Център за дистанционно обучение

Уеб сайт на центъра за дистанционно обучение: https://e-learning.unibit.bg/

Система за дистанционно обучение ILIAS: https://e-learn.unibit.bg/

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) е специализирано звено в структурата на УниБИТ, основано на 21.12.2007 г. с решение на Академичния съвет, което осъществява своята дейност в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и нормативните документи на УниБИТ. Дейността на ЦДО е свързана с планирането и организационното осигуряване на провежданото от основните звена обучение за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" в дистанционна форма. Основната му функция е да осъществява методическо и административно обслужване при провеждането на дистанционната форма на обучение.

ЦДО организира провеждането на обучение по специалностите:

  • „Национална сигурност“, за придобиване на ОКС „бакалавър“;
  • „Информационни системи и технологии“, за придобиване на ОКС „магистър“;
  • „Софтуерно инженерство“ („Software Engineering“), за придобиване на ОКС „магистър“;
  • „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“, за придобиване на ОКС „магистър“.

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изисквания брой кредити за съответната специалност, дипломата за придобита образователно-квалификационна степен и професионална квалификация. Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.

Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма включва периоди за присъствено обучение (лекции), които не могат да надвишават 15% от общия брой часове на съответната специалност в редовна форма на обучение и се провеждат след предварително изготвен и публикуван график само в съботно-неделни дни. Останалите часове се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с титуляри и асистенти, полагане на тестове, подготовка на курсови работи, проекти и други дейности, предвидени в учебната програма по съответната дисциплина. Обучението при тези занятия се провежда в платформата за дистанционно обучение ILIAS и чрез използването на софтуер за видео конферентна връзка. Семестриалните изпити се провеждат в присъствена форма по предварително обявен график и съгласно нормативните документи на УниБИТ.

Екип на Центъра за дистанционно обучение при УниБИТ

Даниела Павлова Директор - Център за дистанционно обучение

доц. д-р Даниела Павлова

Факултет “Информационни науки”
Катедра “Компютърни науки”
Кабинет: 100, УниБИТ 1
Имейл: d.pavlova@unibit.bg
Teл.: +359 882 163 975

Приемно време: вторник и сряда от 10:00 до 12:00 часа
Стефка Стоимчева Главен експерт - Център за дистанционно обучение

Стефка Стоимчева

Кабинет: 100, УниБИТ 1
Имейл: s.stoimcheva@unibit.bg
Teл.: +359 882 163 975

Приемно време: от 10 до 12:30 часа и от 13 до 14:00 часа (без събота и неделя и официалните празници)
Диана Недялкова Главен експерт - Център за дистанционно обучение

Диана Недялкова

Кабинет: 100, УниБИТ 1
Имейл:  d.raycheva@unibit.bg
Teл.: +359 882 163 975

Приемно време: от 10 до 12:30 часа и от 13 до 14:00 часа (без събота и неделя и официалните празници)
КОНТАКТИ:

Университетът по библиотекознание и информационни технологии
Център за дистанционно обучение
Адрес:
гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 119 п.к. 1784, кабинет 100
E-mail:  cdo@unibit.bg
Tел.:+359 882 163 975
Приемно време: от 10 до 12:30 часа и от 13 до 14:00 часа (без събота и неделя и официалните празници).

 


нагоре