Център за дистанционно обучение

Уеб сайт на центъра за дистанционно обучение: http://e-learning.unibit.bg/

Центърът за дистанционно обучение е с основна задача да оказва техническо и технологично съдействие на преподаватели и студенти в образователния процес с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии.

След завършване на обучението си в ОКС „Магистър” студентите получават диплома съобразно Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, утвърдена от МОМН.

Дистанционното обучение е форма на обучение, аналогична на редовната и задочната. Тя е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изисквания брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация. Специфичното тук е времето, което обучаваният ще отделя за контактите си с обучаващите. При редовната форма, обучаваният е задължен да присъства в продължение на 15 седмици всеки семестър на територията на обучаващото звено (ВУЗ, университет, институт и др.). При задочната форма обучаваният ще трябва да присъства на т.нар. „очни занятия" и да отделя време за полагане на изпитите си общо около един месец семестриално.

Дистанционното обучение предполага минимално време за контакти между обучавани и обучаващи. През семестъра това най-често е в рамките на 11-12 дни (само през събота и неделя), разпределени през 15-те седмици - време предоставяно най-вече за консултации. Хорариумът на присъствените консултации е до 30% от съответния за редовната форма на обучение. На базата на предоставяните на обучавания учебни материали и активното ползване на комуникационни средства (интернет, скайп, електронна поща, мобилни телефони и др.) за връзка с обучаващите, обучаваният ще трябва да се подготвя самостоятелно. Ето защо е необходимо студентите да имат постоянен достъп до интернет чрез компютър (лаптоп или таблет), за да могат да участват активно в процеса на обучениe през платформата ILIAS. Достъпът се осъществява с потребителско име и парола, което се дава в деня на първата присъствена консултация. Може да се работи от вкъщи, от работното място и от всяка точка при наличие на интернет връзка.

Обучението в дистанционна форма изисква студентите да имат компютърна грамотност и да могат да работят с:

  • Операционната система Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Основните продукти от пакета MS OFFICE - приложенията Word, Excel и PowerPoint (редактиране и форматиране на документ, използване на формули и функции, съставяне на диаграми, пренасяне на информация в слайдове)
  • Електронна поща – изпращане на писмо с прикачен файл
  • Internet Explorer / Mozilla Firefox / Opera / Safari / Google Chrome
  • Комуникационната програма Skype
  • Със софтуера Adobe Reader

Дистанционното обучение е удобно най-вече за тези, които работят и са ограничени във възможността за по-продължително отсъствие от работното си място, както и за лица със специални образователни потребности или в неравностойно положение.

Връзката между преподавателите и студентите се осъществява посредством уеб- базирана програма, наречена платформа за електронно обучение (e-learning). От своя страна, електронното обучение може да се реализира като дистанционно или като присъствено. Присъственото обучение може да се сравни с редовното обучение, с тази разлика, че значителна част от учебните материали, най-вече упражнения, тестове, конспекти, програми и прочее са поместени на платформата за електронно обучение, предоставящи по този начин възможността, обучаваният по-успешно да се подготвя за усвояването на учебния материал.

В България, почти всички висши учебни заведения, а и редица средни училища вече използват едни или други платформи за е-обучение. В УниБИТ е внедрена и се използва платформата, известна с наименованието ILIAS „Integrated Learning Information Arbeit System“. Тя е разработена в Кьолнския университет в Германия и е намерила активно приложение в университетите на Германия, Франция, Испания, САЩ, Унгария, Румъния, Украйна и др.

Връзка към платформата за дистанционно обучение на УниБИТ: https://e-learn.unibit.bg. Подробна информация за платформата може да се прочете на адрес: http://www.ilias.de/docu.

Екип на Центъра за дистанционно обучение при УниБИТ

Тел. за връзка: +359 88 2163975 (Тел. +359 (0) 2 970 85 92/+359 882 807 242 временно не работят)

проф. дтн Атанас Начев Директор - Център за дистанционно обучение
проф. дтн Атанас Начев
Кабинет: 100
Имейл: cdo@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 882 807 242
Стефка Стоимчева Главен експерт - Център за дистанционно обучение
Стефка Стоимчева
Кабинет: 100
Имейл: s.stoimcheva@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 92, +359 (0) 882 807 242
Даниела Павлова Експерт - Център за дистанционно обучение
д-р Даниела Павлова
Кабинет: 100
Имейл: d.pavlova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 92, +359 (0) 882 807 242
Диана Ивова Райчева Главен експерт - Център за дистанционно обучение
Диана Райчева
Кабинет: 100
Имейл:  cdo@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 92, +359 (0) 882 807 242

 


нагоре