Специалности

УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени в три професионални направления, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация:

 • 2.2. "История и археология"
 • 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"
 • 4.6 "Информатика и компютърни науки"
 • 9.1 "Национална сигурност"

Специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

Специалности във Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

Специалности във Факултет по Информационни науки (ФИН):

Информация за всяка една от специалностите в ОКС „Бакалавър” можете да намерите в страница СПЕЦИАЛНОСТИ (Начало › Учебна дейност › Бакалавър › Специалности).

Специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” след професионален бакалавър:

 • Информационни технологии
 • Информационно брокерство
 • Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)

Информация за всяка една от специалностите в ОКС „Бакалавър” след професионален бакалавър можете да намерите в страница СПЕЦИАЛНОСТИ (Начало › Учебна дейност › Бакалавър след ПБ › Специалности).

Специалности в образователно-квалификационна степен „Магистър” след ОКС „Бакалавър”:

Професионално направление: 2.2 История и археология
 • Историческо наследство и културни институции
Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 • Библиотечни колекции
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
 • Защита на културно-историческото наследство в Република България
 • Издателски бизнес и електронни ресурси
 • Културен туризъм
 • Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда
 • Медийна информация и реклама
 • Мениджмънт на документи и архиви
 • Музеен и арт мениджмънт
 • Религиозно културно наследство
 • Управление и информиране при стратегическите комуникации
 • Читалищно дело
 • Държавност, духовност и лидерски практики
Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
 • Информационни системи и технологии
 • Информационни технологии в медийния бизнес
 • Софтуерни архитектури и управление на качеството
 • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
 • Електронен бизнес и електронно управление
 • Софтуерно инженерство/Software Engineering/ (изискват се добри познания по Английски език)
 • Информационни технологии и финансов инженеринг
 • Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии
Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
 • Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност
 • Национална сигурност
 • Информационна сигурност
 • Демография и сигурност

Информация за всяка една от специалностите в ОКС „Магистър” можете да намерите в страница СПЕЦИАЛНОСТИ (Начало › Учебна дейност › Магистър › Специалности).

Програми в образователна и научна степен "Доктор"

 • Лидерство
 • Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки
 • Книгознание, библиотекознание и библиография
 • Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда
 • Бизнес, административни обществени комуникации и технологии
 • Теория на информацията и управление на знания
 • Организация и управление на информационни процеси
 • Национална сигурност
 • Наукознание

нагоре