Конкурси

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 103, СТР. 118 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2023 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурси за заемане на  академични длъжности, както следва:

В област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“: по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ (Изкуствени невронни мрежи за извличане на знания от големи данни) за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – един; по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ (Автоматизирани системи за управление качеството на обучение) за нуждите на катедра „Информационни системи и технологии“ – един.

В област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана – за заемане на  академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“: по професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ (Цифрова криминалистика) за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – един.

В област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана за заемане на  академична длъжност „ДОЦЕНТ“: по професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ (Информационен анализ и обработка на информацията от открити източници), за нуждите на катедра „Национална сигурност“ – един; по професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ (Иновативна дипломация), за нуждите на катедра „Национална сигурност“ – един.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, www.unibit.bg.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 96, СТР. 104 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти в задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2023/2024 г. в професионалните направления:

3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 2 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“;

9.1. Национална сигурност – 1 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 93, СТР. 27 ОТ 07 НОЕМВРИ 2023 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“В област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки както следва: по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Обществени политики и лидерство), за нуждите на катедра „Обществени комуникации “ – един със срок от 2 месеца. 

„ДОЦЕНТ“В област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, по професионално направление 9.1. Национална сигурност (Етнорелигиозни аспекти на сигурността. Новите войни) за нуждите на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ – един със срок от 2 месеца. 


Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 111, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 62, СТР. 30 ОТ 21 ЮЛИ 2023 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява следните конкурси за заемане на  академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“:

В област на висшето образование 2. Хуманитарни науки – два, както следва: по професионално направление 2.2. История и археология (Нова българска история: паметта за войните), за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ – един със срок 2 месеца; по професионално направление 2.2. История и археология (Архивистика: архивно-документално наследство на еврейската общност в България), за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“– един със срок 2 месеца.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки: +359 878 220 451, www.unibit.bg/research/faculty-development/contests

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 59, СТР. 19 ОТ 11 ЮЛИ 2023 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2023/2024 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 11 бр. редовно и 9 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 8 бр. редовно и 6 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност 2 бр. редовно и 2 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 38, СТР. 78 ОТ 28 АПРИЛ 2023 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯобявява конкурс за заемане на следната академична длъжност: „ДОЦЕНТ“: В област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Ефективност на публичните политики в сферата на висшето образование) за нуждите на Катедра „Обществени комуникации“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 103, СТР. 179 ОТ 24 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

 • Академична длъжност „ПРОФЕСОР“ – три: В област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, по професионално направление 2.2 История и археология (Развитие и съвременност на читалищното дело в България), за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство и туризъм“ – един; В област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Комуникации, корпоративна култура и иновации), за нуждите на катедра „Обществени комуникации“ – един; В област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Обработка на данни от експериментални и емпирични изследвания) за нуждите на катедра Катедра „Информационни системи и технологии“ при УниБИТ – един.
 • Академична длъжност „ДОЦЕНТ“ – два: В област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Езикова култура и информационни модели в езика) за нуждите на катедра Катедра „Обществени комуникации“ – един; В област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Модели за електронно обучение за интелигентно управление) за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – един.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2022 по Националната програма Млади учени и постдокторанти -2

Допустими кантидати

Млади Учени (придобили Първа ОКС Магистър не по-рано от 2014)

 • на половин щат 4 часа на ден, бруто 300-552лв, до 2 човека

Необходими документи за кандидатстване

 • Попълнен формуляр Заявление за участие с декларации за съгласие за обработване на лични данни
 • Мотивационно писмо за участие в конкурса
 • Автобиография (Europass формат);
 • Сканирано копие от диплома за придобита първа ОКС Магистър за МУ;
 • Попълнен формуляр Справка за научноизследователска дейност с доказателства;
 • Попълнен формуляр ᠎Научно-изследователска програма за МУ;
 • При необходимост допълнителни материали с доказателствен характер

Подробно описание на изискванията, формулярите за попълване и критериите за оценка са налични за сваляне онлайн.

Кандидатстването е онлайн

Етапи и срокове:

 • Обявяване на конкурса на сайта на УниБИТ и на EURAXESS – 16.12.2022 г.
 • Краен срок за онлайн подаване на документация за участие – 23.01.2023 г.
 • Административна оценка на документите - 25.01.2023 г.

Оценяване на кандидатите спрямо картата за оценка

 • Обявяване на кандидатите за участие в събеседване - 26.01.2023 г.
 • Присъствено събеседване с кандидатите - 27.01.2023 г.

Финално оценяване на кандидатите

 • Срок за оценка и подбор на кандидатите – 31.01.2023 г.
 • Обявяване на одобрените кандидати - 31.01.2023 г.
 • Назначаване на одобрените изследователи на основен или допълнителен трудов договор в УниБИТ за извършване на дейностите по програмата не по-късно от 10.02.2023. Договорът е с едногодишен.

За повече информация, пишете на e.kovatcheva@unibit.bg

Следете резултатите на адрес: http://postdoc.unibit.bg/klasirane

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 94, СТР. 60 ОТ 25 НОЕМВРИ 2022 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти в задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2022/2023 г. в професионалните направления: 4.6. Информатика и компютърни науки – 2 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност– 2 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

 

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2022 по Националната програма Млади учени и постдокторанти -2

 

Допустими кантидати

Млади Учени (придобили Първа ОКС Магистър не по-рано от 2014)

 • на половин щат 4 часа на ден, бруто 300-552лв, до 8 човека
 • на пълен щат 1455лв, бруто 1510 – 1920лв, до 1 човек

Постдокторанти (придобили ОНС Доктор не по-рано от 2019).

 • на половин щат 4 часа на ден между, бруто 534-680лв до 8 човека
 • на пълен щат 1455лв, бруто 2000 – 2222лв, до 1 човек

Необходими документи за кандидатстване

 • Попълнен формуляр Заявление за участие с декларации за съгласие за обработване на лични данни
 • Мотивационно писмо за участие в конкурса
 • Автобиография (Europass формат);
 • Сканирано копие от диплома за придобита първа ОКС Магистър за МУ;
 • Попълнен формуляр Справка за научноизследователска дейност с доказателства;
 • Попълнен формуляр Проектно предложение за ПД и ᠎Научно-изследователска програма за МУ;
 • При необходимост допълнителни материали с доказателствен характер

Подробно описание на изискванията, формулярите за попълване и критериите за оценка са налични за сваляне онлайн.

Кандидатстването е онлайн

Етапи и срокове:

 • Обявяване на конкурса на сайта на УниБИТ и на EURAXESS – 05.10.2022 г.
 • Краен срок за онлайн подаване на документация за участие – 06.11.2022 г.
 • Административна оценка на документите - 07.11.2022 г.
 • Оценяване на кандидатите спрямо картата за оценка
 • Обявяване на кандидатите за участие в събеседване - 09.11.2022 г.
 • Присъствено събеседване с кандидатите - 11.11.2022 г.
 • Финално оценяване на кандидатите
 • Срок за оценка и подбор на кандидатите – 14.11.2022 г.
 • Обявяване на одобрените кандидати - 16.11.2022
 • Назначаване на одобрените изследователи на основен или допълнителен трудов договор в УниБИТ за извършване на дейностите по програмата не по-късно от 30.11.2022. Договорът е с едногодишен.

За повече информация, пишете на e.kovatcheva@unibit.bg

Следете резултатите на адрес: http://postdoc.unibit.bg/klasirane

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 48, СТР. 159 ОТ 28 ЮНИ 2022 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2022/2023 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 8 бр. редовно и 10 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 4 бр. редовно и 6 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 4 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 43, СТР. 65 ОТ 10 ЮНИ 2022 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ (Държавност и сигурност), за нуждите на Катедра „Национална сигурност“ – един, със срок 2 месеца; „ПРОФЕСОР“ в област на висшето 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ (Дизайн и разработване на приложения и системи, базирани на потребителско преживяване), за нуждите на Катедра „Компютърни науки“ – един, със срок 2 месеца.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки: +359 878 220 451, www.unibit.bg

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 20, СТР. 122 ОТ 11 МАРТ 2022 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

В област на висшето образование 2. Хуманитарни науки – за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ по професионално направление 2.2. „История и археология“ (Архивистика. История и съвременно състояние на архивната система в България) за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един. В област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки – пет, за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, както следва: по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (Информационна компетентност. Продължаващо професионално образование) за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един; по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (Управление на интелектуалната собственост в глобалната творческа екосистема) за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един; по професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ (Библиотечната дигитализация и управлението на редки и ценни колекции) за нуждите на катедра катедра „Библиотекознание и библиография“ – един; по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечни фондове – превенция, реставрация, консервация) за нуждите на катедра катедра „Библиотекознание и библиография“ – един; по професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ (Сематнични информационни модели) за нуждите на катедра катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ – един. В област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика – за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ по професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ (Управление на киберзащитата на системите от критичната инфраструктура) за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – един. В област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана – два, за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, както следва: по професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ (Култура на киберсигурност), за нуждите на катедра „Национална сигурност“ – един; по професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ (Стратегическо разузнаване, дипломация и анализ), за нуждите на катедра „Национална сигурност“ – един. В област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика – един, за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“, както следва: по професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ (Интегрирани системи за киберзащита на хетерогенни цифрови среди) за нуждите на катедра „Компютърни науки“ – един.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 91, СТР. 71 ОТ 02 НОЕМВРИ 2021 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2021/2022 г. в следните професионални направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 2 бр. редовно и 1 бр. задочно – по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 бр. редовно, съгласно чл. 5, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерски съвет от 1993 г. за българи, живеещи извън Република България и 6 бр. задочно – по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност – 1 бр. задочно – по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 85, СТР. 43 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2021 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява следните конкурси за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“: В област на висшето образование 2. Хуманитарни науки – два, както следва: по професионално направление 2.2. История и археология (Археологически проучвания в Югоизточна България), за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ – един със срок 2 месеца; по професионално направление 2.2. История и археология (История на архивите. Индустриално наследство на България), за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един със срок 2 месеца. В област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки – три, както следва: по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Интелектуалноправни аспекти и етични норми в медийната индустрия. Взаимодействия: библиотека – медии – общество), за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един със срок 2 месеца; по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационен модел „библиотека-читател“ в цифрова информационна среда: комерсиални и некомерсиални потребителски аспекти), за нуждите на катедра катедра „Библиотекознание и библиография“ при УниБИТ – един, със срок 2 месеца; по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Методика и управление на информацията на културно-историческото наследство и медийната интерпретация в интернет среда), за нуждите на катедра „Обществени комуникации“ – един със срок 2 месеца. В област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана – два, както следва: по професионално направление 9.1 Национална сигурност („Граждански контрол върху сектора за сигурност“ и „Национална система за защита на класифицираната информация“), за нуждите на катедра „Национална сигурност“ – един със срок 2 месеца; по професионално направление 9.1 Национална сигурност („Дипломация и сигурност“ и „Защита на културно-историческото наследство зад граница“) за нуждите на катедра „Национална сигурност“ – един със срок 2 месеца.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки: +359 878 220 451, www.unibit.bg/research/faculty-development/contests

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 52, СТР. 233 ОТ 22 ЮНИ 2021 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2021/2022 г. в следните професионални направления:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 10 бр. редовно и 16 бр. задочно – по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки – 5 бр. редовно (в т.ч. 1 бр. съгласно чл. 5, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за българи, живеещи извън Република България) и 8 бр. задочно – по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“;
 • 9.1. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 5 бр. задочно – по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 215, тел. за справки – +359 878 220 451, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 45, СТР. 181 ОТ 28 МАЙ 2021 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

„ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Обществени комуникационни отношения и взаимодействия. Медии и политика), за нуждите на Катедра „Обществени комуникации“ – един, със срок 2 месеца; „ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Европейски културно-исторически маршрути. Научна и културна дипломация), за нуждите на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ – един, със срок 2 месеца; „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Образователни, познавателни и математически аспекти на Науката за данните) за нуждите на катедра Катедра „Компютърни науки“ – един, със срок 2 месеца.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 46, СТР. 224 ОТ 01.06.2021 Г.)

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка при изписването на професионалното направление на един от обнародваните конкурси за академична длъжност „професор“ (ДВ, бр. 45 от 2021 г., стр. 181, обявление № 6316), както следва: „професор" в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Европейски културно-исторически маршрути. Научна и културна дипломация) - един, да се чете:

„ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Европейски културно-исторически маршрути. Научна и културна дипломация) – един, със срок 2 месеца.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 110, СТР. 128 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

