Административни услуги

Обща информация за всички услуги

Вид на обществените услуги: Образователни услуги

Отговорна администрация: УниБИТ

Услуги

Идентификатор и наименование на административна услуга Правно основание Звено за административно обслужване Адрес, ел. поща, телефон, работно време Процедура по предоставяне на услугата:
Начин на заявяване;
Начин на получаване;
Образци на формуляри Срок на действие на документа Такси
№157 - Прием в университет на студенти и докторанти Закон за висшето образование - чл. 68
Наредба за прием на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119,
unibit@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
В зависимост от Наредба за прием на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ в УниБИТ за съответната учебна година   В зависимост от срока на обучение Съгласно решение на АС на УниБИТ  за всяка учебна година
На каса в УниБИТ
По банков път
№158 - Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти Закон за висшето образование - чл. 94 и в съответствие с чл.4 от ПМС No 90 от 20.05.2000 г. Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии Отдел Административно-стопански дейности със сектор Студентски стипендии и общежития Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе”№ 119, стая 116
r.manolova@unibit.bg
+359 889 808 789
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:30 ч. - 14:30 ч.
Заявяването се предава на място.
Резултат може да получите на място, по имейл или по телефон
Образци:
– Социална стипендия ниски доходи
– Студенти майки бащи - 6 г
– Студенти неравностойно положение
– Постижения в научно-изследователската, спортната и художствено-творческа дейност
– Отличен успех
– Чуждестранни студенти
Един семестър Без такса
№160 - Разрешение за преместване в друго висше училище Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Заявяването се предава на място.
Резултат може да получите на място, по имейл или по телефон
Заявление може да изтеглите от тук   Без такса
№161 - Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Заявяването се предава на място.
Резултат може да получите на място, по имейл или по телефон
Заявление може да изтеглите от тук Един семестър Без такса
№162 - Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Заявяването се предава на място.
Резултат може да получите на място, по имейл или по телефон
Заявление може да изтеглите от тук Един семестър Без такса
№167 - Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал. 1, т. 1
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Издава се без подаване на заявление
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
  Безсрочен Без такса
№168 - Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 5, ал. 1
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Заявяването се предава на място.
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
Заявление може да изтеглите от тук Безсрочен Съгласно решение на АС на УниБИТ
На каса в УниБИТ
По банков път
№169 - Издаване на европейско дипломно приложение Закон за висшето образование-чл.7,ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал. 1, т. 2
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Заявяването се предава на място.
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
Заявление може да изтеглите от тук Безсрочен Без такса
№170 - Издаване на свидетелство за професионална квалификация Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал. 1, т. 3
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
ИНИОД към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе”№ 119, стая 214
m.mitevska@unibit.bg
02 / 9708598
+359878220451
http://iniod.unibit.bg
УниБИТ – 2 (бул. Шипченски проход № 69А), Каб.№ 303
+ 359(0) 2 970 85 99,
p.pergelova@unibit.bg
Издава се без подаване на заявление
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
  Безсрочен  
№173 - Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал. 1, т. 8
Националната стратегия за Учене през целия живот на МОН
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
ЦПО към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе”№ 119, стая 315
d.dimitrova@unibit.bg
0882 809 624
cpo.unibit@gmail.com
Издава се без подаване на заявление
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
  Безсрочен  
№174 - Издаване на академична справка на обучаващите се лица Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища-чл.1, ал.2
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Заявяването се предава на място.
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
Заявление може да изтеглите от тук Безсрочен За завършилите студенти се взима такса Съгласно решение на АС на УниБИТ
На каса в УниБИТ
По банков път
№175 - Издаване на уверение на обучаващите се лица Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 2
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Бланката се предава на място.
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
    За завършилите студенти се взима такса Съгласно решение на АС на УниБИТ
На каса в УниБИТ
№176 - Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища Закон за развитието на академичния състав в Република България - чл. 14, ал. 1
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
ИНИОД към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе”№ 119, стая 215
r.yotova@unibit.bg
02 / 9708598
+359878220451
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
http://iniod.unibit.bg
Издава се без подаване на заявление
Получаване лично на място или чрез упълномощено лице
     
№177 - Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14, ал. 3, чл. 15
Правилник за устройството, управлението и дейността на Университета по библиотекознание и информационни технологии
Учебен отдел към УниБИТ Адрес - УниБИТ 1
гр. София, п.к. 1784,
бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 1
ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.:+359 (0)2971 80 69
+359 882 806 995
Тел.:+359 (0)2970 85 88
+359 882 129 397
10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч.
Заявяването се предава на място.Резултат може да получите на място, по имейл или по телефон Заявление може да изтеглите от тук   Такса Съгласно решение на АС на УниБИТ На каса в УниБИТ

Обратна връзка

Електронен адрес за предложения във връзка с изброените по-горе услуги: ucheben.otdel@unibit.bg


нагоре