Административни услуги

Обща информация за всички услуги

Вид на обществените услуги: Образователни услуги

Отговорна администрация: УниБИТ

Услуги

Идентификатор и наименование №157 - Прием в университет на студенти и докторанти
Идентификатор и наименование №158 - Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти
Идентификатор и наименование №160 - Разрешение за преместване в друго висше училище
Идентификатор и наименование №161 - Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище
Идентификатор и наименование №162 - Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище
Идентификатор и наименование №167 - Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
Идентификатор и наименование №168 - Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование
Идентификатор и наименование №169 - Издаване на европейско дипломно приложение
Идентификатор и наименование №170 - Издаване на свидетелство за професионална квалификация
Идентификатор и наименование №173 - Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
Идентификатор и наименование №174 - Издаване на академична справка на обучаващите се лица
Идентификатор и наименование №175 - Издаване на уверение на обучаващите се лица
Идентификатор и наименование №176 - Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища
Идентификатор и наименование №177 - Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

нагоре