 • „ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (България и българската общност в Истанбул 1913 – 2020 г.) за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство и туризъм“ при УниБИТ – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник;
 • „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Създаване, оптимизация и управление на електронен контент: Дигитално неравенство.) за нуждите на катедра Катедра „Информационни системи и технологии“ при УниБИТ – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник;
 • „ДОЦЕНТ“ в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление и режим на информацията в съдебната система. Защита на личните данни.) и „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1 Национална сигурност (Стратегически ресурси и критична инфраструктура в системата „държавност – сигурност“) – и двата за нуждите на катедра „Национална сигурност“ при УниБИТ със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник;
 • „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (по дисциплините: „Теория на вероятностите и математическа статистика“, „Мобилни технологии“ и „Компютърни архитектури“) за нуждите на Катедра „Компютърни науки“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 100, СТР. 66 ОТ 24 НОЕМВРИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти, български граждани, през учебната 2020/2021 г. в професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки – 9 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85 98. www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 83, СТР. 141 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ обявява конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1 Национална сигурност (Основи на информационния анализ и обработка на информацията) за нуждите на Катедра „Национална сигурност“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 92, СТР. 63 ОТ 17 ЮЛИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1 Национална сигурност (Въоръжени сили, военни конфликти и експедиционни операции – концепции, доктрини и стратегии), за нуждите на Катедра „Национална сигурност“ – един; конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Интегриране на обучението по интелектуална собственост в университетска информационна среда), за нуждите на Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един. Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111. За справки – тел. 02/970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 55, СТР. 88 ОТ 19 ЮНИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ , обявява конкурси за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Практически аспекти на дигиталната трансформация в туристическата индустрия) за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при УниБИТ – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културно наследство. Социализация и реализация) за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при УниБИТ – един. Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул.Цариградско шосе № 119, стая 111. За справки – тел. 02/970 85 98. www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 51, СТР. 123 ОТ 5 ЮНИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ , обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2020/2021 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 7 бр. редовно и 8 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 3 бр. редовно и 9 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност – 2 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 2, СТР. 156 ОТ 7 ЯНУАРИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Графични проявления на кирилицата в съвременна текстуална среда) за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при УниБИТ – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културното наследство в образователния процес: Потенциал и перспективи) за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при УниБИТ – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Опазване, съхранение и защита на културно-историческото наследство: По материали от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“) за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при УниБИТ – един; Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111. За справки – тел. 02/970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 1, СТР. 56 ОТ 3 ЯНУАРИ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 2.2 История и археология (Политическа история на Римската империя (първата половина на III в.н.е.), за нуждите на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 93, СТР. 115 ОТ 26 НОЕМВРИ 2019 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки за нуждите на Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 62, СТР. 45 ОТ 06 АВГУСТ 2019 Г.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София,обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.5. Об¬ществени комуникации и информационни науки (Дифузия на информация, знания и хипотези при изследване на КИН) за нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вест¬ник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 58, СТР. 91 ОТ 23 ЮЛИ 2019Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, (Библиотечно-информационни технологии. Електронно обучение) за нуждите на Катедра „Библиотечни науки“ при Университет по библиотекознание и информационни технологии – един, със срок от 2 месеца след обявяването му в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 58, СТР. 91 ОТ 23 ЮЛИ 2019Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс за заемане на академична длъжност: ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Обектно ориентирано програмиране, структури от данни и алгоритми, моделиране на процеси и системи, статистическа обработка на данни) за нуждите на Катедра „Информационни системи и технологии“ при УниБИТ – един, със срок от 2 месеца след обявяването им в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 58, СТР. 91 ОТ 23 ЮЛИ 2019Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, 1. Обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2019/2020 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 10 бр. редовно и 17 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 2 бр. редовно и 6 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“; 9.1. Национална сигурност – 3 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 104, СТР. 124 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯОбявява допълнителен конкурс за докторанти, български граждани, през учебната 2018/2019 г. в професионалните направления:3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 5 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“;4.6. Информатика и компютърни науки –1 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 100, СТР. 56 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯОбявява конкурс за заемане на академичната длъжност: ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационни техники и технологии в медиите) за нуждите на Катедра „Обществени комуникации“ при УниБИТ – един, със срок от 2 месеца след обявяването им в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“  №119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 62, СТР. 60 ОТ 27 ЮЛИ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯОбявява конкурс за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР в професионално направление 2.2. „История и археология“, (Нова и най-нова история на България) за нуждите на Етнографския музей на открито  „Етър“ – Габрово – един, със срок от 2 месеца след обявяването му в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“  №119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 61, СТР. 59 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,Обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2018/2019 г. в професионалните направления:

3.5. Обществени комуникации и информационни науки– 10 бр. редовно и 17 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“;

4.6. Информатика и компютърни науки– 2 бр. редовно и 8 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“;

9.1. Национална сигурност– 1 бр. редовно и 1 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

За повече информация, моля посетете раздел „Прием 2018“ в настоящия сайт: www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 31, СТР. 120 ОТ 10 АПРИЛ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

обявява конкурс за заемане на академични длъжности: ДОЦЕНТ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Държавните архиви и формирането на Националния архивен фонд) за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при УниБИТ – един, 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Архивно-документални източници за кризите в съвременното общество) за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при УниБИТ – един, със срок от 2 месеца след обявяването им в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 25, СТР. 86-87 ОТ 20 МАРТ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

обявява конкурс за заемане на академична длъжност: ДОЦЕНТ в професионално направление: 9.1 Национална сигурност (Антикорупция) за нуждите на катедра „Национална сигурност“ при УниБИТ – един, със срок от 2 месеца след обявяването им в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 103, СТР. 127 ОТ 28. ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

обявява конкурс за заемане на академична длъжност: ДОЦЕНТ в професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Чуждоезикова комуникативна компетентност и непрекъснато образование) за нуждите на Департаментът по общообразователни дисциплини при УниБИТ – един, със срок от 2 месеца след обявяването им в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 73, СТР. 16 ОТ 08 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникации – Междукултурни отношения) за нуждите на Катедра „Комуникации и информиране“ – един, със срок от 2 месеца след обявяването му в Държавен вестник – един.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 59, СТР. 53 ОТ 21 ЮЛИ 2017 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професор в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психо­ логия („Психология на сигурността“) – един за нуждите на катедра „Национална сигурност“, със срок 2 месеца; доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Общест­ вени комуникации и информационни науки („Архивно-документални източници за бълга­ ро-турските дипломатически отношения 20 – 21 в.“) – един, със срок 2 месеца; доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки („Османотурски архивни източници за българската история през Възраждането“) – един за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“, със срок 2 месе­ ца; доцент в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направ­ ление 2.2. История и археология („Антична и тракийска археология“) – един за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“, със срок 3 месеца; професор в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професио­ нално направление 2.2. История и археология („Предримска нумизматика“) – един за нуждите на Регионалния исторически музей – Кюстендил, със срок 2 месеца от обнародването в „Държа­ вен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 215 и 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 49, СТР. 35 ОТ 20 ЮНИ 2017 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

1. Обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2017/2018 г. в професионалните направления:
3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 5 бр. редовно и 11 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“ „Наукознание“;
4.6. Информатика и компютърни науки – 3 бр. редовно и 7 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“;
9.1. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 2 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки - 970 85 98, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 36, СТР. 15 ОТ 05 МАЙ 2017 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

1. Обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: ДОЦЕНТИ в професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информационна сигурност в конвенционални и облачни архитектури от ИТ) за нуждите на Катедра „Компютърни науки” при УниБИТ – един; 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Комуникации и управление) за нуждите на Катедра „Комуникации и информиране” при УниБИТ - един; ПРОФЕСОР в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Езиковедски аспекти на ефективната комуникация на чужд език) за нуждите на Департамент по общообразователни дисциплини при УниБИТ – един. Всички до тук изброени са със срок от 2 месеца след обявяването им в Държавен вестник. Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 23, СТР. 87 ОТ 17 МАРТ 2017 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

1. Oбявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Бизнес информационни системи) за нуждите на Интердисциплинарен институт за научни изследвания и сътрудничество по бизнес системи и технологии (ИИНИСБСТ) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 95, СТР. 126 ОТ 29 НОЕМВРИ 2016 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурси:

1. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛ. АСИСТЕНТ“ за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ при УниБИТ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Автоматизирани библиотечно- информационни системи) със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в “Държавен вестник”.
2. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ за нуждите на катедра „Информационни системи и технологии“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Интелигентни системи за информационна сигурност) със срок от 2 месеца след обявяването му в Държавен вестник.
3. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛ. АСИСТЕНТ“ за нуждите на катедра „Книга и общество“ по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (Езикова култура. Информационно-комуникационни модели) със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в „Държавен вестник“.
4. Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ за нуждите на катедра „Културно историческо наследство“ по професионално направление 2.2. История и археология (История на Българската православна църква) със срок от 2 месеца след обявяването му в Държавен вестник.
5. Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ за нуждите на Национален исторически музей по професионално направление 2.2. История и археология (Тракийска и римска археология) със срок от 3 месеца след обявяването му в Държавен вестник.
6. Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Библиотеки и културен туризъм) със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ДВ. 

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 46, СТР. 138 ОТ 17 ЮНИ2016 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СОФИЯ ОБЯВЯВА конкурси за докторанти в редовнаи задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2016/2017 г. по докторски програми:

1.  Книгознание, библиотекознание и библиография – 4 бр. редовно и 5 бр. задочно; 

2.  Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда – 4 бр. редовно и 6 бр. задочно;

3.  Организация и управление на информационни процеси – 1 бр. редовно и 4 бр. задочно;

4.  Автоматизирани системи за обработка на информация и управление– 3 бр. редовно и 7 бр. задочно;

5.  Национална сигурност – 2 бр. редовно и 2 бр. задочно;

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 215, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 46, СТР. 138 ОТ 17 ЮНИ2016 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурси:

1. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление4.6 „Информатика и компютърни науки“ (Социални аспекти на електронното управление и електронното обучение) за нуждите на Катедра  „Компютърни науки“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

2. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност (Туризъм и сигурност. Културологични аспекти) за нуждите на Катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

3. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Архивистика и документалистика) за нуждите на Катедра „Културно-историческо наследство“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

4. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на Катедра „Национална сигурност“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

5. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Бизнес и административни комуникации и корпоративна култура) за нуждите на Катедра „Комуникации и информиране”със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

6. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Организация и управление на екосистемни услуги за сигурност в туризма), за нуждите на Катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

7. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ впрофесионално направление направление 2.2. История и археология (Археология), за нуждите на Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

8. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление направление 9.1. Национална сигурност, за нуждите на Институт за научни изследвания и обучение на докторанти, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

9. Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Интелектуални мрежи в книгоиздаването) за нуждите на Департамент по общообразователни дисциплини, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

10. Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност(Регионална сигурност) за нуждите на Средиземноморски университет на Албания, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

11. Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Управление при кризи) за нуждите на Средиземноморски Университет на Албания, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 215, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДВ БРОЙ 9, СТР. 162 ОТ 02. ФЕВРУАРИ 2016 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,обявяваконкурси:

1. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Системи за управление на уеб съдържание и дизайн на уеб сайтове) за нуждите на Катедра „Информационни системи и технологии, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

2. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление4.6 „Информатика и компютърни науки“ (Интелигентни системи)за нуждите на Катедра  „Информационни системи и технологии“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

3. Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление4.6 „Информатика и компютърни науки“ (Сигурност и защита на информацията)за нуждите наКатедра „Национална сигурност”, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

4. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление3.5 Обществени комуникации и информационни науки, Теория на научната информация (Стандартизация в архивната, библиотечната и информационна дейност), за нуждите на Катедра „Архивно-документално наследство и културономия“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

5. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Приложение на информационните технологии в университетските библиотеки), за нуждите на Катедра „Библиотечен мениджмънт“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 215, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДВ БРОЙ 9, СТР. 162 ОТ 02. ФЕВРУАРИ 2016 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,обявяваконкурси за докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2015/2016 г. по докторски програми:

1. Книгознание, библиотекознание и библиография  – 3 бр. редовно и 2 бр. задочно; 

2. Организация и управление на информационни процеси – 2 бр. задочно;

3. Национална сигурност – 1 бр. редовно и 2 бр. задочно;

4. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление– 1 бр. редовно;

5. Наукознание – 1 бр. редовно;

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 215, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДВ БРОЙ 90, СТР. 76 ОТ 20 НОЕМВРИ2015 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,обявява конкурси:

1.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, Книгознание, библиотекознание и билбиография (История на библиотеките и четенето)за нуждите на Катедра „Библиотечни науки“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

2.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление3.5 Обществени комуникации и информационни науки, Книгознание, библиотекознание и билбиография, за нуждите на Катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“ със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

3.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление3.5 Обществени комуникации и информационни науки, Наукознание, за нуждите на Катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“ със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

4.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление4.6 Информатика и компютърни науки, (Информационна сигурност в конвенционални и облачни архитектури от ИТ),за нуждите на Катедра „Компютърни науки“ със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

5.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление3.5 Обществени комуникации и информационни науки, Книгознание, библиотекознание и билбиография (Библиография),за нуждите на Катедра „Библиотечни науки“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

6.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Социално психологически аспекти на комуникацията), за нуждите на Катедра „Комуникации и информиране“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 215, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДВ БРОЙ 71, СТР. 27 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯобявява конкурси:

1.           Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 4.6

2.           Информатика и компютърни науки (Информационни системи във финансите)за нуждите наКатедра „Компютърни науки“, със срок 2 месеца след обявяването му в ДВ.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 83,www.unibit.bg

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДВ БРОЙ 59, СТР. 120 ОТ 04 АВГУСТ 2015 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СОФИЯ ОБЯВЯВА конкурси за докторанти в редовнаи задочна форма на обучение през учебната 2015/2016 г. по докторски програми:

1.   Книгознание, библиотекознание и библиография – 5 бр. редовно и 4 бр. задочно;

2.   Организация и управление на информационни процеси – 1 бр. редовно и 10 бр. задочно;

3.   Културно-историческото наследство в съвременната информационна среда – 2 бр. редовно и 6 бр. задочно;

4.   Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – 3 бр. редовно и 8 бр. задочно;

5.   Национална сигурност – 3 бр. редовно и 16 бр. задочно;

6.   Наукознание – 1 бр. редовно и 1 бр. задочно;

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 215, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДВ БРОЙ 49, СТР. 20 ОТ 30 ЮНИ 2015 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс:

За избор на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Норми и стандарти за управление на информационни системи) за нуждите на катедра „Национална сигурност“, със срок 2 месеца от обявяването в «Държавен вестник».

