Иновации за големи данни в реалния свят – настояще и бъдеще

Екип от изследователи, провеждат международно изследване в областта на науката за данни в контекста на проект №. 2020-1-PL01-KA203-082197 „Иновации за големи данни в реалния свят“ по програма ERASMUS+. Проучването ще бъде паралелно осъществено в четири държави – България, Полша, Сърбия и Украйна.

Проектът „Innovations for Big Data in a Real World“ си поставя за цел да предостави иновативни решения по отношение на обучението на специалисти във все по-популярната област на големите данни. В този контекст една от целите на проекта е да бъде преодоляно неравенството по отношение на уменията и компетенциите в областта на науката за данни в Южна Европа, както и да бъдат идентифицирани общите и специфични умения, необходими на един експерт в областта на анализа на т. нар. Big data (големи данни).

За да покрие част от рамката в областта на науката за данни, в рамките на периода от месец септември 2020 г. до м. Февруари 2021 г. се предвижда да бъде направено проучване в общо 7 тематични направления. Сред тях са:

  • изследване на съществуващите научни и образователни програми в областта на големите данни;
  • преглед на търсенето на специалисти по големи данни на пазара на труда;
  • анализ на необходимите компетенции на специалистите по данни;
  • изследване на уменията на обучителите в областта на науката за данни;
  • анализ на притежаваните умения от завършващите специалисти в областта на информатиката и компютърните науки;
  • анализ на добри практики в областта на големите данни.

Предвид епидемиологичната ситуация на международно равнище проучванията се предвижда да бъдат проведени изцяло онлайн с помощта на специално подготвени за целите на проекта формуляри. Резултатите от направените проучвания и последващите анализи от тях ще могат да бъдат проследени в официалния сайт на проекта: http://ibigworld.ni.ac.rs.

Координатор на проекта от българска страна е проф. д-р Георги Петров Димитров, зам. Декан по учебната дейност във Факултет „Информационни науки“ към УниБИТ.

НОВИНИ


нагоре