беше сключен с Националния институт по правосъдие в България. Основните цели на подписания днес договор естествено са свързани с борбата  с корупцията и запазване на безопасността и сигурността на българското общество, чрез активно включване на младите хора. Тези цели  са в съответствие с демократичните, етичните и моралните норми, които трябва да са в основата на социално-икономическо обществено развитие и са съобразени със законите, общите и индивидуалните човешки права.

За избора на УниБИТ от страна на Международната академия съществена роля изиграва д-р Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България, която успешно осъществи един пълен (шестгодишен) мандат  като член на Борда на Антикорупционната академия. Независимо, че вече не принадлежи към висшето ръководно тяло на тази Академия, д-р Попова се ползва с огромен авторитет не само в централата, но и в повече от 60 държави в света, където Академията активно работи.

Международната антикорупционна академия е съвместна инициатива на Организацията за противодействие на трафика на наркотици и престъпления на ООН, OLAF и  Република Австрия. В Борда на директорите на Академията има 11 члена, които изпълняват своите функции в лично качество. Академията е създадена през март 2011 г. и нейната цел е да противодейства на корупционните практики на трансгранично ниво и да подпомага превенцията, разкриването и наказателното преследване на корупцията. В нея членуват повече от 60 държави и международни организации. Република България е една от първите страни, подписали споразумението за нейното учредяване.

 

НОВИНИ


нагоре