ВАЖНО! Възможност за обучение

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
На основание на сключен договор за съвместна дейност между Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ), представяме възможност за всички кандидат-студенти, включително и тези, които са положили конкурсни изпити в УниБИТ, но некласирани, да се запишат и обучават за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“, в задочна форма на обучение, по специалност „Защита на националната сигурност“. Дипломата за ОКС „БАКАЛАВЪР“ се придобива от ВСУ „Черноризец Храбър“ .

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./
  • Лична карта (оригинал и копие)
  • Диплома за средно образование (оригиналът се връща след заверка)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./
  • Медицинско свидетелство
  • Две снимки – паспортен формат
  • Документ за платена такса за обучение

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:
 ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, таксите се плащат по банковата сметка на ВСУ „Черноризец Храбър“, както следва:
 BIC: CECBBGSF
 IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
 Основание: семестриална такса, поток б

ВАЖНО!

Обучението се осъществява съвместно УниБИТ и ВСУ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София (Централна сграда на бул. Цариградско шосе № 119 и Сграда 2 на бул. Шипченски проход № 69А). Учебния план на специалността е разпределен поравно с дисциплини на преподавателския състав от двата университета по професионално направление 9.1. Национална сигурност.

СРОКОВЕ:

05.08.2022 г. – 30.09.2022 г. вкл. (без почивните дни),
УниБИТ, бул. Цариградско шосе 119, ет. 2, кабинет № 215

За повече информация: Телефони:
+359 878 220 451
E-mail:
r.yotova@unibit.bg
p.deleva@unibit.bg
y.borisova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре