Център за професионално обучение към УниБИТ

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към УниБИТ е лицензиран от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение към Министерски съвет с Лицензия № 2015121282 от 24.02.2016 г.

От 2017 г. ЦПО е одобрен за доставчик на професионално обучение с ваучери по всички лицензирани към Центъра професии, както и по ключовите компетентности - дигитална грамотност и изучаване на английски език.

Центърът провежда лицензирани курсове в град София и в страната, които се провеждат от хабилитирани преподаватели от УниБИТ и от преподаватели от партньорски организации. Преподавателите, провеждащи обученията по различните специалности са висококвалифицирани специалисти в областта си с дългогодишен опит. Курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обучение.

Дейността на ЦПО към УниБИТ е насочена в подкрепа на Националната стратегия за Учене през целия живот на МОН, като предоставя възможност за професионалната квалификация на:

  • безработни лица;
  • лица завършили средно образование, желаещи да придобият квалификационна степен и правоспособност за упражняване на професията;
  • специалисти, желаещи да придобият втора професия;
  • фирми, желаещи да повишат професионалната квалификация на служителите си;

Всеки един от специализираните курсове отваря допълнителна врата на курсистите за професионална реализация на трудовия пазар у нас и в чужбина.

Часовете за специфична и теоретична подготовка и основното практическо обучение се провеждат в реална работна среда.

Професиите, които се предлагат в ЦПО към УниБИТ: 

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Дата на лицензиране
211010 Художник – изящни изкуства 2110111 Илюстрация и оформление на книгата трета 24.02.2016 г.
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн трета 24.02.2016 г.
322010 Библиотекар 3220101 Библиотекознание трета 24.02.2016 г.
342020 Сътрудник в маркетингови дейности 3420201 Маркетингови проучвания втора 24.02.2016 г.
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа 24.02.2016 г.
482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия трета 24.02.2016 г.
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството трета 24.02.2016 г.
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време трета 24.02.2016 г.
812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване трета 24.02.2016 г.
346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив първа 30.08.2016 г.
762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на деца втора 30.08.2016 г.
762040 Социален асистент 7620402 Подпомагане на възрастни втора 30.08.2016 г.
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета 30.08.2016 г.
811060 Ресторантьор 8110603 Кетеринг трета 30.08.2016 г.
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора 30.08.2016 г.
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора 30.08.2016 г.
812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация трета 30.08.2016 г.

На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти, ЦПО към УниБИТ издава Държавни Свидетелства за професионална квалификация по професията. За желаещите да преминат професионално обучение по част от дадената професия ЦПО издава Удостоверения за професионална квалификация.

ЦПО към УниБИТ предоставя възможност за Валидиране на знания по всяка една от предлаганите професии. Издават се: Удостоверение за валидиране на част от професия или Свидетелство за валидиране на професионална квалификация. И двата документа за валидиране признават доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.

Директор
проф. дфн Иванка Янкова
Имейл: i.yankova@unibit.bg
Тел.: +359878220437
Адрес: УниБИТ, бул. Шипченски проход 69А, каб. 105
Експерт, методическо осигуряване на обучението
гл. ас. д-р Деница Димитрова
Имейл: d.dimitrova@unibit.bg
Тел.: +359887177887
Адрес: : УниБИТ, бул. Цариградско шосе 119, каб. 204
Технически секретар
Паола Галович
Имейл: p.galovich@unibit.bg
Тел.:  +359887775950
Адрес: УниБИТ, бул. Шипченски проход 69А, каб. 205

 

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас!
E-mail: cpo.unibit@gmail.com; тел.: + 359887177887
Website: www.cpo.unibit.bg/
Facebook профил: www.facebook.com/cpo.unibit.bg
Instagram: www.instagram.com/cpo.unibit

 


нагоре