ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ХV-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА:
ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК
ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
1 НОЕМВРИ 2017
г., София, УниБИТ

Ежегодното провеждане точно на 1 ноември – Деня на народните будители, наНационалнатанаучна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” е инициатива, която наред с научните цели за стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ, както и на учени и изследователи от университети и научни институти от страната и чужбина, допринася за утвърждаване на българската идентичност в европейското и в световнотокултурно развитие, поддържа научната комуникация с европейската и световната научна общност.

Темите на докладитеи научните съобщения не са ограничени, но е необходимо да бъдат ориентирани в следните научни области:

 1. Книжовност и хуманизъм
 2. Културно наследство и устойчиво развитие
 3. Информационно общество и икономика на знанието
 4. Информационно общество и сигурност

Заявките за участиесе приемат на адрес: buditeli@unibit.bg в срок до 10.09. 2017г.и трябва да съдържат следната информация:

 • Заглавие на доклада(научно съобщение), резюме и ключови думи (до 5) - на български, руски и английски език, за всеки език до1000 печатни знака;
 • След заглавието на доклада(научнотосъобщение)трите имена на участника; научна степен; академична длъжност; електронен адрес, институция,към която принадлежи– съответно на български, руски и английски език:

Заявките ще бъдат селектирани от Редакционен съвет

Такса правоучастие: за български участници – 80 лева, за чуждестранни участници – 80 евро.

Работни езицина конференцията: български, руски и английски.

Важни срокове:

 • за изпращане на заявката – 10. 09. 2017г. (бланка за заявката може да изтеглите тук);
 • за уведомление за приетаили отхвърлена заявказа участие  –  30. 09. 2017г.;
 • за предаване на окончателния текст на доклада (съобщението)–до 20. 10. 2017г.;
 • за изпращане програмата на конференцията – 25. 10. 2017г.

След приключване на конференцията ще бъде издаден сборник, включващ докладите на участниците.
За контакти: Гл. ас. д-р Калина Минчева,Деница Младенова buditeli@unibit.bg, телефон за справки: 02 970 85 90

Изисквания за оформление на приетите доклади

 1. Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на MS  Word:

Заглавие – 14 pt; имена на авторите, данни за авторите, основен текст – 12 pt; библиография – 10 pt; разстояние между редовете 1,15 line; разстояние между абзаците на: заглавието, имената на авторите и резюмето – 12 pt

 1. Максималният обем е 10стандартни страници, като в него се включват заглавието, основния текст, резюмето на български, руски и английски език, бележките и цитираната литература.

 

НОВИНИ


нагоре