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

Обявата е публикувана в ДВ брой 101, стр. 76 от 09 декември 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурси:

 1. Конкурс за заемане на академичната длъжност ,,ГЛ. АСИСТЕНТ“ по професионално направление 9.1. Национална сигурност (Информационен анализ и управление на знанията в сектора за сигурност) за нуждите на катедра „Национална сигурност“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.
 2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по професионално направление 3.5 ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Библиотечно-информационни изследвания и образование – интеграционни процеси и управление на проекти), за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.
 3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по професионално направление 3.5 ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Управление на знанието в библиотеката), за нуждите на катедра „Библиотечни науки“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

 

Обявата е публикувана в ДВ брой 100, стр. 80 от 05 декември 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурси:

 1. Конкурс за заемане на академичната длъжност ,,ГЛ. АСИСТЕНТ“ по професионално направление 3.5  ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Комуникационни практики и информиране) за нуждите на катедра ,,Комуникации и информиране“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.
 2. Конкурс за заемане на академичната длъжност ,,ГЛ. АСИСТЕНТ“ по професионално направление 3.5  ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Комуникационни технологии и техники в публичната сфера и в условията на криза) за нуждите на катедра ,,Комуникации и информиране“,  със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.
 3. Конкурс за заемане на академичната длъжност ,,ГЛ. АСИСТЕНТ“ по професионално направление 3.5  ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Книгознание, библиотекознание, библиография – Електронни ресурси на медиацентрове ) за нуждите на катедра ,,Книга и общество“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.
 4. Конкурс за заемане на академичната длъжност ,,ДОЦЕНТ“ по професионално направление 3.5 ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Управление и развитие на библиотечните фондове ) за нуждите на катедра ,,Библиотечен мениджмънт“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.
 5. Конкурс за заемане на академичната длъжност ,,ДОЦЕНТ“ по професионално направление 3.5 ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Библиотечно-информационно обслужване. Информационна грамотност) за нуждите на катедра ,,Библиотечен мениджмънт“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.
 6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по професионално направление 3.5 ,,Обществени комуникации и информационни науки“ (Езикова култура и модели в обществената комуникация)за нуждите на катедра ,,Книга и общество“, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ,,Държавен вестник“.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

 

Обявата е публикувана в ДВ брой 62, стр. 185 от 29 юли 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Организация и управление извън сферата на материалното производство – национална сигурност) за нуждите на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, Пловдив, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Документи – на адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая 111. За справки – тел. 970 85 98, www.unibit.bg

 

Обявата е публикувана в ДВ брой 50, стр. 41 от 17 юни 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯобявяваконкурси:

1.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Проучване, управление и социализация на музейните колекции за новата и най-новата история на България)за нуждите на Национален исторически музей, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

 

Обявата е публикувана в ДВ брой 49, стр. 49 от 13 юни 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,обявяваконкурси:

1.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Компютърни системи и технологии)за нуждите на катедра „Информационни системи и технологии“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

2.  Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информационни технологии и право)за нуждите на катедра „Компютърни науки“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 9701 85 98, www.unibit.bg

 

Конкурси за докторанти в редовна и задочна форма на обучение

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СОФИЯ ОБЯВЯВА конкурси за докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2014/2015 г. по докторски програми:

 1. Книгознание, библиотекознание и библиография  – 4 бр. редовно и 2 бр. задочно;  
 2. Организация и управление извън сферата на материалното производство – 4 бр. редовно и 15 бр. задочно;
 3. Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда – 6 бр. задочно;
 4. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление– 2 бр. редовно и 6 бр. задочно;

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

 

Обявата е публикувана в ДВ брой 45, стр. 42 от 30 май 2014 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, обявяваконкурси:

За избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Опазване и съхраняване на КИН на етническите и етнорелигиозните общности в България)за нуждите на катедра „Културноисторическо наследство“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Мениджмънт на художественото наследство)за нуждите на катедра „Културноисторическо наследство“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Автоматизирани системи за обработка на информация)за нуждите на катедра „Информационни системи и технологии“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Управление на интелектуалната собственост в университетска информационна среда)за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Интелектуални модели и комуникации)за нуждите на катедра „Комуникации и информиране“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Философска антропология. Философия на съзнанието)за нуждите на Департамент по общообразователни дисциплини със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Комуникации и модели за взимане на управленски решения)за нуждите на катедра „Комуникации и информиране“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки(Софтуерен инженеринг)за нуждите на катедра „Компютърни науки“, със срок 3 месеца след обявяването му в ДВ.

