Специалности в ОКС „Магистър” (квалификационни характеристики)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по информационни науки (ФИН)

Професионално направление: 2.2 История и археология

Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 


нагоре