Специалности

УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени в три професионални направления, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация:

 • 2.2. "История и археология"
 • 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"
 • 4.6 "Информатика и компютърни науки"
 • 9.1 "Национална сигурност"

Специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

Специалности във Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

Специалности във Факултет по Информационни науки (ФИН):

Информация за всяка една от специалностите в ОКС „Бакалавър” можете да намерите в страница СПЕЦИАЛНОСТИ (Начало › Учебна дейност › Бакалавър › Специалности).

Специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” след професионален бакалавър:

 • Информационни технологии
 • Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)

Информация за всяка една от специалностите в ОКС „Бакалавър” след професионален бакалавър можете да намерите в страница СПЕЦИАЛНОСТИ (Начало › Учебна дейност › Бакалавър след ПБ › Специалности).

Специалности в образователно-квалификационна степен „Магистър” след ОКС „Бакалавър”:

Професионално направление: 2.2 История и археология
 • Историческо наследство и културни институции
 • Наследство и музеи в информационна среда
Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
 • Медиация
 • Информационните процеси при администрирането на туристическия сектор
 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
 • Защита на културно-историческото наследство в Република България
 • Мениджмънт на документи и архиви
 • Читалищно дело
 • Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността
 • Културни взаимодействия и културни политики в Югоизточна Европа
 • Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности
Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
 • Информационни ресурси на правосъдието
 • Анализ и управление на данни
 • Софтуерни архитектури и управление на качеството
 • Софтуерно инженерство
 • Информационни системи и технологии
 • Дигитален маркетинг и уеб дизайн
 • Електронен бизнес и електронно управлениe
 • Информационна сигурност
 • Виртуална и добавена реалност
 • Киберсигурност и цифрова криминалистика
 • Информатика и компютърни науки
 • Изкуствен интелект и обработка на данни
Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
 • Национална сигурност
 • Защита на личните данни и класифицираната информация

Информация за всяка една от специалностите в ОКС „Магистър” можете да намерите в страница СПЕЦИАЛНОСТИ (Начало › Учебна дейност › Магистър › Специалности).

Програми в образователна и научна степен "Доктор"

 • Книгознание, библиотекознание и библиография
 • Организация и управление на информационни процеси
 • Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда
 • Бизнес, административни, обществени комуникации и технологии
 • Теория на информацията и уплавление на знания
 • Наукознание
 • Лидерство
 • Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки
 • Национална сигурност

нагоре