За избор на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“  по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Информационен мениджмънт)за нуждите на Институт за научни изследвания и обучение на докторанти, със срок от 3 месеца от датата на публикуване[1].

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg


[1]Публикувани в брой 45, стр. 42 от 30 май 2014 г.

 

Обявата е публикувана в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ИИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,обявяваконкурси:

За избор на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, Организация и управление извън сферата на материалното производство (Иновационно и просоциално поведение в организациятаза нуждите на Департамент по общообразователни дисциплини – един със срок от два месеца след обявяване на конкурса в ДВ. 

За избор на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, „Наукознание“ (Нови форми на организация на знанието и комуникативни уменияза нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ – единсъс срок от три месеца след обявяване на конкурса в ДВ.

За избор на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, „Книгознание, библиотекознание и библиография“ (История на книгатаза нуждите на катедра „Книга и общество“ – единсъс срок от три месеца след обявяване на конкурса в ДВ.

За избор на академичната длъжност «ГЛАВЕН АСИСТЕНТ»  по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Социално-психологически аспекти на комуникациитеза нуждите на катедра „Обществени комуникации и информиране“ – единсъс срок от два месеца след от датата на публикуване[1].

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg


[1]Публикувани в брой 99, стр. 40 от 15.11.2013 г.

 

Обявата е публикувана в ДВ бр. 55 от 25.06.2013 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СОФИЯ ОБЯВЯВА конкурси за докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2013/2014 г.

 • В професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, по докторски програми: (Книгознание, библиотекознание и библиография – 6 бр. редовно и 6 бр. задочно); (Организация и управление извън сферата на материалното производство – 3 бр. редовно и 8 бр. задочно); (Наукознание – 2 бр. задочно).
 • В професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – 3 бр. редовно и 7 бр. задочно). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

Повече информация относно документите, които се подават можете да намерите тук.

 

Обявата е публикувана в бр. 42 от 10.05.2013 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СОФИЯ ОБЯВЯВА конкурси за докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2012/2013 г. 1. В професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, по докторски програми: (Книгознание, библиотекознание и библиография – 1 бр. редовно и 1 бр. задочно); (Организация и управление извън сферата на материалното производство – 1 бр. редовно и 2 бр. задочно); (Теория на научната информация – 1 бр. редовно и 1 бр. задочно); (Наукознание – 1 бр. задочно).
2. В професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – 1 бр. редовно и 5 бр. задочно). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел.  за справки - 970 85 98, www.unibit.bg

Повече информация можете да намерите тук (НАЧАЛО › ПРИЕМ 2013 › ДОКТОР › РЕДОВНО И ЗАДОЧНО).

 

Обявата е публикувана в бр. 14 от 12.02.2013 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – София, обявява 3 конкурса:
1. За избор на главен асистент - в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки (Сервизно ориентирани информационни архитектури и уеб услуги)”- един; 
2. За избор на главен асистент - в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки (Информационни технологии и ресурси в университетска комуникационна среда)” – един;
3. За избор на академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационни и мотивационни практики при обучението по чужд език)”- един. 
Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата в ДВ. 

 

Обявата е публикувана в ДВ бр. 21 от 1.03.2013 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – София, обявява конкурс за избор на главен асистент за нуждите на ИНИОД, в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” със срок 2 месеца от излизане на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел. за справки: 970-85-83.

 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 29 от 22.03.2013 г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – София, обявява конкурси: за избор на академичната длъжност „ДОЦЕНТ”, за нуждите на катедра „Компютърни науки”, в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Електронно обучение) - един, със срок 3 месеца от излизане на обявата в ДВ; за избор на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“ по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (Нематериално културно наследство) – един, със срок от 3 месеца след обявяване на конкурса в ДВ; за избор на главен асистент в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки (Обработка, стандартизация и управление на информационни ресурси)”- един, със срок 2 месеца от излизане на обявата в ДВ; за избор на главен асистент за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография” (Библиотерапия, библиотечна психология) – един, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ДВ; за избор на главен асистент за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (Информационни ресурси на музеите) – един, със срок от 2 месеца след обявяване на конкурса в ДВ. Документите се подават на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 119, стая 111, тел. за справки: 970-85-83. 


нагоре